Muzułmanie czyli kulturowego „ubogacenia” Europy część druga

… (oraz segregacja rasowo-kulturowa w celu ochrony Białego społeczeństwa).

czytaj część pierwszą: Murzyni, czyli kulturowego „ubogacenia” Europy


Część II – „Muzułmanie”

Wstęp

W dru­giej czę­ści mo­je­go ar­ty­ku­łu zajmę się mu­zuł­ma­na­mi, jed­nak chciał­bym wy­ja­snić że moja kry­ty­ka nie bę­dzie do­ty­czy­ła mu­zuł­ma­nów w po­ję­ciu ogól­nym lecz tylko w związ­ku z Eu­ro­pą. Po­dró­żu­jąc po świe­cie mu­zuł­mań­skim do­strze­głem wiele do­brych rze­czy i jak wszę­dzie, po­zna­łem też do­brych, go­ścin­nych i po­moc­nych ludzi (dla­te­go że w kra­jach mu­zuł­mań­skich Jihad nie jest już po­trzeb­ny). Do­ce­niam an­tycz­ne mia­sta na Je­dwab­nym Szla­ku, ory­gi­nal­ną ar­chi­tek­tu­rę, sztu­kę ko­ra­nicz­nej ka­li­gra­fii, per­skie dy­wa­ny i dobre je­dze­nie. Po­nad­to lubię też od­wie­dzać kraje mu­zuł­mań­skie i nie prze­szka­dza mi fakt że nie zga­dzam się z is­la­mem. Mnie tylko mar­twi nie­na­wist­na po­sta­wa mu­zuł­ma­nów wobec Eu­ro­py i kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej ba­zu­jąc na hi­sto­rii i cza­sach obec­nych. Z tego po­wo­du je­stem prze­ciw­ko imi­gra­cji mu­zuł­ma­nów do Eu­ro­py i po­pie­ram ich ma­so­wą de­por­ta­cję do kra­jów swego et­nicz­ne­go i kul­tu­ro­we­go po­cho­dze­nia. Ja nie chcę też mu­zuł­ma­nom pra­wić mo­ra­łów jacy po­win­ni być gdyż nie chcę w nich ni­cze­go zmie­niać. Nie chcę na­pa­dać na ich kraje aby ich okra­dać pod szyl­dem fał­szy­wej de­mo­kra­cji i nie chcę aby oni na­rzu­ca­li nam swoją kul­tu­rę. Ja tylko chcę se­pa­ra­cji cy­wi­li­za­cyj­nej oraz po­ko­ju.

„Pew­ne­go dnia mi­lio­ny męż­czyzn opu­ści po­łu­dnio­wą pół­ku­lę i po­je­dzie na pół­noc­ną pół­ku­lę. I nie po­ja­dą tam jako przy­ja­cie­le gdyż po­ja­dą tam aby ją pod­bić (Eu­ro­pę). I pod­bi­ją ją za po­mo­cą swo­ich synów. Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo.”

Ho­uari Bo­ume­dien­ne, (pre­zy­dent Al­gie­rii od 1965 – 1976)

Przemowa podczas zebrania ONZ w 1974 roku, która była szeroko zignorowana przez europejskich polityków.

Historia „Religii Pokoju”

Hi­sto­ria is­la­mu to 1300 lat gwał­tu, rzezi oraz kom­plet­ne­go non­sen­su w imię bru­tal­ne­go pe­do­fi­la, mor­der­cy i gwał­ci­cie­la, który na­zwał się „pro­ro­kiem od Boga”. Po­nie­waż Mo­ha­med jest do­sko­na­łym przy­kła­dem w oczach wszyst­kich mu­zuł­ma­nów i po­nie­waż zgwał­co­na ko­bie­ta jest „halal” gwał­ci­cie­la (czy­taj: darem od Boga) po im­por­to­wa­niu ich do Eu­ro­py mo­że­my się po nich spo­dzie­wać gwał­tów, mor­derstw oraz nie­koń­czą­cych się zbio­ro­wych bzdur. Cho­ciaż mu­zuł­ma­nie stoją wyżej w in­te­li­gen­cji niż mu­rzy­ni (i nie jest to kom­ple­ment), dzia­ła­ją oni bar­dzo de­struk­cyj­ne dla wszyst­kich do­oko­ła oraz w sto­sun­ku do sie­bie na­wza­jem; tak samo jak w przy­pad­ku mu­rzy­nów. Bar­dzo ważne jest aby zro­zu­mieć że islam to nie tylko re­li­gia. Islam to bar­ba­rzyń­ska, mi­li­tar­na ide­olo­gia która skła­da się z kilku pod­sta­wo­wych ele­men­tów (fi­la­rów), ta­kich jak: re­li­gia, prawo, po­li­ty­ka, eko­no­mia i siły zbroj­ne i które w re­zul­ta­cie są po­łą­cze­niem mafii z na­zi­zmem. Islam jest nie tylko nie­zgod­ny z kul­tu­rą Za­cho­du. Islam to zbrod­nia prze­ciw­ko ludz­ko­ści oraz tor­tu­ry psy­chicz­ne wy­ko­rzy­sty­wa­ne jako na­rzę­dzie pro­pa­gan­dy do kon­tro­lo­wa­nia bru­tal­nych, nie­pi­śmien­nych mas bez kwe­stio­no­wa­nia roz­ka­zów.

fucking_muslims.jpg
Młoda chrze­ści­jan­ka po­bi­ta, zgwał­co­na i za­mor­do­wa­na przez mu­zuł­ma­nów, w imię „re­li­gii po­ko­ju”. Za­chod­nie media mil­czą.

Mu­zuł­ma­nie nie są dzieć­mi Je­zu­sa lecz żoł­nie­rza­mi Al­la­ha i nigdy nie mo­że­my o tym za­po­mnieć. Islam jest re­li­gią nie­pi­śmien­nych pa­stu­chów, jest opar­ty na naj­niż­szych in­stynk­tach i dla­te­go za­wsze bę­dzie nisz­czył kul­tu­ry wyż­sze. Aby wy­grać z is­la­mem mu­si­my za­po­mnieć o de­mo­kra­cji gdyż islam jest jego prze­ci­wień­stwem. Ter­ror może być zwal­cza­ny tylko po­przez ter­ror a de­le­ga­li­za­cja is­la­mu, de­por­ta­cja wszyst­kich mu­zuł­ma­nów z Eu­ro­py do jej kul­tu­ro­wych te­ry­to­riów oraz za­mknię­cie na­szych gra­nic po­win­ny być prio­ry­te­tem. Potem na­le­ży im po­zwo­lić aby byli mu­zuł­ma­na­mi – ale tylko w ich wła­snych kra­jach. Nie­ste­ty mu­zuł­ma­nie muszą być pod stałą ob­ser­wa­cją gdyż będą uda­wać na­szych przy­ja­ciół tylko tak długo aż nie uzbro­ją się na tyle aby wy­rżnąć in­no­wier­ców. Nie­któ­rzy mówią, że jest islam w miarę ła­god­ny i eks­tre­mal­ny na­to­miast ja uwa­żam, że islam jest tylko jeden i że ek­stre­mal­ni za­wsze będą rzą­dzić ła­god­ny­mi. Na­chal­nej mu­zuł­mań­skiej pro­pa­gan­dy wo­jen­nej do­świad­czy­łem w „ła­god­nych” kra­jach, ta­kich jak Jor­da­nia czy Pa­le­sty­na, a były to po­dob­no tylko mo­dli­twy.

Chrze­ści­jan­ka prze­cho­dzą­ca na islam jest jak mu­rzyn gło­su­ją­cy na nie­wol­nic­two.

Gdy tylko ma­so­wy mor­der­ca, gwał­ci­ciel i pe­do­fil ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” w 610 roku na­szej ery, na­tych­miast świat za­czął spły­wać krwią. We­dług hi­sto­ry­ków, w tym mu­zuł­mań­skich hi­sto­ry­ków od cza­sów po­wsta­nia is­la­mu mu­zuł­ma­nie za­bi­li ponad 670mln nie-mu­zuł­ma­nów, dla­te­go że we­dług dok­try­ny wo­jen­nej is­la­mu „na­le­ży za­bi­jać in­no­wier­ców kiedy to tylko moż­li­we”. W kra­jach bał­kań­skich, w Rosji, na Ukra­inie i na Wę­grzech przez 500 lat mu­zuł­ma­nie za­bi­li razem około 80mln Chrze­ści­jan. Na­stęp­nie, aby po­ło­żyć kres nie­koń­czą­cym się mu­zuł­mań­skim in­wa­zjom na chrze­ści­jań­ską Eu­ro­pę oraz aby obro­nić Bi­zan­cjum, w 1095 roku na po­le­ce­nie pa­pie­ża Urba­na II za­czę­ły się kru­cja­ty, które było zba­wien­nym środ­kiem do oczysz­cze­nia Eu­ro­py z is­la­mu. Na­stęp­nie, gdy mu­zuł­ma­nie pod­bi­li Pół­wy­sep Ibe­ryj­ski w 711 roku, kon­tro­lo­wa­li jego dużą część aż do roku 1250. Do­pie­ro gdy ostat­ni mu­zuł­mań­ski re­gion Gre­na­da upadł w 1492 roku Świę­ta In­kwi­zy­cja oczy­ści­ła Hisz­pa­nię z mu­zuł­mań­skiej za­ra­zy. Jed­nak po­mi­mo ma­so­wych wy­pę­dzeń i ma­so­wych eg­ze­ku­cji na mu­zuł­ma­nach nie byli oni w sta­nie zro­zu­mieć prze­sła­nia, że czas zo­sta­wić Eu­ro­pę i chrze­ści­jan w spo­ko­ju. Na­stęp­nie Im­pe­rium Osmań­skie na­pa­dło na Wie­deń już w 1529 roku lecz po prze­gra­nej kam­pa­nii spró­bo­wa­li jesz­cze raz w 1683 i cel był za­wsze ten sam – is­la­mi­za­cja Eu­ro­py. Mu­zuł­mań­scy Turcy wy­mor­do­wa­li też 1,5 mln chrze­ści­jań­skich Or­mian a teraz wszel­kiej maści mu­zuł­ma­nie do­ko­nu­ją ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych na całym świe­cie. Przez wieki Ber­be­ro­wie na­wie­dza­li też po­łu­dnio­we brze­gi Eu­ro­py i po­ry­wa­li Białe nie­wol­ni­ce sek­su­al­ne gdyż nie­wol­nic­two jest czę­ścią is­la­mu, co na mar­gi­ne­sie po­twier­dził mi pe­wien mul­lach w Pa­ki­sta­nie.

Na­le­ży zro­zu­mieć, że mu­zuł­ma­nie są wro­ga­mi Eu­ro­py i wro­ga­mi chrze­ści­jań­stwa i że ter­ror może być zwal­cza­ny tylko po­przez jesz­cze bar­dziej bru­tal­ny ter­ror. Jeśli cho­dzi o pro­blem mu­zuł­mań­ski to ja jako chrze­ści­ja­nin je­stem bar­dzo dumny za­rów­no z kru­cjat jak i z in­kwi­zy­cji.

muslims_again.jpg
Mu­zuł­mań­scy „uchodź­cy” są już w Eu­ro­pie.

