Penalizacja za zniesławianie narodu i negację Holokaustu w innych krajach

Zestawienie penalizacji zniesławiania narodu i negacji Holokaustu.


ZNIESŁAWIENIE NARODU

AUSTRIA

Kto publicznie i nienawistnie obraża lub dyskredytuje Republikę Austrii lub jeden z jej krajów związkowych (art. 248 ust. 2 austriackiego kodeksu karnego).

Kara: Do roku pozbawienia wolności.

CHORWACJA

Kto publicznie kpi, istotnie dyskredytuje lub wzbudza nienawiść wymierzoną w Republikę Chorwacji (art. 349 chorwackiego kodeksu karnego).

Kara: Do roku pozbawienia wolności.

NIEMCY

Penalizacji podlega obrażanie lub złośliwe wyrażanie pogardy wobec Niemiec lub jednego z jej krajów związkowych […] (art. 90a niemieckiego kodeksu karnego).

Kara: Do trzech lat więzienia; do pięciu lat pozbawienia wolności, jeżeli czyn wspiera wysiłki przeciwko dalszemu istnieniu Republiki Federalnej Niemiec lub przeciwko jej konstytucyjnym zasadom.

TURCJA

Obraza wymierzona wobec Narodu Tureckiego, Republiki Turcji (…) ( art. 301 tureckiego kodeksu karnego).

Kara: Do dwóch lat pozbawienia wolności.

WŁOCHY

Zniesławienie Republiki Włoskiej, zgromadzenia ustawodawczego, rządu, Trybunału Konstytucyjnego lub innych sądów i sił zbrojnych jest karalne (art. 290 włoskiego kodeksu karnego).

Zniesławienie narodu włoskiego jest również karalne (art. 291 włoskiego kodeksu karnego).

Kara: Grzywna w wysokości od 1000 € do 5000 €.

SŁOWENIA

Penalizacji podlega obraza, oszczerstwa, zniesławienie, oszczerstwo lub złośliwe fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa kierowane przeciwko Republice Słowenii (Kodeks karny, art. 163). Penalizacji podlega także zniesławienie narodu słoweńskiego lub społeczności włoskich, węgierskich lub romskich ( art. 165 słoweńskiego kodeksu karnego).

Kara: Karą w pierwszym z wymienionych przypadków jest grzywna lub pozbawienia wolności do jednego roku. W drugim z wymienionych przypadków karą jest grzywna lub kara do roku pozbawienia wolności.

SŁOWACJA

Prawo zabrania zniesławienia narodu, jego języka lub jakiejkolwiek rasy lub grupy etnicznej poprzez odniesienie do grupy osób lub osoby ze względu na ich rzeczywistą lub domniemaną przynależność do rasy, narodu, narodowości, grupy etnicznej prawdziwe, wyimaginowane pochodzenie, kolor, przekonania polityczne, religia lub brak religii (art. 423 słowackiego kodeksu karnego).

Kara: Pozbawienie wolności na okres od jednego do trzech lat. Jeżeli czyn popełniony jest przez członka grupy ekstremistycznej lub funkcjonariusza publicznego karą jest pozbawienie wolności od dwóch do pięciu lat.

CZARNOGÓRA

Penalizacja obejmuje publiczne kpiny z Republiki Czarnogóry, jej flagi, herbu lub hymnu państwowego (art. 198 czarnogórskiego kodeksu karnego).

Kara: Grzywna lub pozbawieniem wolności do jednego roku.

NEGACJA HOLOKAUSTU

AUSTRIA

Penalizowane jest zaprzeczanie ludobójstwu i zbrodniom narodowosocjalistycznym, ich pomniejszanie lub usprawiedliwiane w sposób publiczny (art. 3h ustawy nr 148 z 1992 r. stanowiącej nowelizacje ustawy z 1945 r., która dokonała delegalizacji partii nazistowskiej).

Kara: od 1 do 20 lat pozbawienia wolności albo kara grzywny w przypadkach mniejszej wagi.

BELGIA

Penalizowane jest rażące pomniejszanie, usiłowanie uzasadnienia lub pochwalanie ludobójstwa niemieckiego reżimu narodowo-socjalistycznego (art. 1 ustawy z 1995 r. o zaprzeczaniu Holokaustowi).

Kara: pozbawienie wolności.

ESTONIA

Penalizowane jest zaprzeczanie holokaustowi jeżeli: stanowi nawoływanie do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę, kolor skóry, płeć, język, pochodzenie, religię, orientację seksualną, poglądy polityczną albo status finansowy lub społeczny, powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia lub życia (art. 151 estońskiego kodeksu karnego).

