Zmiana klimatu: zagrożenie dla dobrostanu człowieka i zdrowia planety

Zmiana klimatu: zagrożenie dla dobrostanu człowieka i zdrowia planety

Zmiany klimatu wywołane przez człowieka powodują niebezpieczne i powszechne zakłócenia w przyrodzie i wpływają na życie miliardów ludzi na całym świecie, pomimo wysiłków na rzecz zmniejszenia ryzyka. Najbardziej dotknięci są ludzie i ekosystemy, które najmniej sobie radzą, twierdzą naukowcy w opublikowanym dzisiaj raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

„Ten raport jest poważnym ostrzeżeniem przed konsekwencjami braku działania” – powiedział Hoesung Lee, przewodniczący IPCC. „Pokazuje, że zmiany klimatyczne są poważnym i narastającym zagrożeniem dla naszego dobrobytu i zdrowej planety. Nasze dzisiejsze działania będą kształtować sposób, w jaki ludzie przystosowują się, a przyroda reaguje na rosnące zagrożenia klimatyczne”.

Świat stoi przed nieuniknionymi licznymi zagrożeniami klimatycznymi w ciągu najbliższych dwóch dekad, z globalnym ociepleniem o 1,5°C (2,7°F). Nawet chwilowe przekroczenie tego poziomu ocieplenia spowoduje dodatkowe poważne skutki, z których niektóre będą nieodwracalne. Wzrośnie ryzyko dla społeczeństwa, w tym dla infrastruktury i nisko położonych osad przybrzeżnych.

Podsumowanie dla decydentów z raportu IPCC Working Group II, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability zostało zatwierdzone w niedzielę, 27 lutego 2022 roku, przez 195 rządów członkowskich IPCC, poprzez wirtualną sesję zatwierdzającą, która odbyła się w ciągu dwóch tygodni od początku 14 lutego.

Niezbędne są pilne działania, aby poradzić sobie z rosnącym ryzykiem

Zwiększone fale upałów, susze i powodzie już przekraczają progi tolerancji roślin i zwierząt, powodując masową śmiertelność gatunków takich jak drzewa i koralowce. Te ekstremalne warunki pogodowe występują jednocześnie, powodując kaskadowe skutki, które są coraz trudniejsze do opanowania. Narazili miliony ludzi na dotkliwy brak bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego, zwłaszcza w Afryce, Azji, Ameryce Środkowej i Południowej, na Małych Wyspach iw Arktyce.

Aby uniknąć coraz większej utraty życia, różnorodności biologicznej i infrastruktury, konieczne są ambitne, przyspieszone działania w celu dostosowania się do zmian klimatu, a jednocześnie dokonywanie szybkich, głębokich cięć w emisji gazów cieplarnianych. Jak stwierdza nowy raport, jak dotąd postępy w adaptacji są nierówne i pojawiają się coraz większe rozbieżności między podejmowanymi działaniami a tym, co jest potrzebne do radzenia sobie z rosnącym ryzykiem. Luki te są największe wśród populacji o niższych dochodach.

Raport Grupy Roboczej II jest drugą częścią Szóstego Raportu Oceniającego IPCC (AR6), który zostanie ukończony w tym roku.

„Ten raport uznaje współzależność klimatu, bioróżnorodności i ludzi oraz integruje nauki przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne silniej niż wcześniejsze oceny IPCC” – powiedział Hoesung Lee. „Podkreśla pilną potrzebę natychmiastowych i bardziej ambitnych działań w celu przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym. Półśrodki nie są już opcją”.

Ochrona i wzmacnianie przyrody jest kluczem do zapewnienia przyszłości, w której można żyć

Istnieją możliwości dostosowania się do zmieniającego się klimatu. Raport ten dostarcza nowych informacji na temat potencjału przyrody nie tylko w zakresie zmniejszania zagrożeń klimatycznych, ale także poprawy życia ludzi.

„Zdrowe ekosystemy są bardziej odporne na zmiany klimatu i zapewniają usługi krytyczne dla życia, takie jak żywność i czysta woda”, powiedział współprzewodniczący grupy roboczej II IPCC, Hans-Otto Pörtner. „Przywracając zdegradowane ekosystemy oraz skutecznie i sprawiedliwie chroniąc od 30 do 50 procent lądowych, słodkowodnych i oceanicznych siedlisk Ziemi, społeczeństwo może korzystać ze zdolności natury do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla, a my możemy przyspieszyć postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale przy odpowiednim finansowaniu i polityce wsparcie jest niezbędne”.