Islam jed­nak nie ozna­cza tylko wojny z chrze­ści­ja­na­mi dla­te­go że naj­więk­sze­go lu­do­bój­stwa mu­zuł­ma­nie do­pu­ści­li się w In­diach. Mu­zuł­mań­ski hi­sto­ryk Fi­ri­stha (uro­dzo­ny w 1570 roku) na­pi­sał w swo­jej pracy pod ty­tu­łem „Ta­rikh-i Fi­ri­stha”, zwany także „Gul­shan-i Ibra­him”, że pod­czas is­lam­skiej oku­pa­cji Indii od XII do XVI wieku, mu­zuł­ma­nie wy­mor­do­wa­li 400mln hin­du­istów, tym samym zmniej­sza­jąc po­pu­la­cję Indii w tam­tym cza­sie z 600mln na 200mln. Nawet pasmo gór­skie Hindu Kush ozna­cza „za­bój­ca Hin­du­istów” gdyż wiąże się z tra­gicz­ną hi­sto­rią. Gdy mu­zuł­ma­nie pro­wa­dzi­li nie­wol­ni­ków z Indii do Azji Cen­tral­nej z po­wo­du mrozu oraz głodu więk­szość Hin­du­sów umar­ła.

” Na­stęp­nie uda­łem się do mia­sta Bar­wan, po­przez wy­so­kie góry, po­kry­te śnie­giem i wy­jąt­ko­wo zimne; na­zy­wa­ją go Hin­du­kusz, czyli za­bój­ca Hin­du­sów po­nie­waż więk­szość nie­wol­ni­ków z Indii umar­ła z po­wo­du strasz­ne­go zimna”.

Ibn Ba­tut­ta, chap­ter XIII, Rihla – Kho­ro­san

Jeśli cho­dzi i za­bi­ja­nie żydów to ni­ko­go nie zdzi­wi, że mu­zuł­ma­nie mor­du­ją ich z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią lecz mu­zuł­ma­nie za­mor­do­wa­li też około 10mln Bud­dy­stów ( David Ber­ret i Todd John­son, „World Chri­stian Trends AD 30-Ad 2200” 2001, stro­na 230.) a de­ka­pi­ta­cja jest bar­dzo po­pu­lar­nym za­ję­ciem is­la­mi­stów w Taj­lan­dii. Kraje takie jak In­do­ne­zja czy Afga­ni­stan były bud­dyj­skie na­to­miast Irak i Liban były chrze­ści­jań­skie. Do­kład­nie ta sama sy­tu­acja jest w Afry­ce. Mu­zuł­ma­nie do­ko­nu­ją lu­do­bój­stwa na afry­kań­skich chrze­ści­ja­nach w Su­da­nie, Ni­ge­rii, Kongo i Cen­tral­nej Rep. Afry­kań­skiej. Nie wli­cza­jąc cza­sów wojen oraz ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych mu­zuł­ma­nie re­gu­lar­nie mor­du­ją chrze­ści­jan, wli­cza­jąc małe dzie­ci oraz ko­bie­ty w ciąży. Gdzie­kol­wiek nie po­ja­wią się mu­zuł­ma­nie tam za­wsze bę­dzie pro­blem, ra­dy­ka­li­za­cja oraz dzia­ła­nia pro­wa­dzą­ce do to­tal­nej do­mi­na­cji za spra­wę Al­la­cha. Do­brym przy­kła­dem jest choć­by fi­li­piń­skie Min­da­nao lecz dla mu­zuł­ma­nów wro­giem jest każdy kto nie jest mu­zuł­ma­ni­nem. Nawet mu­zuł­ma­nie pły­ną­cy pon­to­nem do Eu­ro­py wy­rzu­ci­li za burtę chrze­ści­jan za bycie chrze­ści­ja­na­mi. Czy my po­trze­bu­je­my jesz­cze wię­cej do­wo­dów? Za­rów­no hi­sto­ria jak i czasy obec­ne uczą nas, że islam jest re­li­gią lu­do­bój­stwa a moje słowa mogą być po­twier­dzo­ne przez hi­sto­ry­ków czy choć­by przez mu­zuł­mań­skich dzia­ła­czy w An­glii, któ­rzy nawet nie ukry­wa­ją swo­ich praw­dzi­wych za­mia­rów.

Praw­dzi­wa na­tu­ra is­la­mu

Chciał­bym też wy­ja­śnić dla­cze­go islam jest na­zy­wa­ny „re­li­gią po­ko­ju”. Otóż Islam staje się „re­li­gią po­ko­ju” lub „Is­lam­skim Domem Po­ko­ju” („Dar-es-Sa­la­am”) gdy w danym kraju wszy­scy in­no­wier­cy zo­sta­li już albo wy­rzu­ce­ni albo wy­mor­do­wa­ni. Wtedy w tym jed­nym kraju nie ma już po co wal­czyć za spra­wę Al­la­ha i dla­te­go wtedy na­sta­je pokój. Jed­nak to także nie jest do końca praw­dą gdyż nawet kra­jach w 100% mu­zuł­mań­skich są za­rów­no szy­ici jak i sun­ni­ci oraz ist­nie­ją pa­ra-mi­li­tar­ne grupy bo­jo­we o bar­dziej ra­dy­kal­nych po­glą­dach. Po ja­kimś cza­sie oka­zu­je się więc, że gdy mu­zuł­ma­nie nie mają już chrze­ści­jan czy żydów do za­bi­ja­nia, wtedy za­czy­na­ją się wy­rzy­nać na­wza­jem. Do­bry­mi przy­kła­da­mi jest tu So­ma­lia (100% mu­zuł­ma­nów) oraz Jemen (99.9% mu­zuł­ma­nów) gdzie po­mi­mo „Is­lam­skie­go Domu Po­ko­ju” nie­prze­rwa­nie trwa­ją wojny do­mo­we a także re­gu­lar­ne akty ter­ro­ry­stycz­ne, nie­wol­nic­two i po­rwa­nia.

„Ist­nie­ją znaki, że Allah udzie­li wiel­kie­go zwy­cię­stwa is­la­mo­wi w Eu­ro­pie. Bez mie­czy, bez ka­ra­bi­nów, bez pod­bo­jów. Nie­po­trzeb­ni są nam ter­ro­ry­ści, nie po­trzeb­ni sa­mo­bój­cy. 50 mi­lio­nów mu­zuł­ma­nów [w Eu­ro­pie] prze­kształ­ci ją w mu­zuł­mań­ski kon­ty­nent w ciągu kilku dzie­się­cio­le­ci.”

„Allah mo­bi­li­zu­je mu­zuł­mań­ski naród Tur­cji do wstą­pie­nia do UE. Jest to ko­lej­ne 50 mln mu­zuł­ma­nów. Bę­dzie wtedy 100 mln mu­zuł­ma­nów w Eu­ro­pie. Eu­ro­pa jest w cięż­kim po­ło­że­niu a także Ame­ry­ka. Nie­dłu­go te kon­ty­nen­ty zgo­dzą się przejść na islam albo wy­po­wie­dzą nam wojnę.”

„Je­ste­ście mniej­szo­ścią w Eu­ro­pie. Ale pew­ne­go dnia, dzię­ki Al­la­ho­wi, sta­nie­cie się pa­na­mi, li­de­ra­mi i spad­ko­bier­ca­mi kon­ty­nen­tu eu­ro­pej­skie­go. „

Mu­am­mar al-Kad­da­fi

Islam nie jest ani re­li­gią ani kul­tem ale peł­nym i kom­plet­nym ustro­jem. We­dług CIA: The World Fact Book (2007) islam ma re­li­gij­ne, po­li­tycz­ne, eko­no­micz­ne oraz mi­li­tar­ne kom­po­nen­ty. Kom­po­nent re­li­gij­ny jest pod­sta­wą dla wszyst­kich in­nych kom­po­nen­tów na­to­miast is­la­mi­za­cja na­stę­pu­je gdy w danym kraju jest wy­star­cza­ją­co dużo mu­zuł­ma­nów aby za­czę­li do­ma­gać się swo­ich tak zwa­nych „praw re­li­gij­nych”. Kiedy po­praw­ne po­li­tycz­nie i mul­ti­kul­tu­ro­we spo­łe­czeń­stwa zga­dza­ją się na „roz­sąd­ne” mu­zuł­mań­skie żą­da­nia o ich „prawa re­li­gij­ne”, po cichu prze­cho­dzą także po­zo­sta­łe kom­po­nen­ty. Tak to wła­śnie dzia­ła.

islam_women.jpg
Poziomy muzułmańskiego radykalizmu.

