Cyganie czyli "ubogacenia" kulturowego Europy część trzecia

czytaj część pierwszą: Murzyni
drugą: Muzułmanie

– (oraz segregacja rasowo-kulturowa w celu ochrony Białego społeczeństwa).

Część III – „Cyganie”

Pochodzenie i populacja Cyganów

Ba­da­nia na temat ję­zy­ka Cy­ga­nów oraz ba­da­nia ge­ne­tycz­ne na cy­gań­skich męż­czy­znach do­wio­dły, że naród ten po­cho­dzi z pół­noc­no-za­chod­nich Indii. Ważne jest aby­śmy o tym wie­dzie­li gdyż Cy­ga­nie nigdy nie po­wie­dzą praw­dy. Hin­du­si, któ­rzy sami są mi­strza­mi kłam­stwa nie mogli już dłu­żej wy­trzy­mać z Cy­ga­na­mi dla­te­go wy­rzu­ci­li ich z Indii w VI wieku, po czym stop­nio­wo ich wy­rzu­ca­li aż do XI wieku. Na­stęp­nie Cy­ga­nie tu­ła­li się po świe­cie miesz­ka­jąc mię­dzy in­ny­mi na te­ry­to­riach Kau­ka­zu oraz dzi­siej­sze­go Egip­tu, Tu­ne­zji, Per­sji i Tur­cji. Na­ukow­cy nie mają dziś jed­nak wąt­pli­wo­ści, że Cy­ga­nie po­cho­dzą z Indii, z do­rze­cza Gan­ge­su oraz że naj­wię­cej czasu spę­dzi­li w Egip­cie.

Ważne jest też aby przy­po­mnieć, że Cy­ga­nów nie na­le­ży po­rów­ny­wać do Ru­mu­nów gdyż są dwa różne, nie­na­wi­dzą­ce się na­wza­jem na­ro­dy, które mają różne ję­zy­ki oraz różne pod­sta­wy ge­ne­tycz­ne. Na­zwa­nie Cy­ga­na Ru­mu­nem by­ło­by wiel­kim kom­ple­men­tem na­to­miast na­zwa­nie Ru­mu­na Cy­ga­nem wiel­ką ob­ra­zą. Cy­ga­nie to ofi­cjal­nie Ro­mo­wie na­to­miast Ru­mu­ni to ina­czej Ro­mia­nie z kraju „Rzy­mia” ozna­cza­ją­ce­go pań­stwo Rzy­mian. Poza tym Ru­mu­ni mają cechy ra­so­we po­łu­dnio­wych Sło­wian na­to­miast Cy­ga­nie (Ro­mo­wie) wy­glą­da­ją jak Hin­du­si gdyż stam­tąd po­cho­dzą.

cygan.jpg
Cygański realizm

Obec­na świa­to­wa po­pu­la­cja Cy­ga­nów to kry­mi­nal­ne, ża­ło­sne i zu­peł­nie nie­po­trzeb­ne 10mln choć nie­któ­re cy­gań­skie or­ga­ni­za­cje do­li­czy­ły się nawet 15mln. Ko­mi­sja Eu­ro­py opu­bli­ko­wa­ła Listę Po­pu­la­cji Romów, z któ­rej wy­ni­ka że kraje i te­ry­to­ria które mają naj­więk­szy pro­blem z Cy­ga­na­mi to: Tur­cja ( 2,75mln), Ru­mu­nia (1,85mln), USA (1mln), Rosja (900,000), Buł­ga­ria (750,000), Hisz­pa­nia (725,000), Węgry (700,000), Ser­bia (600,000), Sło­wa­cja (500,000), Fran­cja (500,000), Wiel­ka Bry­ta­nia (300,000), Niem­cy (300,000), Gre­cja (300,000), Wło­chy (150,000), Skan­dy­na­wia (150,000), Por­tu­ga­lia (50,000). Na­le­ży też zwró­cić uwagę, że licz­by te szyb­ko ule­ga­ją zmia­nie gdyż Cy­ga­nie są na­ro­dem no­ma­dycz­nym, który prze­miesz­cza się po Eu­ro­pe otwar­tych gra­nic gdy tylko usły­szy, że w innej czę­ści na­sze­go kon­ty­nen­tu jest ła­twiej kraść.

Generalny przegląd kryminalnej kariery Cyganów

Nie spo­sób jest opi­sać wszyst­kie prze­stęp­stwa po­peł­nio­ne przez Cy­ga­nów dla­te­go za­mie­rzam ogól­nie opi­sać czym tak na­praw­dę jest Cy­gań­stwo i jak obrzy­dli­wą ma na­tu­rę. Cy­ga­nie kształ­ci­li swój kry­mi­nal­ny fach od ponad ty­sią­ca lat. Kra­dzie­że, zbrod­nie, wy­mu­sze­nia, po­rwa­nia dla okupu i pod­pa­le­nia są ich edu­ka­cją i je­dy­nym spo­so­bem na życie. To jest ich pro­fe­sja i ich ro­dzin­ny in­te­res. Po­nad­to Cy­ga­nie pa­trzą na spo­łe­czeń­stwo jak na zwie­rzy­nę łowną, którą na­le­ży okraść.

W Eu­ro­pie Cy­ga­nie żyją od około 1000 lat i jest to naród, który żyje w od­se­pa­ro­wa­nych get­tach, który znany jest ze swo­jej bar­dzo wy­so­kiej prze­stęp­czo­ści i który opie­ra swoje prze­trwa­nie je­dy­nie na kra­dzie­żach, oszu­stwach, po­rwa­niach dla okupu i po­mo­cy so­cjal­nej. Cy­ga­nie byli ko­lej­no wy­rzu­ca­ni ze wszyst­kich kra­jów w któ­rych byli a tam gdzie są za­wsze są nie­na­wi­dze­ni gdyż mają słusz­ną re­pu­ta­cję ban­dy­tów, zło­dziei, leni i ma­szyn roz­rod­czych. Cy­ga­nie są także bar­dzo nie­wdzięcz­ni, gło­śni, mają bar­dzo rosz­cze­nio­we na­sta­wie­nie do życia i są bar­dzo po­waż­nym kry­mi­nal­nym za­gro­że­niem. Cy­ga­nie są naj­go­rzej wy­edu­ko­wa­nym na­ro­dem na świe­cie, czę­sto nie umie­ją­cym czy­tać i pisać a praw­dzi­wą edu­ka­cją Cy­ga­na jest zło­dziej­stwo i oszu­stwo. Na­le­ży więc sobie po­wie­dzieć jasno i szcze­rze, że Cy­gań­stwo jest za­ra­zą, któ­rej na­le­ży uni­kać bar­dziej niż plagi cho­rych świń. Cy­ga­nie to kry­mi­no­gen­na sza­rań­cza, która naj­gło­śniej krzy­czy:”ra­sizm i dys­kry­mi­na­cja” lecz naj­ci­szej: „praca i edu­ka­cja”. Cy­ga­nie są ewi­dent­nym chwa­stem na ciele każ­de­go spo­łe­czeń­stwa, bez zna­cze­nia ja­kiej rasy i kul­tu­ry.

Od wie­ków cy­gań­skie ta­bu­ny prze­mie­rza­ły Eu­ro­pę za­pew­nia­jąc pro­stac­ką roz­ryw­kę, cza­sa­mi mę­cząc przy tym zwie­rzę­ta. Gdy Cy­ga­nie grali na har­mo­niach i opo­wia­da­li bzdu­ry wy­my­śla­ne na po­cze­ka­niu, Cy­gan­ki z nie­mow­lę­ta­mi na rę­kach od­wra­ca­ły uwagę pod­czas gdy dzie­ci cy­gań­skie okra­da­ły oglą­da­ją­cych przed­sta­wie­nia. W tej kwe­stii do dziś nic się nie zmie­ni­ło, tyle tylko że Cy­ga­nie stali się jesz­cze bar­dziej bez­czel­ni gdyż teraz okra­da­ją Ir­land­czy­ków przy ban­ko­ma­tach oraz two­rzą sztucz­ny tłum na ba­za­rach gdyż w ten spo­sób wy­ry­wa­ją to­reb­ki i port­fe­le. Tak było na przy­kład we Wro­cła­wiu gdzie na rynku Sta­re­go Mia­sta Cy­ga­nie okra­da­li Po­la­ków i wy­ry­wa­li to­reb­ki w biały dzień. Sztok­holm jest prze­peł­nio­ny Cy­ga­na­mi dla­te­go że Cy­ga­nie mogą mie­sięcz­nie z sa­me­go że­bra­nia wy­cią­gnąć około $1000. W Ir­lan­dii, Hisz­pa­nii i An­glii Cy­ga­nie wy­ry­wa­ją pie­nią­dze gdy lu­dzie wy­cią­ga­ją je z ban­ko­ma­tów a we Wło­szech Cy­ga­nie kłócą się o pie­nią­dze na uli­cach, mimo że miesz­ka­ją w get­tach opła­ca­nych przez Wło­chów i nawet nie płacą za elek­trycz­ność.

cyganie_znowu.jpg
Cyganie kłócący się pieniądze, których nigdy nie zarobili oraz o prawo do ziemi, która nie jest ich.