Naukowcy zwracają uwagę, że zmiana klimatu współgra z globalnymi trendami, takimi jak niezrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, rosnąca urbanizacja, nierówności społeczne, straty i szkody spowodowane ekstremalnymi zdarzeniami i pandemią, zagrażając przyszłemu rozwojowi.

„Nasza ocena wyraźnie pokazuje, że stawienie czoła wszystkim tym różnym wyzwaniom wymaga współpracy wszystkich – rządów, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego – w celu nadania priorytetu redukcji ryzyka, a także sprawiedliwości i sprawiedliwości w podejmowaniu decyzji i inwestycjach” – powiedział IPCC Working. Współprzewodnicząca grupy II Debra Roberts.

„W ten sposób można pogodzić różne interesy, wartości i światopoglądy. Łącząc wiedzę naukową i technologiczną, a także wiedzę rdzenną i lokalną, rozwiązania będą bardziej skuteczne. nieoptymalna przyszłość dla ludzi i przyrody”.

Miasta: hotspoty wpływów i zagrożeń, ale także kluczowa część rozwiązania

Niniejszy raport zawiera szczegółową ocenę wpływu zmian klimatu, zagrożeń i adaptacji w miastach, w których mieszka ponad połowa ludności świata. Zdrowie, życie i źródła utrzymania ludzi, a także mienie i krytyczna infrastruktura, w tym systemy energetyczne i transportowe, są coraz bardziej podatne na zagrożenia związane z falami upałów, burzami, suszami i powodziami, a także powolnymi zmianami, w tym podnoszeniem się poziomu morza.

„Razem rosnąca urbanizacja i zmiany klimatyczne stwarzają złożone zagrożenia, szczególnie dla tych miast, które już doświadczają źle zaplanowanego rozwoju miast, wysokiego poziomu ubóstwa i bezrobocia oraz braku podstawowych usług” – powiedziała Debra Roberts.

„Ale miasta zapewniają również możliwości działań na rzecz klimatu – zielone budynki, niezawodne dostawy czystej wody i energii odnawialnej oraz zrównoważone systemy transportowe, które łączą obszary miejskie i wiejskie, mogą prowadzić do bardziej integracyjnego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa”.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że przystosowanie spowodowało niezamierzone konsekwencje, na przykład zniszczenie przyrody, narażenie życia ludzi na niebezpieczeństwo lub zwiększenie emisji gazów cieplarnianych. Można tego uniknąć, angażując wszystkich w planowanie, dbając o sprawiedliwość i sprawiedliwość oraz wykorzystując wiedzę rdzenną i lokalną.

Zawężające się okno do działania

Zmiana klimatu jest globalnym wyzwaniem, które wymaga lokalnych rozwiązań i dlatego wkład Grupy Roboczej II do Szóstego Raportu Oceniającego IPCC (AR6) dostarcza obszernych informacji regionalnych, aby umożliwić rozwój odporny na zmiany klimatu.

Raport wyraźnie stwierdza, że ​​rozwój odporny na zmiany klimatu już teraz stanowi wyzwanie przy obecnym poziomie ocieplenia. Stanie się bardziej ograniczony, jeśli globalne ocieplenie przekroczy 1,5°C (2,7°F). W niektórych regionach będzie to niemożliwe, jeśli globalne ocieplenie przekroczy 2°C (3,6°F). To kluczowe odkrycie podkreśla pilną potrzebę podjęcia działań w dziedzinie klimatu, skupiających się na równości i sprawiedliwości. Odpowiednie finansowanie, transfer technologii, zaangażowanie polityczne i partnerstwo prowadzą do skuteczniejszej adaptacji do zmiany klimatu i redukcji emisji.

„Dowody naukowe są jednoznaczne: zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie dla dobrostanu człowieka i zdrowia planety. Jakiekolwiek dalsze opóźnienia w skoordynowanych działaniach globalnych ominą krótkie i szybko zamykające się okno, aby zapewnić znośną przyszłość” – powiedział Hans-Otto Pörtner.

Więcej informacji na temat Szóstego Raportu Oceniającego można znaleźć pod adresem: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
science