Spójrz­my teraz jak zmie­nia­ją się mu­zuł­ma­nie za­leż­nie od li­czeb­no­ści w danym kraju. Do­pó­ki po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów po­zo­sta­je w oko­li­cach 1% są oni po­strze­ga­ni jako ko­cha­ją­ca pokój mniej­szość a w pra­sie i fil­mach pod­kre­śla­na jest ich barw­na od­mien­ność. W prze­dzia­le 2% do 3% mu­zuł­ma­nie za­czy­na­ją od­róż­niać się od in­nych mniej­szo­ści. Za­czy­na­ją być wi­docz­ni jako człon­ko­wie gan­gów ulicz­nych i w wię­zie­niach i za­czy­na­ją ho­no­ro­we za­bój­stwa. Po­ja­wia­ją się też pierw­sze symp­to­my nad­uży­wa­nia środ­ków z po­mo­cy spo­łecz­nej. Po­wy­żej 5% za­czy­na być za­uwa­żal­ny silny (nie­pro­por­cjo­nal­ny do ich li­czeb­no­ści) wpływ na spo­łe­czeń­stwo. Na­ci­ska­ją na wpro­wa­dze­nie żyw­no­ści halal (czy­ste­go wg. is­lam­skich stan­dar­dów), dzię­ki czemu wy­mu­sza­ją po­ja­wie­nie się dużej licz­by miejsc pracy dla mu­zuł­ma­nów. Po­ja­wia się seria żądań do sieci han­dlo­wych o wpro­wa­dze­nie tej żyw­no­ści na rynek, czę­sto wzmoc­nio­na groź­ba­mi. Po­wy­żej 10% rząd pań­stwa zmu­sza­ny jest do uzna­nia ich prawa do sądów Sza­ria­tu czyli prawa is­lam­skie­go, je­dy­ne­go któ­re­go oni prze­strze­ga­ją. Do­ce­lo­wo Islam dąży do tego, aby cały świat był są­dzo­ny wg. prawa Sha­ria­tu. Na­stę­pu­je wy­raź­ny wzrost bez­pra­wia, po­ja­wia­ją się mu­zuł­mań­skie getta gdzie nawet uzbro­jo­ne pa­tro­le po­li­cji boją się cho­dzić. Rząd za­czy­na tra­cić kon­tro­lę nad sy­tu­acją. Ja­ki­kol­wiek pre­tekst może do­pro­wa­dzić do roz­ru­chów, pa­le­nia sa­mo­cho­dów i na­pa­ści na nie-mu­zuł­ma­nów. Po­wy­żej 20% za­czy­na­ją się de­mon­stra­cje siły, pod­pa­le­nia szkół, szpi­ta­li, sa­mo­cho­dów, sy­na­gog i ko­ścio­łów. Więk­szość osa­dzo­nych w wię­zie­niach to mu­zuł­ma­nie. Do­tych­czas spo­ra­dycz­ne grupy pa­ra-mi­li­tar­ne dżi­ha­dy­stów za­czy­na­ją dzia­łać w świe­tle dnia, czę­sto wy­pie­ra­jąc z mu­zuł­mań­skich dziel­nic prawa sza­ria­tu lo­kal­ne siły po­rząd­ko­we. Po­wy­żej 40% można się spo­dzie­wać re­gu­lar­nych ma­sakr i ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych. Or­ga­ni­za­cje pa­ra-mi­li­tar­ne kom­plet­nie rzą­dzą nie­któ­ry­mi te­re­na­mi. Trwa­ją także upro­wa­dze­nia nie­wier­nych ko­biet, gwał­ty oraz uta­jo­ne nie­wol­nic­two. Po­wy­żej 60% na­stę­pu­ją ni­czym nie ogra­ni­cza­ne prze­śla­do­wa­nia nie­wier­nych i spo­ra­dycz­ne ma­so­we mordy. Prawo Sza­ria­tu wpro­wa­dzo­ne jest w skali ca­łe­go kraju. Nie­wier­ni są zmu­sza­ni do pła­ce­nia po­dat­ku „za ochro­nę” tzw. Jizya oraz czę­sto re­kwi­ro­wa­ny jest ich ma­ją­tek. Na­stęp­nie na­stę­pu­je ma­so­wy exo­dus nie-mu­zuł­ma­nów z kraju. Po­wy­żej 80% po­ja­wia­ją się czyst­ki i mordy kie­ro­wa­ne z po­zio­mu pań­stwo­we­go. W po­bli­żu 100% na­stę­pu­je tzw. Mu­zuł­mań­ski Pokój (stąd Islam jest znany jako „Re­li­gia Po­ko­ju”) czyli „Dar-es-Sa­la­am”, co zna­czy „Is­lam­ski Dom Po­ko­ju”. We­dług wo­jen­nej dok­try­ny is­la­mu po­wi­nien być wtedy pokój, gdyż wszy­scy są już mu­zuł­ma­na­mi i nie ma już po­wo­dów do za­bi­ja­nia. Jed­nak, jak wspo­mnia­łem wcze­śniej, nawet to nie jest do końca praw­dą gdyż mu­zuł­ma­nie za­czy­na­ją two­rzyć różne grupy o róż­nej ra­dy­ka­li­za­cji i za­czy­na­ją mor­do­wać się na­wza­jem z róż­nych po­wo­dów.

Smut­nym fak­tem jest więc, że 80% mu­zuł­ma­nów miesz­ka­ją­cych w Eu­ro­pie jest bez­ro­bot­nych i utu­czo­nych na eu­ro­pej­skich za­sił­kach jak cię­żar­ne świ­nie lecz mimo to dyszą nie­na­wi­ścią w sto­sun­ku do wszyst­kie­go co eu­ro­pej­skie.

Zdaję sobie spra­wę, że na ogół lu­dziom cięż­ko jest my­śleć w skali kraju dla­te­go le­piej bę­dzie jeśli dla od­mia­ny skon­cen­tru­ję się na ma­łych miej­scach aby potem moi czy­tel­ni­cy mogli po­mno­żyć to jedno mia­sto przez 10. Gdy mu­zuł­ma­nie wpro­wa­dza­ją się do ma­łe­go mia­sta w po­praw­nie po­li­tycz­nym kraju to jest to za­wsze za­mie­rzo­na in­wa­zja ma­ją­ca na celu za­in­sta­lo­wa­nie prawa sza­ria­tu oraz wy­rzu­ce­nia lub za­bi­cia wszyst­kich nie­wier­nych. Naj­pierw mu­zuł­ma­nie bu­du­ją jak naj­wię­cej me­cze­tów i dążą do za­my­ka­nia ko­ścio­łów. Potem wpro­wa­dza­ją mu­zuł­mań­skie pa­tro­le, or­ga­ni­zu­ją mu­zuł­mań­skie mar­sze oraz biją i prze­śla­du­ją nie­wier­nych Al­la­ho­wi, za­rów­no na uli­cach jak i w szko­łach. W oczach mu­zuł­ma­nów „ob­raź­li­we” stają się sym­bo­le chrze­ści­jań­skie, flagi na­ro­do­we oraz wszyst­kie aspek­ty życia, które są nie­zgod­ne z is­la­mem. Gdy w po­praw­nie po­li­tycz­nych spo­łe­czeń­stwach ro­do­wi­ci lu­dzie bro­nią się przed in­wa­zją na swoją kul­tu­rę po­li­cja da­ne­go kraju staje po stro­nie „prze­śla­do­wa­nej mniej­szo­ści” a w razie prze­stępstw po­peł­nia­nych przez mu­zuł­ma­nów nisz­czy do­wo­dy prze­ciw­ko nim aby nie być oskar­żo­ny­mi o ra­sizm. Bez­bron­ni ro­do­wi­ci lu­dzie, zdra­dze­ni przez swój rząd i swoją po­li­cję nie mają in­ne­go wy­bo­ru jak tylko opu­ścić swoje ro­do­wi­te mia­sto. Na ich miej­sce wtedy przy­jeż­dża­ją ko­lej­ni mu­zuł­ma­nie, któ­rzy bu­du­ją jesz­cze wię­cej me­cze­tów i kładą jesz­cze więk­szy na­cisk na ode­rwa­nie się od prawa i reguł da­ne­go kraju. In­ny­mi­ sło­wy two­rzą pań­stwo w pań­stwie i gdy jedno mia­sto jest pod­bi­te prze­cho­dzą do na­stęp­ne­go. Jak rak pa­no­szą się po kraju, przy okla­skach miej­sco­wej po­li­cji.

islam-traitors.jpg
Gdy­bym miał być do­kład­ny to mu­siał­bym deportować na Marsa za­war­tość wszyst­kich par­la­men­tów w Eu­ro­pie Za­chod­niej, Ame­ry­ce Płn, Au­stra­lii i Nowej Ze­lan­dii lecz tutaj wy­mie­nię tylko 3 na­zwi­ska fał­szy­wych przy­wód­ców: Ju­stin Tru­de­au (Ka­na­di­stan) , The­re­sa May (Bry­ta­ni­stan) i An­ge­la Mer­kel (Ger­ma­ni­stan).

Prawo sza­ria­tu jest tak strasz­ne, że w On­ta­rio w Ka­na­dzie nawet nie­któ­rzy mu­zuł­ma­nie po­wie­dzie­li, że czuli się za­gro­że­ni a ko­bie­ta z Iranu stwier­dzi­ła że wpro­wa­dze­nie prawa sza­ria­tu cof­nie Ka­na­dę o 1400 lat. Mimo to prawo sza­ria­tu dzia­ła w Ka­na­dzie nie­ofi­cjal­nie w skali kra­jo­wej i lo­kal­nej a pro-mu­zuł­mań­ski pre­mier Ju­stin Tru­de­au stwier­dził, że iden­ty­fi­ku­je się z is­la­mem, który jego zda­niem jest bar­dziej po­ko­jo­wy niż chrze­ści­jań­stwo. Do­dat­ko­wo mia­no­wał mu­zuł­ma­ni­na na mi­ni­stra imi­gra­cji. W Ka­na­dzie nawet lo­kal­ne ka­fe­te­rie zo­sta­ły po­świę­co­ne Al­la­ho­wi, dla­te­go że w każdy pią­tek są one prze­kształ­ca­ne w me­cze­ty gdzie stu­den­ci modlą się w stro­nę Mekki. To samo jest na przy­kład w An­glii gdzie mu­zuł­ma­nie ma­ją­cy wiele żon do­sta­ją do­dat­ko­we za­sił­ki, je­dze­nie halal sprze­da­wa­ne jest w skali kra­jo­wej i to­le­ro­wa­ne są mu­zuł­mań­skie pa­tro­le. Poza tym „bry­tyj­ska” pre­mier The­re­sa May ofi­cjal­nie chcia­ła wpro­wa­dzić prawo sza­ria­tu. Na przy­kład w Szwe­cji w małym mie­ście Halm­stad ist­nie­je zakaz „ob­no­sze­nia się” ze szwedz­ką flagą oraz zakaz po­da­wa­nia wie­przo­wi­ny w szko­łach. Mu­zuł­ma­nie w Haml­stad stwier­dzi­li jed­nak, że po­mi­mo, że już wszyst­kie 3 ko­ścio­ły zo­sta­ły za­mknię­te to nadal ich draż­ni mała ka­pli­ca. Mu­zuł­ma­nom nie po­do­ba się także, że dniem wol­nym od pracy jest nie­dzie­la a „prze­cież po­wi­nien być pią­tek”. Jed­nak naj­waż­niej­sza jest zmia­na ofi­cjal­ne­go ję­zy­ka na arab­ski na­to­miast szwedz­ki nie jest ni­ko­mu po­trzeb­ny dla­te­go że pro­rok za­bro­nił tłu­ma­czyć Koran na ję­zy­ki nie­wier­nych. Tym jest wła­śnie stop­nio­wa is­la­mi­za­cja lecz tłu­ma­cze­nie tego eu­ro­pej­skim li­be­ra­łom jest jak roz­mo­wa w to­a­le­tą. Pa­trio­ci na­to­miast, któ­rzy mówią praw­dę na temat is­la­mu są prze­śla­do­wa­ni, wtrą­ca­ni do wię­zień i go­rzej.

„Eks­tre­mal­ny mu­zuł­ma­nin to ten, który ob­ci­na głowę in­no­wier­cy na­to­miast umiar­ko­wa­ny mu­zuł­ma­nin trzy­ma nogi ofia­ry”.

