Współczesna historia Polski

... czyli Niemcy, Żydzi i folksdojcze


„Popatrz matko, popatrz ojcze
Oto idą dwaj folksdojcze.
Co za hańba, co za wstyd!
Jeden Polak, drugi Żyd.”

Toczącej się obecnie wojny polsko-polskiej, jej przyczyn, emocjonalnego natężenia i prawdopodobnych następstw, niepodobna ocenić bez cofnięcia się w czasie do września 1939 roku. Bo właśnie wtedy, 1 września 1939 roku, o godzinie 4:45, wszystko się zaczęło.

Kryminaliści na wolności

Zgodnie z dekretem prezydenta Rzeczypospolitej z 2 września o amnestii, bardzo wielu kryminalistów wydostało się na wolność. Nawiasem mówiąc, warto odnotować, że o ile Niemcy na Polskę „napadły”, o tyle Armia Czerwona do Polski tylko „wkroczyła” - co oczywiście wygląda zupełnie inaczej. Ale mniejsza z tym, bo chodzi przecież o otwarcie więzień. Dekret prezydenta był bardzo szczegółowy, zobowiązując sądy do stosowania rozmaitych procedur – ale w miarę rozpadania się struktur państwa pod ciosami niemieckiej armii i ucieczek funkcjonariuszy – między innymi – funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazańcy po prostu wychodzili na wolność bez żadnych ceregieli.

Jednym z uwolnionych w tym trybie więźniów był komunistyczny świątek, Marian Buczek, członek tzw. „wojskówki” KPP, będącej sowiecką agenturą, który wydostał się z więzienia w Rawiczu i zginął od niemieckiej kuli od Ożarowem. Większość jednak nie zginęła, tylko powróciła w rodzinne strony, gdzie wkrótce powróciła do swoich ulubionych zajęć – to znaczy – rabunków i gwałtów. Sprzyjała temu sytuacja w kraju, gdzie stopień bezpieczeństwa gwałtownie się obniżył; niemieckie posterunki rezydowały w miasteczkach i większych osadach, natomiast tereny wiejskie były pozbawione jakiejkolwiek ochrony. Nic więc dziwnego, że na tych obszarach bandytyzm stał się prawdziwą plagą. Można się było tego domyślić nawet z lektury „Bedekers Generalgouvernement” z 1943 roku, czyli przewodnika turystycznego po Generalnym Gubernatorstwie (kto by pomyślał, że coś takiego było – a jednak!), gdzie wśród rad dla turystów zmotoryzowanych czytamy m. in., żeby zabierać ze sobą zestaw do łatania opon, a także - iż podczas podróży „długimi odludnymi odcinkami lub z nocy zaleca się również z obecnym czasie posiadanie przy sobie broni”.

Lepsze wyjaśnienie sytuacji znajdujemy w pamiętnikach Adama hr. Ronikiera, prezesa Rady Głównej Opiekuńczej, jednej z dwóch polskich organizacji – pierwszą był Polski Czerwony Krzyż – które oficjalnie działały w Generalnym Gubernatorstwie. W roku 1942 notuje on m.in.: „Na wsi, wobec wzmagającego się do rozmiarów zastraszających bandytyzmu, władze i owo Sonderkommando zaczęły stosować nową metodę zwalczania tej klęski – oto tam, gdzie bandyci się pokazali, a nie daj Boże zaszli do jakiejś chaty z żądaniem żywności, podpalano wsie całe, a ludzi których podejrzewano, że bandytom nie odmawiali wydania żywności lub przenocowania, pomimo że notoryczną i wszystkim znana rzeczą było, ze nikt nie miał środków do obrony przed nimi, wieszano, rozstrzeliwano i pozbawiano dachu nad głową i wszystkiego, co posiadali.

W tej formie wykonywana kara (Vergeltung), urągająca wszelkim zasadom najelementarniejszej sprawiedliwości – zaczęła wydawać rezultaty wręcz odwrotne od oczekiwanych przez władze, bo przy stosowaniu tego systemu zwanego „odpowiedzialnością kolektywną”, mieszkańcy wsi i miasteczek, widząc, co ich czeka, zaczęli uciekać do lasu, tworząc własne bandy, zwane powszechnie „ludźmi z lasu”. Te bandy z czasem łączyły się z prawdziwymi bandytami i sytuację całą szczególniej pod względem bezpieczeństwa wsi, doprowadzały do stanu wprost krytycznego.” Podobnie oceniał sytuację Książę Metropolita Sapieha, który w memoriale skierowanym do Generalnego Gubernatora Hansa Franka pisze m.in.:

„Na jakie bezdroża moralne i gospodarcze zarazem spycha ten system ludność, będącą w położeniu bez wyjścia? Głód, nędza jednych, a rozbudzona chciwość innych deprawują ludność, a nie są bynajmniej zjawiskiem koniecznym. (…) Co dzieje się w dystrykcie lubelskim, znane jest Ekscelencji dokładnie. Ludność tam jest od szeregu miesięcy zdana na łaskę i niełaskę bandytów tajemniczego zgoła pochodzenia, grasujących prawie bezkarnie. A za napady ich tępi się Bogu ducha winnych wieśniaków, nie mających z tą robotą nic wspólnego.”

„Od szeregu miesięcy...” Jak wiadomo, w czerwcu 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-sowiecka. Kiedy po początkowym zaskoczeniu Stalin ochłonął, Sowieci najpierw improwizowali partyzantkę na tyłach frontu, aż dopiero w 1942 roku utworzyli Sztab Partyzancki z Pantelejmonem Ponomarienką, obok Woroszyłowa, jako „głównodowodzacego”. Już w roku 1941 rozpoczęło się przerzucanie dywersantów na teren Generalnego Gubernatorstwa ( pierwsza grupa inicjatywna PPR została desantowana w grudniu 1941 roku, a w pierwszej połowie roku 1942 – następne). Emisariusze ci dotarli do bandyckich watah, przestawiając ich hersztom propozycję nie do odrzucenia: albo przyjmą naznaczonych dowódców i politruków – a wtedy Sowieci udzielą im politycznej „kryszy”, jako „oddziałom partyzanckim”, a jak nie – to zostaną wytępieni do ostatniego. Ta pogróżka nie była pozbawiona podstaw, bo chociaż w pierwszym okresie PPR-owcy nie reprezentowali większej siły, to umiejętnie posługując się donosicielstwem, potrafili wykorzystywać dla swoich celów niemiecką siłę i brutalność.

W rezultacie bandyci przyjęli ofertę tym skwapliwiej, że pod nowym kierownictwem wcale nie musieli zmieniać dotychczasowego trybu życia i procederu – o którym najlepiej świadczą dokumenty przez nich samych wytworzone w postaci „dzienników bojowych” poszczególnych oddziałów. Dowiadujemy się z nich np. jakie to zdobycze uzyskano w następstwie „akcji bojowej” mianowicie „bieliznę damską i pościelową”. Nietrudno się domyślić, że tej „bielizny damskiej” nie zdobyto na SS-manach, tylko w rezultacie napadu na jakiś dwór. Taką działalnością zajmowały się formacje „Armii Ludowej”, m. in. Bolesława Kaźmiraka („Cienia”), czy „Przepiórki” - dla rozmaitości mordując NSZ-towców i AK-owców, którzy próbowali zwalczać bandytyzm.

Kiedy Armia Czerwona ponownie „wkroczyła” na ziemie polskie, dawni bandyci szybko awansowali, zasilając szeregi MO i UB i mimo pewnych turbulencji powodowanych podchodami poszczególnych komunistycznych gangów, wspinali się po szczeblach kariery, kończąc ją w randze pułkowników, a nawet – generałów – jak np. Grzegorz Korczyński, który tak naprawdę nazywał się Stefan Kilanowicz. Oczywiście wszystkie te splendory były nagrodą za wysługiwanie się Sowietom, którzy właśnie przy ich pomocy utrzymywali w ryzach historyczny naród polski. W rezultacie historyczny naród polski od roku 1944 został zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która nie tylko zdążyła się rozwnuczyć w kolejnych generacjach, ale gotowa jest wysługiwać się każdemu, kto obieca jej możliwość dalszego pasożytowania na historycznym narodzie polskim.