Po­praw­ne po­li­tycz­nie media za­wsze sta­ra­ją się przed­sta­wiać Cy­ga­nów jako roz­tań­czo­ną, przy­ja­zną i prze­śla­do­wa­ną bez po­wo­du mniej­szość et­nicz­ną lecz na te bzdu­ry nikt się już nie na­bie­ra. Cy­gań­skie ko­bie­ty i dzie­ci można czę­sto spo­tkać przy dro­dze gdzie krad­ną, że­brzą, „wróżą z ręki” i wdy­cha­ją smog z ulicy aby potem mogły oddać wszyst­kie pie­nią­dze swoim tłu­stym męż­czy­znom. W swo­jej wiel­kiej głu­po­cie rządy Por­tu­ga­lii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Ir­lan­dii i wielu in­nych so­cja­li­stycz­nych kra­jów za­bra­ły Cy­ga­nów z ich nie­le­gal­nych obo­zo­wisk i dały im miesz­ka­nia koło ro­do­wi­tych miesz­kań­ców. Na efek­ty tych głu­pich de­cy­zji nie trze­ba było długo cze­kać gdyż miesz­ka­nia były szyb­ko zde­wa­sto­wa­ne a po­ziom prze­stępstw dra­stycz­nie się pod­wyż­szył gdyż Cy­ga­nie nie wy­cho­dzą na spa­cer ale na żer.

We­dług In­spek­to­ra­tu Wię­zien­nic­twa Wiel­kiej Bry­ta­nii 5% wszyst­kich osa­dzo­nych to Cy­ga­nie, po­mi­mo że we­dług spisu po­wszech­ne­go z 2011 roku tylko 0.1% za­de­kla­ro­wa­ło się jako „po­dróż­ni­cy”. We­dług tej samej or­ga­ni­za­cji trzy­ma­nie 4.200 Cy­ga­nów w bry­tyj­skich wię­zie­niach kosz­tu­je bry­tyj­skich po­dat­ni­ków £185mln rocz­nie. Ja się tylko za­sta­na­wiam jaki jest tego sens? Poza tym Cy­ga­nie nie mają żad­nych kwa­li­fi­ka­cji a wielu jeź­dzi sa­mo­cho­da­mi bez prawa jazdy gdyż nie po­tra­fią pisać i czy­tać. Nawet we­dług bar­dzo po­praw­nej po­li­tycz­nie bry­tyj­skiej po­li­cji praw­do­po­do­bień­stwo aresz­to­wa­nia Cy­ga­na jest 7 razy wyż­sze niż aresz­to­wa­nie An­gli­ka. Do­dat­ko­wo Cy­ga­nie sta­no­wią 11% wszyst­kich nie­ro­do­wi­tych kry­mi­na­li­stów po­mi­mo że ich po­pu­la­cja ob­li­czo­na jest tylko na 0.1% spo­łe­czeń­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii. Otwar­cie gra­nic w 2004 roku było speł­nie­niem ma­rzeń dla rzą­dów Ru­mu­nii i Buł­ga­rii gdyż spory pro­cent naj­więk­szych kry­mi­na­li­stów i pa­so­ży­tów wy­je­chał do An­glii. Na dwor­cach w Sofii i Bu­ka­resz­cie wi­sia­ły pla­ka­ty przed­sta­wia­ją­ce Big Bena i an­giel­skie budki te­le­fo­nicz­ne jako „obiet­ni­cę lep­sze­go życia jak naj­da­lej stąd”.

W ra­por­cie z 2013 roku czy­ta­łem, że w ciągu 5 lat an­giel­ska po­li­cja aresz­to­wa­ła 27.725 Cy­ga­nów za prze­stęp­stwa takie jak gwał­ty i mor­der­stwa, po­mi­mo że w tym cza­sie było w An­glii tylko 60.000 Cy­ga­nów. We­dług po­li­cyj­nych sta­ty­styk jasne jest więc, że pra­wie po­ło­wa cy­gań­skiej po­pu­la­cji w An­glii zo­sta­ła już aresz­to­wa­na. Pro­blem też jest w tym, że aresz­to­wa­ny Cygan za­wsze przed­sta­wia się jako Rumun lub Buł­gar po­mi­mo że są to zu­peł­nie różne na­ro­dy. Cy­ga­nie także ra­bu­ją domy, skle­py ju­bi­ler­skie, na­pa­da­ją na star­szych ludzi aby wy­ry­wać im port­fe­le oraz zdo­by­wa­ją fał­szy­we dane oso­bo­we w celu wy­łu­dza­nia pie­nię­dzy. Parę lat temu na­gło­śnio­na była spra­wa w bry­tyj­skich ga­ze­tach o tym, że bry­tyj­ska po­li­cja w Dur­ham w końcu wy­ko­na­ła swoją pracę jak na­le­ży. Pa­no­wie w czar­nych gar­ni­tu­rach roz­pra­co­wa­li mię­dzy­na­ro­do­wą szaj­kę Cy­ga­nów i za­trzy­ma­li £85.000 w go­tów­ce, kra­dzio­ne dobra oraz £1mln w po­dej­rza­nych prze­le­wach za­gra­nicz­nych! Bry­tyj­ska po­li­cja współ­pra­cu­jąc z ru­muń­ską po­li­cją do­tar­ła też do ru­muń­skiej wsi Tan­da­rei, która jest za­ro­ba­czo­na przez Cy­ga­nów. An­gli­cy nie mogli uwie­rzyć w to co zo­ba­czy­li gdyż gdy tylko we­szli na­pa­dły ich 4 let­nie dzie­ci że­brzą­ce na ulicy, a star­sze, 10-let­nie ob­ser­wo­wa­ły gdzie trzy­ma­ją port­fe­le. Jed­nak po­mi­mo to domy Cy­ga­nów wy­glą­da­ły jak wie­lo­pię­tro­we pa­ła­ce, zbu­do­wa­ne wła­śnie na krzyw­dzie dzie­ci. Bry­tyj­ska po­li­cja zna­la­zła tam mię­dzy in­ny­mi: kra­dzio­ne sa­mo­cho­dy, kra­dzio­ne bry­tyj­skie pasz­por­ty oraz broń i środ­ki odu­rza­ją­ce. Przy­kład ten bar­dzo jasno po­ka­zu­je, że Cy­gań­stwo to glo­bal­na zor­ga­ni­zo­wa­na siat­ka prze­stęp­cza w którą są za­mie­sza­ne nawet dzie­ci.

gypsy_pickpokets.jpg
Cygańscy kieszonkowcy.

Każda hi­sto­ria, którą czy­tam o Cy­ga­nach czy każda roz­mo­wa o nich z ludź­mi z wielu kra­jów utwier­dza mnie w prze­ko­na­niu, że Cy­ga­nie nie są za­in­te­re­so­wa­ni edu­ka­cją, pracą czy in­te­gra­cją ale tylko prze­stęp­stwa­mi i po­mo­cą so­cjal­ną, które dla Cy­ga­nów sta­no­wią pod­sta­wę do jesz­cze więk­szych prze­stępstw i jesz­cze więk­szych rosz­czeń. Gdzie­kol­wiek Cy­ga­nie się nie po­ja­wią miej­sco­wi lu­dzie mają ich bar­dzo szyb­ko dość i muszą uwa­żać na swoje kie­sze­nie, domy, skle­py i dzie­ci. Rządy kra­jów Eu­ro­py za­in­we­sto­wa­ły setki mi­lio­nów euro w edu­ka­cję oraz in­te­gra­cję Cy­ga­nów lecz za każ­dym razem jedno i dru­gie oka­zu­je się nie­moż­li­we gdyż Cy­ga­nie chcą żyć „po cy­gań­sku”. Gdyby wszyst­kie hu­ma­ni­tar­ne i li­be­ral­ne rządy miały zdro­wy roz­są­dek to za­in­we­sto­wa­ły­by te pie­nią­dze w swoje wła­sne na­ro­dy i pła­ci­ły­by an­giel­skim dzie­ciom w An­glii czy fran­cu­skim dzie­ciom we Fran­cji gdyż to one są war­to­ścio­wą przy­szło­ścią ich na­ro­dów, na­to­miast Cy­ga­nie to kry­mi­no­gen­na pasożytnicza zakała, któ­re­j dal­sze roz­ma­ża­nie w Eu­ro­pie ja oso­bi­ście kla­sy­fi­ku­ję jako zbrod­nię prze­ciw­ko Bia­łej cy­wi­li­za­cji oraz jako ob­ra­zę dla wszyst­kich ludzi, któ­rzy chcą uczci­wie pra­co­wać. Eu­ro­pej­czy­cy myślą, że każdy ma ich men­tal­ność, że każdy chce zdo­być edu­ka­cję i pracę ale Cy­ga­nie nie myślą w ten spo­sób. Cy­ga­nie mają naj­wyż­szy pro­cent opusz­cza­nia szkół, wszy­scy są bez­ro­bot­ni i żaden nie ma choć iskry am­bi­cji.