Marco Polo (we­nec­ki ku­piec i po­dróż­nik, autor „Opi­sa­nia Świa­ta”)

Naj­waż­niej­sze jest jed­nak aby­śmy pa­mię­ta­li, że me­czet zbu­do­wa­ny na nie­mu­zuł­mań­skiej ziemi jest trak­to­wa­ny jako teren pod­bi­ty a mu­zuł­ma­nin powie praw­dę nie-mu­zuł­ma­ni­no­wi tylko wtedy jeśli się po­my­li. Mu­zuł­ma­nie kła­mią bez za­sta­no­wie­nia, bez zmruże­nia oka i bez żalu. Kłam­stwo jest dla nich spo­so­bem na życie. Kłam­stwo de­fi­niu­je ich jako mu­zuł­ma­nów dla­te­go że mu­zuł­ma­nie są dzieć­mi kłam­stwa i wszyst­kie nauki które od nich po­cho­dzą są fał­szy­we i opar­te na po­dwój­nych stan­dar­dach. Tam gdzie jest dwóch mu­zuł­ma­nów tam są trzy kłam­stwa, tam gdzie islam tam też pod­stęp pro­wa­dzą­cy do zguby wszyst­kich łącz­nie z mu­zuł­ma­na­mi. Koran mówi jasno, że „nie ma więk­sze­go oszu­sta od Al­la­ha” oraz po­ka­zu­je pro­ro­ka is­la­mu w ten sam spo­sób. Dziś spo­śród wszyst­kich mu­zuł­ma­nów naj­więk­szy­mi kłam­ca­mi są Ara­bo­wie a wer­se­ty Ko­ra­nu dają jasno do zro­zu­mie­nia, że oszu­ki­wa­nie jest nie­od­łącz­ną czę­ścią is­la­mu. Każdy pod­stęp, każda zbrod­nia, każdy gwałt i każdy akt ter­ro­ry­zmu ma swoje uspra­wie­dli­wie­nie w Ko­ra­nie gdyż każdy z mu­zuł­ma­nów jest „żoł­nie­rzem Al­la­ha”. Do­brym przy­kła­dem jest al-ta­kiya (mu­zuł­mań­ska fi­lo­zo­fia oszu­stwa). Gdy mu­zuł­ma­nie przy­jeż­dża­ją ma­so­wo do kra­jów nie-mu­zuł­mań­skich, tak długo jak nie ma ich wielu udają przy­ja­ciół ro­do­wi­tej spo­łecz­no­ści i nawet kry­ty­ku­ją islam lecz gdy jest ich wię­cej po­ka­zu­ją swoje praw­dzi­we twa­rze, po­ka­zu­ją że celem ich było zdo­by­cie za­ufa­nia na­iw­nych Eu­ro­pej­czy­ków, po to aby ude­rzyć w nich z całą siłą gdy bę­dzie ich wię­cej. Czę­stym przy­kła­dem jest kon­takt mu­zuł­ma­ni­na z chrze­ści­jan­ka­mi. Mu­zuł­ma­nin zrobi ab­so­lut­nie wszyst­ko aby ode­rwać się dla niej od świa­ta is­la­mu oraz wmó­wić jej i jej ro­dzi­nie, że chce się w pełni za­sy­mi­lo­wać do kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej. Jed­nak po ślu­bie ko­bie­ta musi za­ło­żyć chu­s­tę na głowę, jest szy­ka­no­wa­na aby przejść na islam a jej za­da­niem jest ro­dzić jak naj­wię­cej dzie­ci – już mu­zuł­ma­nów i jed­no­cze­śnie no­wych bo­jow­ni­ków o islam. Wów­czas, we­dług nauk Ko­ra­nu oraz we­dług za­pew­nień Ko­ra­nu, że nie ma więk­sze­go oszu­sta od Al­la­ha taki mu­zuł­ma­nin jest bo­ha­te­rem gdyż osła­bił in­no­wier­ców po­przez za­bra­nie im ko­bie­ty i spło­dze­nie z nią mu­zuł­ma­nów. W ta­kiej sy­tu­acji jego wcze­śniej­sze wy­rze­ka­nie się is­la­mu jest al – ta­kiya czyli jest jego re­li­gij­nym oszu­stwem za które we­dług Ko­ra­nu na­le­ży mu się łaska Al­la­ha. Koran – (8:30), (10:21), (2:225), (16:106).

W nie­któ­rych rze­czach zga­dzam się z Ame­ry­ką a w in­nych nie lecz uwa­żam że aku­rat w przy­pad­ku zmian spo­łe­czeń­stwa eu­ro­pej­skie­go pod kątem po­pu­la­cji mu­zuł­ma­nów CIA ma pełną rację. Na­le­ży jed­nak zwró­cić uwagę na istot­ne fakty o któ­rym CIA Fact Book nie wspo­mnia­ło:

 • Otóż ter­ro­ryzm i fa­na­tyzm re­li­gij­ny jak naj­bar­dziej w is­la­mie ist­nie­ją lecz CIA nie po­da­ło do wia­do­mo­ści, że jest on two­rzo­ny i pod­sy­ca­ny wła­śnie przez Ame­ry­kę – cza­sem prze­ciw­ko Rosji, cza­sem z po­wo­du po­głę­bie­nia stre­fy wpły­wów, cza­sem z po­wo­du su­row­ców na­tu­ral­nych i upra­wy nar­ko­ty­ków a innym razem z po­wo­du wzmoc­nie­nia Izra­ela po­przez de­sta­bi­li­za­cję kra­jów mu­zuł­mań­skich. Także w is­la­mie jest spora dawka ter­ro­ry­zmu ale z dru­giej stro­ny nie ma na świe­cie więk­szych ter­ro­ry­stów niż CIA i MOS­SAD. (Chcę aby było jasne, że ja nie sta­ram się być stron­ni­czy. Jak tylko mówię jak jest.) Ame­ry­ka bar­dzo do­brze zna na­tu­rę is­la­mu oraz śred­ni po­ziom wy­kształ­ce­nia mu­zuł­ma­nów dla­te­go pod­sy­ca­nie go dla wła­snych celów jest bar­dzo łatwe i przy­no­si do­cho­dy.
 • Islam nie jest re­li­gią jed­no­li­tą, co ozna­cza że jego wer­sja nie za­le­ży od Ko­ra­nu ale przede wszyst­kim od kul­tu­ry da­ne­go kraju. Z tego po­wo­du islam Ara­bów jest inny niż islam w Azji Cen­tral­nej.
 • Po trze­cie kry­ty­ka ludzi a kry­ty­ka re­li­gii to dwie różne rze­czy. Mam dobre zda­nie o Irań­czy­kach choć nie o samym mo­de­lu Re­pu­bli­ki Is­lam­skiej.
 • Ame­ry­ka bar­dzo dużo mówi na temat ter­ro­ry­zmu mu­zuł­ma­nów. Zga­dzam się, że taki ist­nie­je lecz z dru­giej stro­ny gdzie była Ame­ry­ka gdy Izra­el za­bi­jał li­bań­skie dzie­ci bom­ba­mi fos­fo­ro­wy­mi?
 • Każda akcja po­wo­du­je re­ak­cję. Naj­pierw CIA i MOS­SAD wy­sa­dzi­li dwie wieże w Nowym Jorku aby mieć wy­mów­kę do de­sta­bi­li­za­cji i ob­ra­bo­wa­nia kra­jów arab­skich pod przy­kryw­ką walki z ter­ro­ry­zmem. Potem usu­nę­li M.​Gadaffie­go i S. Hus­sa­ina, któ­rzy byli wy­ma­rze­ni dla Eu­ro­py gdyż trzy­ma­li mu­zuł­ma­nów w kra­jach mu­zuł­mań­skich a na­stęp­nie stwo­rzy­li ISIS i za­la­li Eu­ro­pę mu­zuł­ma­na­mi pod szyl­dem „po­mo­cy uchodź­com”. W ten wła­śnie spo­sób Ży­do-Ame­ry­ka i Ży­do-Bry­ta­nia za­bi­ja­ją świat arab­ski i Eu­ro­pę a potem dzi­wią się skąd się biorą ter­ro­ry­ści. Ro­zu­miem, że pol­scy par­ty­zan­ci pod­czas II Wojny Świa­to­wej też byli „ter­ro­ry­sta­mi” dla­te­go że wal­czy­li z „de­mo­kra­cją” wpro­wa­dzo­ną nam przez Niem­cy i Rosję?
 • Jest też oczy­wi­ście kwe­stia Pa­le­sty­ny czyli kraju, który nigdy nie na­padł na Za­chód ani nigdy nie gro­ził Za­cho­do­wi. Tym­cza­sem An­glia wdro­ży­ła Pa­le­sty­nę do swo­je­go im­pe­rium a potem sprze­da­ła ten kraj sy­jo­ni­stycz­nym żydom, któ­rzy wy­rzu­ci­li Pa­le­styń­czy­ków z ich wła­sne­go kraju. Naj­lep­szym spo­so­bem na walkę z ter­ro­ry­zmem i za­pew­nie­nie po­ko­ju jest nie na­pa­da­nie na inne kraje. Wąt­pie aby mu­zuł­ma­nie bu­dzi­li się rano i my­śle­li: „kogo bę­dzie­my dziś nie­na­wi­dzić? Może Ame­ry­kę a może Izra­el lub An­glię”. Za­wsze jest jakiś powód.

refugees_welcome.jpg
Telewizyjni Żydzi mogą jechać na długie wakacje, dlatego że Białe kobiety są podstawowym źródłem niszczenia Białej cywilizacji. Niekontrolowane, wyprane tolerancją, feminizmem i bezwarunkowym humanitaryzmem Białe kobiety stanowią ogromne zagrożenie dla społeczeństwa. (Na zdjęciu przyszłe seksualne niewolnice muzułmanów).

„Cza­sem za­sta­na­wiam się czy w li­be­ral­nym świe­cie nie by­ło­by bez­piecz­niej dla ko­biet aby te cza­sem po­wstrzy­ma­ły się od gło­so­wa­nia? Ta opcja gwa­ran­to­wa­ła by im więk­sze bez­pie­czeń­stwo gdyż ko­bie­ty są z na­tu­ry bar­dziej li­be­ral­ne, co ozna­cza że naj­pierw ich głosy otwie­ra­ją gra­ni­ce a potem są one gwał­co­ne i wy­ko­rzy­sty­wa­ne wedle wła­sne­go ży­cze­nia przez ciem­ne ludz­kie śmie­ci. Tłu­ma­cze­nie tego ko­bie­tom nie ma jed­nak sensu gdyż gdyby mnie usły­sza­ły chcia­ły­by spa­lić „szo­wi­ni­stę” na sto­sie. Tak czy ina­czej uwa­żam mój po­mysł za do­sko­na­ły gdyż na­resz­cie ko­bie­ty mo­gły­by kon­tro­l­ować wła­sne po­chwy.”

