Pekin i Moskwa jako antidotum na żydowskie roszczenia

O co jest spór

Amerykanie w sposób jasny opowiedzieli się po stronie żydowskiej w sporze o ustawę zmieniającą ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, stosując delikatny na razie, ale nie skrywany szantaż. Przy czym choć nasze władze otwarcie o tym nie mówią, to przecież dla osób jako tako zorientowanych jest jasne, że spór nie idzie o tę ustawę, ale o wielomiliardowe żądania jakie zgłaszają środowiska żydowskie w stosunku do Polski. Jednak to, iż nasz rząd sprawę usiłuje bagatelizować, wmawiając nam, że wszystko jest wynikiem, li tylko nieporozumienia, nie zmienia faktu, że z problemem roszczeń żydowskich wspieranych przez instytucje Stanów Zjednoczonych prędzej, czy później przyjdzie nam się zmierzyć. A proces ten przygotowany deklaracją terezińską w ostatnim czasie przyspieszył. Taranem, którego zamierzają użyć środowiska żydowskie dla osiągniecia postawionych celów są Stany Zjednoczone. Stąd też pojawiają się tu i ówdzie głosy nawołujące do resetu stosunków z USA, a wręcz do szukania nowych sojuszników.

Zmiana sojuszy

Rozważania o ewentualnej zmianie sojuszy nie są oczywiście niczym złym. Niemniej jednak, jeśli już rozważa się zmianę wektorów polityki zagranicznej, to należy oddzielić to co stanowi kwestie długofalowe, od kwestii doraźnych. Niewątpliwie historia się nie skończyła, a tym samym istniejący układ geopolityczny wcześniej, czy później zostanie zastąpiony przez inny. I takie daleko idące rozważania, o tym w jaki sposób będzie się on zmieniał i jakie w związku z tym istnieją warianty dla Polski są konieczne. Pojawiające się dzisiaj głosy, które apelują o zmianę sojuszy, mają jednak inny charakter i w praktyce sprowadzają się do szukania wyjścia z sytuacji w której nasz najważniejszy sojusznik stosując szantaż, zmusza Polskę do działań niezgodnych z jej interesem. Zatem mają one charakter wybitnie reaktywny na zaistniałą sytuację i zakładają, że antidotum na zaistniałe zagrożenie będzie uzyskanie poparcia u innego geopolitycznego gracza. Należałoby więc dokonać analizy, czy takie założenie ma jakikolwiek sens.

Najpierw realia

Częstym błędem rozważań geopolitycznych jest oderwanie od istniejących realiów. Choć wydają się one oczywiste, należy jednak je przypomnieć. Polska polityka od 1989 roku zakłada, że głównym zagrożeniem dla naszego państwa jest Rosja, a głównym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Zakłada także, iż gwarantem stabilności politycznej i gospodarczej jest dla nas Unia Europejska. Nie polemizując z tymi błędnymi założeniami, należy zauważyć, że wskutek owej bezalternatywnej polityki jesteśmy w istotnym stopniu uzależnieni militarnie od USA, uzależnieni gospodarczo od rynku UE, a także uzależnieni politycznie od jednego i drugiego z tych podmiotów. Przy okazji skonfliktowani z Rosją. Nasza suwerenność zarówno w polityce zagranicznej, jak i w wewnętrznej, jest ograniczona poprzez prawne podporządkowanie instytucjom UE. Nie może umknąć uwadze i to, że dzisiaj 2 miliony Polaków pracują w krajach UE, że miliony korzystają ze strefy Schengen, że polski biznes ma duże powiązania z zachodem, a znacznie mniejsze ze wschodem. Nie można zapomnieć też o osobach pobierających stypendia, granty, wytresowanych w służeniu idei euroatlantyzmu, ulokowanych w różnych instytucjach państwowych w tym ośrodkach badawczych. Trzeba pamiętać o zwykłych ludziach kupowanych na różne sposoby za środki unijne, a jednocześnie indoktrynowanych rosyjskim zagrożeniem. Warto też pamiętać o tym, że nasze siły zbrojne w zakresie wyszkolenia, dowodzenia i w dużej mierze uzbrojenia są segmentem NATO.

