Dlaczego żywimy sentyment dla PRL?

Rozważania w rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

"Тот, кто не жалеет о разрушении Союза, не имеет сердца, тот, кто считает, что его можно сейчас восстановить, не имеет головы"

(Władimir Putin)

Wielu prawicowców wspomina dziś wprowadzenie Stanu Wojennego i oddaje hołd jego autorom. Warto zastanowić się, dlaczego właściwie to robimy? Jakie pozytywne, z naszego punktu widzenia, skutki przyniósł Stan Wojenny? Bo jakieś przecież przynieść musiał, skoro oceniamy jego wprowadzenie dodatnio.

Przedmiotem sporu wśród historyków jest, czy Stan Wojenny zapobiegł interwencji sowieckiej. Nie posiadam dostatecznej wiedzy, by odpowiedzieć na to pytanie. Być może interwencja taka miałaby miejsce, być może zaś by do niej nie doszło. Gdyby jednak nawet wojska sowieckie weszły do naszego kraju, to wcale nie musiało to oznaczać krwawej wojny. Być może Wojsko Polskie stawiłoby opór i doszłoby do walk jak na Węgrzech w 1956 r. Całkiem jednak również prawdopodobne, że interwencja pociągnęłaby za sobą niewielkie straty, jak w Czechosłowacji w 1968 r. i na Litwie w 1991 r. Stan Wojenny też przyniósł ofiary w ludziach, toteż zapobieżenie domniemanej interwencji sowieckiej nie jest raczej największą korzyścią z jego wprowadzenia.

Między bajki trzeba też włożyć rojenia liberalnej prawicy z przełomu lat 1980'/1990' - powtarzane niekiedy do dziś przez jej epigonów - o możliwości wprowadzenia w Polsce przez ekipę stanu wojennego „modelu chilijskiego”. Po pierwsze, scenariusz taki znajdował się poza horyzontem myślowym ówczesnych decydentów. Po drugie, wydaje się mało prawdopodobny ze względu na kontekst międzynarodowy. Po trzecie wreszcie, nie ma bynajmniej powodów by ewentualne stworzenie w Polsce neoliberalnej dyktatury traktować jako coś pozytywnego. Rozwijanie tego wątku w tym miejscu zajęłoby zbyt wiele miejsca, ograniczę się więc po prostu do stwierdzenia, że aplikacja neoliberalnej polityki gospodarczej w warunkach polskich jest dziś szeroko i zasadnie krytykowana jako przynosząca fatalne skutki.

Oceniając znaczenie Stanu Wojennego, zgodzić się też wypada z Jackiem Bartyzelem, od kilku lat przypominającym w swoich okolicznościowych komentarzach, że de facto Stan Wojenny nie mógł służyć ratowaniu komunizmu, nawet jeśli części jego zwolenników i być może autorów takie właśnie przyświecały intencje. Bartyzel słusznie dowodzi, że sama natura dyktatury gen. Jaruzelskiego i treść jej polityki znajdowały się na antypodach wizji kreślonej przez ideologów komunizmu. Nie sposób zatem do ujemnych stron Stanu Wojennego zapisać „ratowania komunizmu”. Biorąc pod uwagę, czym była wówczas Polska Ludowa, nie sposób nawet poczynić zarzutu o „przedłużanie agonii komunizmu”.

Rzeczywistym skutkiem wprowadzenia Stanu Wojennego było natomiast przedłużenie istnienia PRL. Niewątpliwie, gdyby „Solidarność”na początku lat 1980' zwyciężyła i już wówczas rozpoczęłaby się dezorganizacja bloku państw socjalistycznych, również Polska Ludowa upadłaby kilka lat wcześniej. Także gdyby doszło w Polsce do inwazji i następnie do okupacji sowieckiej, społeczeństwo zorganizowałoby konspirację niepodległościową i wobec ogólnego osłabienia w tym okresie ZSRS w stosunku do Zachodu, rozkład PRL byłby kwestią czasu. Każda zatem ocena znaczenia Stanu Wojennego musi brać za punkt wyjścia fakt przedłużenia jego wprowadzeniem istnienia Polski Ludowej.

Pozytywna ocenia Stanu Wojennego logicznie zakłada zatem pozytywną ocenę istnienia Polski Ludowej wobec mających nastąpić po jej upadku przemian i kolejnej formy państwowości polskiej w postaci III RP. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, co takiego kojarzy nam się dziś z PRL, że nie doświadczywszy w zasadzie jej istnienia, żywimy wobec niej pewien sentyment? Przy czym zastrzec od razu należy, że chodzi mi tu o PRL dekady lat osiemdziesiątych, nie na przykład o jej postać z lat 1950'. Kolejnym zastrzeżeniem jakie chciałbym poczynić, jest odżegnanie się od jakiegokolwiek „restauracjonizmu” PRL; tu jest trochę jak ze słowami Putina, który powiedział swego czasu, że „kto nie żałuje rozpadu ZSRS, ten nie ma serca, ten kto jednak uważa że można go dziś odbudować, nie ma głowy”. Co zatem takiego było w Polsce Ludowej lat 1980', za czym może tęsknić dziś człowiek prawicy?

Po pierwsze, prymat idei państwowej nad ideą społeczeństwa obywatelskiego. Samo wprowadzenie Stanu Wojennego było zgnieceniem społeczeństwa obywatelskiego przez państwo. Hasłem „Solidarności” były „niezależne (w domyśle: od państwa) związki zawodowe”. Hasłem Stanu Wojennego był ład, na straży którego stać miało państwo.

W porządku organicznym państwo nie reguluje ani nie interweniuje w każdy aspekt życia społecznego, ponieważ spojone więzami lojalności osobistej społeczeństwo organiczne reguluje się samodzielnie – wystarczy mu jedynie sama obecność monarchy jako czynnika integrującego i źródła sił witalnych. Społeczeństwo obywatelskie nie ma jednak nic wspólnego ze społeczeństwem organicznym. Społeczeństwa obywatelskiego nie wiążą zależności osobiste, honorowe ani majątkowe. Nie jest ono całością, lecz konglomeratem jednostek i stowarzyszeń. Każda z tych jednostek i każde z tych stowarzyszeń przedstawia rozmaite roszczenia, mając na względzie własny interes. Uzasadnia to organizująca funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego ideologia liberalna.