Marcin Malik

Za­sta­nów­my się też czym w o­gó­le jest islam. Na pod­sta­wie moich badań hi­sto­rycz­nych oraz badań nad mu­zuł­ma­na­mi do­sze­dłem do wnio­sku, że słowo „allah” po­cho­dzi od an­tycz­ne­go po­gań­skie­go bó­stwa ozna­cza­ją­ce­go księ­życ – i stąd wła­śnie wziął się sym­bol is­la­mu – księ­życ. Aby ide­olo­gia is­la­mu była bar­dziej sza­no­wa­na i miała swój po­etyc­ki i fi­lo­zo­ficz­ny wy­dźwięk Koran zo­stał czę­ścio­wo ścią­gnię­ty ze Sta­re­go Te­sta­men­tu – i wła­śnie dla­te­go w Ko­ra­nie są te same przy­po­wie­ści które są w Bi­blii. Prze­łom jed­nak na­stą­pił wraz z po­ja­wie­niem się Ma­ho­me­ta, który był przy­wód­cą woj­sko­wym choć także zbrod­nia­rzem wo­jen­nym, wy­jąt­ko­wo bru­tal­nym ty­ra­nem, gwał­ci­cie­lem i pe­do­fi­lem, i który po pod­bi­ciu Mekki i Me­dy­ny ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” oraz mówił, że wszyst­kie jego zbrod­nie dzie­ją się „za spra­wą Boga”. W tam­tych cza­sach lu­dzie Mekki i Me­dy­ny uzna­li Ma­ho­me­ta za bluź­nier­cę lecz z dru­giej stro­ny każdy kto mu się sprze­ci­wił był na­tych­miast skra­ca­ny o głowę. Ta­kich jak Ma­ho­met mogło być wię­cej a w samym XX wieku mógł być to Hi­tler czy Sta­lin, tylko że w XX wieku lu­dzie byli już le­piej wy­kształ­ce­ni i mieli więk­sze po­ję­cie o świe­cie, oraz przede wszyst­kim ani Hi­tler ani Sta­lin nie mógł skła­mać tak jak Ma­ho­met gdyż nie mieli oni do czy­nie­nia z głu­pi­mi Ara­ba­mi. W Korei Płn na przy­kład „pro­ro­kiem Ma­ho­me­tem” jest każdy nowy „uko­cha­ny przy­wód­ca” i lu­dzie go na praw­dę czczą. Ma­ho­met wniósł do Is­la­mu bar­ba­rzyń­stwo, dok­try­nę wo­jen­ną, fa­na­tyzm re­li­gij­ny i za­le­ga­li­zo­wał prze­stęp­stwa na tle sek­su­al­nym – bo sam tylko tyle po­tra­fił, a żeby lu­dzie go słu­cha­li i byli za­śle­pie­ni nową „re­li­gią” kazał im się mo­dlić wła­śnie do księ­ży­ca – czyli po­gań­skie­go bożka „Al­la­ha”. W cza­sach obec­nych islam stał się re­li­gią nie­pi­śmien­nych pa­stu­chów a ide­olo­gia is­la­mu służy po­li­tycz­nym przy­wód­com jako na­rzę­dzie do kon­tro­lo­wa­nia tę­pych mas po­przez bez­gra­nicz­ne po­słu­szeń­stwo. Poza tym islam bę­dzie za­wsze nisz­czył kul­tu­ry wyż­sze gdyż sam w sobie jest ide­olo­gią ni­skie­go szcze­bla kul­tu­ro­we­go opar­tym na oszu­stwie. Nawet same mo­dli­twy mu­zuł­mań­skie wy­glą­da­ją jak na­wo­ły­wa­nia do wojny i nie mam wąt­pli­wo­ści, że osoby od­po­wie­dzial­ne za im­port mu­zuł­ma­nów do Eu­ro­py oraz Eu­ro­pej­czy­cy za­kła­da­ją­cy ro­dzi­ny z mu­zuł­ma­na­mi są wro­ga­mi kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej.

Zazwyczaj eksperci dzielą muzułmanów na wiele grup religijnych i etnicznych lecz mój podział jest jeszcze prostszy. Ja dzielę muzułmanów na dobrych i złych, bez znaczenia czy są to Sunnici czy Szyici. Dobrzy muzułmanie to ci, którzy mieszkają w swoich krajach i nie ma dla mnie żadnego znaczenia jak bardzo cierpią z powodu choroby umysłowej o nazwie „islam”, jak traktują swoje kobiety i czy podrzynają gardła czy nie. Tak długo jak są u siebie są „dobrymi muzułmanami”. Druga kategoria to „źli muzułmanie” czyli ci, którzy mieszkają w Europie i ci którzy myślą o przyjeździe do Europy. Nie ma też dla mnie znaczenia kim są i jak się zachowują. Tak długo jak mieszkają w Europie są „złymi muzułmanami”. Ja nie chcę budować kościołów w Arabii Saudyjskiej, nie chcę nawracać muzułmanów na chrześcijaństwo i nie chcę na nich napadać. Ja tylko chcę aby mieszkali z dala od Europy a gdy będę chciał doświadczyć różnic kulturowych wiem gdzie ich szukać.

Mimo że mu­zuł­ma­nie pa­su­ją do Eu­ro­py jak pięść do oka to jest kilka rze­czy w któ­rych się z nimi zga­dzam. Mu­zuł­ma­nie nie ak­cep­tu­ją Ży­dow­skie­go Po­rząd­ku Świa­ta, mają świę­ta rację jeśli cho­dzi o ży­dow­ską bak­te­rię nisz­czą­cą cały świat oraz trzy­ma­ją swoje ko­bie­ty w rów­nym sze­re­gu. W Is­la­mie, tak samo jak w tra­dy­cyj­nym chrze­ści­jań­stwie ist­nie­je bar­dzo pro­sty po­dział na role ko­bie­ty i męż­czy­zny bez fa­sze­ro­wa­nia mózgu ko­bie­ty bzdu­ra­mi, ta­ki­mi jak: fe­mi­nizm czy li­be­ra­lizm. To są te rze­czy, które chrze­ści­ja­nie za­tra­ci­li gdyż Biały męż­czy­zna był na tyle głupi, że stwo­rzył sobie to­le­ran­cję i dał wła­dzę mięk­kim ko­bie­tom. Z dru­giej stro­ny jest dla mnie nie­zro­zu­mia­łe dla­cze­go tak wiele eu­ro­pej­skich ko­biet gło­su­je na par­tie, które ska­zu­ją Eu­ro­pę na mu­zuł­mań­ski wyrok śmier­ci. Ma­so­we gwał­ty oraz trak­to­wa­nie ko­biet jak zwie­rząt wciąż nie prze­ko­nu­ją ko­biet z Ho­lan­dii, An­glii, Szwe­cji czy Nie­miec i dla­te­go podam przy­kład, który po­wi­nien dać eu­ro­pej­skim ko­bie­tom do my­śle­nia. Ob­rze­za­nie ma­łych dziew­czy­nek jest sze­ro­ko prak­ty­ko­wa­ne w wielu kra­jach mu­zuł­mań­skich a po­le­ga ono na czę­ścio­wym lub cał­ko­wi­tym wy­cię­ciu na­rzą­dów rod­nych bez żad­nych po­wo­dów me­dycz­nych i jest ono ro­bio­ne nożem, ży­let­ką czy nawet ka­wał­kiem po­tłu­czo­ne­go szkła. In­ny­mi słowy mu­zuł­ma­nie na stałe oka­le­cza­ją ko­bie­ty w imię swo­jej głu­po­ty co pro­wa­dzi do wielu kom­pli­ka­cji zdro­wot­nych a cza­sem też i do śmier­ci. We­dług or­ga­ni­za­cji Ter­res des Fem­mes, zaj­mu­ją­cej się ochro­ną ko­biet, na całym świe­cie mu­zuł­ma­nie i mu­rzy­ni oka­le­cza­ją około 200mln dziew­czy­nek, w tym około 500.000 w samej Unii Eu­ro­pej­skiej, a ko­lej­ne 180.000 jest za­gro­żo­ne oka­le­cze­niem, głów­nie w Niem­czech i we Fran­cji.

Przytłaczająca muzułmańska populacja

Pa­trząc na mapę Eu­ro­py ogar­nia mnie wiel­ki nie­po­kój dla­te­go że mu­zuł­mań­ska po­pu­la­cja ro­śnie w ogrom­nym tem­pie a już teraz mu­zuł­mań­scy wro­go­wie kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej są więk­szo­ścią w eu­ro­pej­skich sto­li­cach. Obec­nie zwłasz­cza w kra­jach Eu­ro­py Za­chod­niej pro­ble­mem nie są już tylko mu­zuł­mań­skie, prze­stęp­cze getta ale po­dwój­ne spo­łe­czeń­stwa, które są ska­za­ne na mrocz­ną eg­zy­sten­cję koło sie­bie. Tym­cza­sem po­praw­ne po­li­tycz­nie rządy Eu­ro­py Za­chod­niej są bar­dziej za­in­te­re­so­wa­ne tym jak przy­podo­bać się mu­zuł­ma­nom niż wal­czyć z in­wa­zją. W Szwe­cji za­bro­nio­ne jest wy­wie­sza­nie szwedz­kiej flagi, w An­glii za­bro­nio­ne jest wy­wie­sza­nie flagi An­glii a w Danii nie można po­ka­zy­wać flagi duń­skiej gdyż ob­ra­ża­ją one mu­zuł­ma­nów. Z życia spo­łecz­ne­go są usu­wa­ne sym­bo­le chrze­ści­jań­skie aby nie ob­ra­żać mu­zuł­ma­nów a szko­ły post-bry­tyj­skie są zdo­mi­no­wa­ne przez ide­olo­gię is­la­mu. Każdy sprze­ciw w po­sta­ci walki o kul­tu­rę eu­ro­pej­ską pro­wa­dzi do roz­ru­chów, pod­pa­leń oraz gwał­tów uży­wa­nych jako na­rzę­dzie mu­zuł­mań­skiej wojny z Eu­ro­pej­czy­ka­mi oraz z chrze­ści­jań­stwem. Rząd „Wiel­kiej” Bry­ta­nii, aby uspo­ko­ić mu­zuł­ma­nów ze­zwo­lił na pa­tro­le sza­ria­tu oraz two­rzy usta­wę o tym jak wpro­wa­dzić prawo sza­ria­tu do usta­wo­da­wstwa bry­tyj­skie­go aby te było „kom­pa­ty­bil­ne z kul­tu­rą bry­tyj­ską”. Rząd Fran­cji pod­wyż­szył mu­zuł­ma­nom za­sił­ki aby ci nie rzu­ca­li już ka­mie­nia­mi w ka­to­li­ków wy­cho­dzą­cych z ko­ścio­ła. W Niem­czech uka­zał się nawet ar­ty­kuł w ma­ga­zy­nie o wy­cho­wa­niu dzie­ci, o tym aby uwa­żać na blond włosy ro­dzi­ny gdyż mogą mieć one pra­wi­co­we po­glą­dy, na które nie ma miej­sca w nie­miec­kim spo­łe­czeń­stwie.

Mię­dzy­na­ro­do­wa, ży­dow­ska klika ko­mu­ni­stycz­nych pseu­do-in­te­lek­tu­ali­stów wy­cho­wa­ła mu­zuł­mań­skie po­two­ry w Eu­ro­pie wedle swo­jej dok­try­ny wo­jen­nej „dziel i rządź”. Wraz z afry­ka­ni­za­cją, so­do­mi­za­cją oraz li­be­ra­li­zmem i fe­mi­ni­zmem uży­wa­ny­mi jako broń so­cja­li­stów prze­ciw­ko kul­tu­rze i et­nicz­no­ści eu­ro­pej­skiej Eu­ro­pa prze­cho­dzi do hi­sto­rii.