Wielu Cy­ga­nów re­je­stru­je się też jako „nie­peł­no­spraw­ni umy­sło­wo gdyż w ten spo­sób do­sta­ją do­dat­ko­wą „opie­kę”. Cy­ga­nie wy­ko­rzy­stu­ją każdy spo­sób oszu­stwa, każdą sła­bość pań­stwa i każdą lukę w pra­wie pod­su­nię­tą im przez „or­ga­ni­za­cje hu­ma­ni­tar­ne” aby wy­ko­rzy­stać pań­stwo, które w swej wiel­kiej na­iw­no­ści ich przy­ję­ło. Jeśli ktoś kie­dyś po­dró­żo­wał po ru­muń­skich dro­gach to na świa­tłach na pewno zo­sta­nie za­trzy­ma­ny przez Cy­gan­ki z dzieć­mi pro­szą­cy­mi o pie­nią­dze a jeśli ktoś nie da to Cygan ukry­wa­ją­cy się z tyłu za­ry­su­je sa­mo­chód. Ile jesz­cze do­wo­dów po­trze­ba aby usu­nąć cy­gań­ski rak z po­wierzch­ni Eu­ro­py raz na za­wsze?

Poza tym Cy­ga­nie nie dbają też o hi­gie­nę i naj­czę­ściej bar­dzo śmier­dzą a ci któ­rzy pach­ną ostrą wodą ko­loń­ską też się nie ką­pa­li. Oni tylko za­bi­ja­ją smród swo­ich ciał per­fu­ma­mi. Nigdy nie za­po­mnę gdy byłem w nad­mor­skim mie­ście Ba­tu­mi w Gru­zji. Samo mia­sto i pro­men­da­da nad Mo­rzem Czar­nym były bar­dzo atrak­cyj­ne lecz za­sta­na­wia­łem się dla­cze­go było tyle od­cho­dów ludz­kich na uli­cach. Otóż dla­te­go, że Ba­tu­mi zo­sta­ło na­wie­dzo­ne przez Cy­ga­nów, któ­rzy śmie­cą, bru­dzą, krad­ną, pró­bo­wa­li mi wy­rwać ka­nap­kę z ręki…….a poza tym za­ła­twia­ją się na ulicy. Któż to wie ile cho­rób przez nich po­wsta­ło?

gypsy_thieves_2.png
Cygańska akcja przy bankomacie.

Tym jest wła­śnie Cy­gań­stwo i na­le­ży sobie zdać spra­wę bez li­be­ral­nych zbo­czeń w swoim cha­rak­te­rze, że Cy­ga­nie są wro­ga­mi każ­de­go kraju do któ­re­go jadą! Cy­ga­nie nie za­słu­gu­ją na współ­czu­cie lecz nie­ste­ty w obec­nym kli­ma­cie po­li­tycz­nym dzie­je się zu­peł­nie od­wrot­nie gdyż sys­tem w Eu­ro­pie za­chod­niej jest skon­stru­owa­ny w taki spo­sób aby za­ra­biać pie­nię­dze pa­so­ży­tom i ban­dy­tom. To o czym na­pi­szę teraz może brzmieć jak tra­gicz­ny żart lecz za­pew­niam, że jest to praw­da. Otóż mu­rzyń­ska sze­fo­wa do spraw „róż­no­rod­no­ści w lon­dyń­skiej po­li­cji” zmu­si­ła an­giel­skich po­li­cjan­tów aby świę­to­wa­li „Mie­siąc Hi­sto­rii Cy­gań­skiej” za to jak „wiele do­bre­go Cy­ga­nie wnie­śli do mul­ti-kul­tu­ro­we­go życia Lon­dy­nu”. In­ny­mi słowy bry­tyj­ska po­li­cja świę­tu­je że naj­wię­szy kry­mi­nal­ny ele­ment przy­je­chał do An­glii aby po­peł­niać zbrod­nie. To jest do­pie­ro zwa­rio­wa­na po­praw­ność po­li­tycz­na. Nie jest to jed­nak tylko cecha An­gli­ków dla­te­go że we Fran­cji po­li­cja prze­szu­ku­je 80-let­nie fran­cu­skie bab­cie pod­czas gdy mu­zuł­mań­skie, czar­ne i cy­gań­skie gangi stoją nie­da­le­ko nich, otwar­cie śmie­ją się z po­li­cji i palą ma­ri­chu­anę rzu­ca­jąc pety na ulicę. Tak, Eu­ro­pa za­chod­nia już się wy­krwa­wia na śmierć, dla­te­go niech Bóg bło­go­sła­wi „ra­si­stów” za trzeź­wą ocenę sy­tu­acji. Cy­ga­nie w An­glii są tak bez­czel­ni, że po tym jak do­sta­li dar­mo­we miesz­ka­nia i wszyst­kie moż­li­we za­sił­ki za­żą­da­li od An­gli­ków i ich dzie­ci aby pła­ci­li im za wstęp na an­giel­ski plac zabaw.

Naj­więk­szą ka­rie­rę kry­mi­nal­ną Cy­ga­nie zro­bi­li jed­nak w Ame­ry­ce gdyż bez­po­śred­ni koszt prze­stępstw po­peł­nia­nych przez Cy­ga­nów jest tam sza­co­wa­ny na $15mld. Wraz ze zmie­nia­ją­cym się świa­tem zmie­nia­ją się też Cy­ga­nie i dla­te­go dziś nie wy­star­czą im już tylko kra­dzie­że kie­szon­ko­we, prze­po­wia­da­nie przy­szło­ści, wła­ma­nia czy fał­szy­we firmy ofe­ru­ją­ce na­pra­wy, pod­czas któ­rych ofia­ra otwie­ra swój dom na pewną czyst­kę. Prze­stęp­stwa­mi przy­szło­ści Cy­ga­nów są fał­szy­we rosz­cze­nia ubez­pie­cze­nio­we po umie­jęt­nie wy­re­ży­se­ro­wa­nych wy­pad­kach, oszu­stwa na kar­tach kre­dy­to­wych oraz Las Vegas gdzie naj­częst­szy­mi prze­stęp­stwa­mi Cy­ga­nów są: kra­dzie­że z pokoi ho­te­lo­wych, okra­da­nie tu­ry­stów oraz okra­da­nie sa­mo­cho­dów na par­kin­gach. Firmy ubez­pie­cze­nio­we nie chcą iść do sądu aby wy­kłu­cać się o wy­re­ży­se­ro­wa­ne wy­pad­ki dla­te­go wolą za­pła­cić Cy­ga­no­wi $2000 za „ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne”. Firmy kre­dy­to­we na­bie­ra­ją się na fał­szy­we do­ku­men­ty Cy­ga­nów co spra­wia że Cy­ga­nie wy­bie­ra­ją tyle pie­nię­dzy ile jest to moż­li­we i zni­ka­ją. Jeśli na­to­miast cho­dzi o Las Vegas to mia­sto to jest okra­da­ne, gwał­co­ne i wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez Cy­ga­nów każ­de­go dnia. Do­cho­do­wym in­te­re­sem Cy­ga­nów są też młode Cy­gan­ki dla sta­rych męż­czyzn do to­wa­rzy­stwa, przez co męż­czyź­ni ci tracą wszyst­ko gdyż otwie­ra­ją się na jesz­cze wię­cej prze­stępstw.

