Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

W dniu 14 czerwca 2007 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Po podpisie przez Prezydent RP ustawa wejdzie w życie z dniem 31 lipca 2007 r. Nowy kształt ustawy jest efektem długiej debaty i kompromisu wielu ścierających się stron. Choć nie jest to ustawa, która zadowoli wszystkich, jednak z całą pewnością przyczyni się ona do pozytywnych zmian w spółdzielniach, biorąc w obronę spółdzielców, którzy do tej pory byli często bezradni wobec działań i postawy władz swoich spółdzielni. Poniżej prezentuję główne zmiany w ustawie.

1) Od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadza się zasadę przekształcenia w odrębną własność lokali. W myśl tej zasady nie będzie można ustanawiać nowych spółdzielczych własnościowych: praw do lokali mieszkalnych oraz praw do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garażach wolnostojących. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu do 31 grudnia 2010 roku. Tak jak wspomniano wcześniej, istniejące własnościowe spółdzielcze prawa do lokali będą mogły być przekształcone w prawo odrębnej własności na żądanie zainteresowanej osoby (art. 171, art. 173-5 oraz art. 7 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

2) Nowelizacja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności art. 12 i art. 1714 daje możliwość przeniesienia własności lokalu na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, po dokonaniu przez niego w szczególności spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków.

3) Nowelizacja ustawy, w art. 35 ust 41 wprowadza, że spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel tej nieruchomości pozostaje nieznany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej spółdzielnia ta wybudowała budynek, nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności tej nieruchomości jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.

4) Dodano art. 108b w ustawie Prawo spółdzielcze (przywrócenie uchylonego art. 108a - Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2058, lecz nie w identycznym brzmieniu), ponieważ uchylenie to Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku uznał za niezgodne z Konstytucją - publikacja wyroku w Dz.U. z 2005 r. Nr 72, poz. 643). Zgodnie z art. 108b ,,członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia, mogą przyjąć uchwałę większością głosów tych członków, o podziale spółdzielni w ten sposób, że z tej jednostki organizacyjnej albo części majątku zostanie utworzona nowa spółdzielnia” - tzw. podział na ,,wniosek mniejszości”.
Uchwała odmawiająca podziału spółdzielni może być podjęta tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków.

„Art. 108b.
§ 1. Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia, mogą przyjąć uchwałę większością głosów tych członków, o podziale w spółdzielni w ten sposób, że z tej jednostki organizacyjnej albo części majątku zostanie utworzona nowa spółdzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio przepisy o zakładaniu spółdzielni.
§ 2. Zarząd dotychczasowej spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 60 dni, przygotować dokumenty niezbędne do dokonania podziału, o którym mowa w § 1, oraz udostępnić je członkom żądającym podziału.
§ 3. Walne zgromadzenie dotychczasowej spółdzielni nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia zarządowi spółdzielni żądania zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podziale spółdzielni, o której mowa w § 1, podejmuje uchwałę o podziale lub odmawiającą podziału. Uchwała odmawiająca podziału spółdzielni może być podjęta tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków.
§ 4. W razie nie podjęcia przez walne zgromadzenie dotychczasowej spółdzielni, w terminie określonym w § 3, uchwały o podziale spółdzielni, lub w razie podjęcia uchwały odmawiającej podziału, reprezentanci członków, którzy podjęli uchwałę, o której mowa w § 1, mogą w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia, o której mowa w § 3.
§ 5. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni spełniająca wymagania określone w art. 108 § 2 lub prawomocne orzeczenie sądu zastępujące taką uchwałę stanowią podstawę do dokonania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego i do księgi wieczystej.
§ 6. Koszty postępowania sądowego o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 4, ponoszą solidarnie członkowie wnoszący o podział spółdzielni oraz dotychczasowa spółdzielnia.”;

W ustawie uregulowano również opłatę, którą pobierać będzie sąd od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępczego. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.1)) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale.”.