Sami mu­zuł­ma­nie nie kryją nawet swo­ich za­mia­rów pod­bo­ju Eu­ro­py i już po­wie­dzie­li, że we­dług nich pierw­szym mu­zuł­mań­skim kra­jem bę­dzie Dania gdyż duń­ski par­la­ment w po­ło­wie na­le­ży już do mu­zuł­ma­nów. Być może w tej kwe­stii aku­rat po­nio­sła ich fan­ta­zja lecz mu­zuł­ma­nie na pewno mają pod­sta­wy do ta­kiej opi­nii. Bio­rąc pod uwagę wiel­ką imi­gra­cję mu­zuł­ma­nów, ogrom­ną licz­bę uro­dzeń w ro­dzi­nach mu­zuł­mań­skich i bar­dzo małą w ro­dzi­nach eu­ro­pej­skich, uwa­żam że ob­li­cze­nia mu­zuł­ma­nów są bar­dzo uczci­we.

islam-liberals.jpg

Muzułmanin po lewo mówi: Islam domaga się śmierci dla homoseksualistów, brak wolności słowa, kobiety muszą zostać w domu i poddać się swoim mężom! Śmierć dla innowierców! Kobieta po prawo odpowiada: jestem liberalna i on tak na prawdę nie ma tego na myśli.

Za­łą­czam więc ba­da­nia zro­bio­ne przez nie­za­leż­ną or­ga­ni­za­cję Pew re­se­arch, która usta­li­ła ja­kie­go wzro­stu po­pu­la­cji mu­zuł­mań­skiej mo­że­my się spo­dzie­wać do 2030 roku – jeśli Eu­ro­pej­czy­cy nie za­czną wal­czyć o Eu­ro­pę. Dodam, że Pew Re­se­arch Cen­ter z sie­dzi­bą w Wa­szyng­to­nie to or­ga­ni­za­cja nie­do­cho­do­wa, która nie ma żad­ne­go związ­ku ze skraj­ną pra­wi­cą. Ge­ne­ral­nie, w 2030 roku świa­to­wa po­pu­la­cja uro­śnie do 6.9mld a po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów uro­śnie do 26,4%. Do 2030 roku 79 kra­jów bę­dzie miało 1mln wię­cej mu­zuł­ma­nów. W USA w 2030 roku po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów uro­śnie po­dwój­nie z 2,6mln w 2010 roku do 6,2mln w 2030. W Eu­ro­pie w 2030 mu­zuł­mań­ska po­pu­lacja uro­śnie do 8% cał­ko­wi­tej po­pu­la­cji (a na mar­gi­ne­sie 2050 aż 10.2%) Bar­dziej przej­mu­ją­ce są jed­nak dane na temat po­szcze­gól­nych kra­jów gdyż w 2030 roku mu­zuł­mań­ska po­pu­la­cja bę­dzie wy­no­si­ła: Wiel­ka Bry­ta­nia 5.6mln, Fran­cja 7mln, Niem­cy 5.5mln, Szwe­cja 1mln, Ho­lan­dia 1.4mln, Bel­gia 1,2mln, Wło­chy 3,2mln, Nor­we­gia 400tys, Dania 300tys, Gre­cja 700tys, Au­stria 800tys, Buł­ga­ria 1mln, Hisz­pa­nia 1.9mln, Ma­ce­do­nia 800tys, Rosja 18.5mln, Al­ba­nia 2.6mln, Szwaj­ca­ria 660tys. Oprócz tego śred­nia wieku mu­zuł­ma­nów w Eu­ro­pie to 30 lat na­to­miast śred­nia wieku Eu­ro­pej­czy­ków to 40 lat. Nie dziwi mnie więc fakt, że mu­zuł­ma­nie w An­glii wy­cho­dzą na ulice i krzy­czą w twarz małej gar­st­ce An­gli­ków (szyb­ko aresz­to­wa­nych za „ra­sizm”), że ich dzie­ci i wnuki będą mu­zuł­ma­na­mi. Jed­nak we­dług mojej opi­nii Eu­ro­pej­czy­ków nie wy­koń­czą mu­zuł­ma­nie ale ich sła­bość, apa­tia, tchó­rzo­stwo oraz przede wszyst­kim głu­po­ta. Od Belga sły­sza­łem że taka sy­tu­acja jest nor­mal­na, Ho­len­der mi oznaj­mił żebym spoj­rzał ile zła uczy­nił ko­ściół ka­to­lic­ki, An­glik wy­zy­wał mnie żar­li­wie od ra­si­stów przez całe pół go­dzi­ny a Niem­ka uzna­ła że gwał­ty mu­zuł­ma­nów to nie za­wsze gwał­ty. Zatem w Eu­ro­pie zde­ge­ne­ro­wa­nych, sła­bych, po­praw­nych po­li­tycz­nie tchó­rzy i idio­tów mu­zuł­ma­nie nie muszą nawet wal­czyć. Wszyst­ko co muszą robić to przy­by­wać i ro­dzić.


Bry­tyj­ska po­li­cja zo­sta­ła po­in­stru­owa­na aby uci­szać każ­de­go kto jest kry­tycz­ny wobec is­la­mu dla­te­go że bry­tyj­ska eko­no­mia opie­ra się na han­dlu ropą a Ara­bia Sau­dyj­ska ma z Bry­ta­nią bar­dzo słod­ki układ w tej spra­wie……za cenę is­la­mi­za­cji i gwał­tu na bry­tyj­skim na­ro­dzie. Poza tym Sau­dyj­czy­cy wy­da­ją for­tu­ny w an­giel­skich skle­pach i wy­ku­pu­ją naj­droż­sze nie­ru­cho­mo­ści w Lon­dy­nie. An­giel­ska klasa pra­cu­ją­ca nie ma dla bry­tyj­skie­go rządu żad­nej war­to­ści.


Na pod­sta­wie ze­bra­nych do­wo­dów do­sze­dłem do wnio­sku, że ogrom­na glo­bal­na po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów jest ogrom­nym za­gro­że­niem dla świa­ta i po­win­na być ra­dy­kal­nie zre­du­ko­wa­na. 2.2mld mu­zuł­ma­nów w roku 2030 jest zu­peł­nie nie­po­trzeb­nych i moim zda­niem wy­star­czy­ło­by tylko 20mln w każdym kraju dla równowagi i podtrzymania kultury. Jako przy­kład po­pu­la­cji kra­jów mu­zuł­mań­skich w roku 2030 podam Egipt (117mln), Ban­gla­desz (187mln), Pa­ki­stan (245mln), In­do­ne­zję (296mln), Iran (88mln), Tur­cję (88mln), Ni­ge­rię (117mln) oraz Indie – które mimo że nie są kra­jem mu­zuł­mań­skim to we­dług Pew Re­se­arch Cen­ter w roku 2030 po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów osią­gnie w tym kraju 240mln a w 2050 w In­diach bę­dzie wię­cej mu­zuł­ma­nów niż w In­do­ne­zji czyli aż 311mln. Moim zda­niem w In­diach nie po­win­no być nawet jed­ne­go mu­zuł­ma­ni­na a w po­zo­sta­łych kra­jach, które wy­mie­ni­łem po­win­no być tylko tylu mu­zuł­ma­nów aby byli w sta­nie wal­czyć z ży­dow­skim Sza­ta­nem. Jeśli po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów nie zo­sta­nie zre­du­ko­wa­na tak dra­stycz­nie to jihad i sza­riat opa­nu­ją świat po­przez zwy­kłą bio­lo­gię; i nie bę­dzie ta­kiej armii ani ta­kich bank­ste­rów, któ­rzy by­li­by w sta­nie po­wstrzy­mać la­wi­nę ji­ha­du. Inną wer­sją przy­szło­ści jest, że Eu­ro­pej­czy­cy w końcu otwo­rzą oczy a na­stęp­nie z po­mo­cą Izra­ela, Ame­ry­ki, Rosji, Indii i Chin usuną islam z po­wierzch­ni ziemi, co z kolei do­pro­wa­dzi do glo­bal­nej de­po­pu­la­cji.

Na za­koń­cze­nie mam pewną cie­ka­wost­kę dla naj­bar­dziej za­twar­dzia­łych li­be­ra­łów, le­wa­ków oraz wszyst­kich pro­mo­to­rów mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu, któ­rzy nie widzą za­gro­że­nia w mu­zuł­mań­skiej imi­gra­cji do Eu­ro­py. W 2010 roku glo­bal­na po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów li­czy­ła 1.6bln na­to­miast w 2030 licz­ba ta uro­śnie aż do 2.2mld czyli tylko w ciągu 20 lat uro­śnie o ko­lej­ne 600mln i sta­no­wić bę­dzie aż 26% glo­bal­nej po­pu­la­cji. Le­wac­two uważa, że nie ma żad­ne­go za­gro­że­nia dla­te­go wy­obra­żę sobie przez chwi­lę, że je­stem tak samo na­iw­ny jak oni i przyj­mę, że w 2030 roku 90% cał­ko­wi­tej po­pu­la­cji mu­zuł­ma­nów bę­dzie bar­dzo ko­chać kul­tu­rę eu­ro­pej­ską i chrze­ści­jań­stwo a tylko 10% bę­dzie nas nie­na­wi­dzić. Ozna­cza to więc, że nawet przy tak dzie­cin­nie na­iw­nych za­ło­że­niach Eu­ro­pę bę­dzie chcia­ło pod­bić „tylko” 220mln mu­zuł­ma­nów. Teraz za­łóż­my że tylko 10% z 220mln nie­na­wi­dzą­cych nas mu­zuł­ma­nów prze­do­sta­nie się do Eu­ro­py, co ozna­cza że będą oni w sta­nie zbu­do­wać 22mln armię na na­szym kon­ty­nen­cie. Za­ło­że­nia te są jed­nak nie­do­rzecz­ne gdyż wszy­scy mu­zuł­ma­nie w Eu­ro­pie sza­nu­ją tylko prawo Sza­ria­tu i wszy­scy „uwa­ża­ją krzy­żow­ców za świ­nie” i dla­te­go we­dług Pew Re­se­arch w 2030 roku mu­zuł­ma­nie będą sta­no­wić już 58mln armię w Eu­ro­pie! Do roku 2050 mu­zuł­mań­ska armia w Eu­ro­pie wzro­śnie do 71mln!!!

„Gdy naród zapomina o kunszcie wojennym, gdy jego religia jest kpiną, gdy cały naród staje się narodem zapatrzonym w pieniądz, wówczas nadchodzą barbarzyńcy.”