Prawica jest zatem przeciwna idei społeczeństwa obywatelskiego. Broni ona społeczeństwa organicznego przed rozbiciem go na jednostki i stowarzyszenia. Broni wspólnoty i autorytetu przed indywidualizmem i egalitaryzmem. Gdy jednak akt zniszczenia jest już dokonany, gdy społeczeństwo organiczne już nie istnieje, na jego ruinach pozostały zaś jedynie jednostki i stowarzyszenia, wówczas prawica opowiada się za przywróceniem porządku dostępnymi metodami – przez państwo.

Nawet w społeczeństwie organicznym monarcha lub jego odpowiednik nie tylko może ale zobowiązany jest do interwencji, gdy porządek jest zagrożony lub gdy wymaga przywrócenia. Opowieści o królach Ancien Regime'u jako o proto-libertarianach realizujących zasadę „państwa – nocnego stróża” należy włożyć między bajki. Tak więc zgniecenie społeczeństwa obywatelskiego w Stanie Wojennym, zapobieżenie anarchii i choćby powierzchowne przywrócenie jedności wspólnoty politycznej w państwie, należy niewątpliwie uznać za zjawisko pozytywne.

Twierdzenie to odnieść można zresztą do całego okresu PRL, kiedy to jedność wspólnoty politycznej personifikowana była w osobach kolejnych przywódców, rządzących na ogół przez niemal całe dekady i przez to mogących być identyfikowanymi z państwem. Do dziś mówimy przecież o „epoce Gomułki”, „epoce Gierka”, „epoce Jaruzelskiego”, czy o „stalinizmie” który z pewnym przybliżeniem utożsamiać można z „dekadą Bieruta”. Nazwiska pierwszych sekretarzy zapisały się na trwałe w historii. Pod ich rządami dorastały lub wchodziły w dojrzałe życie całe pokolenia, stąd też dzisiejszy sentyment choćby za „czasami Gierka”.

Warto porównać to sobie ze współczesnością, gdy poziom atomizacji wspólnoty politycznej jest nieporównanie wyższy. Czy ktoś z dorastających w latach 1990' lub współcześnie myśli dziś o swoim dzieciństwie jako o „epoce Wałęsy”, „epoce Buzka”, „epoce Kwaśniewskiego” lub „epoce Tuska”? Postaci te są gdzieś daleko w tle i z latami naszego dzieciństwa prędzej skojarzy nam się serial „Słoneczny patrol” lub zespół „Spice Girls”. Jest to miarą dezorganizacji wspólnoty politycznej, której zabrakło naturalnego centrum grawitacyjnego w osobie suwerena.

Towarzyszy jej widoczne obniżenie prestiżu państwa polskiego. Dzisiejszy człowiek prawicy z podziwem ogląda relacje z parady wojskowej z okazji 1000-lecia państwowości polskiej lub z wizyty gen. Jaruzelskiego w Korei Północnej. Współcześni nam przywódcy starają się symbolicznie odciąć od państwa i władzy, utożsamić zaś ze społeczeństwem obywatelskim. Zachowują się jak biznesmeni, a ich żony jak gwiazdy szołbiznesu. Rytualny i misteryjny wymiar państwa i polityki oraz „patos dystansu” przywódców politycznych został dziś zredukowany niemal do zera.

Kolejnym pozytywnym skojarzeniem budzonym przez PRL jest ład kulturowy. Wiemy oczywiście że w PRL były narkotyki, że istniały subkultury, że legalna była aborcja, że pleniła rozwiązłość i że celowo korodowana była przez władze instytucja rodziny. Dla większości tych patologii warunki stworzyła sama władza komunistyczna. Pomimo tego, mniej się o tym mówiło i nawet jeśli dane zjawisko nie należało do zwalczanego przez służby porządkowe podziemia, to nie było akceptowane społecznie i wyraz temu dawali sami rządzący. Miedzy żoną Władysława Gomułki naprzykrzającą się Kalinie Jędrusik z powodu zbyt dużego dekoltu a Władysławem Frasyniukiem brylującym na „party Playboy'a” jest jednak widoczna różnica.

Pamiętać oczywiście należy, że ten względny ład moralny nie był bynajmniej intencją komunistów i – wręcz przeciwnie – dokładali oni starań by go rozwodnić. Mimo jednak wysiłków postaci takich jak Jerzy Urban, tendencje permisywne narastały w kulturze masowej PRL dużo wolniej niż analogiczne zjawiska na Zachodzie a otwarci libertyni jak Walerian Borowczyk, Leopold Tyrmand lub Roman Polański musieli emigrować z Polski. Pełną swobodę działania w naszym kraju uzyskali oni dopiero po upadku realnego socjalizmu i rozkładzie PRL.

Rzuca się też w oczy bardziej rodzimy charakter kultury masowej PRL, niż dominującej dziś kosmopolitycznej popkultury anglosaskiej. Ja sam zapamiętałem ze swojego wczesnego dzieciństwa na przełomie lat 1980'/1990' dobranocki polskie lub z innych krajów słowiańskich, które były po prostu ładniejsze i rozbudzały lepsze uczucia wśród swoich widzów niż agresywne, nadmiernie dynamiczne i wideoklipowe kreskówki lat 1990' i późniejszych. Wychowany na „Kreciku”, „Zbójniku Rumcajsie” i „Wilku i Zającu”, nigdy nie potrafiłem polubić tych wszystkich „Yatta-manów”, „Czarodziejek z księżyca” i „Tomów i Jerrych”.

Wiąże się z tym większa integracja społeczna w Polsce Ludowej i co za tym idzie – lepsze zaspokajanie przez ówczesne władze społecznej potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. PRL nie kojarzy nam się raczej ze zjawiskiem wykluczenia społecznego ani z „wyścigiem szczurów”, bo jedynymi których poddawano wówczas ostracyzmowi byli zwolennicy zwalczanych opcji politycznych. Poczucie przynależności, wspólnoty, ciepła jest ważne, nadaje bowiem życiu sens. To właśnie za nim tęskni wielu ludzi pamiętających tamte czasy.