Nie ma już zatem jednolitego narodu polskiego – bo żeby mówić o „narodzie”, musi być jakiś wspólny ideał, który byłby przez wszystkich podzielany. Tego już nie ma, więc wszelkie nawoływania do „jedności”, niezależnie od intencji nawołujących, w gruncie rzeczy mają charakter kapitulancki wobec polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, która „jedność” rozumie wyłącznie jako przyzwolenie na swoje polityczne panowanie nad historycznym narodem polskim – wszystko jedno w czyim imieniu. Ta wspólnota rozbójnicza za komuny stanowiła społeczną bazę partii, a najtwardszym jądrem systemu była bezpieka – wojskowa i „cywilna”, którą tworzyły ubeckie dynastie o początkach tkwiących w mrokach okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Transformacja ustrojowa

Od roku 1980 daje się postrzec postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego, która skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania – czy bronić jałtańskiego porządku, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I kiedy sekretarzem generalnym sowieckiej partii został M. Gorbaczow, sowieci zdecydowali się na ucieczkę do przodu. W marcu 1985 roku w Genewie M. Gorbaczow zaproponował prezydentowi USA R. Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego. Kryła się za nim oferta wspólnego ustanowienia nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański. Strona amerykańska ofertę podjęła i rozpoczęło się mozolne ustanawianie nowego porządku. Już po spotkaniu w Reykjaviku w roku 1986 okazało się, że istotnym jego elementem będzie ewakuacja imperium sowieckiego z Europy Środkowej.

Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale samo pojawienie się wiarygodnej jej zapowiedzi, wywołało daleko idące reperkusje w krajach Europy Środkowej. Rozpoczęły się mianowicie przygotowania do „transformacji ustrojowej”, bo dla każdego było oczywiste, że kiedy sowieci się stąd wycofają, to i ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej. Transformację ustrojową zainicjowało zatem najtwardsze jądro reżimu, by w nowych warunkach ustrojowych zająć odpowiednią pozycję społeczną i materialną, a także polityczną – ale bez zbytniej ostentacji. Toteż przygotowania do transformacji ustrojowej rozwinęły się w dwóch nurtach: uwłaszczenia nomenklatury, czyli środowiska dotychczasowej władzy. Dokonało się ono poprzez rozkradanie majątku państwowego poprzez „spółki nomenklaturowe” i rozmaite „afery” wśród których szczególne miejsce zajęła w Polsce afera FOZZ.

Drugim nurtem systemowych przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach opozycyjnych wobec władzy. Jej celem było skompletowanie takiej „reprezentacji społeczeństwa”, do której najtwardsze jadro reżimu, czyli bezpieka miałaby zaufanie, no i które, we własnym już interesie politycznym, zwalczałoby środowiska przeciwników, czy choćby konkurentów. To wszystko udało się znakomicie, a najlepszym tego dowodem było widowisko telewizyjne w postaci „obrad okrągłego stołu”, przy którym nastąpiło pojednanie dupy z batem, w następstwie czego 4 czerwca 1989 roku w tak zwanych „kontraktowych” wyborach „upadł komunizm”, czego najlepszym dowodem był wybór przywódcy owych „upadłych” komunistów, czyli generała Jaruzelskiego, na pierwszego prezydenta „wolnej Polski”. Warto dodać, że oprócz sowieciarzy i tubylczych bezpieczniaków w rodzaju generała Czesława Kiszczaka, architektem „transformacji ustrojowej” był też legitymujący się pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami Daniel Fried z Departamentu Stanu USA.

Potem był nawet ambasadorem w Warszawie i pilnował, żeby wszystko było „gites tenteges”, a i teraz, chociaż wrócił na ojczyzny łono to znaczy – do Departamentu Stanu – nie traci z oczu naszego nieszczęśliwego kraju i w ubiegłym roku nawet do nas przyjechał, by „przestrzec” rząd PiS przed „rujnowaniem fundamentów państwa prawa”, to znaczy – przed próbami rugowania agentury z szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości i przed dążeniem do konfliktu z UE. Tak w każdym razie relacjonowała jego misję żydowska gazeta dla Polaków, której pan Daniel Fried zapewne się zwierzył, no bo jakże by inaczej? Dlaczego panu Friedowi tak zależy na obecności agentury w wymiarze sprawiedliwości?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do drugiej połowy lat 80-tych, kiedy to pojawiła się wiarygodna zapowiedź ewakuacji imperium sowieckiego ze Środkowej Europy. Otóż obok systemowych przygotowań do wiadomej transformacji, przygotowania do transformacji ustrojowej podjęli również na własną rękę poszczególni bezpieczniacy, nie mający widać wystarczającego zaufania do gwarancji „systemowych”. W drugiej połowie lat 80-tych zaczęli przewerbowywać się na służbę do przyszłych sojuszników – bo wiadomo przecież było, że kiedy sowieci się stąd wycofają, to wkrótce nastąpi odwrócenie sojuszy.

Tedy część bezpieczniaków – trudno powiedzieć, czy na własną rękę, czy też według rozdzielnika opracowanego przez RAZWIEDUPR – przewerbowała się do służb amerykańskich i to właśnie tłumaczy zainteresowanie Daniela Frieda sytuacją agentury w wymiarze sprawiedliwości. Ale nie do końca – bo drugim powodem tego żywego zainteresowania jest sytuacja w Polsce lobby żydowskiego, które na obecnym etapie intensywnie kolaboruje z Niemcami w nadziei, że dzięki koordynacji żydowskiej polityki historycznej z historyczną polityką niemiecką nie tylko zapewni sobie nieustający dopływ pieniędzy od winowajcy zastępczego, na którego została wytypowana Polska – ale również, że dzięki realizacji tak zwanych „roszczeń”, środowisko żydowskie uzyska w Polsce dominującą pozycję ekonomiczną i polityczną, którą będzie mogło utrzymywać bez konieczności uciekania się do terroru, dzięki intensywnie rozwijanej przez lobby żydowskie wobec Polaków tzw. „pedagogice wstydu”, nakierowanej na wzbudzenie w Polakach trwałego poczucia winy wobec Żydów. Trzeba z goryczą powiedzieć, że w tej „pedagogice wstydu” uczestniczy część hierarchii i duchowieństwa katolickiego w Polsce, zapewne w przekonaniu, że zwycięzcy pozwolą im praktykować kult Świętego Spokoju.

Resety Obamy

17 września 2009 roku prezydent Obama ogłosił „reset” w stosunkach amerykańsko-rosyjskich – wycofał mianowicie USA z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Wywołało to efekt próżni politycznej, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Następstwem tego „resetu” było proklamowanie podczas dwudniowego szczytu NATO w Lizbonie 19-20 listopada 2010 roku, „strategicznego partnerstwa NATO-Rosja”. Było to uwieńczenie rozciągniętego w czasie procesu ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie w miejsce jałtańskiego.

Najważniejszym postanowieniem było oczywiście proklamowanie wspomnianego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja, którego najtwardszym jądrem było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, ufundowane na podziale Europy na strefę wpływów niemieckich (Unia Europejska) i rosyjskich (Europa Wschodnia), prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop - Mołotow - bo republiki bałtyckie, pierwotnie znajdujące się po wschodniej stronie kordonu, teraz znalazły się po stronie zachodniej. Efektem tego resetu było nie tylko umocnienie na pozycji lidera politycznej sceny ekspozytury Stronnictwa Pruskiego w postaci Platformy Obywatelskiej, z zachowaniem wpływu ekspozytury Stronnictwa Ruskiego w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również podpisanie w sierpniu 2012 roku deklaracji „o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim” na Zamku Królewskim w Warszawie przez Patriarchę Moskwy i Wszechrusi Cyryla oraz arcybiskupa Józefa Michalika, ówczesnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

I kiedy wydawało się, że klamka zapadła na 50, a może nawet na 100 lat, w drugiej połowie roku 2013 prezydent Obama nieoczekiwanie zresetował swój poprzedni reset, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie tego kraju z rosyjskiej strefy wpływów. Mówiąc krótko, tym resetem prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. Oznaczało to, że USA wracają do aktywnej polityki w tej części Europy, a co za tym idzie – że Polska spod kurateli strategicznych partnerów ponownie i to chyba na dobre, przechodzi pod kuratelę amerykańską.