Wszystko to stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość jakiejś radykalnej wolty, która Polskę miałaby wyprowadzić ze struktur UE i NATO. Doprawdy trudno sobie wyobrazić co musiałoby w Polsce nastąpić, aby te silne ośrodki euroatlantyzmu zostały zmarginalizowane. Tym bardziej że naiwnością jest wierzyć w to, że Amerykanie, czy UE biernie będą się przyglądać wyjściu Polski z ich strefy wpływów.

Już powyższa konstatacja wystarczy, aby uznać, że na obecnym etapie żadna zmiana geopolitycznego położenia Polski nie jest w praktyce możliwa. Ale ponieważ niniejsze rozważania są czysto teoretyczne, więc dopuszczalne byłoby pominięcie wyżej wspomnianych realnych uwarunkowań i założenie, że jednak w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach stanie się możliwe podjęcie przez nasze władze suwerennej decyzji w sprawie zmiany sojuszu geopolitycznego. Obserwując istniejące uwarunkowania można stwierdzić, że wbrew pozorom, pomimo dominacji militarnej i trwającej jeszcze przewagi ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, Świat traci swój jednobiegunowy charakter. Nie do końca jednak można się zgodzić z tezą, iż mamy w tej chwili rywalizację imperiów morskich (euroatlantyckich) i lądowych (Rosja, Chiny). Układ jest bardziej skomplikowany i nawet pomijając kwestie imperiów regionalnych, należałoby zarówno w układzie euroatlantyckim wyróżnić dwa oddzielne podmioty (USA i Niemcy posiłkujące się instrumentem UE), jak również widzieć dwa osobne, wcześniej wymienione podmioty w układzie lądowym. Zatem szukając jakichś rozwiązań, należałoby ograniczyć się do tych czterech możliwości.

Polska a podmioty globalne

Rozważając miejsce Polski w układzie geopolitycznym nie można nie postawić pytania, jakie nasz kraj ma znaczenie dla wymienionych wyżej geopolitycznych graczy. Bo to niewątpliwie implikuje z jednej strony kwestię na ile USA będą zdeterminowane na utrzymanie Polski w swojej strefie wpływów, a z drugiej determinację innych graczy, aby nas z tej strefy wpływów wyciągnąć.

Stany Zjednoczone

Zatem czy Polska jest ważnym krajem dla polityki amerykańskiej? Na pewno ma mniejsze znaczenie niż Turcja, Arabia Saudyjska, czy Pakistan. O Izraelu nawet nie piszę, bo to jest zupełnie inna kategoria. Ale generalnie jakieś znaczenie ma. Po pierwsze jako podmiot który aktywnie wspiera amerykańską politykę rugowania wpływów rosyjskich w Europie Wschodniej. Po drugie jako żyrant agresywnej polityki amerykańskiej (i żydowskiej) na Bliskim Wschodzie. Wraz z prezydenturą Donalda Trumpa pojawiła się nowa perspektywa wykorzystania naszego kraju w kontekście kryzysu stosunków amerykańsko – niemieckich. Polska będąc członkiem Unii Europejskiej wraz z innymi mniejszymi krajami zorganizowanymi w ramach „Trójmorza” miałaby ograniczać niemiecką dominację w Europie i blokować wysoce prawdopodobny sojusz Berlina z Moskwą. Z perspektywy USA jest to o tyle istotne, że Niemcy konsekwentnie budują swoją podmiotowość i powoli kontestują amerykańską dominację. Jednocześnie wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, Stany Zjednoczone tracą silnego sojusznika wewnątrz jej struktury. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Polskę można wykorzystać w ramach NATO do dyscyplinowania innych członków tego sojuszu w wypełnianiu zobowiązań (po prawdzie powiedziawszy do kupowania sprzętu produkowanego przez amerykańskie firmy). Ponadto Polska jest objęta ekspansją firm amerykańskich, ma też otworzyć furtkę do sprzedaży amerykańskiego gazu w UE. Wbrew pozorom nie jest to więc całkiem mało, nawet pamiętając o tym, że USA prowadzą politykę globalną, a Europa nie jest w tym wszystkim traktowana priorytetowo.