Nasuwa się tu jeszcze jedna przewaga Polski Ludowej, mianowicie wytwórczy charakter jej gospodarki. W okresie rządów komunistycznych Polska z kraju w przeważającej mierze rolniczego stała się krajem o gospodarce w przeważającej mierze przemysłowej. Pomimo wszystkich swoich wad, socjalistyczna gospodarka przemysłowa stwarza poczucie przynależności i nadaje działaniom gospodarczym sens głębszy niż tylko zabieganie o wyższe zarobki. Zakłady pracy i osiedla robotnicze posiadały własne bogate życie społeczne, zaś fabryki dawały stabilne zatrudnienie. Poziom konsumpcji nie był wysoki, ale ludziom towarzyszyło poczucie bezpieczeństwa i sensu.

Brak indywidualizmu i pogoni za zyskiem zwiększał dodatkowo to poczucie. Poziom konsumpcji był u wszystkich podobny, zatem ludzie czuli się częścią tej samej wspólnoty. Każdy jeździł przecież maluchem i mieszkał w M-3. Egalitaryzm lekceważący naturalne i funkcjonalne różnice między ludźmi jest oczywiście czymś niesprawiedliwym, ale chodzi mi tu o zwrócenie uwagi na wspólnotowy wymiar życia w tamtych czasach. W społeczeństwie organicznym takie poczucie przynależności powinno być realizowane we wspólnotach naturalnych, przy ich braku jednak nawet surogat w postaci robotniczo-chłopsko-inteligenckiego narodu jest czymś lepszym niż całkowita anomia społeczna z jaką zderzyliśmy się w III RP.

Poczucie sensu i znaczenia możliwe było dzięki wytwórczemu charakterowi gospodarki i dowartościowaniu samej działalności wytwórczej. PRL stworzył pozytywny wizerunek robotnika, rolnika i inteligenta, negatywnym zaś bohaterem jego propagandy był między innymi „bumelant”. Doceniani byli więc ci, którzy coś tworzyli. Kontrastuje to z wzorcami nam współczesnymi, gdy ikoną transformacji kapitalistycznej i najbogatszym Polakiem stał się Jan Kulczyk, który nic po sobie nie zostawił, majątek zdobył zaś wyprzedając i doprowadzając do upadłości firmy stworzone w okresie PRL.

Problem z PRL tkwi w tym, że wszystkie te pozytywne zjawiska, mianowicie „katechoniczny” charakter władzy politycznej, względna wspólnotowość społeczeństwa i wytwórczy charakter gospodarki nie wynikały z jej wewnętrznych założeń ideologicznych ani programowych, tylko były residuami społeczeństwa tradycyjnego. PRL była państwem nowoczesnym i stawiała sobie za cel modernizację. Nie tworzyła konkurencyjnego wobec Zachodu paradygmatu, lecz chciała „dogonić i przegonić Zachód”, innymi słowy – być bardziej „zachodnia” niż Zachód. Jak zauważył Jerzy Eisler1, PRL była jedynie nieudaną podróbą nowoczesnego konsumpcyjnego Zachodu.

Władze Polski Ludowej niszczyły tradycyjne społeczeństwo i tradycyjną kulturę (szlachecką, chłopską, mieszczańską), w ich miejsce promując masyfikację, urbanizację i wulgarną kulturę masową. PRL promowała umasowienie studiów uniwersyteckich, migrację ze wsi do miast i wykorzenienie ze wspólnot organicznych i małych ojczyzn, dając w ten sposób początek kompleksowi wiejskiego pochodzenia i koniec końców przyczyniając się też do postępującego spadku prestiżu „męskich” zawodów związanych z pracą fizyczną na rzecz „kobiecej” pracy biurowej.

Widać to doskonale nawet na przykładzie wytworów kultury samej Polski Ludowej, oddających ówczesne gorące kwestie społeczne, jak cały nurt chłopski w literaturze z Wiesławem Myśliwskim (Pałac) i Julianem Kawalcem (Tańczący jastrząb), czy choćby popularna komedia filmowa „Kogel-Mogel”.Nastroje i obietnice konsumpcyjne rozbudzane przez rządców PRL przez cały w zasadzie jej okres, szczególnie intensywnie jednak za rządów Edwarda Gierka w latach 70-tych, stały się wreszcie przyczyną zagłady Polski Ludowej. Z punktu widzenia tradycjonalizmu zaś, właściwe byłoby raczej podnoszenie wywodzonej jeszcze z klasycznej etyki stoickiej zasady autarchii, wyrażanej najlepiej łacińską frazą abstine et sustine, widzącej zaś w samoograniczeniu i przyjętym dobrowolnie niedostatku konsumpcji środek do zapewnienia sobie niezależności i suwerenności nad sobą samym.

Polska Ludowa jako nieudana kopia Zachodu była zatem skazana na klęskę. Brakowało innej niż ta przyjęta na Zachodzie legitymizacji, konkurencyjnego wzorca cywilizacyjnego i zestawu wartości. PRL była zbyt zachodnia, by móc zwyciężyć Zachód. Była zbyt modernistyczna, by być skuteczną odpowiedzią na wyzwanie rzucone Polakom przez nowoczesność. Właśnie dlatego jakiekolwiek próby powrotu i reanimacji PRL nie mają sensu. Projekt ten był od początku wadliwy i miał w siebie wpisany mechanizm swojej własnej zagłady.

Co zatem sprawiło, że mimo wszystko, pewne elementy ładu tradycyjnego (lub choćby ich suplementy) przetrwały w PRL, uległy zaś ostatecznemu rozkładowi w okresie III RP i co tym samym sprawia, że PRL był przy wszystkich swoich wadach czymś lepszym niż jest III RP? Moim zdaniem, był to „zamknięty” charakter ówczesnego państwa i społeczeństwa. Ograniczona swoboda przemieszczania ludzi, idei, towarów i usług – w sensie zarówno dosłownym jak i metaforycznym, pozwoliły stworzyć swoisty „rezerwat”w którym mogły przetrwać elementy tradycyjnego społeczeństwa i kultury oraz gospodarki wytwórczej. Cenzura, zamknięte granice, reglamentacja kultury, informacji, działalności gospodarczej, aktywności społecznej i obrotu zagranicznego ochroniły nas, przynajmniej częściowo, przed korozyjnym oddziaływaniem Zachodu i liberalizmu. W tym sensie wprowadzenie Stanu Wojennego odsuwało katastrofę i miało charakter katechoniczny.