„Spisek kelnerów” i jego następstwa

Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć z wrażenia po „wejściu smoka” w wykonaniu prezydenta Obamy, a już trzej kelnerzy pod dyrekcją Marka Falenty zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej, rozpoczynając podsłuchiwanie dygnitarzy Platformy Obywatelskiej po różnych warszawskich restauracjach, w których nagrali 900 godzin podsłuchanych rozmów – ale 700 godzin nagrali też ponoć w rezydencji samego premiera Tuska, dokąd kelnerom dostać się jest raczej trudno. Dlatego podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, których pod żadnym pozorem nie wolno było zauważyć niezawisłemu sądowi, który spiskowców sądził.

Rewelacje z podsłuchanych rozmów od początku 2014 roku zaczynają docierać do opinii publicznej, kompromitując Umiłowanych Przywódców z Platformy Obywatelskiej, której faworyt w osobie Bronisława Komorowskiego, co to jeszcze pod koniec roku 2014 naprawdę myślał, że nie ma z kim przegrać wyborów prezydenckich, w maju 2015 roku przegrał je i to z kim – z Andrzejem Dudą, o którym rok wcześniej nikt w Polsce nie słyszał, jako o polityku samodzielnym! Podobnie Prawo i Sprawiedliwość, które uważam za ekspozyturę Stronnictwa Amerykańsko-Żydowskiego, jesienią 2015 roku wygrało wybory parlamentarne. W ten oto sposób Nasz Najważniejszy Sojusznik dokonał przetasowania na politycznej scenie pod kątem potrzeb polityki, jaką zamierza prowadzić w tym zakątku Europy osadzając na pozycji lidera ekspozyturę Stronnictwa Amerykańsko-Żydowskiego.

Ponieważ jednak tylko idiota stawia wszystko na jedną partię, to i Nasz Najważniejszy Sojusznik, zgodnie z zasadą divide et impera, na listę „naszych sukinsynów” wciągnął też bezpieczniaków z Wojskowych Służb Informacyjnych, czyli „starych kiejkutów”. Urządziły one 18 czerwca 2015 roku „międzynarodową konferencję naukową „Most” z udziałem przedstawicieli najważniejszych ubeckich dynastii, tworzących trzon polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej oraz ważnych ubeków z Izraela, którzy żyrowali wobec Amerykanów polityczną ofertę wciągnięcia starych kiejkutów na listę „naszych sukinsynów”. Amerykanie chyba początkowo się wahali, ale przekonał ich majstersztyk w postaci partii „Nowoczesna” którą stare kiejkuty na poczekaniu stworzyły z niczego, to znaczy – ze zbieraniny rozmaitych panienek płci obojga z panem Ryszardem Petru na fasadzie. Jeszcze pan Ryszard nie zdążył otworzyć ust – a już rozentuzjazmowany naród obdarzył go 11 procentami zaufania.

Najwyraźniej konfidenci dostali rozkaz: w prawo zwrot! Do pana Rysia marsz! - i jest partia i 11 procent. Na widok takiej sprawności Amerykanie woleli mieć starych kiejkutów na oku – bo jeśli potrafią tak wywijać, to niech wywijają na nasze zlecenie, a nie przeciwko nam. I to jest jedna z przyczyn wojny polsko-polskiej, jaka przewala się przez nasz nieszczęśliwy kraj – bo dufni w amerykańskie gwarancje stare kiejkuty stawiły opór przez zakusami PiS, które chciałoby przejąć niektóre ich aktywa, częściowo – jak się okazuje - dzielone z lobby żydowskim, zwłaszcza w przemyśle rozrywkowym i tak zwanym „Salonie”.

Niemcy próbują rekonkwisty

Niezależnie od starych kiejkutów i lobby żydowskiego, którzy rozgrywają z PiS-em swoje gierki, Niemcy wcale nie pogodziły się z wypchnięciem ekspozytury Stronnictwa Pruskiego z pozycji lidera polskiej sceny politycznej. Niemcy bowiem po 1990 roku, od kiery odzyskały swobodę ruchów w Europie, stały się wyznawcami doktryny europeizacji Europy, to znaczy – delikatnego ale cierpliwego i metodycznego wypychania USA z europejskiej polityki, a zwłaszcza - z funkcji kierownika tej polityki. Doktryna „europeizacji” jest czym w rodzaju lustrzanego odbicia amerykańskiej doktryny Monroe – bo tylko „europeizacja” umożliwia Niemcom prowadzenie polityki zgodnej z linią Bismarcka – że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją.

Toteż już w styczniu 2016 roku z inicjatywy niemieckiej Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę sprawdzania stany demokracji i praworządności. W lipcu 29016 roku nastąpiła eskalacja; Komisja Europejska przedstawiła polskiemu rządowi coś w rodzaju ultimatum w postaci tzw.”zaleceń”. Termin ich wykonania upływał 27 października – ale rząd w Polsce nie tylko ich nie wykonał, ale nawet na nie nie odpowiedział – i tylko pani Szydło oświadczyła, że mają one charakter „ideologiczny i polityczny, a nie merytoryczny”.

I kiedy wydawało się, że ultimatum przejdzie bez echa, 16 grudnia Niemcy rozpoczęły w Polsce realizację kombinacji operacyjnej, której celem było doprowadzenie do politycznego przesilenia, w następstwie którego na pozycję lidera powróciłaby ekspozytura Stronnictwa Pruskiego. Moment został wybrany ze względu na wybory prezydenckie w Ameryce, w następstwie których między początkiem listopada, a końcem stycznia zawsze pojawia się coś w rodzaju bezkrólewia. W ubiegłym roku bezkrólewie to wydawało się głębsze niż zwykle, bo polityczna wojna przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi nie tylko nie ustała, ale cały czas nabierała rozpędu.

Najwyraźniej zachęciło to Berlin do wykorzystania okazji i stworzenia w Polsce faktów dokonanych. Ale ocena bezkrólewia była chyba nazbyt optymistyczna, bo Amerykanie wcisnęli hamulec w następstwie czego kombinacja operacyjna spaliła na panewce. Już po trzech dniach „Die Welt” zatrąbił do odwrotu, a 7 lutego do Warszawy przyjechała z gospodarską wizytą Nasza Złota Pani – bo skoro na jakiś czas trzeba pogodzić się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku Naczelnika Polski, to jakiś tymczasowy modus vivendi wypada z nim ustalić. Ale już w początkach marca organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Jana Klaudiusza Junckera, by Komisja Europejska zrobiła z Polską porządek, bo poziom ochrony praw człowieka w naszym nieszczęśliwym kraju urąga wszelkim standardom.

Stało się jasne, że następna kombinacja operacyjna będzie się odbywała pod sztandarem praworządności. Zmobilizowana tedy została agentura starych kiejkutów w środowisku sędziowskim, które zorganizowało aż dwa alarmistyczne Kongresy Sędziów Polskich, wsparte przez jurysprudensów z rozmaitych krajów UE. Może by się to ślimaczyło jeszcze przez jakiś czas, gdyby nie wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie 6 lipca br.

Trójmorze jako dzwonek alarmowy

Prezydent USA Donald Trump przyjechał do Warszawy na Forum Państw Trójmorza i podczas konferencji prasowej oświadczył, że projekt ten bardzo mu się podoba i że będzie go „wspierał”. To „Trójmorze”, to nic innego, jak „heksagonale” z przełomu lat 80-tych i 90-tych – ale uzupełnione i poprawione. Kiedy po Reykjaviku pojawiła się wiarygodna zapowiedź ewakuacji imperium sowieckiego ze Środkowej Europy, wywołało to efekt politycznej próżni. Państwa środkowo europejskie nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć system reasekuracji niepodległości. W 1989 roku w Budapeszcie Włochy, Jugosławia Austria i Węgry podpisały porozumienie o współpracy politycznej, od czworga sygnatariuszy potocznie zwane „quadragonale”.