5) Dodano nowy rozdział ,,Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej”, dotyczący możliwości otrzymywania przez członka spółdzielni mieszkaniowej odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z wyjątkiem uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni dotyczących praw innego członka spółdzielni, innego uprawnionego do lokalu lub innego pracownika albo członka organu spółdzielni oraz umów stanowiących podstawę stosunku pracy, umów o budowę lub o ustanowienie prawa do lokalu i innych umów o korzystanie ze świadczeń spółdzielni (art. 81). Koszta związane z przygotowaniem kopii wymienionych wyżej dokumentów pokrywać będzie członek spółdzielni, który się o nie zwrócił. Ustawa nakłada również obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej spółdzielni jej statutu, regulaminy, uchwały organów spółdzielni i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i rocznych sprawozdań finansowych.

6) Z osobą uprawnioną, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyła wniosek, o którym mowa w art. 111, 12, 1714, 1715, 39 i 48 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę przeniesienia własności lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wnioski złożone po dniu wejścia w życie ustawy będą rozpatrywane w ciągu 3 miesięcy od ich złożenia, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

7) Wprowadzono sankcje karne za nie zawieranie umów przeniesienia w określonym terminie prawa własności, za nie udostępnianie zainteresowanym członkom spółdzielni dokumentacji spółdzielni oraz za nierozliczeni inwestycji kosztów budowy w terminie 6 miesięcy.
Art. 272. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, prokurentem, syndykiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu, o której mowa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 1, art. 1715, art. 39, art. 48 lub art. 481 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 273. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:
1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81,
2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18 ust. 4
– podlega karze grzywny
Art. 274. W sprawach o czyny, o których mowa w art. 272 i 273, orzekanie następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”.

8) Wprowadzono kadencyjność Rad Nadzorczych (dwie kadencje, nie dłużej niż 3 lata każda kadencja), zaliczono obecny staż zasiadania w radzie nadzorczej, określono maksymalne wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej oraz wprowadzono zakaz zasiadania w radzie przez pracowników spółdzielni.
Art. 82. 1. Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ok. 960 zł).
2. W skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni.
3. Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej.
4. Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.
Stosując przepis art. 82 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka rady nadzorczej. Przepis art. 82 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, ma zastosowanie do rad nadzorczych powołanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

9) W nowelizacji ustawy wpisano, że Zarządy Spółdzielni będą musiały prowadzić dla poszczególnych nieruchomości odrębną ewidencję rozliczania przychodów i kosztów oraz wpływów i wydatków funduszu remontowego.
Po ust. 4 dodaje się ust. 41 w brzmieniu:
„41. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4,
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.”.

10) Obniżono wynagrodzenia notariusza za ogół czynności związanych z przekształceniami związanymi z przenoszeniem praw własności lokali do 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli do ok. 240 zł. Do tej pory było to 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

11) Obniżono również wysokość wpisowego do spółdzielni mieszkaniowej do ¼ minimalnego wynagrodzenia czyli do ok. 240 zł. Obecnie była to równowartość minimalnego wynagrodzenia, która obecnie wynosi ok. 960 zł.
Art. 3 ust 4. Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).”.

12) Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.( art. 4 ust 8).

13) Jeżeli toczy się postępowanie sądowe i nie ma jeszcze prawomocnego wyroku sądu w danej sprawie będzie stosować się przepisy nowej ustawy (Art. 7 ust 6. przejściowy). Do spraw sądowych toczących się i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

14) Jeżeli 100% lokali będzie przekształconych w odrębną własność to z mocy prawa powstaje wspólnota.
w art. 44:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

,,11. W przypadku podziału nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni, polegającego na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz osoby innej niż spółdzielnia, obciążonej hipoteką istniejącą w dniu wejścia w życie ustawy, zabezpieczającą kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje. Jeżeli członek spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu lub budynku dokonał wszystkich spłat, o których mowa w przepisach ustawy, to uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu lub nieruchomości bez obciążeń hipotecznych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 1.”.


dr Artur Górski
inne teksty autora...
www.artur-gorski.waw.pl

Głosów: 0
To jest: Jan Bodakowski

prosiłbym o wersje taką bardziej przystepną

Bo po lekturze nie wiem czy mieszkańcy dostaną na własność działki którą maja w dzierżawie wieczystej a na której mają domy wykupione na własność od spółdzielni.