Czy jednak Stan Wojenny stać się mógł zwrotem historycznym w dziejach naszego kraju i pchnąć nas na przykład na drogę białoruską? Wydaje się to wątpliwe, bo przecież ekipa generała Jaruzelskiego wykorzystała swoją dyktatorską władzę nie do porozumienia z odpowiedzialnymi, patriotycznymi, propaństwowymi i konserwatywnymi środowiskami ówczesnej opozycji, lecz do przekazania władzy nurtowi najbardziej spośród wszystkich liberalnemu, prozachodniemu i postępowemu. Na partnerów do rozmów gen. Jaruzelski i gen. Kiszczak nie wybrali Giertycha ani Łagowskiego, tylko Kuronia i Michnika. Autorzy Stanu Wojennego byli również autorami Okrągłego Stołu.

Zaplecza rządów Jaruzelskiego również nie tworzyli ludzie nurtu moczarowsko-grunwaldowskiego czy (staro)Pax-owskiego, tylko mięczakowaci liberałowie pokroju Mieczysława Rakowskiego. Sam gen. Jaruzelski pod koniec życia starał się usilnie zdobyć uznanie przedstawiając się w roli jednego z „ojców polskiej transformacji”. Również późniejsi przywódcy postkomunistycznej SdRP w rodzaju Millera czy Oleksego nie dorośli do roli bycia polskimi odpowiednikami Łukaszenki czy nawet Mečiara. (w ostatnich latach zarówno obydwaj przeszli chyba jednak na pozycje bardziej konserwatywne, Oleksy zaś przed śmiercią nawet wrócił do religii).

Katastrofa była zatem prawdopodobnie nieuchronna, choć niewątpliwie Stan Wojenny był drgnięciem we właściwym kierunku i wśród wielu ożywił – złudne jak się okazało – nadzieje. Dziś pozostaje wyciągnąć z niego wniosek, że każde podobne działanie w przyszłości musi mieć za punkt wyjścia dążenie do stworzenia warunków dla narastania nowego ładu organicznego, realizującego zasady autorytetu, wspólnotowości i zakorzenienia. Musi więc to być Antyliberalny Przełom, którego autorzy nie będą mieli ambicji stworzenia państwa bardziej zachodniego niż sam Zachód ani też „dogonienia i przegonienia Zachodu”, lecz zorganizują swój reżym wokół idei odrzucenia zachodniego paradygmatu cywilizacyjnego.

- - -
1 Rozmowa Mazurka: Świat miał Wranglery, my – dżinsy Odra, „Rzeczpospolita” z 14 sierpnia 2015 (dodatek „Plus Minus”).

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
1
Ogólna ocena: 1 (1 głos)

Tematy: 

Dyskusja

oto MIchał

To straszne jak daleko można się rozminąć

Mam wrażenie, że autor tekstu jest bardziej lewicujący od dzisiejszej lewicy. Społeczeństwo organiczne - to może na nowo kolektywizm i planowanie. Prawdziwa prawica jest liberalno-konserwatywna: konserwatywna w kwestii obyczajowości i liberalna gospodarczo, pełna wiary w witalność narodu do tworzenia gospodarki i stawiająca na silnych. Tylko oni są w stanie dać utrzymanie słabszym. Czy stan wojenny był dobry? Cała komuna była zła.

oto Z

" Dzisiejszy człowiek prawicy

" Dzisiejszy człowiek prawicy z podziwem ogląda relacje (...) z wizyty gen. Jaruzelskiego w Korei Północnej." Docelowym ideałem prawicy - państwo na wzór Korei Płn - odrzucenie zachodniego paradymatu i nacjonalizm w czystej formie, wystarczy tylko zmienić religię i będzie git.

oto pioszo54

pochwała PRL-u (i nie tylko) z nieoczekiwanej strony

Apologia Bolesława Piaseckiego
loslos 08:45 w Forum ogólne
Dla Dmowskiego niepodległość była ważna ale nie najważniejsza, dla Dmowskiego najważniejsze było przekształcenie anachronicznego (w owym czasie) żywiołu (najczęściej używane przez niego słowo) polskiego w nowoczesny polski naród. Dla Dmowskiego naród był przed państwem - bo państwo stworzone przez nieukształtowany naród byłoby słabe i narażone na ryzyko upadku zaś silny naród nawet bez formalnej niepodległości może realizować swoje cele i wykorzystać okazję do jej odzyskania. A okazje zawsze będą się zdarzać, bo Bóg cudowny a fortuna kołem się toczy.

Znamy koncepcję narodowej demokracji - Polska jednolita etnicznie i klasowo, przesunięta ku Zachodowi (geograficznie i kulturowo), porzucająca gospodarkę rolniczą na rzecz nowoczesnego przemysłu. Koncepcję tę zrealizowali komuniści - tak szybko i tak dokładnie, że nie wiemy dziś, o co narodowcom chodzi, bo już na wstępie mieli wszystko, czego mogliby żądać. Oni też nie wiedzą.

Piasecki przyjął rzeczywistość do wiadomości - że komunizm był dla Polski klęską ale także szansą i absurdalne jest marnowanie energii na walkę z nim, kiedy można wykorzystać ją mądrzej na umacnianie polskości. Komunizm nie będzie wieczny, bo Bóg cudowny a fortuna kołem się toczy.

Piasecki miał rację - bo choć sam PAX w chwili próby stanął po stronie komuny, była to prawdziwa kuźnia polityki. Gdyby nie PAX cała polityczna elita roku 1989 byliby to komuniści - obecni lub byli.
loslos 10:28 edytowano 10:32
Zrobiłem sobie kwerendę, skąd się polscy politycy biorą. Odpowiedź jest w większości przypadków banalnie prosta - PZPR: albo wierni do końca albo dysydenci, najczęściej Żydzi po przegraniu rozgrywki z chamami. Są też dwaj żydowscy komuniści komunizmem rozczarowani stosunkowo wcześnie: Hermann Göring, przepraszam, Herman Gerner znany jako Henryk Krzeczkowski, który jest patronem Ruchu Młodej Polski więc ZChN, oraz Stanisław Ehrlich, który wielu uczniów nie ma za to jednego wartego pułk: Jarosława Kaczyńskiego.

POlitycy PO biorą się znikąd, nie mają korzeni kulturowych i tak właśnie się zachowują - jak dzika orda, która najechała kraj by go spustoszyć.