Do tego porozumienia prawie natychmiast dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed „aksamitnym rozwodem”, jako sygnatariusz piąty, stąd „pentagonale” i Polska jako sygnatariusz szósty – stąd „heksagonale”. Sygnatariusze „heksagonale” liczyli, że Rosja, która znowu zaczyna pogrążać się w zapaści, nie będzie w stanie tej inicjatywy storpedować, a Niemcy, które wprawdzie w żadnej zapaści się nie pogrążają, są jednak skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach Wspólnot Europejskich i ze względu na to też może nie będą w stanie tej inicjatywy storpedować. Należy zatem wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. W przypadku Rosji te rachuby się sprawdziły, natomiast zawiodły całkowicie w przypadku Niemiec.

Niemcy, które po 12 września 1990 roku odzyskały swobodę ruchów, natychmiast przystąpiły do wysadzania „heksagonale” w powietrze w ten sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie: Słowenię i Chorwację do proklamowania niepodległości, co Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem „heksagonale” postawiło w ogniu krwawej wojny domowej, zaś pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali i od tej pory próżnię polityczną po ewakuacji imperium sowieckiego z Europy Środkowej wypełniają Niemcy poprzez rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, której są politycznym kierownikiem.

Ale niemieckie przywództwo w Europie ostatnio się zachwiało, a prezydentem USA został Donald Trump, który jeszcze jako kandydat krytykował niemiecką hegemonię w Europie i nie zmienił zdania jako prezydent. Projekt „Trójmorza” oznacza zatem powrót do „heksagonale” - ale uzupełnionego i poprawionego – ze Stanami Zjednoczonymi, jako protektorem. Bo wadą pierwotnego „heksagonale” był brak silnego lidera, wskutek czego Niemcy bez trudu to rozgoniły. Z USA jako protektorem byłoby to znacznie trudniejsze, a być może Niemcy w ogóle nie podjęłyby takiej próby. Kiedy zatem 6 lipca padła w Warszawie deklaracja prezydenta Trumpa o „wsparciu” projektu Trójmorza”, Niemcy uznały, że nie ma co czekać, tylko trzeba zdławić to przedsięwzięcie w zarodku. Realizacja tego projektu podważałaby niemiecką hegemonię w Europie i blokowała budowę IV Rzeszy, w którą Niemcy tyle już zainwestowały. Najlepszym zaś sposobem zablokowania „Trójmorza” jest doprowadzenie do zmiany rządu w Polsce na taki, który wycofa się z tego projektu – a on bez Polski nie ma sensu.

Toteż niemiecki owczarek w osobie Franciszka Timmermansa przedstawił Polsce miesięczny termin ultimatum do przywrócenia „praworządności” grożąc, że w przeciwnym razie kraj nasz będzie boleśnie kąsany sankcjami, a jednocześnie Niemcy uruchomiły w Polsce wszystkie swoje instrumenty, przede wszystkim w postaci starych kiejkutów, uruchamiając za ich pośrednictwem całą polskojęzyczną wspólnotę rozbójniczą która na tym etapie przepoczwarzyła się w folksdojczów Sekunduje im lobby żydowskie, które w powrocie Polski pod niemiecką kuratelę najwyraźniej bardzo wiele sobie obiecuje.

opcja-na-prawo_0.jpg
Opcja na Prawo

Stanisław Micha...

Jeden z najbardziej znanych polskich publicystów prawicowych, był prezesem UPR. Publikuje w wielu czasopismach w Polsce i na świecie. Prowadzi autorską stronę: www.michalkiewicz.pl

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.421055
Ogólna ocena: 4.4 (głosów: 19)

Tematy: 

Dyskusja

oto Czesław

Zmiana tytułu

Uważam że tytuł tego artykułu powinien brzmieć tak: "Współczesna historia Polski" i być obowiązkową lekturą dla młodzieży.

oto Eowina

Bardzo prostacka agitka, którą tylko podeszły wiek

Aurora może usprawiedliwić. Pisana jest też dla takich samych odbiorców, głównie pod zwolenników PiSu. Według mnie takich prymitywnych tekstów nie powinno się upowszechniać.
Nawet nie ma z czym dyskutować, bo całość jest bajkową kompozycją, a nie żadną historią.

oto Ech...

E, tam

Tak "byle jak" to można próbować "zbyć" każdą wypowiedź.

oto Stanisław

emerytura dla bereta

Panie Michalkiewicz, niech Pan przestanie ględzić historię a la PIS, żyją jeszcze ludzie, co chodzili do przedszkola za stalinizmu, niech Pan nie robi półiteligentom zupełnej wody, Pańska nienawiść do Nowej Polski jest śmieszna, to Stalin dał nam Gdańsk,Szczecin, Wrocław, wytyczył najlepsze granice w naszej historii i mieliśmy
45 lat pokoju, o bandytach niech Pan nie pisze, bo się Pan nie zna zupełnie.
Amen.

oto Krzych Adam

Zgadza się, żyją tacy ludzie.

Ja na przykład w czasach Stalina co prawda do przedszkola nie chodziłem, bo rodzice nie byli tak entuzjastycznie nastawieni do równouprawnienia polegającego na zmuszaniu matek do pojścia do pracy zarobkowej w tym czasie, gdy ich dzieciom potrzebna jest stała obecność matki. Zatem byłem w domu pod opieką mej Mamy, ja i moje dwie siostry. Ale mój wiek przedszkolny to właśnie ten okres.

Co zaś do listy miast to Stalin zrabował Polakom takie polskie miasta jak Wilno, Grodno, czy Lwów, a nie tylko "dał" z jego punktu widzenia nie swoje tylko zrabowane Niemcom miasta.

W rezultacie historyczny naród polski od roku 1944 został zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która nie tylko zdążyła się rozwnuczyć w kolejnych generacjach, ale gotowa jest wysługiwać się każdemu, kto obieca jej możliwość dalszego pasożytowania na historycznym narodzie polskim.

Oczywiście przedstawiciele "polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej", wszelkie "resortowe dzieci", a dziś to i wnuczęta, tak tego widzieć nie mogą.

Stąd słuszne jest stwierdzenie red. Michalkiewicza:

Nie ma już zatem jednolitego narodu polskiego – bo żeby mówić o „narodzie”, musi być jakiś wspólny ideał, który byłby przez wszystkich podzielany. Tego już nie ma, więc wszelkie nawoływania do „jedności”, niezależnie od intencji nawołujących, w gruncie rzeczy mają charakter kapitulancki wobec polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, która „jedność” rozumie wyłącznie jako przyzwolenie na swoje polityczne panowanie nad historycznym narodem polskim – wszystko jedno w czyim imieniu.

oto Krzych Adam

P. Michalkiewicz napisał co zaobserwował konkretnie dziś.

A na obszarze bardziej ogólnym i niejako bardziej teoretycznie o tym już pisał blisko 100 lat temu kto inny:

"Ale obok tego inna uwaga: współpracownictwo polityczne możliwe jest tylko w zakresie tej samej państwowości, a więc między stronnictwami, które rozmaitymi drogami, lecz jednakowo usilnie zmierzają do wzmocnienia potęgi tego samego państwa i dla których ten cel jest najwyższy. Gdzie różnice zapatrywań sięgają aż tak dalece, iż jedni chcą wzmocnić państwo, a drudzy osłabić je - tam zachodzi coś zgoła a zgoła innego niż różnica stronnictw. To różnica obywatelstwa, a nie stronnictwa tylko! Nie ma sensu nazywać takich przeciwieństwa stronnictwami - bo fałszywa nomenklatura wiedzie do fałszywego wnioskowania i do oszukiwania samego siebie."
Feliks Koneczny, "Warunki parlamentaryzmu", 1924

Wypada tylko żałować, że ci dwaj panowie nie dysponowali tak wyrafinowanymi i subtelnymi umysłami jak p. Eowina. I stąd mamy do czynienia z tymi "prymitywizmami", które są jej tak przykre.

oto Eowina

Jednym słowem cytat z Konecznego nie ma nic wspólnego

z Michalkiewiczem.

bardziej ogólnym i niejako bardziej teoretycznie

Cytat, rzekomo ma dodać ważności i mądrości Pańskiej wypowiedzi? Bo nie widzę żadnego związku ani z dyskusją, ani z tekstem Michalkiewicza.To tak jak onegdaj wstawiano cytaty z Lenina i Marksa aby wypowiedź była bardziej ważka.