W An­glii po­li­cja musi świę­to­wać Cy­ga­nów na­to­miast w Ame­ry­ce zo­stał stwo­rzo­ny spe­cjal­ny od­dział do walki z Cy­ga­na­mi o na­zwie South Flo­ri­da Gypsy Cri­mes Task Force. Takie same od­dzia­ły są w Nowym Jorku, Il­li­no­is i Wi­scon­sin. W An­glii byłby to „ra­sizm” lub „prze­śla­do­wa­nie mniej­szo­ści et­nicz­nej” lecz na przy­kład po­li­cja w Mil­wau­kee wy­da­je ga­ze­ty i or­ga­ni­zu­je spo­tka­nia gdzie wy­gła­sza­ne są wy­kła­dy na temat cy­gań­skich prze­stępstw. Cy­ga­nie naj­czę­ściej ata­ku­ją bez­bron­nych, sta­rych i sa­mot­nych a naj­więk­szą siłą Cy­ga­nów jest brak ich rze­tel­nej iden­ty­fi­ka­cji. Każdy Cygan ma kilka imion i na­zwisk i kilka dat uro­dze­nia i dla­te­go naj­lep­szym spo­so­bem na ich iden­ty­fi­ka­cje jest ro­bie­nie od­ci­sków pal­ców już w ra­dio­wo­zach oraz za­an­ga­żo­wa­nie star­szych ludzi w ob­ser­wa­cję i skła­da­nie ze­znań na Cy­ga­nów, gdyż oni mają dużo czasu. Młod­si Cy­ga­nie w Ame­ry­ce wolą han­del bro­nią i nar­ko­ty­ka­mi, głów­nie ko­ka­iną.

Cygańskie dzieci jako inwestycja w działalność kryminalną

Nie jest ta­jem­ni­cą, że Cy­ga­nie mnożą się jak szczu­ry choć dobrą wia­do­mo­ścią jest, że mają naj­wyż­szą śmier­tel­ność wśród dzie­ci, na­to­miast ich śred­nia dłu­gość życia jest o 12 lat niż­sza od prze­cięt­nej na­ro­do­wej. Poza tym u Cy­ga­nów sezon roz­rod­czy jest nie­zwy­kle in­te­syw­ny i w za­sa­dzie nigdy się nie koń­czy. Za­miast mo­ral­nej drogi życia 14-let­nie Cy­gan­ki za­cho­dzą w ciąże gdyż w ten spo­sób biorą wcze­śniej za­sił­ki i mogą że­brać z dzieć­mi na rę­kach, przez co stają się war­to­ścio­wym ele­men­tem zor­ga­ni­zo­wa­nej prze­stęp­czo­ści Cy­ga­nów. Zresz­tą śred­nia za­ślu­bin u Cy­ga­nów to dla męż­czyzn 15-16 a dla ko­biet 13-15 lat i pło­dzą oni jak naj­wię­cej dzie­ci gdyż z jed­ne­go dziec­ka ży­ją­ce­go w nędzy Cy­ga­nie są w sta­nie wy­cią­gnąć 100.000 euro z że­bra­nia przez całe jego dzie­ciń­stwo. Udo­wod­ni­li to bry­tyj­scy dzien­ni­ka­rze po tym jak BBC na­gra­ło film w któ­rym ukry­te ka­me­ry po­ka­za­ły jak 10-let­nie cy­gań­skie dzie­ci w rze­tel­ny, zor­ga­ni­zo­wa­ny spo­sób przez rok okra­da­ły ludzi przy ban­ko­ma­tach. Na­stęp­nie pie­nią­dze te są prze­sy­ła­ne do Ru­mu­nii za które Cy­ga­nie bu­du­ją pa­ła­ce. Nic więc dziw­ne­go, że cy­gań­skie dzie­ci sta­no­wią pod­sta­wę prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści Cy­ga­nów.

gypsy-have-created-a-village-built-out-of-rubbish-in-paris-34e23.jpg
Cygańskie getto.

Roz­ma­wia­łem kie­dyś z Cy­ga­na­mi, któ­rzy po­wie­dzie­li mi, że szko­ła to mar­no­wa­nie czasu dla­te­go że oni mają swoją edu­ka­cję. Gdy spy­ta­łem o jaką edu­ka­cję cho­dzi po­ka­za­li mi jak uczy­li swoje dzie­ci wyj­mo­wać te­le­fo­ny i port­fe­le z tyl­nych kie­sze­ni, po czym kwi­to­wa­li to śmie­chem. Poza tym Cy­ga­nie sto­ją­cy wy­so­ko w prze­stęp­czej hie­rar­chi nie trak­tu­ją dzie­ci jak człon­ków ro­dzi­ny i nie chcą dla nich do­brze. Dla Cy­ga­nów dzie­ci są in­we­sty­cją na­sta­wio­ną na kon­kret­ny za­ro­bek. Czy ktoś się kie­dyś za­sta­na­wiał dla­cze­go cy­gań­skie nie­mow­lę­ta na rę­kach swo­ich matek są za­wsze tak spo­koj­ne? Otóż dla­te­go, że są na­fa­sze­ro­wa­ne al­ko­ho­lem i środ­ka­mi odu­rza­ją­cy­mi aby nie prze­szka­dza­ły Cy­ga­nom w okra­da­niu i na­cią­ga­niu na­iw­nych. Za­da­niem nie­mow­ląt jest tylko wy­glą­dać jak naj­bied­niej aby wzbu­dzać mak­sy­mal­ne współ­czu­cie po­trzeb­ne do czer­pa­nia zy­sków. Star­sze dzie­ci, od 9-12 roku życia są uczo­ne jak być do­brze zor­ga­ni­zo­wa­nym i zdy­scy­pli­no­wa­nym gan­giem spe­cja­li­zu­ją­cym się w okra­da­niu przy ban­ko­ma­tach lub w okra­da­niu w tłoku na ba­za­rach. Potem od­da­ją wszyst­kie pie­nią­dze swoim cy­gań­skim sze­fom i nadal żyją w nędzy na ulicy lub w slam­sach. Z tego wła­śnie po­wo­du Cy­gan­ki wcze­śnie wy­cho­dzą za mąż i rodzą jak naj­wię­cej dzie­ci.

U Cy­ga­nów ko­bie­ty nie mają żad­nych praw a męż­czy­zna może nawet zabić żonę i jest to w pełni ak­cep­to­wa­ne w cy­gań­skiej spo­łecz­no­ści. „Ho­no­ro­we mor­der­stwa” są więc tym aspek­tem cy­gań­skie­go życia, które mają cechę wspól­ną z mu­zuł­ma­na­mi. Cy­gań­skie dziew­czyn­ki na­to­miast albo uczest­ni­czą w zor­ga­ni­zo­wa­nej prze­stęp­czo­ści albo są sprze­da­wa­ne jak mięso. Cy­ga­nie nie kryją się z fak­tem, że sprze­daż mło­dych ko­biet jest u nich ak­cep­to­wa­na i że naj­więk­sze pie­nią­dze za­ra­bia­ją na dzie­wi­cach. Jak przy­znał jeden Cygan miesz­ka­ją­cy we Wło­szech, sprze­dał swoją córkę w 2004 roku za bar­dzo po­kaź­ną sumę i ma tyle dzie­ci, że stra­cił już ra­chu­bę ile i nie pa­mię­ta ich imion. We­dług jego do­świad­czeń dzie­ci to wspa­nia­ły in­te­res gdyż nie­mow­lę­ta i małe dzie­ci za­ra­bia­ją for­tu­nę na że­bra­niu, star­sze na ra­bun­kach, a cy­gań­skie córki za­ra­bia­ją jesz­cze wię­cej gdyż można je sprze­dać. W paru mia­stach we Wło­szech i w Hisz­pa­nii ogło­szo­no „Stan Cy­gań­skie­go Za­gro­że­nia” w cza­sie któ­re­go po­li­cja zro­bi­ła ła­pan­kę cy­gań­skich dzie­ci. We­dług śledź­twa cy­gań­skie dzie­ci były w sta­nie ukraść od $15.000 do $20.000 mie­sięcz­nie. Młode Cy­gan­ki na­to­miast jeśli nie są sprze­da­wa­ne przez swo­ich ojców jako żywy towar do róż­ne­go ro­dza­ju or­ga­ni­za­cji prze­stęp­czych to są sprze­da­wa­ne do mał­żeństw. W Ru­mu­nii 13-let­nia Cy­gan­ka zo­sta­ła sprze­da­na star­sze­mu męż­czyź­nie za pra­wie $10.000 i jej mąż był szczę­śli­wy, że za­pła­cił te pie­nią­dze gdyż wie­dział że wkrót­ce ta in­we­sty­cja mu się zwró­ci. Jej oj­ciec za­pew­niał jej przy­szłe­go męża, że jego córka jest w sta­nie ukraść mi­ni­mum $600 dzien­nie i jest oczy­wi­ście w sta­nie uro­dzić wiele dzie­ci, które zro­bią z jej męża bo­ga­cza.