Niemcy

Jakie znaczenie ma Polska dla Niemiec? Po pierwsze jest częścią niemieckiej ekonomii- jako rynek zbytu, ale bardziej jako ważny podwykonawca, który w relatywnie niskich kosztach jest w stanie wyprodukować dobry jakościowo produkt. Polska ma znaczenie także dlatego, że Niemcy ulokowały tutaj spore aktywa. Do 2015 r. niemieckie podmioty zainwestowały w Polsce 135,9 mld zł. co stanowi ok. 1/5 niemieckich inwestycji zagranicznych. Pewną wagę dla Niemców mogą mieć kwestie historyczne i mieszkająca na naszym terenie mniejszość niemiecka. Większe znaczenie może mieć wygaszenie przez Polskę roszczeń o wypłatę reparacji wojennych. Oczywiście nie z tego powodu, że mamy skuteczny instrument na wyegzekwowanie tych sum, ale z tego, że Niemcy nie są zainteresowane powrotem do wyciągania na światło dzienne ich zbrodniczej przeszłości w sytuacji, gdy prowadzona przez nie polityka historyczna zdejmuje z nich odpowiedzialność. Wydaje się jednak, że główne znaczenie Polski dla Niemiec, może wynikać dokładnie z tego samego powodu, dla którego jesteśmy potrzebni Waszyngtonowi w rozgrywce z Berlinem. Tylko że z perspektywy Niemiec chodzi o zneutralizowanie Polski jako „amerykańskiego konia trojańskiego” w UE, który nie tylko blokuje dalsze dominowanie krajów europejskich przez Berlin, ale także próbuje uniemożliwić jego zbliżenie z Moskwą . Stąd nie powinno budzić zaskoczenia faktyczne wsparcie jakie udzielił władzom RP minister Gabriel, a potem kanclerz Merkel w sporze z Izraelem o odpowiedzialność Polaków za holokaust. Ciekawa jest także historia notatki Z-99/2018 o rzekomych sankcjach nałożonych przez USA na Polskę, która wyciekła z proniemieckiego Onetu, a była po części dementowana przez rzecznik Sekretarza Stanu USA. Gra tą informacją pokazuje, że w interesie niemieckim leży podważenie relacji polsko- amerykańskich, a reakcja Waszyngtonu potwierdza, że USA tę grę przejrzały. Generalnie silne związanie Polski z Niemcami, wprzęgnięcie jej w politykę Berlina ma dla władz niemieckich znaczenie. Polityka ta zresztą była dość skutecznie realizowana za rządów Platformy Obywatelskiej.

Rosja

Czy mamy znaczenie jako państwo dla Rosji.? Wbrew oczywiście naszej oficjalnej narracji wydaje się, że niezbyt duże. Rosja musiała przyjąć do wiadomości po okresie jelcynowskiej smuty, że granica jej wpływów w Europie Wschodniej została przesunięta, a Polska znalazła się po jej drugiej stronie. Co więcej nasze przeorientowanie gospodarki, a później nałożone obustronnie sankcje ograniczyły wymianę gospodarczą. Obecnie Polska ma znaczenia jako odbiorca paliw płynnych i obszar ich tranzytu na zachód (ten ostatni atut został zresztą przez naszą głupotę istotnie osłabiony). Jeśli Polska ma jakieś większe znaczenie z punktu widzenia geopolityki rosyjskiej to tylko z tego powodu, że stała się głównym realizatorem amerykańskiej polityki wypierania wpływów Rosji i głównym oponentem przeciwko zacieśnianiu współpracy tego państwa z UE. Angażowanie się Polski w kolorowe rewolucje, zwłaszcza ostatnią z 2014 roku, zakończoną wojną, finansowe, materialne i propagandowe wspieranie antyrosyjskich działań prowadzonych przez władze kijowskie i banderowców, bez wątpienia przez Moskwę jest obserwowane. Stąd jeżeli można byłoby mówić o potencjalnym znaczeniu naszego kraju dla Rosji to tylko w kontekście oczekiwanego tam odejścia Polski od polityki konfrontacyjnej na wschodzie i zaprzestania blokowania współpracy z UE. Szansą jest ożywienie wymiany handlowej, czy kulturalnej, ale Rosja jest w stanie sobie bez tego wszystkiego poradzić. Innym potencjalnym obszarem współpracy jest kwestia debanderyzacji Ukrainy. Niemniej jednak to wszystko nie zmienia faktu, że Rosja nie pójdzie na żadną konfrontację z USA w obronie naszego kraju, bo nie ma w tym interesu, poza może propagandowym. Nie pójdzie, albowiem ma inne tereny strategicznie ważne, których musi bronić (Ukraina, Białoruś, Kaukaz, Azja Środkowa, czy też układ syryjsko- irański). Wreszcie dopóki Niemcy prowadzą politykę rozsądną, tzn. nie konfliktują się z Moskwą, dopóty to one będą zawsze dla niej ważniejszym partnerem niż znacznie słabsza Polska.