A już nie pierwszy raz Pan się mnie czepia, co mnie niezwykle bawi. ;0
Ja piszę własne myśli, własną argumentację i nie potrzebuję się podpierać niczyim cytatem aby mieć własne zdanie.

oto Krzych Adam

E tam.

W kontekście wypowiedzi p. Stanisława (znaczy p. Stanisława Stanisława, a nie Stanisława Michalkiewicza) na którą ja odpowiedziałem, zarówno cytat z Michalkiewicza jak i Konecznego są na temat. Byc może Pani tego nie widzi, ale skoro tak to współczuję kłopotów ze zrozumieniem tak prostych spraw.

Czepiam sie bom czepliwy, a że Panią to bawi to bardzo dobrze, od czegóż tu jesteśmy jeśli nie od bawienia Pani? Tak, zauważyłem że Pani wyraża wyłącznie swe własne myśli, co prawda w sposób niezbyt jasny i zagmatwany, ale może one takie są niezbyt jasne i zagmatwane wiec się im aż tak bardzo nie dziwię ani nie dziwi mnie brak sensu w nich, co najwyżej trochę współczuję.

oto Eowina

"współczuję kłopotów ze zrozumieniem tak prostych spraw."

zauważyłem że Pani wyraża wyłącznie swe własne myśli, co prawda w sposób niezbyt jasny i zagmatwany, ale może one takie są niezbyt jasne i zagmatwane wiec się im aż tak bardzo nie dziwię ani nie dziwi mnie braku sensu w nich, co najwyżej trochę współczuję.

oto Krzych Adam

To jest jakaś taka dziecinna zabawa chyba, co?

Z powtarzaniem tego co druga strona powiedziała? Przykro mi, z dziecinnych zabaw to dobrze pamietam tylko taką grę "pomidor". Więc mogę tylko odpowiedzieć: "Pomidor!".

oto Eowina

Panie, jakżeś dorosły, to przestań się mnie

czepiać jak dziecko. Pisz Pan o problemach, a nie uczestnikach dyskusji. A cytowałam Pańskie własne słowa, które może Pan zastosować do siebie, zanim komuś je doradzi.
Ciągle pouczania, doradzanie, czepianie się, tylko brak sensownych tematycznych treści na temat dyskutowany.
Odczep się Pan i już.

oto Krzych Adam

Pomidor!

Pomidor!

oto Dom

Gwoli ścisłości

Wilno, Grodno, czy Lwów zrabowali nam USA, Wielka Brytania i ZSRR w Jałcie

oto Krzych Adam

Nie!

ZSRR przy zgodzie na to ze strony USA i UK, czy jeśli kto woli Stalin przy zgodzie Roosevelta i Churchilla. Inaczej mówiąc zostaliśmy sprzedani przez Amerykanów i Brytyjczyków Sowietom.

oto Dom

zostaliśmy sprzedani

Jeśli zostaliśmy sprzedani sowietom, to znaczy że sowieci nic num nie zrabowali.
Oni tylko po prostu "kupili" polskie miasta od Amerykanów i Brytyjczyków.

oto Krzych Adam

Nie!

Inaczej mówiąc zostaliśmy sprzedani przez Amerykanów i Brytyjczyków Sowietom.

Amerykanie i Brytyjczycy sprzedali nas. Miasta, te polskie miasta, zostały nam zrabowane przez ZSRR.

oto Ireneusz

Szklanka pełna, czy pusta?

A może nie tyle "zrabowali", co "łaskawie" pozostawili nam Kraków, Warszawę, a dali nam Gdańsk, Wrocław i Szczecin?
Fakt, że nas sprzedano jest ciężkim faktem. Bez głupich i bezsensownych usprawiedliwień.
A to, że nie zostaliśmy sowiecką republiką jedynie wynika tak naprawdę nie z łaski Stalina, co z jego wyjątkowej chytrej przebiegłości.

oto Krzych Adam

Tego nie wiemy na pewno, jedynie się domyślamy.

A to, że nie zostaliśmy sowiecką republiką jedynie wynika tak naprawdę nie z łaski Stalina, co z jego wyjątkowej chytrej przebiegłości.

Równie uprawnione jest stwierdzenie, że zrabowania nam Krakowa, Warszawy, Łodzi i Poznania nie przewidywały warunki kontraktu sprzedaży negocjowanego już w Teheranie, a zawartego ostatecznie w Jałcie. Stalin bardzo dbał o niełamanie tych warunków, o czym świadczy np. pozostawienie na lodzie generała Marcosa w Grecji gdy ten najwyraźniej nieświadom iż Grecja nie została włączona w obszar zewnętrznej części imperium sowieckiego podniósł bunt. Także siodłanie krowy w Polsce i ignorowanie faktu, że w przeciwieństwie do właśnie Polski we Włoszech i Francji komuniści bywali w pewnych okresach po wojnie najsilniejszą partią teoretycznie zdolną do sięgnięcia po władzę.

oto Stanisław

czy był Pan we Lwowie czy Wilnie ?

Cała moja rodzina jest ze Wschodu, byłem kilkakrotnie w Wilnie i we Lwowie, to niestety prowincjonalne miasta ( szczególnie Lwów ) i zaniedbane, z czego oni żyją, to ja nie wiem, Litwa znana była z niedźwiedzi a Zachodnia Ukraina, jak podkarpackie, to podobno była bieda, jakiej nie było w Europie. Polskie miasta, tylko, że dostaliśmy niemieckie, co tu porównywać.

oto Krzych Adam

Ja nie porównuję.

A Pan jeśli porównuje, to proszę bardzo, Pańska wola. Mój post dotyczył całkiem innego aspektu.

oto Czesław

No to cenzura

Pani Eowina pisze "Według mnie takich prymitywnych tekstów nie powinno się upowszechniać." Zwracam uwagę że to jest artykuł publicystyczny a jeżeli zawiera nieprawdę to należy to wykazać w punktach a nie wyzywać od "prymitywnych". A jeżeli chodzi o zwolenników PiS-u, to czytając artykuły Michalkiewicza i komentarze Pani Eowiny można dojść do wniosku że Michalkiewiczowi o wiele dalej do PiS-u jak Pani Eowinie.

oto Eowina

Nie ma z czym w tym felietonie polemizować, bo on nie ma

żadnych umocowań historycznych, nie ma żadnych dokumentacji czy dowodów naukowych. To jest takie sobie widzenie świata p. Michalkiewicza. A pisane jest dla odbiorców PiSoowskich, co nie znaczy, że Michalkiewicz jest "blisko" PiS. Tu nie chodzi o ideologię, tylko o zarobek. A pieniądz nie śmierdzi.
Nie wiem co Pan rozumie pisząc "No to cenzura"?

Kiedy zatem 6 lipca padła w Warszawie deklaracja prezydenta Trumpa o „wsparciu” projektu Trójmorza”, Niemcy uznały, że nie ma co czekać, tylko trzeba zdławić to przedsięwzięcie w zarodku. Realizacja tego projektu podważałaby niemiecką hegemonię w Europie i blokowała budowę IV Rzeszy, w którą Niemcy tyle już zainwestowały.

Trumpowi to Międzymorze krótko mówiąc "wisi", jak Polska kupi amerykańskim gaz, to on pochwali każdy polski rząd. A jak kupi Polska amerykańskie rakiety i samoloty, to pochwali rząd nie tylko Kaczyńskiego, ale nawet rządy jego kota. ;)

A hegemonia Niemiec w Europie wynika z siły gospodarczej. Niemcy zatrudniają pół byłych demoludów, Arabów i ciągle im brakuje ludzi do pracy, szczególnie fachowców.