Cy­ga­nie nie wy­ko­rzy­stu­ją jed­nak tylko swo­ich, cy­gań­skich dzie­ci ale także obce. W 2000 roku Cy­ga­nie w Rosji po­rwa­li ma­łe­go ro­syj­skie­go chłop­ca, który uciekł z cy­gań­skie­go getta do­pie­ro w 2016 roku. Młody męż­czy­zna o ja­snej skó­rze i blond wło­sach przed­sta­wił się jako Cygan lecz ro­syj­scy po­li­cjan­ci do­tar­li do spra­wy po­rwa­nia chłop­ca sprzed 16 laty. Na­stęp­nie zro­bi­li ba­da­nie DNA na jego umar­łym ojcu i oka­za­ło się, że młody męż­czy­zna to Wa­si­lij Mu­su­fra­now. Przez te wszyst­kie lata Wa­si­lij pra­co­wał do­ryw­czo a na­stęp­nie od­da­wał wszyst­kie pie­nią­dze Cy­ga­nom. Wa­si­lij nie po­tra­fił pisać, czy­tać i nie znał się też na ze­gar­ku. Przez te wszyst­kie lata cy­gań­scy po­ry­wa­cze far­bo­wa­li jego włosy na czar­no i nie po­sy­ła­li go do szko­ły aby unik­nąć po­dej­rzeń lecz w końcu chło­piec zdo­ła­ła uciec. Ta tra­gicz­na hi­sto­ria to tylko ko­lej­ny przy­kład cy­gań­skiej dzia­łal­no­ści kry­mi­nal­nej po raz ko­lej­ny po­ka­zu­ją­cy, że Cy­ga­nie są zdol­ni do wszyst­kie­go.

Na mar­gi­ne­sie, za­sta­na­wiam się kto po­rwał Ma­de­le­ine McCann w 2003 roku gdyż o to także po­dej­rze­wa­no Cy­ga­nów.

Lekcja religii dla małych Cyganów

Okła­my­wać sa­me­go sie­bie także można ale tylko do pew­ne­go stop­nia. Jeśli Cy­ga­nie zdają sobie spra­wę, że są na­ro­dem zło­dziei i oszu­stów to cięż­ko jest wma­wiać ich dzie­ciom, że to co robią jest dobre. Z tego po­wo­du Cy­ga­nie za­kła­ma­li re­li­gię chrze­ści­jań­ską aby w ten spo­sób mieć po­li­sę nie­wi­no­ści na swoją dzia­łal­ność kry­mi­nal­ną. Otóż we­dług Cy­ga­nów Jezus Chry­stus miał być ukrzy­żo­wa­ny nie trze­ma ale czte­re­ma gwoźdź­mi. Dwa miały być wbite w jego ręce, trze­ci w stopy a czwar­ty gwóźdź, zro­bio­ny ze złota, miał być wbity w serce Je­zu­sa. Jed­nak cy­gań­ski chło­piec ukradł złoty gwóźdź przez co we­dług Cy­ga­nów ura­to­wał Je­zu­so­wi życie. Jako za­pła­tę za ten uczy­nek Bóg w swej łasce po­zwo­lił Cy­ga­nom już na za­wsze kraść bez mo­ral­nych kon­se­kwen­cji.

gypsy_shit.jpg
Rodzina cygańskich pasożytów i złodziei.

Z tego wła­śnie po­wo­du Cy­ga­nie uwa­ża­ją, że Bóg dał im swoje bło­go­sła­wień­stwo na okra­da­nie świa­ta i że zło­dziej­stwo jest mo­ral­ną cechą ich na­ro­du.

Próby asymilacji Cyganów i koniec cierpliwości Europejczyków

Dzia­łal­ność kry­mi­nal­na Cy­ga­nów jest tak oczy­wi­sta, tak czę­sta i na­chal­na że nawet sły­ną­ce z ma­nia­kal­nej po­praw­no­ści po­li­tycz­nej bry­tyj­skie media nie by­ły­by w sta­nie wmó­wić An­gli­kom, żeby nie przej­mo­wać się Cy­ga­na­mi. Z tego po­wo­du, od wie­ków śre­dnio­wiecz­ne kró­le­stwa oraz lu­dzie we wszyst­kich mia­stach gdzie byli Cy­ga­nie zwra­ca­li się prze­ciw­ko nim. Za­rów­no ty­siąc lat temu jak i teraz Cy­ga­nie byli wy­klu­cza­ni z przyj­mu­ją­cych ich kra­jów, tra­ci­li oby­wa­tel­stwa, byli znie­wa­la­ni przez na­pa­da­ją­ce Eu­ro­pę armie, byli ma­so­wo za­bi­ja­ni za swoje prze­step­stwa a dziś or­ga­ni­zo­wa­ne są mar­sze an­ty­cy­gań­skie oraz pa­nu­je wy­so­ka nie­chęć do Cy­ga­nów gdzie­kol­wiek się oni po­ja­wią. Cy­ga­nie byli nie­wol­ni­ka­mi Mon­go­łów, Ta­ta­rów i Im­pe­rium Osmań­skie­go, byli po­dej­rze­wa­ni o szpie­go­stwo dla na­cie­ra­ją­cych Tur­ków oraz o prze­no­sze­nie cho­rób w cza­sach epi­de­mii. Hisz­pa­nia pró­bo­wa­ła po­zbyć się Cy­ga­nów w 1749 roku. Z kolei Ar­gen­ty­na za­bro­ni­ła wpusz­cza­nia Cy­ga­nów w 1880 a Stany Zjed­no­czo­ne zro­bi­ły to samo w 1885. Pro­ble­my z Cy­ga­na­mi były za­wsze te same: zło­dziej­stwo, oszu­stwo, cho­ro­by, nędza wy­ni­ka­ją­ca z le­ni­stwa i co­fa­nie w roz­wo­ju re­gio­nów w któ­rych miesz­ka­li. Mimo to nie­któ­re na­ro­dy eu­ro­pej­skie pró­bo­wa­ły na siłę asy­mi­lo­wać Cy­ga­nów od 17 do 19 wieku. Kraje takie jak Hisz­pa­nia, Niem­cy i Nor­we­gia pró­bo­wa­ły dawać Cy­ga­nom pracę, edu­ko­wać ich, wcie­lać do woj­ska oraz na­rzu­cać eu­ro­pej­ską kul­tu­rę. Jed­nak za każ­dym razem Cy­ga­nie nie byli za­in­te­re­so­wa­ni żadną z po­mo­cy. Oni tylko chcie­li żyć po cy­gań­sku i two­rzyć swoje wła­sne pań­stwo w pań­stwie.

W 20 wieku na­zi­stow­skie Niem­cy po­zby­ły się wielu Cy­ga­nów lecz nikt nie wie ilu do­kład­nie. We­dług ame­ry­kań­skich hi­sto­ry­ków Niem­cy za­bi­li od około 220.000 do 500.000 Cy­ga­nów choć we­dług nie­któ­rych licz­ba ta była bliż­sza 1mln. Na­stęp­nie pod­czas wojny o Ko­so­wo Al­bań­czy­cy prak­tycz­nie wy­tę­pi­li Cy­ga­nów. Z kolei w daw­nej Cze­cho­sło­wa­cji od 1973 roku lu­dzie mieli tak bar­dzo dość cy­gań­skiej za­ra­zy, że za­pro­wa­dzi­li przy­mu­so­wą ste­ry­li­za­cję cy­gań­skich ko­biet. Moim zda­niem jest to jed­nak zbyt ła­god­ne po­su­nię­cie, które nie za­ła­twia pro­ble­mu cy­gań­skiej oku­pa­cji. Obec­nie, w cza­sach Unii Eu­ro­pej­skiej, która moim zda­niem jest za­prze­cze­niem kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej, po­praw­ni po­li­tycz­nie biu­ro­kra­ci po­chy­la­ją głowy przed Cy­ga­na­mi i ma­ja­czą o ko­lej­nej asy­mi­la­cji która z góry jest zka­za­na na zgubę. Unia Eu­ro­pej­ska jest go­to­wa nawet asy­mi­lo­wać wilki z owca­mi gdyż dla nich uto­pia po­jed­na­nia na­ro­dów i mie­sza­nia się ras stała się ob­se­sją. W 2008 roku Cy­ga­nie do­pu­ści­li się bru­tal­ne­go gwał­tu na Włosz­ce, po czym rząd Włoch ogło­sił, że Cy­ga­nie sta­no­wią ry­zy­ko dla bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go. W 2010 Fran­cu­zom także wy­czer­pa­ła się cier­pli­wość i dla­te­go po ataku Cy­ga­nów na po­li­cja­nów rząd po­sta­no­wił znisz­czyć 51 nie­le­gal­nych obo­zów cy­gań­skich i de­por­to­wac ich do Ru­mu­nii. „Or­ga­ni­za­cje hu­ma­ni­tar­ne” oczy­wi­ście były prze­ciw­ko de­por­ta­cjom i ste­ry­li­za­cjom lecz za­sta­na­wiam się który z dzia­ła­czy hu­ma­ni­tar­nych chciał­by wziąć Cy­ga­nów do wła­sne­go domu? Dziś możemy długo rozprawiać na temat prześladowań Cyganów lecz nigdy nie były one bez powodu dlatego że każda akcja powoduje reakcje.