Idzie na to, że gdyby nie Bolo Piasecki Polską rządziłyby chamy i Żydy, ci jeśli nie bezpośrednio to przez dziedzictwo.

(wytłuszczenie moje)
http://www.excathedra.pl/index.php?p=/discussion/8...

oto TBM

detal

A tak konkretnie to kto jest: "my" z tytułu?

Znaczy PT Autor i kto?

pozdrawiam onych
TBM

oto Marek Bekier

Przyłączam się do pytania. Ja

Przyłączam się do pytania. Ja np. uważam się za konserwatystę, katolika i zwolennika braku interwencji państwa w działalność gospodarczą i prywatne życie ludzi za wyjątkiem ścigania przestępców. Twierdzę, że takie poglądy lokują mnie w samym środku prawicy. Nie żywię jednak żadnego sentymentu do PRL. Nie znaczy to również, że wspominam PRL bez emocji, przeciwnie: organicznie PRL nienawidzę.

oto Krzych Adam

W ślad za mottem PT Autora, odpowiem cytatem rosyjskim.

Мало ли... ?

Nie jest to tak szacowny cytat jak u PT Autora wyprowadzony z słów znanego polityka, a jedynie wywodzi się z kolokwialnej mowy codziennej, ale czyż rzeczywiście mało jest takich "mych" w naszym ciągle nieszczęśliwym kraju?

oto TBM

słowa i intencje

cytuję Krzych Adam:

ale czyż rzeczywiście mało jest takich "mych" w naszym ciągle nieszczęśliwym kraju?

Być może Autorowi chodziło tylko o sformułowanie typu "dlaczego bijemy swoje żony" jako tytuł artykułu o tym, że istnieją damscy bokserzy...

Ale WŁAŚNIE DLATEGO, że w naszym nieszczęśliwym kraju istnieją takie byty, które jednocześnie mówią, że są prawicą i tęsknią za PRL, i że takich oksymoronicznych przypadków jest wiele - tytuł powinien dokładniej wskazywać o kogo chodzi.

Zgadzam się bardzo dokładnie z p. Markiem Bekierem i zdaniem, które przedstawił w komentarzu wyżej. Też nie tęsknię za PRL. Też jej nienawidzę.

Śp. Jakub Kachniarz, mający na PN nick "Prawicowiec" po przeczytaniu tego w grobie się przewraca. Prawicowiec tęskniący za komunizmem to coś jak latający potwór spaghetti.

pozdrawiam
TBM

oto Piotr Badura

Chyba nie zrozumiał Pan Ronalda Laseckiego

Roland Lasecki rozpoczął cytatem z prezydenta Putina. W moim swobodnym tłumaczeniu i parafrazie brzmi on tak:
"Kto nie żałuje PRL, nie ma serca. Kto uważa, że można odbudować PRL, nie ma rozumu."

Sentyment do PRL nie jest tęsknotą za PRL. W PRL zrobiono wiele wspaniałych rzeczy, choć złych też nie brakowało. III RP różni się od PRL tym, że złych rzeczy jest zdecydowanie większa obfitość, a dobrych wyraźnie mniej. Nie oznacza to jednak chęci powrotu do PRL.

Sentyment do PRL może oznaczać np. docenienie faktu, że nie było bezrobocia, że ludzie nie bali się mieć dzieci, że nie tłumaczono, iż nie ma pieniędzy na emerytury etc., etc. To nie oznacza jednak, że ktoś chce powrotu PRL. To raczej oznacza, że ludziom bardziej pasowałaby droga białoruska, czyli zachować z PRL wszystko to, co dobre i dołożyć wszystko to, co dobre w III RP. Też bym tak chciał i to jest absolutnie zrozumiałe chcenie.

Pozdrawiam serdecznie

oto TBM

dyskusja krzyżowa :D

Trochę dziwnie się ta dyskusja klei, bo w czasie gdy Pan pisał tu, ja odpowiadałem Panu poniżej więc trochę wychodzi nieskładnie :D

Ja rozumiem sentyment, rozumiałbym nawet tęsknotę, chęć powrotu, chęć zostawienia rzeczy dobrych, wszystko to co Pan pisał. Każdy hołubi swoje uczucia.

Ja tylko nie zgadzam się na mieszanie pojęć. Jeśli taki sentyment i chęć przejęcia niektórych choćby zjawisk z państwa lewicowego do imentu ktoś przejawia - ta nie może mówić, że ma poglądy prawicowe.

Tak jak ktoś, kto widzi w Rewolucji Francuskiej dobro nie może być monarchistą, jak mięsożerca nie może być weganinem a pacyfista zawodowym wojskowym.

Tylko tyle. I aż tyle.

pozdrawiam
TBM

oto Piotr Badura

Obawiam się

Szanowny Panie TBM
Obawiam się, że nie ma Pan nawet mglistego pojęcia, czym jest prawica i chyba dlatego nie rozumiemy się. Ale rozumienie się nie jest w końcu takie ważne.
Pozdrawiam serdecznie

oto TBM

zgoda częściowa i obawy

cytuję Piotr Badura:

Obawiam się, że nie ma Pan nawet mglistego pojęcia, czym jest prawica i chyba dlatego nie rozumiemy się.

Zgadzam się z Panem. Też obawiam się, że nie ma Pan nawet mglistego pojęcia czym jest prawica i chyba dlatego się nie rozumiemy. :)

Pozwolę sobie jednak nie zgodzić z Pańską tezą, że "rozumienie się nie jest w końcu takie ważne". Zwłaszcza w przypadku, gdy chodzi o dyskusję. I w sensie używania tych samych definicji i w sensie choćby prób zrozumienia słów i intencji rozmówcy. Można się nie zgodzić i pozostać przy swoim zdaniu - to oczywiste. Ale zrozumienie jest jednak warunkiem koniecznym.

Na wielu forach, nie tylko na PN dominuje taki pogląd głoszony przez wielu komentatorów, że jeśli ktoś się z nimi nie zgadza to ani chybi po prostu jest głupi i nie rozumie. Bo jakby zrozumiał to by się musiał zgodzić. A to jest po prostu nieprawda. Nie chciałbym, broń Boże, stawiać siebie za wzór - ala ja doskonale rozumiem co Pan pisze, ale z wieloma Pańskimi tezami się po prostu nie zgadzam.