Według mnie, to Polska geograficznie jest gdzie jest i tu pozostanie. Powinna ze swojego położenia wyciągnąć możliwe korzyści. Trzeba zacisnąć zęby i zatkać nos i od Rosji kupować surowce, drewno i sprzedawać co się da, a od Niemiec się uczyć, uczyć, uczyć możliwie jak najtańszym kosztem jak się bogacić, bo już zapłacono za naukę z góry.

oto gość

.Według mnie, to Polska

.Według mnie, to Polska geograficznie jest gdzie jest i tu pozostanie. Powinna ze swojego położenia wyciągnąć możliwe korzyści. Trzeba zacisnąć zęby i zatkać nos i od Rosji kupować surowce, drewno i sprzedawać co się da, a od Niemiec się uczyć, uczyć, uczyć możliwie jak najtańszym kosztem jak się bogacić, bo już zapłacono za naukę z góry.

To właśnie

.To jest takie bredzenie bez składu i ładu, bez żadnej wartości poznawczej.

Czytam PN jakiś czas i wiem, że Pani Edwina przeżywa co jakiś czas trudny okres, stąd takie a nie inne zachowanie.

Najserdeczniejsze pozdrowienia.

oto Skanderbeg

Pani nie rozumie jednej podstawowej sprawy.

Michalkiewicz napisał felieton, a nie naukowy elaborat.. Złośliwość jest normą w felietonach. Tak samo przejaskrawianie.A to jest po prostu punkt widzenia autora. Niektórym trudno zrozumieć takie proste rzeczy.

oto Eowina

Mnie chodzi o klasę, czyli o jakość tego co napisał

p. Michalkiewicz, poczynając o tego prostackiego wierszyka. Kto będzie dbał o jakość polskiego języka, polskiej historii jeżeli czołowi publicyści będą pisać prymitywnie. Na kim się mają wzorować młodzi? Proszę powiedzieć, jakie polskie medium jest liderem polskiej kultury językowej, czy ogólnie Kultury Narodowej?

Nawet felieton nie może tworzyć faktów historycznych, albo generalnie zmieniać historii. Potem jakiś młody pisząc rozprawę naukową napisze, powołując się na autorytet, że obecna walka partyjna ma początek

1 września 1939 roku, o godzinie 4:45.

oto adam_54

Jeśli to tylko...

to jest artykuł publicystyczny

publicystyka, czyli wizje autora przemieszane faktami, to kiego diabła wyżej twierdzisz pan że to historia i zalecasz pan to jako lekturę do szkół ?? hę ?

oto Ireneusz

Nie ma i nie będzie

Nie ma w Polsce ani jednego i żadnego naukowca zdolnego napisać coś takiego samodzielnie. Potrzebne jest zlecenie i konspekt. Wtedy cośkolwiek rozwiną.

oto Skanderbeg

Lektury ściśle naukowe nie byłyby czytane, poza

pasjonatami historii. Stąd lektury muszą być popularne w większości. Wywaliłbym z nich Ferdydurke. Tego kompletnie nikt nie chce czytać, ani nawet zrozumieć.
Obecnie w szkołach średnich bywa, że rocznie przerabia się najwyżej 5-6 lektur. Ja tyle przerabiałem w miesiąc (kończyłem technikum w 1996 roku).
Jeszcze mała uwaga o podręcznikach dla szkół. Kiedyś rozmawiałem z dwoma historykami z UWr. (osobno z każdym z nich). Zapytałem dlaczego nie chcieliby się zdobyć na udział w opracowaniu podręcznika. Obaj powiedzieli to samo. Zbyt dużo pracy w stosunku do możliwego zarobku. Poza tym, zbyt duże kompromisy ideowo-faktograficzne. A na to ostatnie, poważni historycy nie chcą iść za małą kasę. Jak już się wstydzić to przynajmniej za poważny szmal.

oto Ireneusz

Historia Polski

Nie ma tak naprawdę wyartykułowanego interesu Polaków. Historię świata, cywilizacji - pisali obcy w czasach, gdy Polska nie istniała na mapach świata i nikt nie miał nic tutaj do powiedzenia. Nawet jeśli ktoś z Polaków coś powiedział, szło to na konto tego państwa którego był obywatelem - Niemiec, Austrii czy Rosji. Przetrwały więc jedynie emocjonalne paskudztwa nie podparte autentycznymi faktami, które nie są ze sobą powiązane i połączone - to znaczy nikt tego nie potrafi dokonać nawet dzisiaj, gdy ścierają się nadal u nas wrogie obozy sponsorowane przez obce nam lobbies. I nadal nie ma realnie polskiego punktu widzenia całej historii, tak aby nie mieć kompleksów w czytelnictwie KAŻDEJ lektury. Bowiem historia literatury nigdy nie powinna być sterowana odgórnie - kogo warto a kogo nie warto czytać. Każdy pisarz i poeta wpisał się w naszą trudną historię. Nie wolno nam więc traktować literatury tak samo jak budownictwa - co stare i się kruszy burzyć. Weźmy przykład wreszcie choćby z Brytyjczyków. Oni dbają o wszystko. Stare oznacza dla nich warte dbałości i szacunku. To buduje więź z przeszłością. A nie polityka i emocje zmieniające się na wietrze.

oto Skanderbeg

Tylko, że zawsze trzeba dokonać wyboru.

Mi nie chodzi o jakąś szkodliwość Gombrowicza, tylko o to, że jeżeli już ktoś zdecyduje się na przeczytanie, to i tak niczego z tego nie zrozumie. I zniechęci innych. Teraz młodzież ma bardzo mało lektur do przeczytania.

oto Ireneusz

Bo to zależy od poziomu

Każda lektura powinna odpowiadać wiekowi czytającego. W podstawówce, ba - nawet jeszcze w średniej Dziady dla mnie były niezrozumiałym koszmarem. Dopiero jako dojrzały człowiek byłem w stanie docenić piękno, historię i przesłanie każdej z jej części.
Szkoła podstawowa to szkoła podstawowa - dostosujmy lektury do wieku i do tego, co chcemy osiągnąć prezentując pewne lektury. To bardziej rola historyków sztuki współpracujących z psychologami, niż polityków. Średnia szkoła to średnie wykształcenie, młodzież "na hormonach" czyta zawsze coś innego niż dzieci lub dorośli. Zbyt łatwo zamącić takim dzieciakom w głowach, tworzyć mity powstańcze lub tworzyć gburowatych kiboli. Student historii literatury zaś ma już zupełnie inny krąg zainteresowań, własnych doświadczeń i pułap pojęciowy. Dojrzałość nie jest identyczna, są trzydziestolatkowie kompletnie niedojrzali i nie zrozumieją wielu spraw. Lektury to są pozycje, które muszą być dostępne, weryfikowane przez każdego i przez całe jego życie. Za każdym razem człowiek spotyka je w innym punkcie, nie ma dwóch takich samych odbiorów tej samej pozycji literackiej. A nauczanie nie powinno nigdy dotyczyć tego, co powinniśmy widzieć w danej literaturze, ale powinno dotyczyć życia autora oraz uwzględnieniu warunków, w których zdecydował się coś napisać. I tyle.

oto JJerzy

Nie zgodzę się ...

... z panem, a przynajmniej na pewno nie z całym wywodem.
To co pan prezentuje, to trochę taki współcześnie propagowany model szkoły państwowej. Nie kształci, ale wychowuje, a robi to tak jak mu odpowiada. Tymczasem szkoła/nauka ma/mieć powinna na celu ukształtowanie w przyszłości wartościowego człowieka dorosłego, a nie osobnika dostosowującego się do aktualnego otoczenia.
Już sama organizacja stanowi problem: młody człowiek spędza czas wśród rówieśników, "kształcony" w większości przypadków, przez osobników którzy całe swoje życie spędzili w szkole (najpierw jako uczniowie, a potem, po epizodzie uniwersyteckim, jako nauczyciele). Toż to czysta patologia.
Do tego pan chciałby zaordynować lektury ... "na poziomie", czyli patologii ciąg dalszy.
Czy sięgnąłby pan do tych "Dziadów", gdyby wcześniej, w jakiś sposób, nie wpłynęły na pana?

oto Ireneusz

To są marzenia

Tymczasem szkoła/nauka ma/mieć powinna na celu ukształtowanie w przyszłości wartościowego człowieka dorosłego, a nie osobnika dostosowującego się do aktualnego otoczenia.