Chiny

I wreszcie jakie znaczenie ma nasz kraj dla Chin. Prawdopodobnie wyłącznie jako obszar ekspansji chińskiej gospodarki i potencjalna brama do UE. Fakt przynależności Polski do UE czyni nasz kraj atrakcyjniejszy od Białorusi w której gospodarka chińska jest już obecna. Ponadto nasza gospodarka jest na tyle słaba, że nie będzie ostro bronić się przed ekspansją chińską, ale jest jednak większa niż gospodarki państw typu Słowacja, Węgry, czy Chorwacja. Podkreślić jednak należy, że dla Chin będziemy, nawet jeśli zaangażują się u nas gospodarczo, państwem peryferyjnym, z punktu widzenia ich interesów strategicznych. Owszem Chiny prędzej czy później skonfrontują się z USA, ale obszarem tej konfrontacji będzie rejon Pacyfiku i trudno sobie wyobrazić, że mogłyby dzisiaj realnie wspomóc nas w sporze z tym państwem. Owszem, warto pamiętać o zachowaniu się Pekinu w konflikcie jugosłowiańskim, ale dla jego rozstrzygnięcia nie miało to znaczenia.

Wnioski

Z powyższego przeglądu można wyciągnąć wnioski, że dla polityki globalnej Polska ma znaczenie podrzędne. W dającej się przewidzieć perspektywie nie widać, aby którykolwiek z podmiotów geopolitycznych był żywotnie zainteresowany wyciągnięciem Polski spod kurateli amerykańskiej, bo koszty takiego działania byłyby większe, niż spodziewane zyski. Polska nie ma dostatecznego potencjału, aby jej przejście do innego obozu w poważny sposób obóz ten wzmocniło. W przypadku Niemiec i Rosji sprawa tak naprawdę sprowadzałaby się w praktyce wyłącznie do chęci zneutralizowania Polski jako instrumentu geopolitycznej gry Waszyngtonu.

Natomiast w ogóle tak naprawdę nie wiadomo jakim sposobem owa szybka zmiana sojuszy miałaby wpłynąć na likwidację żydowskich roszczeń. Roszczenia te będą istnieć bez względu na to w jakim układzie geopolitycznym będziemy. Prawda będąc bezpośrednio uzależnieni od USA jesteśmy bardziej podatni na skuteczne ich wyegzekwowanie, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że będąc pod kuratelą kogoś innego nie będziemy narażeni na działania przyjętej przez władze USA ustawy 447.

Szukanie rozwiązań

Czy zatem powinniśmy się ugiąć? Niekoniecznie, ale trzeba mieć jakąś wizję rozegrania sprawy. Najpierw trzeba przewidzieć jakie mogą być kolejne kroki amerykańskie. Dzisiaj mamy bowiem zamrażanie stosunków na szczeblu najwyższym i groźbę dyplomatycznego wykluczenia. To z kolei jest przez nasze władze interpretowane, jako poważny problem zmniejszenia naszego bezpieczeństwa w kontekście konfliktu z Rosją. I tu jest zdaje się płaszczyzna do wreszcie jakiegoś otrzeźwienia. Gdybyśmy byli w stanie odrzucić mit o bezpośrednim zagrożeniu przez Rosję i związaną z nim koniecznością klientyzmu wobec USA, to tego typu groźby nie powinny robić na nas wrażenia. Co więcej trzeba zrobić w końcu jakiś samodzielny krok w kierunku odblokowania relacji z Rosją. Choćby poprzez spotkanie na szczeblu premierów, w którego wyniku można byłoby wznowić przynajmniej współpracę kulturalną i ruch bezwizowy z obwodem królewieckim. Można też zaprzestać jednostronnego obwiniania Rosji w kontekście konfliktu na Ukrainie. Byłyby to sygnały dla Waszyngtonu, że Polska nie jest zdeterminowana za wszelką cenę do realizowania polityki amerykańskiej z uwagi na obawy względem Rosji. Normalizować trzeba też stosunki z Niemcami i UE, chociażby poprzez ustąpienie w niektórych kwestiach, tzw. naruszenia praworządności. Można też pograć kwestią przyjmowania, tzw. uchodźców. To zresztą nie sa wbrew pozorom dla Niemiec sprawy fundamentalne, są to raczej preteksty do prowadzenia rozgrywki z rządem, który porzucił politykę kierowania się na Berlin. Samo zbliżenie się do Niemiec byłoby czytelnym sygnałem, że możemy odejść od narzucanej nam przez Waszyngton roli jego instrumentu w rozgrywce z UE.