Robert E. Howard

- - -
czytaj część trzecią: Cyganie

oto Marcin Malik Marcin Malik

Podróżnik do najbardziej odległych, czasem też niebezpiecznych regionów Azji. Prowadzi portal o podróżach www.kompas.travel.pl

na ile punktów oceniasz artykuł? : 

Twoja ocena: brak
4.333335
Ogólna ocena: 4.3 (głosów: 27)

Tematy: 

Dyskusja

oto JJerzy

Ło Boże ...

.... Tyle się napracować, żeby napisać ... coś takiego ...

oto Leonard

Kryzys imigracyjny ujawnia moralne wyczerpanie Europy

Niezdolność lub niechęć muzułmańskich imigrantów do dostosowania się do obyczajów seksualnych Europy jest oczywiście tylko jednym z problemów, jakie kryzys imigracyjny przyniósł na kontynent. Zastanawiająca jest reakcja europejskich elit, aby ignorować lub zaprzeczać istnieniu tego rodzaju problemów, która mówi wiele o ich „przywiązaniu” do zachodniej cywilizacji.

W swojej nowej książce pt. "Dziwna śmierć Europy", brytyjski dziennikarz Douglas Murray dokumentuje swoje podróże po Europie w związku z kryzysem imigracyjnym i stwierdza, że Europa jest tak moralnie wyczerpana, że odrzuca własne prawo do istnienia. "Europa dzisiaj ma niewielkie pragnienie, aby odtworzyć siebie, walczyć o siebie, a nawet przedstawić własne argumenty", pisze Murray. "Rządzący Europą zdają się przekonywać, że nie ma znaczenia, czy ludzie i kultura Europy zostaną utracone dla świata".

https://www.polishclub.org/2017/08/04/europa-ktora...

oto Tradycyjny

Nie dziwmy sie, że muzułmanie nienawidzą naszej cywilizacji

Czy można się dziwić, że muzułmanie nienawidzą naszej cywilizacji, skoro sami biali ludzie zachowują się dzisiaj tak jakby dążyli do samozniszczenia. Upowszechnienie aborcji, promowanie zachowań homoseksualnych, eutanazji, ideologii gender czy innych antychrzescijańskich idei w ramach tzw. poprawności politycznej, która obowiązuje w większości państw zachodnich, prowadzi nieuchronnie do samolikwidacji białej rasy. Amerykanska intelektualistka Susan Sontag okreslila kiedys biala rase jako "raka na ciele ludzkości".

Trudno nie dostrzec opłakanych wpływów obcej nam chrześcijanom kultury, dla której zabicie nienarodzonego dziecka, eutanazja starca lub niedorozwiniętego umysłowo pacjenta zaczyna być traktowane jako „normalne zachowanie.” Tak się składa, że na promowanie tych „idei” przeznacza się olbrzymie pieniądze z różnych fundacji oraz wykorzystuje się szeroko media do ich propagowania a promotorzy tych chorych pomysłów oraz finansiści na ogół wywodzą się z wrogich chrzescijanstwu kregow.

https://www.polishclub.org/2017/07/22/europa-popel...

oto Natalia Julia Nowak

Marcin Malik

Do­ce­niam an­tycz­ne mia­sta na Je­dwab­nym Szla­ku, ory­gi­nal­ną ar­chi­tek­tu­rę, sztu­kę ko­ra­nicz­nej ka­li­gra­fii, per­skie dy­wa­ny i dobre je­dze­nie. Po­nad­to lubię też od­wie­dzać kraje mu­zuł­mań­skie i nie prze­szka­dza mi fakt że nie zga­dzam się z is­la­mem. Mnie tylko mar­twi nie­na­wist­na po­sta­wa mu­zuł­ma­nów wobec Eu­ro­py i kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej ba­zu­jąc na hi­sto­rii i cza­sach obec­nych. Z tego po­wo­du je­stem prze­ciw­ko imi­gra­cji mu­zuł­ma­nów do Eu­ro­py i po­pie­ram ich ma­so­wą de­por­ta­cję do kra­jów swego et­nicz­ne­go i kul­tu­ro­we­go po­cho­dze­nia. Ja nie chcę też mu­zuł­ma­nom pra­wić mo­ra­łów jacy po­win­ni być gdyż nie chcę w nich ni­cze­go zmie­niać. Nie chcę na­pa­dać na ich kraje aby ich okra­dać pod szyl­dem fał­szy­wej de­mo­kra­cji i nie chcę aby oni na­rzu­ca­li nam swoją kul­tu­rę. Ja tylko chcę se­pa­ra­cji cy­wi­li­za­cyj­nej oraz po­ko­ju.

Dobrze powiedziane. Sądzę, że większość ludzi (przynajmniej tutaj, w Polsce) myśli tak samo. Multikulturalizm to nie tylko konflikty etniczno-religijne, ale również niszczenie tożsamości, różnorodności, niepowtarzalności. Wielokulturowość jest tak samo szkodliwa jak ekumenizm, który dąży do stworzenia jednej światowej religii.

Na pod­sta­wie ze­bra­nych do­wo­dów do­sze­dłem do wnio­sku, że ogrom­na glo­bal­na po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów jest ogrom­nym za­gro­że­niem dla świa­ta i po­win­na być ra­dy­kal­nie zre­du­ko­wa­na. 2.2bn mu­zuł­ma­nów w roku 2030 jest zu­peł­nie nie­po­trzeb­nych i moim zda­niem wy­star­czy­ło­by tylko 20mln dla pod­trzy­ma­nia kul­tu­ry. Jako przy­kład po­pu­la­cji kra­jów mu­zuł­mań­skich w roku 2030 podam Egipt (117mln), Ban­gla­desz (187mln), Pa­ki­stan (245mln), In­do­ne­zję (296mln), Iran (88mln), Tur­cję (88mln), Ni­ge­rię (117mln) oraz Indie – które mimo że nie są kra­jem mu­zuł­mań­skim to we­dług Pew Re­se­arch Cen­ter w roku 2030 po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów osią­gnie w tym kraju 240mln a w 2050 w In­diach bę­dzie wię­cej mu­zuł­ma­nów niż w In­do­ne­zji czyli aż 311mln. Moim zda­niem w In­diach nie po­win­no być nawet jed­ne­go mu­zuł­ma­ni­na a w po­zo­sta­łych kra­jach, które wy­mie­ni­łem po­win­no być tylko tylu mu­zuł­ma­nów aby byli w sta­nie wal­czyć z ży­dow­skim Sza­ta­nem. Jeśli po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów nie zo­sta­nie zre­du­ko­wa­na tak dra­stycz­nie to jihad i sza­riat opa­nu­ją świat po­przez zwy­kłą bio­lo­gię; i nie bę­dzie ta­kiej armii ani ta­kich bank­ste­rów, któ­rzy by­li­by w sta­nie po­wstrzy­mać la­wi­nę ji­ha­du. Inną wer­sją przy­szło­ści jest, że Eu­ro­pej­czy­cy w końcu otwo­rzą oczy a na­stęp­nie z po­mo­cą Izra­ela, Ame­ry­ki, Rosji, Indii i Chin usuną islam z po­wierzch­ni ziemi, co z kolei do­pro­wa­dzi do glo­bal­nej de­po­pu­la­cji.

Tak jak myślałam: jest Pan zwolennikiem eugeniki. Problematyczne jest to, że jednocześnie deklaruje się Pan jako katolik, a katolicyzm zabrania poglądów i działań eugenicznych.

mu­siał­bym po­słać do gazu

Jeśli używa Pan takich sformułowań, to niech się Pan nie dziwi, że niektórzy ludzie uważają Pana za rasistę, faszystę i nazistę*. [*Chociaż jest w tym ziarnko prawdy. Wiem, że sympatyzuje Pan ze współczesnym neonazizmem, gdyż na swojej stronie internetowej cytuje Pan słynne "14 słów" Davida Lane'a. Kod "14/88" zapewne nie jest Panu obcy]

Cza­sem za­sta­na­wiam się czy w li­be­ral­nym świe­cie nie by­ło­by bez­piecz­niej dla ko­biet aby te cza­sem po­wstrzy­ma­ły się od gło­so­wa­nia? Ta opcja gwa­ran­to­wa­ła by im więk­sze bez­pie­czeń­stwo gdyż ko­bie­ty są z na­tu­ry bar­dziej li­be­ral­ne, co ozna­cza że naj­pierw ich głosy otwie­ra­ją gra­ni­ce a potem są one gwał­co­ne i wy­ko­rzy­sty­wa­ne wedle wła­sne­go ży­cze­nia przez ciem­ne ludz­kie śmie­ci. Tłu­ma­cze­nie tego ko­bie­tom nie ma jed­nak sensu gdyż gdyby mnie usły­sza­ły chcia­ły­by spa­lić „szo­wi­ni­stę” na sto­sie. Tak czy ina­czej uwa­żam mój po­mysł za do­sko­na­ły gdyż na­resz­cie ko­bie­ty mo­gły­by kon­tro­l­wać wła­sne po­chwy

Ten fragment też mi się podoba. Ja nigdy w życiu nie głosowałam, między innymi dlatego, że uważam, iż kobiety nie powinny głosować. Wierzę, że przynajmniej najwyższa władza (polityczna, gospodarcza itd.) powinna należeć do mężczyzn*. A kontrolę nad własną pochwą mam stuprocentową, gdyż żyję w dziewictwie wieczystym. Niestety, nikt tego nie docenia, nawet Pan. To tylko pokazuje, w jak głębokim kryzysie znalazła się nasza cywilizacja.

Pozdrawiam.

__________
* Po pierwsze: w przyrodzie rządzi samiec (mówię to jako zwolenniczka uczłowieczenia, nie zezwierzęcenia). Po drugie: mężczyzna to najwyższa forma bytu, jaka istnieje na naszej planecie. Wyższej po prostu nie ma. Mężczyzna odegrał w historii taką rolę, jak bozon Higgsa w fizyce i astronomii. Sprawił, że z pierwotnego chaosu wyłoniły się konkrety, np. nauka, sztuka, filozofia, teologia. Jakby tego było mało, to mężczyzna powołuje do życia nowe istoty ludzkie. Samiec daje życie za pośrednictwem samicy. On jest siewcą, ona - ziemią, na którą padają nasiona. Płótno może być dumne z tego, że nosi na sobie piękny obraz, ale wcześniej musiał się pojawić ktoś, kto ten obraz namalował. Kobieta sama z siebie nie może dać nikomu życia. Dlatego uważam, że należy gloryfikować ojcostwo, a nie macierzyństwo. Nie bez znaczenia jest również to, w jaki sposób odbywa się zapłodnienie. Podczas aktu płciowego mężczyzna dominuje nad kobietą w naturalny sposób (pomijam tutaj sztuczne, sfabrykowane formy seksualności). Mężczyzna jest dumny, honorowy, aktywny i kreatywny, co wynika ze świadomej lub podświadomej wiedzy o własnych możliwościach. I chociaż miewa kłopoty ze swoim rozbuchanym libido, wydaje się bardziej ucywilizowany niż kobieta. Po prostu jest mocno przywiązany do wartości kultury, którą sam stworzył. Baby często zachowują się jak zwierzęta: myślą, że w życiu chodzi tylko o jedzenie, picie, wydalanie, kopulację itd. Z tego powodu trudno je nauczyć idealizmu. Czasem bywa to wręcz niemożliwe.

oto Dobromir

Feminizacja mezczyzn i maskulinizacja kobiet

W naszej cywilizacji nastepuje maskulinizacja kobiet i rownoczesnie feminizacja mnezczyzn.
Henry Makow opisuje fatalne skutki tzw rewolucji seksualnej, w rezultacie ktorej nastapila destrukcja tradycyjnego malzenstwa, ojcostwa i rodziny, rozumianej w tradycyjnym chrzescijanskim sensie.