Nie ma czegoś takiego w formie obiektywnej i nikt nie jest w stanie czegoś takiego wykoncypować. To jedynie marzenie w formie "nice to have", które jak każda droga do Raju Na Ziemi prowadzi li tylko do następnego NWO.
Myślę, że bardziej należy się dostosować do aktualnego otoczenia i godzić się ze zmianami, ale pod bardzo koniecznym warunkiem - nigdy nie wolno negować niekonstruktywnie przeszłości i współczesności. Dopiero człowiek oderwany od przeszłości jak od przysłowiowego pługa przestaje kierować się genetycznym rozsądkiem, wbudowanym w społeczność. Pan widzi, ja mam podejście konserwatywne. Ale w żaden sposób nie godzę się z zastojem udającym konserwatyzm.

oto JJerzy

Skąd ja wiedziałem ...

... że tak pan zareaguje :)

To jedynie marzenie w formie "nice to have", które jak każda droga do Raju Na Ziemi prowadzi li tylko do następnego NWO.
Myślę, że bardziej należy się dostosować do aktualnego otoczenia i godzić się ze zmianami, ale pod bardzo koniecznym warunkiem - nigdy nie wolno negować niekonstruktywnie przeszłości i współczesności.

To takie i chciałabym, a boję się podlane odrobiną ogólnikowej ekwilibrystyki erystycznej.
Od niepamiętnych czasów, na słuszne uwagi o ułomności pewnych rozwiązań społecznych stosuje się, niemal instynktownie, wiele nieuczciwych chwytów mających zmusić krytyka do weryfikacji swej postawy, lub go zmusić do milczenia, jeśli nie przedstawi natychmiast recepty pozytywnej. Ta pseudointelektualna "argumentacja" z obszaru zamordyzmu poprawnopolitycznego ma de facto stanowić zabezpieczenie status quo. Te wszelkie mądrości w rodzaju: demokracja może nie jest najlepszym ustrojem, ale nic lepszego nie wymyślono, czy właśnie owo, przez pana użyte "nice to have", to - pan wybaczy - idiotyzmy nie idące nawet obok logiki. Aby zacząć leczyć chorobę trzeba najpierw wiedzieć, że jest się chorym, a nie milczeć dopóki nie wynajdzie się leku. To tak jakby zakazał pan rozmawiać o raku, obśmiewał próbujących go diagnozować, bo nie ma pan lekarstwa. Bo przecież ... "nice to have".

oto Ireneusz

Panie!

Ja jestem inżynierem i kompletnie nie znam się na erystyce, w której jak to widać pan niezwykle bryluje. Nie dam się ściągnąć do rynsztoka, z przyczyn wiadomych.
EOT.

oto JJerzy

Jak EOT ...

... to EOT, choć nie za bardzo rozumiem co ten skrót wnosi do wymiany poglądów, zwłaszcza zastosowany w sytuacji gdy tematu zaledwie dotknięto. Cóż, widać Ireneusz locuta, causa finita.
A co do rynsztoka ... Ja go wokół siebie nie dostrzegam, chyba, że pan ... (sam skasowałem, niech się Admin nie fatyguje :) ).
Pozdrawiam jak inżynier inżyniera.

oto Ireneusz

Do Admina

Bardzo proszę o skasowanie tych przytyków ad personam powyższego użytkownika, który łamie non stop moją prośbę nie odzywania się do mnie.
Nie potrafi się niczego nauczyć. Za to była to nauczka dla mnie, aby już nigdy nie wierzyć, iż ktoś może przynajmniej próbować się poprawić.

oto Kmieć

Panie Ireneuszu Szanowny

Z Pana to taka dulszczyzna czasem wyziera jak ze sfochowanej młodocianej pannicy.
Był czas, że pańskim "honorem" było podpisać się pod prawie każdym moim komentarzem i większego sensu, poza czepialstwem to nie miało. Ja wtedy też miałem ochotę zaapelować do Pana, by przestał Pan zaśmiecać moje wpisy. Tyle że ja chyba wydoroślałem i tak szybko jak mi ten pomysł, rodem z piaskownicy, przyszedł do głowy, tak szybko wywietrzał.

oto Ireneusz

Nie dziwię się

Przyznam szczerze, że nigdy nie czytałem. Nie musiałem. I nic mnie do niej nie ciągnie - czytać to należy, że nikt mnie do niej nie zachęcił. Ani do żadnej innej pozycji Gombrowicza. Kompletnie nie znam. Mogę podpytać swoje dzieci, ale z czasów ich nauki też nie pamiętam takiej lektury. A wiele dzięki tak zwanej wtórnej nauce wtedy odkryłem. Lub sobie odświeżyłem.
Co do Dziadów, one wciągnęły mnie jako doskonałe remedium na minioną już modę na Halloween. Nie ma jak odnieść się do normalności, a nie brnąć w obcą sobie kulturę celtycką.

oto chłop jag

Współczesna historia Polski

Współczesna historia Polski

Zgoda co do - polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej - dowodzonej przez kadry nasadzone kiedyś tutaj przez tołażysza Stalina - tołażysze. Natomiast z całości artykułu wynika - jakoby miły coś do powiedzenia Niemcy czy USA. Otóż nie - świat jest chwycony za przysłowiowy pysk przez pupili szatana już od dawna - tołażysze. Tak Europa jak i USA wykonują tylko rozkazy. Rozkazy zbrodnicze dla swoich narodów - tołażysze.
Wniosek?
Ludzkość znajduje się w fazie jej wyniszczania przez pupili szatana - ponieważ pozwala na to kompletne jej ubezwłasnowolnienie - tołażysze.

oto Eowina

Kto konkretnie jest przy władzy, z tej

dowodzonej przez kadry nasadzone kiedyś tutaj przez tołażysza Stalina - tołażysze.

Kto? Proszę napisać jego imię i nazwisko.
To jest takie bredzenie bez składu i ładu, bez żadnej wartości poznawczej.

oto Czesław

Artykuł publicystyczny

Nie muszę chyba tłumaczyć czym różni się normalny artykuł publicystyczny od opracowania naukowego. Powtarzam jeszcze raz, zamiast inwektyw, należy zaprzeczyć lub potwierdzić twierdzenia i tezy zawarte w tym artykule. Na tym polega swoboda dyskusji.

oto Eowina

To jest tylko robienie wody z mózgu Polakom.

Uważam że tytuł tego artykułu powinien brzmieć tak: "Współczesna historia Polski" i być obowiązkową lekturą dla młodzieży.

oto Ireneusz

Z całą pewnością

Nikt by tego tekstu nie zrozumiał. Dlatego nie tyle, że pomysł jest nieszczęśliwy, ale po prostu nie warto...
Gdy pojawi się popyt, wtedy dopiero warto o podaż.

oto Ireneusz

Hm

"Źle gadaczu", czy uważasz iż popyt dzisiaj istnieje? Udowodnij.

oto Stonoga

historia widziana oczyma granatowego policjanta

Stanisław Michalkiewicz przedstawił swoją wersję historii, która pasowałaby do tej, jaką mogli mieć tzw. granatowi policjanci. Niemcy w GG pozostawili dawną policję państwową powierzając jej zwalczanie przestępczości. Granatowi policjanci byli różni - jedni zachowywali się przyzwoicie i próbowali chronić ludność przed kryminalistami, inni wykazywali się gorliwością w poszukiwaniu ukrywających się Żydów, czy w aresztowaniu chłopów, którzy odważyli się zarżnąć świnię - było to w GG przestępstwo karane śmiercią.

Stanisław Michalkiewicz myli, zapewne świadomie różne sprawy. To prawda, że w czasach okupacji wzrósł poziom pospolitej - kryminalnej przestępczości. Ale przestępczość ta utrzymywała się na wysokim poziomie również po wojnie, kiedy o broń było łatwo - po przejściu frontu broń leżała na polach - wystarczyło tylko ją podnieść. Wielu obecnych "świątków", których nazywa się "żołnierzami wyklętymi" doskonale wpisuje się w te, często kryminalne historie. Sama nazwa "żołnierze wyklęci" jest z gruntu fałszywa, gdyż ludzie ci są od ponad 20 lat fetowani za to, że marzyli o trzeciej wojnie światowej. Ale w Polsce zawodowi historycy zawsze byli na usługach państwa, jakie by ono nie było.