Podsumowanie

W tym momencie śmiać mi się chce, że głupi rząd brytyjski wydaje rocznie £185mln na Cyganów siedzących w więzieniach, co daje ponad £42.000 od jednego cygańskiego kryminalisty. W Ameryce były na przykład pomysły że skoro jedna kula kaliber 5.56mm kosztuje tylko 21 centów to usunięcie Globalnego Syndykatu Cygańskiej Zbrodni świat mógłby mieć z głowy za jedyne $2.100.000. Ja jednak wymyśliłem inne rozwiązania kwestii cygańskiej, które byłyby korzystne ekonomicznie i społecznie - a jednocześnie humanitarne.

W chwi­li gdy zdo­by­łem się na chrze­ści­jań­ską łaskę, po­my­śla­łem że do­brym roz­wią­za­niem by­ła­by ma­so­wa ste­ry­li­za­cja Cy­ga­nów a na­stęp­nie za­kwa­te­ro­wa­nie ich w spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­nych pla­ców­kach w któ­rych Cy­ga­nie mo­gli­by się skon­cen­tro­wać na pracy w prze­my­śle rol­ni­czym, bu­dow­la­nym, wy­do­byw­czym i tek­styl­nym. Cy­ga­nie mie­li­by wów­czas także prawo do urlo­pu i roz­ryw­ki ale mu­sie­li­by być od­se­pa­ro­wa­ni od resz­ty spo­łe­czeń­stwa. Do­dat­ko­wo każdy Cygan mu­siał­by pod­pi­sać ze­zwo­le­nie na uży­cie jego ciała po śmier­ci – na za­dość­uczy­nie­nie za krzyw­dy. Mó­wiąc to mam na myśli, że bar­dzo się ostat­nio za­in­te­re­so­wa­łem prze­ra­bia­niem cy­gań­skich nie­bosz­czy­ków na wę­giel i pa­li­wo, gdyż o ile mi wia­do­mo z mięsa, kości i tłusz­czu je­ste­śmy w sta­nie stwo­rzyć sub­sty­tut ben­zy­ny. Oznacza to, że najpierw 10 czy 12mln cygańskich złoczyńców mogłoby przysłużyć się społeczeństwu poprzez uczciwą pracę, jednocześnie móc zarabiać pieniądze i żyjąc w humanitarnych warunkach a po śmierci mogli by nas zabrać w „podróż dookoła księżyca”. Zdaję sobie spra­wę, że są to dość no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia z któ­ry­mi nie każdy musi się zgo­dzić, lecz we­dług mnie naj­bar­dziej war­to­ścio­wy czas życia Cy­ga­nów jest moż­li­wy tylko pod­czas prac spo­łecz­nych oraz po ich śmier­ci.

Na przy­kład w Wiel­kiej Bry­ta­nii wiele krów i owiec zo­sta­ło za­bi­tych z po­wo­du po­tocz­nie zwa­nej „cho­ro­by wście­kłych krów” (BSE) i dla­te­go dzię­ki ich mięsu Bry­tyj­czy­cy byli w sta­nie wy­ge­ne­ro­wać elek­trycz­ność. Przy od­po­wied­niej tech­no­lo­gii prost­szym roz­wią­za­niem jest prze­ro­bie­nie mar­twych cy­gań­skich kry­mi­na­li­stów na na­wo­zy rolne, co jest po­wszech­ne na wielu far­mach w USA i Wiel­kiej Bry­ta­nii i co sta­no­wi cenne źró­dło fos­fo­ru i pro­te­in. Na­ukow­cy pra­cu­ją obec­nie także nad po­zy­ski­wa­niem czy­stej ener­gii, w tym pa­li­wa, które po­cho­dzi ze śmie­ci oraz z ludz­kich od­cho­dów. Uwa­żam moje po­my­sły za ko­rzyst­ne eko­no­micz­nie, ko­rzyst­ne spo­łecz­nie, eko­lo­gicz­ne, hu­ma­ni­tar­ne oraz także roz­wią­zu­ją­ce od­wiecz­ny pro­blem cy­gań­skiej prze­stęp­czo­ści.

Mimo to czuję, że powinienem dać dodatkowe wyjaśnienie gdyż zdaję sobie sprawę, że jest to temat kontrowersyjny z którego łatwo jest wyciągać moje słowa z kontekstu. W wielu krajach buddyjskich i hinduistycznych, a także w Ameryce i w Europie popularna jest kremacja zmarłych, która w praktyce oznacza palenie zwłok. Następnie rodzina dostaje urnę, którą może albo zostawić na cmentarzu albo postawić u siebie na kominku. W kulturze daleko-wschodniej buddyści wysypują czasem prochy zmarłego do morza lub na ziemię choć słyszałem też o tym, że jeden zmarły chciał aby jego prochy były rozsypane po lesie gdzie spacerował przez całe swoje życie, tak aby stał się częścią natury. Inni ludzie poświęcają swoje ciała po śmierci badaniom naukowym i tak na przykład byłem raz na szokującej wystawie niemieckiego doktora Ghuntera von Hagens'a który eksponuje pokrojone ciała ludzkie aby w ten sposób uczyć anatomii; i doktor ten już zapowiedział, że po śmierci też chce być wyeksponowany. Co jeśli pójdziemy o krok dalej i sprawimy aby Cyganie po śmierci stali się albo nawozem do urzyźniania pomidorów albo żeby mieli swój udział w przemyśle energetycznym? 

gypsy_thieves.jpg
Rodzina cygańskich złodziei, która przez lata zdołała ukraść $3mln w Ameryce. Ich specjalnością było okradanie sklepów i włamania do domów.

Je­stem pe­wien, że każdy kto in­te­re­su­je się kwe­stią cy­gań­ską mógł­by zna­leźć wiele ob­cią­ża­ją­cych ich do­wo­dów lecz myślę że mój ar­ty­kuł daje wy­star­cza­ją­co do zro­zu­mie­nia, że Cy­ga­nie są ogrom­nym za­gro­że­niem kry­mi­nal­nym oraz za­gro­że­niem dla bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go. Je­stem pe­wien, że gdyby w Eu­ro­pie za­chod­niej wy­bu­chła wojna do­mo­wa prze­ciw­ko mu­zuł­ma­nom i mu­rzy­nom to Cy­ga­nie za­pa­sie­ni na eu­ro­pej­skich za­sił­kach do­łą­czy­li­by do nich oraz za­bi­ja­li­by Eu­ro­pej­czy­ków aby ich okraść. Cy­ga­nie są kryminalnym bło­tem glo­bal­ne­go spo­łe­czeń­stwa i dla­te­go na pod­sta­wie ze­bra­nych do­wo­dów uzna­ję, że trzy­ma­nie tego ga­tun­ku w kraju o do­wol­nej rasie i kul­tu­rze jest zbrod­nią prze­ciw­ko każ­dej cy­wi­li­za­cji. Nie­ste­ty, po­mi­mo tych wszyst­kich do­wo­dów głu­pich nie bra­ku­je, i za­zwy­czaj są to ko­bie­ty. Gdy po­dró­żo­wa­łem po Buł­ga­rii spo­tka­łem ko­bie­ty z Eu­ro­py Za­chod­niej oraz Ame­ry­kan­ki, które po­dró­żo­wa­ły aby po­ma­gać Cy­ga­nom. Grały dla nich na gi­ta­rach w cy­gań­skich get­tach, ob­cho­dzi­ły Dni Kul­tu­ry Cy­gań­skiej, da­wa­ły im pie­nią­dze a za miej­sco­wy sym­bol zła ob­ra­ły sobie mnie, mimo że ja białe ko­bie­ty pra­gnę chro­nić.

Moi kry­ty­cy mo­gli­by mi za­pro­po­no­wać aby ode­słać Cy­ga­nów do kraju ich et­nicz­ne­go po­cho­dze­nia lecz ja uwa­żam, że de­por­ta­cja Cy­ga­nów do Indii nie ma sensu gdyż Hin­du­si po raz ko­lej­ny wy­rzu­ci­li­by ich z Indii a potem Cy­ga­nie ra­bu­jąc, gwał­cąc i mor­du­jąc swoją drogę przez pół świa­ta osie­dli­li­by się tam gdzie jest naj­ła­twiej kraść, czyli w Eu­ro­pie. Do­świad­cze­nia hi­sto­rycz­ne oraz obec­ne z wielu kra­jów i wielu kon­ty­nen­tów udo­wad­nia­ją, że je­dy­nym roz­waż­nym spo­so­bem na roz­wią­za­nie kwe­stii cy­gań­skiej jest tylko ich odseparowanie oraz prace społeczne ukierunkowane na pomoc w przemyśle energetycznym po ich śmierci. Za życia byliby traktowani z godnością i z poszanowaniem ich potrzeb lecz za swoje własne pieniądze.