No... chyba, że to zdanie o nieważności rozumienia oznaczało w istocie "za głupiś pan, panie TBM mam w gdzieś co myślisz i nie chce mi się tego nawet próbować zrozumieć bo to bzdury". Ale przecież w takim przypadku nie pisałby Pan na forum dyskusyjnym tylko na blogu "prawdyobjawione.pl".

pozdrawiam
TBM

oto Piotr Badura

Odnoszę wrażenie, że tu jest głównie lewica

Szanowny Panie TBM
Nie przekonał mnie Pan stwierdzeniem, że "doskonale rozumie Pan, co ja piszę". Jakoś w to wątpię. Urokiem Prawicy.net jest liczna na niej obecność komentatorów zdecydowanie lewicowych, którzy jednakowoż mają się za autentyczną prawicę.

Kiedyś dałem tu przykład wyboru między prawicowością a lewicowością. Z ósemki dzieci, spośród których czwórka była wątła a czwórka mocna, uratować da się tylko czwórkę. Prawicowiec bez wahania wybierze uratowanie czwórki mocnych, bo prawicowość to wspieranie tego, co silne.

Lewicowiec kieruje się zasadą wyrównywania szans, więc ratuje po połowie, dwójkę mocnych dzieci i dwójkę wątłych. Żeby było sprawiedliwie. Na prawicowym portalu przytłaczająca większość uczestników tej dyskusji wybrała lewicową sprawiedliwość. Taka to jest prawica.

Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy komentator tej tutaj dyskusji, kryjący się pod nickiem MIchał, wymienił nawet to "stawianie na silnych" jako charakteryzujące prawicowość, ale na samym końcu, po wywaleniu wcześniej góry jakiejś pojęciowej sieczki, skutecznie przesłaniającej to, co istotne.

Ludzie silni, naturalne zaplecze prawicy, występują w dyskusjach pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Ludzie słabi, naturalne zaplecze lewicy, kryją się za nickami. Chcą być elementem anonimowego tłumu. Oczywiście bywa tak, że ktoś silny ma jednak jakiś szczególny powód, by kryć się za nickiem. Dlatego w żadnym konkretnym przypadku nie można wyciągać wniosku z faktu, że ktoś chce być anonimowy. Liczy się jednak statystyka. Na Prawicy.net komentuje anonimowy tłum i mała grupka piszących z otwartą przyłbicą.

Drugą cechą ludzi słabych (naturalne zaplecze lewicy), jest publiczne przeżywanie swych "krzywd". Prawicowiec, nawet gdy w jakiejś konkretnej sytuacji przegra, to będzie o tej przegranej milczał, bo z punktu widzenia silnego, obnoszenie się ze swą "krzywdą", to powiadamianie wszystkich dookoła, że w konkretnej sytuacji było się jednak słabym. Tymczasem nawet w tej dyskusji bez końca tylko jojczenie, że herbata w PRL była niesmaczna, papierosy liche, zaopatrzenie w sklepach beznadziejne, no milion nieszczęść! To nie jest głos prawicowców.

Prawicowiec może co najwyżej mówić: Nie zapewniono ludziom dość kiełbasy, nie dano im dobrej herbaty etc. Nie może mówić: Mnie brakowało kiełbasy i ja cierpiałem z powodu podłej herbaty. Tak mówią słabi (naturalne zaplecze lewicy), którzy apelują w ten sposób o "prawdziwą sprawiedliwość".

Pozdrawiam serdecznie

PS. A zrozumieć się nie musimy. Ja nie uważam słabości i lewicowości za głupotę, za coś uwłaczającego. Przeciwnie, traktuję to jako zobowiązanie. Słabym trzeba okazywać serce. Skoro tylko jest taka możliwość, to dać im tej kiełbasy i dobrej herbaty na popitkę, niech już nie cierpią, niech mają tak upragnioną sprawiedliwość.

oto Marek Bekier

Podejrzewam, że Pan TBM

Podejrzewam, że Pan TBM poradzi sobie po swojemu więc wtrącam się na własną odpowiedzialność.
Doszukuje się Pan dominacji poglądów lewicowych lub co najmniej pomieszania prawicowych z lewicowymi u innych sam nieźle mieszając.
Przecież bycie człowiekiem silnym nie oznacza popierania silnych. Taka postawa to nie prawicowość tylko wyznawanie religii Nietzschego (napisałem "religii" a nie "filozofii" z rozmysłem). Prawica to głównie normalność. Człowiek jest jedynym gatunkiem w przyrodzie, który panuje nad światem dlatego, że potrafi chronić słabszych. Czyż ludzie zajmujący się dobroczynnością na własną odpowiedzialność i za własne pieniądze są słabi?
Pisze Pan, że prawicowiec nie skarży się na swój los co jest prawdą. Nie jest jednak w naturze prawicowca bezosobowe twierdzenie, że tego czy tamtego nie zapewniono bo pod tym bezosobowym zwrotem kryje się przekonanie o omnipotencji państwa. Prawicowiec raczej jest przekonany, że państwo ma monopol jedynie na przemoc wobec agresorów zewnętrznych i przestępców wewnętrznych. Na wszystko inne państwo powinno dać szanse aby ludzie sobie dawali radę sami bądź z pomocą tych silniejszych, którzy będą pomagać słabszym a nie równym sobie.
Przy tym wszystkim nie zaszkodzi, we własnym gronie, porozmawiać o wadach ustroju dalekiego od normalności.
PS
Żeby było jasne: za dalekie od normalności uważam za równo PRL jak III RP. Istotną różnicą jest tu fakt, że nienormalność PRL została nam narzucona przez układających się w Jałcie a nienormalność obecna to głównie skutek wychowania całego pokolenia przyzwyczajonego do nienormalności.

oto baba jag

jest Pan w błędzie

że nienormalność PRL została nam narzucona przez układających się w Jałcie a nienormalność obecna to głównie skutek wychowania całego pokolenia przyzwyczajonego do nienormalności