Wszystkie formacje zbrojne musiały się aprowizować - korzystając z bardzo ograniczonych zasobów ludności cywilnej. Ponieważ ludzie w Polsce w czasach wojny głodowali, jest mitem, że żywili oni partyzantów z własnej woli. Zazwyczaj dokonywano kontrybucji i dla mieszkańca wsi różnica pomiędzy partyzantem a bandytą była często jedynie umowna. I jedni i drudzy byli uzbrojeni, a dla władz okupacyjnych wszyscy byli po prostu bandytami.

oto Jan 61

takie dialogi

Wyobrażam sobie takie dialogi:
wachman: Panie Socha dawajcie świnię na kontyngent.
chłop: Nie mam.
wachman: Nie ze mną te numery du polonische schweine, pewnie żydów dokarmiasz.
chłop: Nie, herr wachman bandyci zabrali.
wachman: pewnie dobrowolnie im dałeś.
chłop: ale skąd, grozili bronią.

albo taki:
kapral NSZ: Panie socha przyszliśmy po zywność.
chłop: Nie mam panie kapralu.
kapral NSZ: dawajcie, tu macie kartkę, za to dostaniecie dużo pieniedzy po wojnie.
chłop: Ale nie mam, Niemcy na kontyngent i bandyci zabrali.
kapral: ostrzegam was Socha jeśli daliści komunistom żywność to pójdziecie pod ścianę u nas albo u niemców.
chłop: Panie kapralu oni nie pytali tylko zabrali a mieli broń to co miałem zrobić?

I tak rozwijał sie ten bandytyzm.

oto Ireneusz

Szczera prawda

gdyż ludzie ci są od ponad 20 lat fetowani za to, że marzyli o trzeciej wojnie światowej. Ale w Polsce zawodowi historycy zawsze byli na usługach państwa, jakie by ono nie było.

Są nawet ludzie, którzy biliby się za to, że te przeróżne i cudaczne bandy "to było karne wojsko" (SIC!)

oto Jan 61

miło poczytać

Bedekers Generalgouvernement” z 1943 roku, czyli przewodnika turystycznego po Generalnym Gubernatorstwie (kto by pomyślał, że coś takiego było – a jednak!), gdzie wśród rad dla turystów zmotoryzowanych czytamy m. in., żeby zabierać ze sobą zestaw do łatania opon, a także - iż podczas podróży „długimi odludnymi odcinkami lub z nocy zaleca się również z obecnym czasie posiadanie przy sobie broni”

.
Aż miło poczytać takie informacje w Bedekers Generalgouvernement” z 1943 roku dla turystów.
Przypuszczam, że tymi turystami nie byli mieszkańcy miast wręcz wzorcowo zaopatrywani w żywność przez nowe władze, które mimo trudności bo:
"...w kraju, gdzie stopień bezpieczeństwa gwałtownie się obniżył; niemieckie posterunki rezydowały w miasteczkach i większych osadach, natomiast tereny wiejskie były pozbawione jakiejkolwiek ochrony..."
dlatego władze:

„Na wsi, wobec wzmagającego się do rozmiarów zastraszających bandytyzmu, władze i owo Sonderkommando zaczęły stosować nową metodę zwalczania tej klęski – oto tam, gdzie bandyci się pokazali, a nie daj Boże zaszli do jakiejś chaty z żądaniem żywności, podpalano wsie całe, a ludzi których podejrzewano, że bandytom nie odmawiali wydania żywności lub przenocowania, pomimo że notoryczną i wszystkim znana rzeczą było, ze nikt nie miał środków do obrony przed nimi, wieszano, rozstrzeliwano i pozbawiano dachu nad głową i wszystkiego, co posiadali.„Na wsi, wobec wzmagającego się do rozmiarów zastraszających bandytyzmu, władze i owo Sonderkommando zaczęły stosować nową metodę zwalczania tej klęski – oto tam, gdzie bandyci się pokazali, a nie daj Boże zaszli do jakiejś chaty z żądaniem żywności, podpalano wsie całe, a ludzi których podejrzewano, że bandytom nie odmawiali wydania żywności lub przenocowania, pomimo że notoryczną i wszystkim znana rzeczą było, ze nikt nie miał środków do obrony przed nimi, wieszano, rozstrzeliwano i pozbawiano dachu nad głową i wszystkiego, co posiadali.

Tak dbano o bezpieczeństwo, bo przecież ludność wiejska, która została zmuszona do oddania wszystkiego bandytom nie miała już nic do oddania "praworządnej władzy".
Pewnie bez tych bandytów nie zgadzałby się władzy rachunek niewykonanych obowiązkowych dostaw
z tym, ile żywności było sprzedawane pokątnie w miastach.

"... teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje..."

Pewnie z powodu tego bandytyzmu turystom władze masowo wydawały pozwolenia na broń
Inna sytuacja byłaby nie do pomyślenia np. w Stanach Zjednoczonych.

oto Palimpsest

Nieprawda:

Nie ma już zatem jednolitego narodu polskiego – bo żeby mówić o „narodzie”, musi być jakiś wspólny ideał, który byłby przez wszystkich podzielany

Nie"ideały" łączą tysiące ludzi. Łączy życie- tramwaj, praca, historia, szpital, szkoła, kuchnia. Ideały dopiero wyrastają na tej glebie, ubogiej lub urodzajnej. Zależy od elit, inteligencji, środowisk opiniotwórczych.

Warunkowanie tożsamości "narodu polskiego od ideałów to jak wymaganie od żaby, żeby została Kozakiewiczem. Pan wie, ile kosztuje krupczatka w Biedronce? Kaczyński przynajmniej ciąga za sznurki.

To prawda:

Jeden z najbardziej znanych polskich publicystów prawicowych

Może dlatego nikt Pana nie zna.

oto Rancher

Dwa w Jednym

Parę lat temu czytając niemiecką gadzinówkę wydawaną w Generalnej Guberni "Nowy Kurier Warszawski" z roku 1940 natknąłem się na liczne informacje o działaniach licznych grup bandycki działających na terenie tejże GG. Była to dla mnie gorzka lektura.
Chciałem rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat, próbując dotrzeć do jakichś monografii, czy innych opracowań dotyczących kwestii bandytyzmu w GG, ale nie udało mi się. Może z braku szczęścia, a może, jakiś Wielki Semaforowy najpierw z Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, a następnie z IPN nie pozwalał na podniesienie odpowiedniego semaforu. A na wydziałach historii na uniwersytetach nie było odpowiednich grantów na tę tematykę. Może ktoś z Państwa potrafi podać mi tytuły takich opracowań ?
Wydaje mi się, że p. Michalkiewicz niefortunnie połączył dwa skądinąd napisane z talentem felietony, pierwszy "Kryminaliści na wolności", z drugim składającym się z pozostałych pięciu podtytułów.

oto Eowina

W tym tekście p. Michalkiewicz, używając języka

niemieckich publikacji, połączył działania przestępcze razem z dywersją polską przeciwko Niemcom na ziemiach okupowanych. Niemcy działania polskich partyzantów nazywali działaniem band. Taką właśnie świadomość mają Niemcy kiedy jest mowa o wojnie, że były "polskie bandy".

Nie wiem jaki faktycznie wpływ wypuszczenie kryminalistów miało na bandyctwo przeciwko ludności cywilnej. Patrząc na to trzeźwo, moim zdaniem, niewielkie. Nigdzie nie spotkałam żadnych opracowań na ten temat.
Przyjmując, że część polskich terenów zajęli Sowieci, oraz to, że nie każdy uwięziony przemienił się w bandytę, to reszta nie mogła terroryzować całej Polski. Stąd łączenie działalności bandyckiej z dywersją partyzancką i publikowanie tego z punktu widzenia niemieckiej turystyki jest bardzo nieuczciwe.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.