To jest: Marek Olżyński

Panie Bodakowski

Spóldzielnie mieszkaniowe to ten najprawdziwszy socjalizm w czystej formie. Na tym polu mógłby się Pan wykazać i pomóc spółdzielcom ot choćby z Olsztyna i zwalczać tę patologię, twór rakotwórczy, pasożytniczy
-----------------------------
nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

Prezes

W Olsztynie w Spółdzielni ,,Pojezierze" rządził prezes Zenon P. a tak rządził, że musiał odsiedzieć 11 miesięcy w więzieniu, stracił posadę prezesa, wice prezes wyskoczył przez okno. Teraz prezesuje szwagier Zenona P. I jak się okazało ma takie same maniery.
,,Nowy" w sprzeciwie przeciw ustawie o spółdzielniach, wypowiedział umowy dzierżawy wszystkim kioskarzom i właścicielom pawilonów i zwrotu gruntu wolną od zabudowy, żądając jednocześnie na łamach Gazety Olsztyńskiej by podpisali list protestacyjny przeciw ustawie do marszałka sejmu, to ,,sprawa wypowiedzeń się ułoży"

mały

To jest: Jan Bodakowski

Do września 2006

Pomagałem jako wolontariusz w księgarni Antyk organizować przez kilka lat spotkania zwolenników uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowych. Rozpowszechniałem czasopismo LPR Goniec zajmujące się tematyką uwłaszczenia. Brałem udział w demonstracjach. Obecnie nie mam możliwości wspierać.

To jest: Marek Olżyński

Jeśli wolno

[quote=Jan Bodakowski]Pomagałem jako wolontariusz w księgarni Antyk organizować przez kilka lat spotkania zwolenników uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowych. Rozpowszechniałem czasopismo LPR Goniec zajmujące się tematyką uwłaszczenia. Brałem udział w demonstracjach. Obecnie nie mam możliwości wspierać. [/quote]Dlaczego jeśli wolno zapytać?
A na marginesie: czy zgadzi się Pan ze mną, że spóldzielnie (ogródki działkowe też) to socjalizm czystej wody
-------------------------------
nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

To jest: adam_54

Jeśli można... to troszeczkę nie tak....

Komuniści, szczegulnie za Gierka wypaczyli znaczenie pojęcia "spółdzielnia". W oryginale "spółdzielnia" było to coś w rodzaju spółki osób, które były jednocześnie zatrudnione przez "spółdzielnie". Na dzisiejsze czasy, coś jakby "spółka samozatrudnionych". np. Moja mamuśka była pracownikiem i udziałowcem PSS-u (za Gomułki) i oprócz pensji, co roku otrzymywała "dywidendę." od wkładu.
--------------
Zakazać Państwu prowadzenia działalności gospodarczej!!

Pozbawić partie osobowości prawnej!!

To jest: indris

Ruch spółdzielczy ma ponad 100 lat

Rozwijał się w przedwojennej Polsce (którą tylko JKM i podobni nazywają państwem socjalistycznym) i w krajach skandynawskich.
Gdyby to był socjalizm czystej wody, to dobrze by to świadczyło o socjaliźmie.

To jest: Marek Olżyński

Nie zauważa Pan

[quote=indris]Rozwijał się w przedwojennej Polsce (którą tylko JKM i podobni nazywają państwem socjalistycznym) i w krajach skandynawskich.
Gdyby to był socjalizm czystej wody, to dobrze by to świadczyło o socjaliźmie.[/quote]różnic pomiędzy Skandynawią a Polską? Tam owszem, inne standardy inne prawo Tu nie! tu wręcz odwrotnie. Wie Pan ile machlojek ukrywają spółdzielnie mieszkaniowe, które tak naprawdę są firmą zatrudniającą: krewnych, znajomych i kolesiów. Jak można wysokie standardy przyrównywać do tego molocha. Zna Pan tych prezesów? Wie Pan kto tymi ludźmi obsadzał stołki z nieusuwalnych posad? Oj dużo by mówić...
----------------------------
nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

To jest: Catbert

Zawartość socjalizmu w socjalizmie

Spółdzielnia jak przedsięwzięcie kilku/kilkunastu osób, powołane celem obniżenia kosztów budowy lokum - czy też ich dlaszego utrzymania ma sens - sens jednakże o tyle wątpliwy, że obecnie, gdy istnieje względna swoboda zakładania spółdzielni jest, o ile wiem rzadkością ich powstanie z inicjatywy przyszłych członków.