Jednocześnie należy zacząć rozmawiać o tym, co istocie problemu, tj. roszczeniach żydowskich. I to nie z Izraelem, nie ze środowiskami żydowskimi w USA, ale z władzami amerykańskimi. Pretekst dały same rozpoczynając procedowanie ustawy 447. W tym kontekście sprawę trzeba byłoby postawić jasno, że ustawa może naruszyć umowę z 16 lipca 1960 roku, która regulowała sprawę odszkodowań, które Polska wypłacała do lat osiemdziesiątych. Należy domagać się, aby ustawa nie zmieniała wcześniej ustalonych zasad i nie wprowadzała nieznanego w europejskim i amerykańskim systemie prawa dziedziczenia bezspadkowego na zasadzie etnicznej, czy rasowej. Gdyby władze amerykańskie stawiały zbyt wygórowane warunki, należałoby zamrozić negocjacje w sprawie zakupu rakiet „Patriot”, a być może także postawić kwestię racjonalności budowy w Redzikowie tarczy antyrakietowej. Nie powinniśmy też wycofywać się z reprywatyzacji, najlepiej symbolicznej, bo dopóki ten temat nie zostanie raz na zawsze zamknięty, dopóty środowiska żydowskie będą oczekiwać że zostaną do tego procesu dopuszczone na nadzwyczajnych warunkach. Wreszcie trzeba przestać ukrywać przed Polakami istotę sporu, pokazując im zagrożenia i mobilizując ich do obrony naszego stanowiska.

Trudno powiedzieć na ile takie działania odniosłyby skutek. Środowiska żydowskie są zdeterminowane i prawdopodobnie zrobią dużo, aby przekonać Amerykanów do eskalowania konfliktu z Polską. Jakie sankcje mogą zastosować Stany Zjednoczone? Oczywiście trzeba brać pod uwagę zamrożenie politycznych, czy militarnych stosunków z naszym krajem. To nie jest akurat zbyt dolegliwe i chyba bardziej straciliby na Amerykanie, którzy przecież nie mogą, ot tak zrezygnować z utrzymywania Polski w swojej strefie wpływów. Prawdopodobne ataki wizerunkowe też możemy przeżyć, wszak o Polakach jako sprawcach holokaustu pisze się już od 20 lat i niewiele to zmienia, a przy okazji przecież ani Izrael, ani USA nie mają na świecie jakiejś nadzwyczajnej reputacji. Na pewno większym problemem mogłyby być retorsje o charakterze gospodarczym uderzające w nasz biznes, ale tutaj paradoksalnie mogłaby pomóc nam szykowana wojna celna UE – USA, która wymusi współdziałanie europejskich podmiotów gospodarczych. W tej rozgrywce trzeba okazać zarówno konsekwencje, jak i determinację.

Można jednak zakładać, że USA potrafią być pragmatyczne i z racji choćby wymienionych wcześniej swoich interesów będą skłonne szukać jakiegoś rozwiązania. Tutaj też dla nas jest jakieś pole do manewru. Nawet wypłacenie symbolicznego odszkodowania, jeśli gwarantowałoby to rezygnację z reszty roszczeń nie należałoby odrzucać a priori. To jest już kwestia gry dyplomatycznej i konkretnego układu. Ale trzeba ją podjąć, bo wycofanie się teraz, bynajmniej toczącego się procesu sterowanego przez ośrodki żydowskie nie wstrzyma.