Na sam ko­niec chciał­bym także po­wie­dzieć wszyst­kim człon­kom or­ga­ni­za­cji „hu­ma­ni­tar­nych”, „rów­no­ścio­wych” i „li­be­ral­nych”, że jeśli chcą mogą wziąć Cy­ga­nów do swo­ich domów, a gwa­ran­tu­je że w nie­dłu­gim cza­sie każdy z nich by mnie po­parł. Li­be­ra­ło­wie uwa­ża­ją, że świat jest jak Di­sney­land gdzie lu­dzie wszyst­kich ras i kul­tur miesz­ka­ją razem w po­ko­ju i szczę­ściu – lecz Cy­ga­nie to świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­na glo­bal­na szaj­ka kry­mi­na­li­stów bez cie­nia współ­czu­cia, któ­rych prze­stęp­ne na­sta­wie­nie do życia jest pod­sta­wą ich kul­tu­ry i które do­dat­ko­wo jest od­bie­ra­ne przez Cy­ga­nów jako ich mo­ral­ny obo­wią­zek. Życzę li­be­ra­łom po­wo­dze­nia w ucze­niu Cy­ga­nów etycz­ne­go po­dej­ścia do życia.

czytaj część czwartą "Hindusi"...

Marcin Malik

Podróżnik do najbardziej odległych, czasem też niebezpiecznych regionów Azji. Prowadzi portal o podróżach www.kompas.travel.pl

na ile punktów oceniasz artykuł? : 

Twoja ocena: brak
3.944445
Ogólna ocena: 3.9 (głosów: 18)

Tematy: 

Dyskusja

oto Kmieć

Jestem pod wrażeniem...

... Panie autorze, musi Pan mieć potężnych protektorów...
Ja ostatnio nawet nie mogę tu napisać słowa "korniszony" odnośnie wiadomego plemienia, a Pan Chłop Jag (ten od "pupili szatana) zniknął z prawicy.net.
A Pan piszesz takie rzeczy, że każdy inny biały już by dawno siedział skuty, i skatowany w jakimś polit-poprawnym pustynnym lochu.

I teraz nie wiem, czy gratulować samobójczej odwagi, czy tego jak umiejętnie został Pan wybrany na "wędkarza" mającego wyjąć z jeziorka zwanego Polską (Polin raczej) zbuntowane, "radykalne" w poglądach, rybki, które byłyby Panu chętne przyklasnąć, i które - dzięki Pana publikacjom - zostaną przykładnie skatalogowane po numerach IP, i adresach kart sieciowych...

Czytałem pańską odpowiedź na mój wcześniejszy post po pańskim artykułem, w którym wyraziłem oczekiwanie, że doczekam się podobnego opracowania o największym raku Ludzkości (pamięta Pan, prawda?). Zbył mnie Pan - kolokwialnie mówiąc - mętnymi bzdetami.
Skoro Pan tu uprawia katalogowanie największych mętów globu, zwanego Ziemią, to bez "unych" pańskie piśmiennictwo będzie, nie tyle, że mało warte, co cholernie podejrzane...
Tak więc, liczę że pokaże Pan na prawicy.net prawdziwe jaja jak czołgi (prawica.net takoż) i pojawi się pańskie rzetelne opracowanie dotyczące, sam Pan wie... Ja nie mogę napisać, bo nie jestem pewien, czy mi admin przepuści...

P.S. Nie to, żebym się nie zgadzał z pańskim powyższym artykułem dot. Cyganów, ale też nie napiszę, że się zgadzam, bo... Bo po co Panu IP mojego komputera...

oto Marcin Malik

@Kmieć

Witam,
Nie jestem "wędkarzem", który szuka tych którzy mieliby mi przyklasnąć. Ja tylko piszę niewygodną prawdę. Co do strachu, to być może jestem zbyt głupi aby się bać.

Nigdy Pana nie zbyłem i napisałem, że temat Żydów pojawia się w moim artykułach często. O Żydach też będzie i już było w wielu artykułach. Choćby w piewrszym artykule napisałem, że "żydzi mają najwięcej krwi na rękach spośród wszystkich narodów". Cierpliwości. W końcu będzie Pan ulubiony temat ale jest on tak obszerny, że nie mogę opisać całej sprawy żydowskiej w jednym artykule. Radzę się dokładniej wczytać w moje artykuły.

Pozdrawiam serdecznie,

MM

oto admin

nie zablokowany

może na urlopie...
kto go tam wie, dorosły facet...

oto Roman B. imperialista

Odpowiedź

Przesadza Pan. W Polsce mamy wolność słowa. Co prawda zdarzają się wypadki w których ludzi się skazuje za słowa, lecz generalnie nazywanie murzynów - czarnuchami, muzułmanów - kozojebcami, żydów - szmatałajnikami, czy lewicowców - śmieciami ludzkimi uchodzi bezkarnie. A co do obaw o bycie wpisanym na jakąś czarną listę służb, to proszę pamiętać że inwigilacja działa w dwie strony. Ci którzy inwigilują, także są inwigilowani, mówiąc po marksistowsku przez ,,panującą ideologię''.

oto Marcin Malik

@Roman B.imperialista

Dziękuję za pocieszający komentarz. Dotychczas użytkownicy prawica.net roztoczyli przede mną atmosferę strachu, jakby za chwilę miały do mnie wpaść służby specjalne i miałbym iść do więzienia na wiele lat. Ludzie kradną, oszukują na wielkie pieniądze, biją kijami basebollowymi i dostają wyroki w zawieszeniach lub są uniewinniani. Także ma Pan rację, bez przesady.

Jaka jest moja "wina"? W artykule 1 napisałem o przestępczości murzynów, w 2 o zagrożeniach związanymi z muzułmanami a w 3 o cygańskich kryminalistach. Poparłem te artykuły rzetelnymi dowodami i nie nawołuję do ich zabijania ale do rozwiązania problemów w jak najbardziej humanitarny sposób czyli najlepiiej poprzez masowe deportacje.

Poza tym, 90% mojej strony jest tylko o podróżach a ludzie widzą mnie tylko poprzez pryzmat politycznego radyalizmu. Chyba postaram się tu opublikować krótki artykuł z podróży aby czytelnicy poznali moją łagodną naturę.

oto sir Galahad

W mojej oce­nie Niem­cy za­bi

W mojej oce­nie Niem­cy za­bi­li tylko 50.000 co jest tro­chę roz­cza­ro­wu­ją­ce.

Panie Marcinie. Ja Pana rozumiem i zgadzam się, że jest to problem ale pisanie takich rzeczy jak to co zacytowałem to odstrasza ludzi. I jeszcze prowokuje kłopoty. W sumie może działać w odwrotną stronę.

oto Marcin Malik

@sir Galahad

Dziękuję za radę. Przemyślałem to i zmieniłem kilka rzeczy a tym artykule.

Pozdrawiam,

MM.

oto Eowina

Można krytykować cyganów, żydów, muzułmanów

i innych kto tam się nadarzy, ale upadek białej rasy jest powodowany wewnętrznym jej rozkładem.
To biali propagują homoseksualizm, pedofilię, małżeństwa homoseksualne, adopcji homoseksualną dzieci, czy zanikanie podziału ról w społeczeństwie. Propagowane i nagłaśniane są zmiany płci, oraz jej skutki w różnych sytuacjach, nawet w wojsku. I to jest sztandarową koncepcją na przyszłość. To biali mężczyźni jadą do biednych krajów w poszukiwaniu przgód pedofilskich. Nie ma innej trwałej koncepcji, nie ma propagandy trwałych wielopokoleniowych rodzin, wychowania moralnego, roli matki i macierzyństwa.

Oto brytyjskie wydawnictwo homo PinkNews umieściło małego, 4-letniego księcia George, jako ikonę homoseksualistów. Czyli otwarta pedofilia w cywilizacji białego człowieka.
http://www.msn.com/en-gb/news/uknews/prince-george...
Cyganie żyją tak jak żyją już 1000 lat i ani na jotę nie zmienili nic w świecie białego człowieka.

oto Kmieć

Pani Eowino

Pani myli człowieków z białymi ludźmi...
To nie biali ludzie propagują zboczenia i trockizm kulturowy... Tylko ci, co wymyślili "gorejące krzaki" i inne takie...

oto Eowina

Zawsze można znaleźć usprawiedliwienie.

