Czy Rosyjska Cerkiew Prawosławna wyzwala się z cezaropapizmu?

Szef Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego ds. Kontaktów Kościoła ze Społeczeństwem i Mediami Władimir Legojda powiedział kilka dni temu, że część odpowiedzialności za rosyjskie rewolucje 1917 r. spoczywa na Rosyjskim Kościele Prawosławnym.

Władimir Legojda wskazał na brak związków z Kościołem głównych aktorów tamtych wydarzeń-marynarzy i żołnierzy. Za ich jak się wyraził “odkościelnienie” obarczył winą ówczesne duchowieństwo. Przypomniał czasy historyczne, kiedy to już za panowania Piotra I planowo dokonano zbiurokratyzowania Kościoła i odsunięcia Patriarchatu od pływu na sprawy Kościelne. Wprowadzono stanowisko “ober prokuratora-nadzorcy” Świętego Synodu. Nastąpiło zerwanie z tradycją ukoronowane zniesieniem obowiązkowej spowiedzi dla żołnierzy w 1916 roku. Do spowiedzi przystępowało wówczas 10 % armii. W podsumowaniu swojej wypowiedzi Władimir Legojda podkreślił wagę chrześcijaństwa jako dążenia do spotkania z Chrystusem i jeżeli kapłan sam nie żyje tym codziennym dążeniem i nie naucza tego innych, to następują wydarzenia takie jak w 1917 roku.

Źródło: Bibuła.

Pismo wyrazilo "nadzieję, że przyznanie częściowej odpowiedzialności Kościoła Prawosławnego w Rosji za wybuch rewolucji oraz ich następstw uchroni obecne rosyjskie prawosławie od upaństwowienia Kościoła i całkowitego jego uzależnienia od władzy świeckiej, czyli współczesnego cezaropapizmu". Rzeczywiście na to może wskazywać niespotykanie otwarta krytyka całkowitego podporządkowania cerkwi państwu przez ostatnie blisko 300 lat, na którą pozwolił sobie Legojda.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
3
Ogólna ocena: 3 (głosów: 4)

Dyskusja

oto Skanderbeg

Przypuszczam, że pewne rozliczenia stają się tam możliwe,

gdyż wymiera pokolenie, które było "umoczone" w komunizm (tak samo jak carat). Cóż, carat niegdyś podporządkował sobie Cerkiew i zbyt wiele nie mogli "podskakiwać". Potem komunizm niemal Ją zniszczył. I paradoksalnie, od całkowitej zagłady uratował ich Hitler. Stalin zrozumiał, że religia będzie użyteczna przy wojnie ojczyźnianej. I już do końca nie tępił Cerkwi. Ale ją przejął.
Obecny patriarcha Cyryl ma już inne doświadczenia. Jego dziadek i ojciec byli popami. Dziadek w łagrach spędził ponoć coś koło 30 lat. Ojciec też był prześladowany. Cyryl nie należał do Pionierów, ani do Konsomołu. On daje nadzieję.
Szkoda, że nie wykorzystano wspólnego listu arcybiskupa Michalika i patriarchy Cyryla. Niestety, niektórym środowiskom nie zależy na pojednaniu. I za listem, nie poszły już czyny. A można było współdziałać bez udziału władz obu państw, choćby poprzez "kanały" religijne, np. wymiana młodzieży, wspólne inicjatywy (sprzeciw wobec aborcji, eutanazji, pedrylskiej propagandzie, itp.).

oto Krzych Adam

Te sprawy nie są tak proste.

Jak przekonał się np arcybiskup Stanisław Wielgus zawsze znajdą się skłonni do rzucenia błotem.

Są też tacy którzy o Cyrylu I mówią:

"agent KGB Gundiajew (pseudonim operacyjny „Michajłow”), znany również jako Cyryl I".

oto gość

Napisz Pan artykuł "Rola

Napisz Pan artykuł "Rola Adolfa Hitlera w ratowaniu cywilizacji i cerkwi prawosławnej".

oto Skanderbeg

To do mnie?

Czytanie ze zrozumieniem zbyt trudne? Słowo "paradoksalnie" przerasta zakres pojęciowy? I jeszcze wstawienie "cywilizacji"?
Akurat sporo czytanie opracowań na temat postępowania komunistów w ZSRR z tamtejszymi wyznaniami, w tym z Cerkwią. Nigdzie nie było takich represji, jak tam. Nawet w masońskim Meksyku. I atak Hitlera spowodował wycofanie się Stalina z planów całkowitego unicestwienia Cerkwi. Wtedy bodaj tylko 4 biskupów było na wolności i jeszcze kilkunastu w obozach.

oto gość

"przyznanie częściowej

"przyznanie częściowej odpowiedzialności Kościoła Prawosławnego w Rosji za wybuch rewolucji".
Której? Eserowskiej czy bolszewickiej a może obu?

oto Krzych Adam

Obydwu.

Patriarcha Cyryl do tej pory skupiał się jedynie na rewolucji lutowej:

In comments about the two Russian revolutions of 1917, Patriarch Kirill, the head of the Russian Orthodox Church, says that the Russian liberals who carried out the February revolution were responsible for the terror that followed the October one, because their “rocking the boat” of the Russian state led ineluctably to disaster. (W komentarzach na temat dwóch rosyjskich rewolucji 1917 roku, patriarcha Cyryl, głowa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, twierdzi, że rosyjscy liberałowie, którzy przeprowadzili rewolucję lutową byli odpowiedzialni za terror, który nastąpił po październikowej, ponieważ ich "rozkołysanie nawy" państwa rosyjskiego doprowadziło nieuchronnie do katastrofy.)

To co powiedział ostatnio Władimir Legojda jest czymś nowym i nie mogło obyć się bez zgody patriarchy.

Владимир Легойда признал, что на Церкви также лежит часть ответственности за трагические события революции 1917 года. "Как раз эти люди, которые потом и сыграли большую роль в событиях октября семнадцатого года и последующих — солдаты, матросы, — эта среда в особенности была расцерковлена". (Władimir Legojda przyznał, że Kościół ponosi także część odpowiedzialności za tragiczne wydarzenia rewolucji 1917 roku. "To właśnie te osoby, które następnie odegrały znaczącą rolę w wydarzeniach z października siedemnastym roku i mających miejsce później — żołnierze, marynarze, — to środowisko w szczególności było odkościelnione (odcerkownione)".

Rozumiem ostrożne sformułowanie szefa Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego ds. Kontaktów Cerkwi ze Społeczeństwem i Mediami jako nie tylko przyznanie, że złem było to iż w czasach carskich Cerkiew dopuściła do całkowitego zdominowania siebie przez państwo, ale też wyraźną wskazówkę, że Cerkiew dziś pragnie osiągnąć suwerenność w kwestiach religijnych od dzisiejszego państwa rosyjskiego.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.