" Playboy i feministki – „zaprzysięgli wrogowie” zdrowych, heteroseksualnych związków seksualnych, mających swój wyraz w normalnym małżeństwie, znaleźli teraz wspólne pole do działania. W rezultacie tej (homo)seksualnej rewolucji, nasze społeczeństwo cierpi obecnie na epidemie rozbitych związków małżeńskich, pornografie, impotencje, molestowanie seksualne dzieci, przemocy sadoseksualnej, rosnącej liczby nieletnich ciaz oraz zachorowań na AIDS i STD. Liczba urodzeń spadła w porównaniu do lat 1960-ych o 60% i osiągnęła poziom poniżej wymiany."

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/playboy-a-rewolu...

oto ulcik140

Inną wer­sją przy­szło­ści

Inną wer­sją przy­szło­ści jest, że Eu­ro­pej­czy­cy w końcu otwo­rzą oczy a na­stęp­nie z po­mo­cą Izra­ela, Ame­ry­ki, Rosji, Indii i Chin usuną islam z po­wierzch­ni ziemi, co z kolei do­pro­wa­dzi do glo­bal­nej de­po­pu­la­cji.

Ja myslę, że ta wersja zwycięży, bo elity nie tają, że są zwolennikami depopulacji. O eugenice dużo się czyta bo piszą więc może i jako środek prowadzący do relizacji tych zamierzeń jest owa nawałnica bardzo rozpłodowej ludnoṡci na Zachód. Rosną im rogi bo jest na to przyzwolenie władz, niby z punktu widzenia normalnego człowieka , nie samobójcy - niewytłumaczalne posępowanie, lecz biorąc pod uwagę inny aspekt to kto wie czy nie po to sa islamiści tak uprzewilejowani, ano, w celu żeby wzbudzić wzajemną nienawiść, rogrzać do tego stopnia, który doprowadzi do kontrolowanego wybuchu (lecz naprawdę to niekontrolowanego - tylko durnie, którzy kreują wędrówkę ludów sobie jeszcze z tego zagrożenia nie zdają sprawy) i wzajemnego unicestwiania.

Chiny bynajmniej działają po swojemu jako preferowany i popierany przez władze jeden (Hunowy) naród (jacy madrzy, dlatego potężni) i bardzo "niehumanitarnie" sie obeszli z Ujgurami, bo nie tylko wyburzyli podejrzane meczety, ale zakazali publicznej ekspresji muzułmanizmu, chustki spadły z głów, brody uległy brzytwom i nawet zmusili ich do sprzedazy w ich placówkach handlowych - alkoholu i papierosów oraz masowo zasiedlaja muzułmański Xinjiang rdzennymi Chinczykami. I nikt w świecie nie potępił chińskie władze za ten "faszyzm."

oto Skanderbeg

Dużo uproszczeń.

Sam islam jest zagrożeniem, ale różne gwałty, molestowania, nie wynikają z religii. To bardziej kwestia kulturowa oraz poczucie bezkarności. I łączy się to też ze sprzecznym podejściem. Z jednej strony kompleks niższości i uraz wynikający z kolonizacji, a z drugiej paradoksalnie pogarda dla obecnych Europejczyków. Islam jest tylko takim alibi. I nie każdy Dziki, który dostał się do Europy z Azji czy Afryki, jest muzułmaninem.
Sam islam też nie jest jednolity. Pomijając już sunnitym, szyityzm i charydżytyzm, nie licząc pomniejszych okołoislamskich wyznań (alawici, druzowe, bektaszyci); jak również pomijając różne szkoły prawne w sunnizmie czy wahhabitów; uważam że głównym problemem są różnice kulturowe, czy szerzej cywilizacyjne. Inaczej w Europie zachowują się Turcy, inaczej Arabowie, a jeszcze inaczej czarni muzułmanie. Czy ktoś słyszał o masowym braniu przez Turków zasiłków? Jak się uda to pewnie biorą, ale to jednak element pracujący. Gorzej z Murzynami. A czy w różnych zamieszkach w Europie biorą udział muzułmanie z kręgu aryjskiego (trochę upraszczam). Czy Persowie "dymią", albo muzułmanie hinduscy. Jest element aryjski, który dołącza do elementu dzikiego, ale jest to spowodowane radykalizacją za którą stoją pieniądze saudyjskie głównie. One również stoją za religijną radykalizacją Czeczeńców. Wcześniej wśród nich dominował ruch sufi.
Islam jest traktowany w Europie w sposób uproszczony, a przecież tam też były ostre spory ideowe, jest mnóstwo nurtów, w tym nie wszystkie agresywne. Choćby ruch tańczących derwiszy lub różne grupy sufickie. Amerykanie zaś na Bliskim Wschodzie, wspierają element najgorszy-saudyjską odmianę. Zwalczany zaś jest szyicki Hezbollach, którego bojownicy chronią też chrześcijan libańskich i syryjskich. Cóż, niektórzy wrogowie Saudów (jakieś plemiona w Iraku) twierdzą, że dynastia saudyjska ma żydowskie pochodzenie. Fakt, wokół Mekki i Medyny za czasów Mahometa, było kilka plemion wyznających judaizm. I być może stąd się wzięły takie pogłoski. Zwłaszcza, że wahhabityzm, wydaje się dosyć zbliżony do judaizmu w stylu faryzeuszy.
I jeszcze jedna uwaga. Koran jest pełen sprzeczności. Był pisany przez pewien okres czasu i nikt nie dokonał chyba właściwej redakcji, aby te sprzeczności usunąć. Spotkałem się z opiniami kilku uczonych muzułmańskiej, że w wypadku gdy w Koranie widnieje sprzeczność, należy się stosować do zasad spisanych później i one jakby unieważniają te poprzednie (jeżeli jest sprzeczność). Korany był pisany i gdy Mahomet był jeszcze słaby, to nie mógł za bardzo się odkrywać z zamiarami. Natomiast gdy odnoszone kolejne sukcesy to maski można było zrzucać. Bo Mahomet to nie tylko reformator religijny, ale też polityk. I to dosyć wytrawny. Potrafił połączyć środowiska miejskie z koczownikami i wskazać im wspólny cel.

oto sir Galahad

Sam islam też nie jest

Sam islam też nie jest jednolity. Pomijając już sunnitym, szyityzm i charydżytyzm, nie licząc pomniejszych okołoislamskich wyznań (alawici, druzowe, bektaszyci); jak również pomijając różne szkoły prawne w sunnizmie czy wahhabitów; uważam że głównym problemem są różnice kulturowe, czy szerzej cywilizacyjne. Inaczej w Europie zachowują się Turcy, inaczej Arabowie, a jeszcze inaczej czarni muzułmanie.

A co nas to obchodzi? Są różnice? Niech sobie są. Nie jest naszą rzeczą dokonywanie egzegezy islamu. To nie my powinniśmy się starać wyszukać tych dobrych. To ich sprawa. Skoro wspólnym mianownikiem tej całej bandy jest islam to islam jest wystarczającym powodem do odcięcia im drogi do nas. A że umierają? A kto zamienił ich ojczyzny w trupiarnie? Przecież to oni sami. Z Europy muzułmanie powinni być deportowani. A póki są to w stosunku do nich powinna być stosowana odpowiedzialność zbiorowa. Popełnił taki przestępstwo? No to do pudła a potem deportacja. A ci wszyscy co mieli z nim kontakt a nie donieśli wcześniej na niego, rodzina, znajomi, sąsiedzi i chodzący do tego samego meczetu - zapakowani na statek i na brzeg Afryki.
Jeśli my, Europejczycy nie przypomnimy sobie jak się zabija wrogów to zginiemy. Czas przywrócić należną chwałę Karolowi Młotowi i Krzyżowcom. Powinniśmy też odbić dla chrześcijaństwa i stare chrześcijańskie kraje jak Syria, Irak czy Liban. Usunąć stamtąd muzułmanów i skupić tam bliskowschodnich chrześcijan.

oto Ireneusz

Hmmm

Powinniśmy też odbić dla chrześcijaństwa i stare chrześcijańskie kraje jak Syria, Irak czy Liban.

To jawne wzywanie do wojny z USA. My zaś jesteśmy ich ślepymi "sojusznikami".

oto Skanderbeg

Bzdura, typowa dla turańskiego umysłu.

Dużo większe znaczenie ma kultura niż religia. Ale pan chyba tego nie zrozumiał.
Poza tym, rojenie dzieciaka. Kto tam ma zaludnić te chrześcijańskie terytoria? I kto ma nawracać niewiernych? Papież Franciszek?

oto Kmieć

Poprzednio...

... pod pierwszym artykułem autora trochę (nawet mocno) go komplementowałem.
Ot, takie przygotowanie terenu...

Teraz mam do autora i administracji prawicy.net FUNDAMENTALNE pytanie:
czy autor ma w planach napisanie i opublikowanie podobnego artykułu o żydach i judaizmie, i czy (o ile taki artykuł powstanie), to administracja prawicy.net go opublikuje...
Osobiście wątpię - strach lub ideologiczna cenzura nie pozwolą...

P.S. Jeśli mój powyższy komentarz nie ukaże się publicznie, to już będę miał odpowiedź nawet nie tylko na zadane pytania, ale także na te czekające w ewentualnej "poczekalni"...

oto Marcin Malik

@Kmieć

Myślę, że będzie najlepiej jeśli ja jako autor odpowiem na to pytanie.

Nie Nie będzie artykułu o żydach i judaiźmie w tej serii, dlatego że jest to temat tam obszerny że musiałbym mu poświęcić wiele artykułów. Jeśli jednak interesują Pana moje poglądy na temat żydów to napisałem wcześniej artykuły też i o nich. Polecam na przykład " Zionwood - fabryka żydowskich snów". Z biegiem czasu zamierzam publikować nowe artykuły o żydach ale będa to zagadnienia dotyczące konkretnych tematów z nimi związanymi; nie ogólnie bo to by za długo trwało.

Pozdrawiam,

MM

oto Skanderbeg

Z tym, ze niższości Żydów

raczej udowodnić się nie da. Skoro dominują w polityce światowej i finansach? Skoro wielu Żydów było znakomitymi szachistami (Murzyn to do szachów się nie nadaje), itd.

Twój komentarz?

Filtered HTML

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
 • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.