Dzisiejsza nienormalność jest ciągiem tamtej. Imperializm celto anglo saksoński rabował w ten sam sposób Rosję, Afrykę,Irlandię,Chiny. Nie Niemcy czy Francja, a koncerny Amerykańskie takie jak Monsanto,Nestle czy Kraft, holendersko brytyjski Unilever rządzą światem. Niemiecki BASF czy Francuski Danone nie są głównymi graczami na świecie. Jeżeli prawdą jest , że w roku 1980 ZSRR z powodów ekonomicznych oddało państwa układu KDL pod obcy rabunek to tak naprawdę nikt i nic nie ma do powiedzenia, a rządzi nami banda folksdojczy i sprzedajnych skurwysynów popierających takie oto twierdzenie:
Nestlé mówi, że dostęp do wody nie jest podstawowym prawem człowieka

oto Piotr Badura

Nie wydaje się to prawdą

Szanowna Pani Babo Jag
Nie wydaje się prawdą, by "w roku 1980 ZSRR z powodów ekonomicznych oddał państwa układu KDL pod obcy rabunek". Trudności ekonomiczne to była fikcja, spreparowana na użytek ciemnego ludu, który mógłby zostać zbieszony, przy przygotowywanej od lat zmianie ustroju. Pisałem już o tym na Prawicy.net.

Zwracałem uwagę, że np. niczym nieuzasadnionym horrendalnym wzrostem płac realnych w 1975 roku (wykres) zdruzgotano rynek tylko po to, by za chwilę wymusić na naiwnym Gierku podwyżki. Tymczasem ekipa odpowiedzialna za organizację strajków, ekipa odpowiedzialna za brutalne tłumienie tych strajków oraz ekipa odpowiedzialna za tworzenie "struktur obrony robotników" stały już wtedy pod parą.

Podobnie wyglądała sprawa w 1988. Gwałtowne obniżenie płac realnych w 1982, bardzo skromne podwyżki w następnych latach i cięcie w 1987 (wykres), doprowadziły niemal do równowagi rynkowej. Jednym drobnym ruchem można było zapełnić półki sklepowe i całkowicie zlikwidować wszelkie kartki. Generał Kiszczak rozmawiał wtedy z pozycji siły. Potwierdzał to wyraźnie w 2008 roku:

z5.jpg

Kontrakt z tzw. Zachodem został wreszcie ubity i można było jednym ruchem zdruzgotać rynek (tradycyjną w takich razach, niczym nieuzasadnioną horrendalną podwyżką płac realnych roku 1988). Ciemny lud w dużej części uwierzył, że nie da się inaczej rozwiązać problemu pustych półek sklepowych, jak tylko oddając Polskę tzw. Zachodowi.

Tymczasem tzw. Zachód okpił Polskę i inne państwa bloku, które weszły na tę drogę. Potraktowano je wszystkie jako tzw. wewnętrzną kolonię i poddano totalnemu wyzyskowi. Cwańsi szybko się połapali i zawrócili. Jako pierwsi zawrócili Białorusini. Z tego powodu mam dla nich ogromny szacunek. Obawiam się, że nasz naród może okazać się tym najgłupszym i będzie podążał fatalną drogą aż do całkowitego samounicestwienia. Ale będzie to wina naszego narodu, naszej narodowej głupoty i nie ma co szukać winnych w jakichś Jałtach czy gdzie indziej.

Pozdrawiam serdecznie i z nadzieją, że w końcu jednak dojdziemy, jako naród, do rozumu.

PS. Komentarze bez wulgaryzmów prezentują się jakby lepiej :-)

oto baba jag

A kim według Pana jest ktoś

PS. Komentarze bez wulgaryzmów prezentują się jakby lepiej :-)

kto zgadza się bez szemrania na dyktat Monsanto,Bechtela,czy Nestle.

P.S.
To na tym forum pisał ktoś o kordonie państw wygaszonych,czyż nie?

oto Piotr Badura

Problemem jest słabość uważająca się za siłę

Szanowny Panie Marku
Gdy piszę o sile i słabości, to nie mam na myśli siły i słabości fizycznej, choć m.in. je też. Na słabość składa się bardzo wiele elementów. Jednym z nich jest nieumiejętność poprawnego odczytania tekstu.

Napisał Pan: "Przecież bycie człowiekiem silnym nie oznacza popierania silnych". A czy ja coś takiego napisałem? Czy może Pan zacytować taką moją myśl? Mnie się zdaje, że napisałem wyraźnie: "Słabym trzeba okazywać serce. Skoro tylko jest taka możliwość, to dać im tej kiełbasy...". Nie zrozumiał Pan mojego tekstu.

Zapewne tak samo nie będzie Pan rozumiał różnych niekorzystnych dla Pana umów, które będzie Pan podpisywać, a gdy Pan pójdzie do sądu, to Pan przegra, ponieważ złe zrozumienie umowy nie będzie dla sądu argumentem. Wtedy Pan powie, że sądy i w ogóle całe państwo dalekie są od normalności. Czy bierze Pan pod uwagę, że "normalne państwo", w Pana rozumieniu, w ogóle nie może istnieć? To Pana "normalne państwo", w którym owce zjadają wilki, jest urojeniem.

Wszyscy liderzy, tak lewicowi, jak prawicowi, to ludzie silni. Nie zostaje się liderem, będąc słabym. Różnica jest w tym, że liderzy lewicowi wspierają słabych. Nazywają to "wyrównywaniem szans". Tymczasem liderzy prawicowi wspierają silnych, bo wspieranie silnych jest istotą prawicowości, a całą resztę rzeczy, przypisywanych prawicy, tylko do niej doklejono. Pan zdaje się oczekiwać "prawicowych liderów wspierających słabych". Coś takiego jest tylko urojeniem, podobnie jak Pana "normalne państwo".

Domaganie się przez ludzi słabych prawicowego państwa jest jak wołanie cieląt, którym zbrzydł już weterynarz, bo daje im jakieś wstrętne lekarstwa, a jeszcze i zastrzyki, a tymczasem rzeźnik nie ma żadnych lekarstw i zastrzyków, a jeszcze patrzy na cielęta rozradowany. Cielęta głosują więc na rządy rzeźnika.

Chyba nie zrozumiał Pan mojego rozróżnienia w kwestii braku kiełbasy między prawicowcem, czyli domniemanym silnym, a słabym. Silny ma zawsze potrzebną mu kiełbasę. Nie może więc skarżyć się, że mu jej brakowało. Może tylko dostrzegać problem, że innym brakowało. Jeśli ktoś skarży się, że brakowało mu kiełbasy, to tym samym deklaruje swą słabość.