Na przyszłość

Znalezienie modus vivendi z USA nie powinno nas jednak zwolnić z odejścia od bezalternatywnego wiązania się z tym państwem. Można powoli ocieplać stosunki z Rosją. Można znaleźć sposób na dogadanie się z Niemcami w sprawie North Stream 2, który i tak powstanie mimo naszego sprzeciwu. Trzeba do końca znormalizować stosunki z Białorusią i wykorzystać to państwo jako pas transmisyjny wejścia do nas gospodarki chińskiej. W stosunkach z Ukrainą przyjąć zasadę daję, więc wymagam. Być elastycznym w ramach UE, licząc na to, że wzmagająca się fala antysystemowa w krajach europejskich zmieni układ polityczny w instytucjach unijnych. Odejść od prometeizmu, skoncentrować się na sobie i trwać.

na ile punktów oceniasz artykuł? : 

Twoja ocena: brak
4.64
Ogólna ocena: 4.6 (głosów: 25)

Tematy: 

Dyskusja

oto pioszo54

myślę, że na hucpę jest tylko

myślę, że na hucpę jest tylko jedno lekarstwo - jawny i gwałtowny opór, tym bardziej, że jednak mamy dla USA (których USA, tych reprezentowanych przez DepStanu czy Trumpa?) pewną wartość.
A co dalej ?
Chyba trochę tak, jak Pan napisał o Niemczech, jednak z docelową Rosją, czyli
z Niemcami do Rosji.

(jawny opór, bo cichy doprowadzi do zmiany władzy w Polsce naszymi rękami, lekko tylko wspomaganymi)

oto Furor

Rosja i Pekin to alternatywy

Rosja i Pekin to alternatywy dla Stanów? Rosja nie ma niczego ciekawego do zaoferowania, może co najwyżej broń i surowce, ale gospodarka jest bardziej skomplikowana niż to. Z Chinami w zasadzie w ogóle nie handlujemy. Nie widzę tego manewrowania szczerze mówiąc

oto ratiofides

Odejść od prometeizmu

Odejść od prometeizmu

Sedno sprawy.
Co do przewidywań na przyszłość -obawiam się, że chyba jednak nie obronimy ani naszych racji historycznych ani własnościowych. Ale te smutki i rozczarowania powetujemy sobie na froncie walki z ... (zagadka dla domyślnych).

oto chłop jag

No cóż - artykuł jest tak

napisany jakby Polska była nadal krajem niepodległym a tak nie jest. Dlatego pod zady tubylców podłożono - jak gdyby nigdy nic - minę w postaci - banderlandu - co byłoby niemożliwe gdyby Polska była krajem niepodległym - rządzonym przez Polaków - tołażysze.
Wniosek?
Roszczenia żydowskie należy rozumieć jako wstęp do przejęcia atrapy Polski - tołażysze - gdzie tubylcy staną się drugimi Palestyńczykami. Ponadto trwa zawłaszczanie Ziemi przez pupili szatana - gdzie ich priorytetem jest wyniszczanie ludzkości z USA włącznie - tołażysze - dlatego w tych okolicznościach dywagowanie o możliwościach politycznych atrapy Polski to czarny humor - tołazysze.

oto Mar.Jan

Chciałbym Chłopa-pesymistę-czarnowidza poinformować

a nawet pocieszyc: dopóki Polacy mają własne wojsko, a wojsko ma wlasną broń i istnieją w Polsce fabryki amunicji do tej broni, to Polska nie jest zadną atrapą Polski, tylko ma naprawde realne możliwości obrony swojej suwerenności. W tym sensie, że może nie zgodzić się na oddanie swojej wolności za darmo. Ewentualny okupant musiałby drogo zapacic za możliwośc zapanowania nad polskim terytorium etnicznym.
Zatem: nie każdy będzie skłonny zapłacic taką cenę...
O ile oczywiście współczesni Polacy cenią swoje państwo i jego wolność wyżej od ceny kiełbasy w sklepie.
Chłopska pisanina stara się (nie mam pojęcia z jakiego powodu) zaprzeczyć wartości własnego panstwa oraz pozbawić POlaków wszelkich zalet umysłowych i moralnych.

oto chłop jag

Patrzą a nie widzą.