Ile tych co "wymyślili "gorejące krzaki"" jest? Okazuje się, że taki pedofil z zachodniego państwa, jedzie do Tajlandii w poszukiwaniu wrażeń z ich powodu.

W krajach Europy jest niewolnictwo. Z jednej strony jest niechęć do imigrantów, bo robią zamachy, ale tych co nie powodują zamachów, kobiety, dzieci, można zamknąć i zrobić niewolnikami. Stąd z jednej strony jest źle, że imigranci, ale po cichu to można mieć z tego interes. A co będzie dalej, to się zobaczy.

Według Pana, p. Kmieć, to nie ma rady, trzeba się poddać.
Wygląda na to, że polski sejm, polski senat, prezydent, wszystkie siły które kosztują kupę pieniędzy, nic nie znaczą, bo rządzi Michnik, który i tak jest opłacony przez Sorosa.
To jakaś paranoja. Nie kopać się z koniem...

oto Krzysztof M

To biali propagują

To biali propagują homoseksualizm

A słyszała pani o homoseksualizmie w islamie? :-)

oto Eowina

Nie, mam problemy słuchowe.

A słyszała pani o homoseksualizmie w islamie? :-)

oto Krzysztof M

Pan wie, co to jest "hasbara"

Pan wie, co to jest "hasbara"?

Po co tłumaczyć spiskiem coś, co jest zwykłą głupotą, czy niewiedzą? :-) A jest jeszcze takie zjawisko, jak struktury mózgu, który potrafi przyjmować do wiadomości tylko rzeczy przez tenże mózg przefiltrowane... Czyli jak coś mi nie pasuje, to won ze świadomości. A to wszystko na poziomie podświadomości. :-) Po komentarzach czasem widać, czy dany osobnik rozumuje racjonalnie, czy w sposób "kaleki"... Dawniej w szkołach osobników, którzy mieli tendencję do myślenia "kalekiego" eliminowano z dalszego procesu kształcenia. Dziś... cóż... :-)

oto gość

A prospos - czytałem swego

A prospos - czytałem swego czasu jakiegoś niezbyt mądrego autora, który pisał jak to dobrze rozwiązana jest w islamie bankowość, bo "zabronione jest udzielenie pożyczki na rzeczy których islam zabrania, np. klinikę aborcyjną, seksshop czy fabrykę środków antykoncepcyjnych". Autor był tak tępy, że nie sprawdził, że ani aborcji, ani sexshopu ani antykoncepcji islam nie zabrania. Sexshopy są nawet w Mekce i Medynie - z koncesjami wydanymi przez immamów - różnią się od "Zachodnich" głównie tym, że aby do nich wejść trzeba okazać akt małżeństwa.

oto Eowina

A skutkiem tego ich rozrodczość, przyrost naturalny,

zasięg geograficzny i podboje cywilizacyjne są niezwykle skuteczne.
Takie bzdury, jakie Pan czyta, nie służą ani mojemu wzrokowi ani słuchowi.

W 12 państwach za akty homoseksualne grozi kara śmierci. Są to Afganistan, Arabia Saudyjska, Brunei, Irak, Iran, Jemen, Katar, Mauretania, Nigeria, Pakistan, Somalia oraz Sudan. Do tej grupy w 2016 roku dołączy Państwo Brunei, które leży w Azji Południowo-Wschodniej.

http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/w-tych-krajach...

oto ulcik140

5 gwiazdek

Swietnie napisany tekst, poparty osobistym doświadczeniem Autora w dziedzinie poruszanych prze niego problemów i bardzo dobrze, że chce się z nami z tymi anormalnosciami podzielić i wskazać na czychające niebezpieczeństwo.
Wiec co mozna Autorowi zarzucic? Pisze prawde tak jak ja odebral, nie kamufluje durnoty poprawnych majaków, którzy w wiadomych dla nich celach ze wszystkich sił starają się nas oglupić. Czesto sie zastanawiam co im z tego przyjdzie, jakie korzysci wymierne w kasie ich wzbogacą jak naciągną nierobów do krajów w których sami bytują i to dobrze? Bo te nacje, ktore m.in. i żydostwo popiera nie garnie się do pracy a leży im dozgonne pasozytowanie! Trudno wprost uwierzyć, że sponsorów tacy "uchodźcy" ubogacą a łatwo można sobie wyobrazić jak im dziurawią kieszenie.

oto Michał K.

Ten artykuł urąga całej

Ten artykuł urąga całej społeczności serwisu prawica.net i odbije się nam czkawką w przyszłości.

oto absinth3

Panie lód na łeb

cyt
je­dy­nym roz­waż­nym spo­so­bem na roz­wią­za­nie kwe­stii cy­gań­skiej są tylko do­ży­wot­nie prace spo­łecz­ne ukie­run­ko­wa­ne na pomoc w prze­my­śle ener­ge­tycz­nym po ich śmier­ci.

Jesteś Pan nic więcej niż PROWOKATOR

oto krzysiek1203

Panie Malik,teraz o"Eskimosach"

Radość to wielka widzieć bezsilną wściekłość twoich wrogów i wiedzieć, że nic nie mogą ci zrobić.

------------------

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_pows...

Artykuł 30

Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji.

-

oto Swen

Szwecja w szoku - ujawniono rejestr Romow

Dziennik „Dagens Nyheter” ujawnił, że szwedzka policja korzysta ze stworzonego na bazie przynależności etnicznej rejestru Romów. Szwecja jest w szoku.

23 września Szwedzi przeczytali, że policjanci w Skåne korzystają ze stworzonego na bazie przynależności etnicznej rejestru Romów, w którym znalazło się 4029 osób. Jedną czwartą stanowią dzieci – jest na przykład pięćdziesiąt dwoje maluchów w wieku dwóch lat. Wylądowały w policyjnym rejestrze wyłącznie ze względu na swoje pochodzenie. Czy dlatego, że ktoś uznał, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości będą przestępcami?

Czy można w tym momencie nie wspomnieć o wstydliwej historii szwedzkich programów eugenicznych (sterylizacja) i o tym, że naukowcy działającego w Uppsali w latach 1922–1956 Instytutu Biologii Rasowej byli przekonani, że „Cyganie mają wrodzoną skłonność do kryminalności”?

http://www.katarzynatubylewicz.pl/szwecja-potrzebu...

oto Konstanty

Europa Zachodnia sama się rozbroiła

Europa Zachodnia sama rozbroiła się psychicznie, etycznie i moralnie. Pogrążyła w pacyfistycznych, lewackich majakach, w bredniach o multi-kulti i tolerancji. Zaplątała we własne dyrektywy, wnioski z konferencji, non-papery, raporty. Pogrzebała się pod tonami papieru, podczas gdy życie szło swoim torem i dopadło Europejczyków w bardzo bolesny sposób. Przypomina to sytuację, gdy pod dom podchodzi grupa bandziorów, a w środku rodzina – zamiast obstawić okna i drzwi, sięgnąć po broń i przywitać intruzów deszczem ołowiu – siada przy stole i deliberuje, czy może poczęstować ich herbatą czy lepiej kawą. I ile wsypać cukru. Za moment matka zostanie zgwałcona, ojcu rozłupią głowę siekierą, a dzieci spalą żywcem w drewutni, ale rodzince idealistów wciąż się zdaje, że przecież z napastnikami jakoś uda się porozumieć. No, w ostateczności można spróbować zamknąć drzwi na klucz – przecież nikt nie będzie ich po chamsku wyłamywać.

https://wpolityce.pl/swiat/286144-lzy-federiki-czy...

oto Marcin Malik

Od Autora

Szanowni Państwo,

Przez kilka ostatnich dni bacznie przyglądałem się komentarzom i dostałem wiele emaili o różnym zabarwieniu, co skłoniło mnie do refleksji. Jeszcze raz przeczytałem moje artykuły i postanowiłem zmienić kilka detali bez zmiany ogólnego sensu, które myślę że wyjdą na dobre całemu przedsięwzięciu.
Niedługo kolejny artykuł.

Życzę głębokich przemyśleń,

M

oto Marcin Malik

O artykule

Widzę, że temat Cyganów jest wyjątkowo kontrowersyjny a moje użycie Cyganów po śmierci w przemyśle energetycznnym lub rolniczym zostało źle odebrane. Postanowiłem więc dodać 1 akapit w podsumowaniu aby wyjasnić o co mi chodziło, dlatego że narazie czuję się niezrozumiany.

oto Dubitacjusz

Ja sobie nie wyobrażam, jak

użycie Cyganów po śmierci w przemyśle energetycznnym lub rolniczym mogłoby zostać dobrze odebrane.

Czym innym jest opis przestępczości Cyganów, który uważam za pożyteczny, a czym inny publikowanie takich pomysłów. I nie chodzi tylko o kontrowersyjność, ale i o kk.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.