Wątpliwość tego sensu polega chociażby na tym, że nie wiadomo dlaczego chcący mieć dom mają sami podejmować działania, by go w kupie wybudować.

Czy uważa Pan, że jak w jakimś regionie nie smakuje mieszkańcom piwo, to mają sobie postawaić własny browar?
A kto wogóle będzie pracował, gdy piwosze będą warzyli sobie piwo, rolnicy tuczyli wieprzki, a bezdomnie budowali domy?

Słyszał Pan coś o podziale pracy?

Spółdzielnie powstawały w socjalizmie z dwóch powodów.
Pierwszy, u schyłku komunizmu dotyczył wzrostu siły przetargowej ciała społecznego przed urzędami - i takie spółdzielnie dążą do samolikwidacji w sposób naturalny, jako twory zbędne.

Spółdzielnie stricte socjalistyczne były rozwiązaniem służącym pozbawieniu praw dysponowania własnością (lub ich ograniczeniu) zgodnie z doktryną, że kto ma środki produkcji ten ma władzę - a za środek produkcji możnaby uznać nieruchomość, więc jasne, że nikt nie powinien być za komuny "na swoim".
Wygenerowano w ten sposób potworka - "własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu" wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu - których nie podejmę się komentować ze względów czysto estetycznych - musiałbym używać słów, które są tak wulgarne, że nie wszyscy czytelnicy portalu wiedzieliby, co znaczą.

Miejsce spółdzielczości w systemie prawnym bliskie powinno być temu, jakie zajmuje przestępczość zorganizowana.

--------------
Prawica RP (partia polityczna)

To jest: indris

Sto lat temu socjalizmu nie było

A spółdzielnie owszem powstawały. Jedną z pierwszych (czy może nawet pierwszą) spółdzielni mieszkaniowych w Polsce była słynna warszawska WSM. Podobnie już w II RP powstawały ogródki działkowe.

Co się stało ze spółdzielczościa w PRL, to juz zupełnie odrębny temat. Ale "perelizacji" podległa za komuny nie tylko spółdzielczość, ale właściwie wszystkie instytucje zastane, które zachowały nazwę a zmieniły treść - np. związki zawodowe.

Pańskie zdanie "Miejsce spółdzielczości w systemie prawnym bliskie powinno być temu, jakie zajmuje przestępczość zorganizowana" przypomina postulat delegalizacji związków zawodowych.

To jest: Catbert

Może wtedy były potrzebne

Może wtedy były potrzebne - obecnie są zbędne.

Proszę przeczytać, co dr Górski pisze o ustawie - przecież te poprawki, to nic innego, jak próba ochronienia interesów spółdzielców przed nimi samymi - a przecież niepodobna przyjąć, że ...

To tak, jak pisać nowelę do ksh, by wspólnicy nie wsadzali własnych pieniędzy w niszczarkę - spółdzielnie to towory patologiczne - i poniekąd ustawa ma pomóc w ich likwidacji metodą salami, "na żądanie".

--------------
Prawica RP (partia polityczna)

To jest: Marek Olżyński

Dokładnie

[quote=Catbert]
To tak, jak pisać nowelę do ksh, by wspólnicy nie wsadzali własnych pieniędzy w niszczarkę - spółdzielnie to towory patologiczne - i poniekąd ustawa ma pomóc w ich likwidacji metodą salami, "na żądanie". [/quote]tak, nie inaczej
-----------------------------
nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

To jest: BTadeusz

A po co nowela?