Słuchają a nie słyszą - tołazysze.
Wniosek?
Do czego służy wojsko w atrapie Polski - pokazał kiedyś tołażysz, jenierał Jaruzelski - tołażysze.

oto Zona

Pan wybaczy ale tzw Wojsko

Pan wybaczy ale tzw Wojsko Polskie to atrapa większa niż państwo. Jest to organizacja która służy jedynie samej sobie a główną jej bronią są kserokopiarki, drukarki i komputery z przejrzystym cywilnym amerykańskim oprogramowaniem. Co widać po jej strukturze w której dominują oficerowie i podoficerowie a szeregowych ani słychu... Od wielu lat nie ćwiczyło owo "Wojsko" jednolitych jednostek batalionowych że o brygadach nie wspomnę. Jeśli chodzi o uzbrojenie to po 1989 roku rozmontowano przemysł zbrojeniowy i teraz on służy jedynie po to by polityczni kolesie mieli miejsca w radach nadzorczych. Nasza broń to w większości spadek po UW i co ciekawe jest to broń lepsza niż zachodnie "darowizny" które nas wzmacniają... Przemysł lotniczy i silnikowy został zlikwidowany lub oddany wraz z planami za bezcen naszym "sojusznikom", przemysł pancerny utracił zdolności produkcyjne i teraz nie potrafimy nawet zbudować zwykłego gąsienicowego podwozia! Planowana jest jego dalsza cicha likwidacja co odbywa się poprzez przyjmowanie "darowizn" jak np Leopardów. Amunicję produkujemy taką że po jej użyciu trzeba kupować nowe armaty. (np 30mm bushmastery - oczywiście produkowane w USA co jest kuriozum w skali światowej) Edukacja też leży. Więc nie proszę pana. Okupant nie zapłaci tylko zapłaci naród! Tym bardziej że okupant przyjdzie zaproszony z zachodu i z powodu fałszywej edukacji będzie witany z chorągiewkami aż do dnia kiedy o poranku staniemy nad rowem wykopanym na skraju lasu. W tym czasie polityczna agentura która tam nas prowadzi będzie nam radzić co i jak z Londynu, Njujroka czy innego Telaviwu...

oto Mar.Jan

Co do Rosji i Chin jako alternatywy dla Polski

Alternatywy polityczno-ekonomicznej rzecz jasna.
Rosja stara się odzyskac swe wpływy w Europie Wschodniej i Centralnej. To jest oczywistość i dlatego POlska nie może szukać w Rosji partnerstwa. Rosja chce na powrót POlskę podporzadkowac swoim imperialnym wpływom.
POlitycy polscy ułatwiaja ROsji to zadanie nieustannie ją prowokując do przeciwdziałania polskich poczynaniom.
Co do Ukrainy, to kolejnośc i zalezność zdarzen jest inna, niż się autorowi wydaje.
Otóż Ukraina od czasu jak się wyzwoliła spod panowania Rosji stara sie kierowac na Zachód. USA i Polska (z inspiracji USA) wyszły tym dążeniom na przeciw. Na to natychmiast zareagowała Rosja wysadzając ukraińskie dążenia w powietrze za pomocą 5 kolumny na Krymie i wikłając Ukrainę w wyniszczającą wojnę, na razie z "Zielonymi ludzikami" i pobudzając odrodzenie ukraińskiego nacjonalizmu.
Chiny z kolei będa POlskę traktować instrumentalnie, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że USA będa torpedowac wszelkie próby zainstalowania w Europie końcówki Jedwabnego Szlaku i to prawie w sercu Unii Europejskiej. Nie wiem co na to sama Unia, ale USA z pewnościa będą się temu przeciwstawiac.
Ponieważ polscy politycy, jak na razie, we wszystkim sluchają się wytycznych z Waszyngtonu, to marnie widze perspektywę wspólpracy z Chinami w najbliższych latach.

Wniosek: nie istnieje taka alternatywa, chyab, że Polska uwolni się od wpływu Unii Europejskiej oraz USA.
Nie bardzo tylko wiem, co bysmy zyskali na takiej zamianie. Bez sensu to widzę...