Kara grzywny lub aresztu – w przypadkach mniejszej wagi, lub pozbawienie wolności do lat

W przypadku osób prawnych kara grzywny do 3200 EUR.

FRANCJA

Penalizowane jest kwestionowanie przestępstw przeciwko ludzkości, określonych przez Artykuł 6 statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączony do Układu Londyńskiego z dnia 8 sierpnia 1945 r., które zostały popełnione przez członków organizacji uznanych za przestępców zgodnie z art. 9 tego statutu lub przez osobę skazany za takie przestępstwa przez sąd francuski lub międzynarodowy (art. 24bis ustawy z 1881 r. o wolności prasy wprowadzony w 1990 r tzw. ustawą Gayssot’a).

HISZPANIA

Penalizowane jest rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób idei lub doktryn, które zaprzeczają lub usprawiedliwiają zbrodniom wojennym, przeciwko ludzkości lub pokojowi (art. 607 ust. 2 hiszpańskiego kodeksu karnego z 1995 r).

Kara: pozbawienia wolności od jednego roku do dwóch lat.

LUKSEMBURG

Penalizowane jest kwestionowanie, umniejszanie, usprawiedliwianie lub zaprzeczanie istnieniu jednego lub więcej przestępstw przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych zgodnie z definicją zawartą w art. 6 Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonego do Układu Londyńskiego z dnia 8 sierpnia 1945 r., który został popełniony przez członków organizacji uznanych za przestępców zgodnie z art. 9 tego statutu, przez osobę uznaną za winną takich przestępstw przez sąd luksemburski, zagraniczny lub międzynarodowy

Kara; pozbawienia wolności od ośmiu dni do dwóch lat i grzywnie w wysokości od 251 EUR do 25 000 EUR (art. 457-3 kodeksu karnego Luksemburga).

LITWA

Penalizowane jest publiczne popieranie zbrodnię ludobójstwa lub innych zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych, ustanowionych przez prawo Republiki Litwy, akty Unii Europejskiej, ostateczne decyzje sądów litewskich lub sądów międzynarodowych, zaprzeczanie lub rażące umniejszanie takich zbrodni, jeżeli: zostało popełnione przy użyciu groźby, przemocy lub zniewagi albo spowodowało zakłócenie porządku publicznego (art. 170² litewskiego kodeksu karnego - obowiązuje od 15.06.2010 r.).

Kara: grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu albo pozbawienia wolności do lat 2 Za czyn ten odpowiedzialność ponoszą także osoby prawne.

ŁOTWA

Penalizowane jest publiczne usprawiedliwianie ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości (art. 74 1 łotewskiego kodeksu karnego z 1998 r. - obowiązuje od 21.05.2009 r.). Kara pozbawienie wolności na okres nieprzekraczający pięciu lat lub czasowe pozbawienie wolności, lub prace społeczne lub grzywna. Jako okoliczności zaostrzające odpowiedzialność uznaje się działanie sprawcy: w celu wywołania nienawiści lub wrogości na tle narodowym, etnicznym lub rasowym, powiązane z przemocą lub groźbą, gdy popełniane są przez grupę osób, urzędnika państwowego lub odpowiedzialnego pracownika przedsiębiorstwa lub organizacji, przy użyciu zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych.

NIEMCY

Zaprzeczanie ludobójstwu penalizowane jest w ramach przestępstwa: nawoływania do nienawiści wobec grupy narodowościowej, rasowej, religijnej lub grupy określonej przez ich pochodzenie etniczne, przeciwko grupom ludności lub osobom fizycznym z powodu przynależności do jednej z tych grup, obrażania, złośliwego oczerniania lub zniesławiania wyżej wymienionej grupy, części populacji lub jednostek z powodu przynależności do jednej z wyżej wymienionych grup (art. 130 niemieckiego kodeksu karnego - obowiązuje od 1985 r., ze zmianami w 1992, 2002, 2005, 2015).

Kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Publiczne zaprzeczanie, pochwalanie lub umniejszanie czynowi popełnionemu w czasach narodowego socjalizmu w sposób mogący zakłócić porządek publiczny podlega karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej pięciu lat lub grzywnie.

RUMUNIA

Zaprzeczanie w miejscu publicznym Holokaustowi lub jego skutkom jest karane więzieniem od 6 miesięcy do 5 lat i utratą niektórych praw (art. 6 dekretu nadzwyczajnego z 31 marca 2002 r.).