Zakwalifikować spółdzielnię, jako spółkę osobową.
A kogo obchodzi, czy się sami zatrudnią, czy nie? Byle z tego ulg nie było.
Bo z jakiej racji inni mają na nich płacic?

Daj sobie nadzieję!:
JOW- Warunkiem demokracji

Przestawiamy problemy z głowy na nogi.

To jest: Catbert

No i o to chodzi - status

No i o to chodzi - status spółdzielni jest zbędny, jednakże pożyteczny dla zarządu.

Trudno wyobrazić sobie spółkę z.o.o., mającą kilkuset udziałowców, którzy skutecznie kontrolują firmę - podobnie jak spółkę akcyjną, która działa na specjalnych prawach, a akcjonariusze na tym nie cierpią.

Spółdzielnię - można, jak najbardziej.

--------------
Prawica RP (partia polityczna)

To jest: Marek Olżyński

Oczywiste, że

potrzebę istnienia zarządu(ów) spółdzielni bronią sami tam zatrudnieni, ich krewni bliżsi i dalsi. Raz jeszcze, wręcz z uporem maniaka, wskazuję na nomenklaturowe działania tych tworków rodem z PRL, w których zatrudnienia nadal znajdują różnej maści cwaniacy. W wielu miejscach pracują byli funkcjonariusze SB.
Fala krytyki, pod adresem zarządów spółdzielni, która przelała się Polskę, jak widać obca jest ludziom prawicy na PN. To też daje pewne odniesienie jakie jest podejście do tematu: własność prywatna i ta spółdzielcza.

-------------------------------
nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

To jest: kaktusnadłoni

Co to jest socjalizm czystej wody?

Do komentarza "Jeśli wolno" Marka Olżyńskiego
http://www.prawica.net/node/7...

[quote=Marek Olżyński]A na marginesie: czy zgadzi się Pan ze mną, że spóldzielnie (ogródki działkowe też) to socjalizm czystej wody [/quote]
Albo Pan napisał tak sobie, albo gorzej, wiedział Pan co pisze.
Zarządy, jak rządy. Są może nie kochane, ale co Panu przeszkadzają zwykli działkowcy?

Z należnym szacunkiem Józef Brzozowski.

Zmieńmy Totalitaryzm Partyjny na Demokrację Przedstawicielską.

To jest: Marek Olżyński

Ależ Panie Józefie,

[quote=kaktusnadłoni]Zarządy, jak rządy. Są może nie kochane, ale co Panu przeszkadzają zwykli działkowcy?[/quote]Ależ Panie Józefie, czy ja mam coś do działkowiczów? albo do członków spółdzielni? No może mam tylko tyle, i aż tyle, że nie pogonili dotąd swoich ciemięzców.
Z jak najbardziej należnym szacunkiem
--------------------------------
nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

nie wszystko jest takie oczywiste
www.platformakociewie.pl

To jest: Jan Bodakowski

Spóldfzielnie w PRL

Nie miały nic wspólnego ze spółdzielniami. Członkowie nie mieli realnego wpływu na spółdzielnie. Spółdzielnia normalnie jest normalną formą gospodarki rynkowej. Oczywiście że może dość do patologii, w spółkach akcyjnych też rodzą się patologie (rozdrobnienie własności oddaje całą władze menadżerom).

To jest: Jan Kalemba

Neoromantyzm

Narodziny spółdzielczość były przejawem neoromantyzmu w myśli społecznej.

To jest: Krzysztof M

I dlaczego nie powie Pan wprost:

"Spółdzielczość jest złem! Mówię to ja, Jan Kalemba!" ... :-)

Nie da rady hałastra
Per aspera ad astra

troszkę nieścisłości

uwagi do pkt 2) niniejszego komentarza:
to nie ostatnia ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwaca 2007 daje możliwość przeniesienia własności, można to było zrobić już wcześniej,
do pkt 5):
podobnie rzecz się ma do praw członków,
do pkt 14)
"...Jeżeli 100% lokali będzie przekształconych w odrębną własność to z mocy prawa powstaje wspólnota..."
Warunek 100% ??????? a to skąd ??