Rosja jest bardziej podobna do Chin w sensie wartości cywlizacyjnych oraz sposobu rzadzenia. Jest to styl bardziej własciwy dla Azjatów niż dla Europejczyków.
I w Rosji i w POlsce dawnych czasów istniała szlachta. Ale żadne nawet najbioedniejszy polski szlachcic nie chciałby się zamienic nawet z bogatym ruskim bojarem na majatek, którego warunkiem byłoby padanie plackiem przed kazdym skinieniem cara.
Natomiast zarówno społeczęństwo rosyjskie jak tym bardziej chińskie są od wieków wytrenowane w wierze w boska mądrośc każdej władzy i koniecznośc wiernopoddańczego jej traktowania. Dyscyplina i porządek! Sa to cechy bardzo nielubiane przez Polaków. My Polacy kochamy się w ułańskich szarżach i ułańskiej fantazji.

oto Skanderbeg

Niezłe bajki.

Akurat banderyzm to nie wymysł rosyjski. Nigdy nie było debanderyznacji, a UPAińcy to bardzo wpływowa mniejszość w Kanadzie i USA. Tak jak nie było poważnej dekomunizacji (nie chodzi mi o jakieś polskie ustawy).
Proponuje posłuchać prezydenta Klausa. On powiedział, że jeśli każe się Ukrainie wybierać między Zachodem a Rosją, to stworzy się nierozwiązywalny problem. Duża część mieszkańców Ukrainy to ludność prorosyjska albo nawet sami Rosjanie. I to pewnie Moskale spalili cywili w Odessie? Oj, amerykanofile, albo są tak pewni swego, że bezczelnie łżą. Albo po prostu ich mentalność jest podobna do sekciarskiej. Takie odwrócenie poglądów Mateusza Piskorskiego (tylko, że amerykanofile i banderofile, mogą swoje opinie głosić bezkarnie [na szczęście], a Piskorski siedzi bez postawionych zarzutów.
I na razie to jesteśmy w strefie wpływów amerykańskich i niemieckich. Produkujemy własną amunicję? Pewnie zwłaszcza do leopardów.
Nawet kasuje się (nie wiem czy już skasowano) polską produkcję czarnego prochu (w tym Polska posiadała jakieś znaczenie). A kto Polakom wyda broń z magazynów wojskowych? Syjonistyczne, amerykańskie czy niemieckie marionetki?

oto Ech...

Co tam o Leopardach mówić

Czytałem nie tak dawno temu, że Polska nawet amunicji do broni strzeleckiej - tych naboi 5,56 NATO - nie produkuje. Nie sprawdzałem wszakże tej informacji, ale wygląda to, niestety, prawdopodobnie.

oto Ech...

Chociaż nie wiem na 100% - teraz pogooglowałem

Znalazłem coś na stronach Mesko
(Karta katalogowa).

Ale czy to jest oferta aktualna - czy może archiwalne pozostałości - trudno powiedzieć. A jeśli te naboje są(?) na bieżąco produkowane, to jaka właściwie jest wielkość produkcji, czy starcza na pokrycie potrzeb, czy też jednak dokupujemy za granicą, czy Mesko jest jedynym producentem w kraju - więc w razie wojny łatwo można produkcję "wyłączyć" - znalazłem tylko coś takiego.

oto chłop jag

Rosja stara się odzyskac swe

Rosja stara się odzyskac swe wpływy w Europie Wschodniej i Centralnej. To jest oczywistość i dlatego POlska nie może szukać w Rosji partnerstwa.

Jesteś Pan już dużym chłopcem - więc wiedz Pan, że przyszłą, ewentualną zmianę etapu mądrości - gdzie atrapa Polski wróci ponownie pod skrzydła Moskwy - uzgodnią wspólnie - naprawdę rządzący Rosja i naprawdę rządzący USraelem - tołażysze.
Wniosek?
Świat już od dawna leży z rozłożonymi nogami przed pupilami szatana - tołażysze.

oto sir Galahad

Zakup broni poza USA jest

Zakup broni poza USA jest dobrym pomysłem ale grozi gwałtownymi konwulsjami. To jak bezpośredni atak na USA. Cios prosto w portfel. A jeszcze gdybyśmy przestali kupować amerykańskie obligacje skarbowe to już casus belli.
Trzeba z tym poczekać do chwili gdy Amerykanie przez swoją głupotę wdepną w następny konflikt na Pacyfiku. Gorzej gdy nam każą tam walczyć...

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.