SŁOWACJA

Penalizowane jest publiczne zaprzeczanie, aprobowanie lub usiłowanie usprawiedliwienia Holokaustu, zbrodni reżimów opartych na ideologii faszystowskiej, zbrodnie reżimów opartych na ideologii komunistycznej lub zbrodnie innych podobnych ruchów, które wykorzystują przemoc, groźbę przemocy lub groźbę innych poważnych szkód w celu stłumienia podstawowych praw i wolności (art. 422d Słowackiego kodeksu karnego - obowiązuje od listopada 2001 r.).

Kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat.

SZWAJCARIA

Penalizowane jest zaprzeczanie ludobójstwu lub innym zbrodniom przeciwko ludzkości, trywializowanie ich lub ich usprawiedliwianie publiczne nawoływanie do nienawiści lub dyskryminacji wobec osoby lub grupy osób z powodu swojej rasy, pochodzenia etnicznego lub religii, publicznie propaguje ideologie zmierzające do systematycznej redukcji lub zniesławiania członków rasy, pochodzenia etnicznego lub religii (art. 261bis szwajcarskiego kodeksu karnego - obowiązuje od 01.01.1995).

Kara pozbawienia wolności do trzech lat lub grzywna.

WŁOCHY

Penalizowane jest zaprzeczanie Holokaustowi lub zbrodniom ludobójstwa, zbrodniom przeciwko ludzkości i zbrodniom wojennym, określonym zgodnie z definicją z Artykułu 6, 7 i 8 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Warunkiem odpowiedzialności jest istnienie realnej groźby rozpowszechnienia tych poglądów (art. 3bis dodany w 2016 r. do ustawy z dnia 13.10.1975 r. o. ratyfikacji Konwencji NZ ws. likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej).

Kara pozbawienia wolności od dwóch do sześciu lat.

IZRAEL

Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w ustawie o zakazie zaprzeczania Holokaustowi nr 5746-1986. Penalizowane jest zaprzeczanie albo umniejszanie proporcji czynów popełnionych w okresie reżimu nazistowskiego, które stanowią przestępstwa przeciwko Żydom lub przestępstwa przeciwko ludzkości, z zamiarem obrony sprawców tych czynów, ich poparcia lub zidentyfikowania z nimi.

Kara pozbawienia wolności – 5 lat.

Obowiązuje zakaz pochwalania lub wyrażania poparcia wobec przestępstw Nazistów. Penalizowanie jest również wychwalanie, popieranie lub identyfikowanie się z czynami popełnionymi w okresie reżimu nazistowskiego, które stanowią przestępstwa przeciwko Żydom lub przestępstwa przeciwko ludzkości.

Kara pozbawienia wolności – 5 lat.

Dodać należy, że prawidłowe i sprawiedliwe (correct and fair) oświadczenia/relacje zakazane przez ww. przepisy nie będą uznawane za przedmiot przestępstwa, o ile nie służą wyrażeniu poparcia dla sprawców przestępstw przeciwko Żydom lub przestępstw przeciwko ludzkości lub wyrażeniu identyfikacji z nimi. Oskarżać o ww. przestępstwa może tylko Prokurator Generalny lub wymagana jest jego zgoda na wniesienie aktu oskarżenia.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 3

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto MSzach

A jak jest u naszych sąsiadów

A jak jest u naszych sąsiadów Ukraińców? Ciekawe czy penalizują prawnie ludobójstwo.?
No i ten Izrael....
Słyszałem że nie wydalają Żydów ludobójców czasów komunizmu ani nie ścigają Żydów-ludobójców, którzy prowadzili na nazistowską rzeź swoich np. tych najmłodszych jak było to w getcie łódzkim...

PS. Poza tym nie wiem po co takie wpisy które wydają sie tłumaczeniem sie przed samym sobą, że 'dobrze zrobiłem'. Winny sie tłumaczy to raz...
...a dwa: jesteśmy niewolnikami tego systemu stanowienia prawa. Gdyby bowiem Ława przysięgłych orzekała 'precedensowo' o winie kierujac sie sumieniem, a nie jak teraz gdzie gumisie sądowi kierują się wykładnią kolektywnego nieomylnego ustawodawstwa sprawdzając nie spraweidliwość lecz poziom odchylenia czynu od zapisów nienaprawialnego prawa to takie tłumaczenia się jak i same zewnetrzne oskarżenia w ogóle przestałyby mieć sens....
...ale jak widać brniemy utytłani w błocie po trupach jak ślepi.

oto chłop jag

Atrapa polski robi za wychodek

bo skoro pupil pożera całe cywilizacje to i wydala - tołażysze.
Wniosek?
Wejście rzeczonej ustawy w atrapie Polski byłoby równoznaczne z likwidacja ostatniego szaletu w owej atrapie - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.