Zawsze byli silni i słabi. To stan normalny. Problemem, wobec którego stoimy obecnie, jest wdrukowanie przez propagandę w umysły słabych, że mają oni takie samo prawo być silnymi, jak silni. Państwo "ma im dać szansę" na bycie silnymi. To zaczyna się już w przedszkolu, a w szkole idzie pełną parą. Nauczyciel nie ma prawa dać uczniowi odczuć, że jest słabym uczniem. Obowiązkiem nauczyciela jest wyrobić w słabym uczniu przekonanie, że jest świetnym uczniem. Dzięki temu szkołę, ba! studia!, może ukończyć nawet analfabeta, który wprawdzie pisać i czytać nie potrafi, ale ma się za tytana intelektu.

Jeśli ktoś jest słaby, to w jego interesie jest, by to rozumiał, gdyż słaby, świadomy swej słabości, jest bezpieczniejszy. Słaby, przekonany o swej sile, koniec końców zagłosuje na swego rzeźnika.

Pozdrawiam serdecznie

PS. A prawica to wspieranie silnych. Reszta to tylko ogłupianie słabych przez rzeźnika.

oto TBM

ale o co się rozchodzi?

Szanowny Panie,

wprowadził Pan do dyskusji tyle bezładnych wątków nie powiązanych ze sobą ani z tematem dyskusji, że doprawdy trudno z tym dyskutować.

Pisał Pan o jakichś dzieciach słabych i silnych, i Michale, który coś tam wywalił o jojczeniu i o tym, jaki to Pan silny. To wszystko pewnie prawda, choć nie śledzę Pańskiej twórczości na tyle dokładnie, żeby rozwiązywać wszelkie Pańskie testy prawicowości.

Ale - choć prawdziwe - nie ma to żadnego związku z moim zdaniem z którym jest Pan uprzejmy polemizować.

Bez względu na różnice we wspomnieniach i oceny PRL zgodzi się Pan, że PRL była państwem lewicowym - we wszystkich obszarach swojej aktywności. A skoro tak, to popierania takiego państwa, stawiania za wzór i chęci jego powrotu nie można nazwać poglądami prawicowymi. Popieranie państwa lewicowego jest poglądem lewicowym.

Nie wnikam czy jest Pan silnym twardzielem, z pewnością tak skoro sam Pan tak o sobie pisze to to musi być prawdą. To tylko dowodzi, że ta siła o której Pan pisze, że ma jej tyle, że strach się bać, jest tylko warunkiem "koniecznym niewystarczającym" jak mawiają matematycy do bycia osobą o poglądach prawicowych.

Jeśli Pan pozwoli odniosę się jeszcze do Pańskich słów jakoby "na Prawicy.net komentuje anonimowy tłum i mała grupka piszących z otwartą przyłbicą."

Otóż po pierwsze chciałbym zwrócić Pańską uwagę, że podniesienie przyłbicy nie sprawia, że łeb jest mniej zakuty a tylko tak się może wydawać bo z przodu jest dziura.

A po drugie proszę sobie pozwolić powiedzieć, że fakt, że podpisuje się Pan słowami "Piotr Badura" nie czyni Pana nawet o włos mniej anonimowym. Z punktu widzenia wszystkich czytelników to tylko nick - choć brzmiący jak imię i nazwisko. Nie chce Pana urazić, ale nie jest Pan znany przez nikogo z czytelników PN. "Piotr Badura" to tylko ktoś kto się tak podpisuje - w realu może Pan równie dobrze być trzynastoletnią pannicą o blond włosach i pryszczach.

Dokładnie jak TBM.

Dyskutuję z Pańskimi poglądami prezentowanymi na forum a nie z Panem. Fakt, że jest Pan "zalogowanym użytkownikiem" mówi mi tylko, że za każdym razem post podpisany "Piotr Badura" napisała ta sama osoba. I to w ogóle nawet o milimetr nie unosi żadnej przyłbicy.

Jako zalogowany (od ponad 10. lat na PN zalogowany) użytkownik mogę dać Panu tylko gwarancję, że każdy tak podpisany komentarz ja napisałem. A TBM będzie dla Pana tak samo anonimowe jak dla mnie "Piotr Badura"

Jeśli Pana naprawdę interesuje jak się nazywam w realu - wystarczy spytać. Choć nie do końca wiem po co Panu ta wiedza. Mnie na przykład zupełnie nie interesuje jak się naprawdę nazywa osoba podpisująca się "Piotr Badura" - bo niby dlaczego miałoby to mnie interesować?

pozdrawiam
TBM
ps
muszę przyznać, że różnie mnie już w życiu przezywano... ale poglądów lewicowych jeszcze nikt mi nigdy nie sugerował. Bardzo ciekawe doświadczenie :)

oto Krzych Adam

Doskonały wpis Panie Bartku!

Pan Piotr Badura jest prawicowy w taki sam sposób jak jego idol, tow. Wiesław jakże słusznie nazywany Gnomem i Ciemniakiem. Tow. Władysław Gomułka, ksywka organizacyjna "Wiesław" miał nawet certyfikat wydany przez Bieruta na to że był nie tylko prawicowcem ale i nacjonalistą. Pan Badura urodził się za późno by podobny certyfikat otrzymać więc musi się do Gnoma przyklejać ze swą "prawicowością".

Co zaś do używania "nicków", bądź "noms-de-plume". Zastanówmy się któż jest nam bardziej znany - "anonimowi" Bolesław Prus lub Joseph Conrad, czy też taka postać występującą z odkrytą przyłbicą jak Piotr Badura.

oto Piotr Badura

Czy to aby na pewno tylko do mnie?

Szanowny Panie TBM
Niektóre fragmenty Pana komentarza wskazują, że zwraca się Pan do mnie, ale znów inne sugerują, że chodzi Panu o kogoś innego.

Bez względu na różnice we wspomnieniach i oceny PRL zgodzi się Pan, że PRL była państwem lewicowym - we wszystkich obszarach swojej aktywności. A skoro tak, to popierania takiego państwa, stawiania za wzór i chęci jego powrotu nie można nazwać poglądami prawicowymi. Popieranie państwa lewicowego jest poglądem lewicowym.

1) Absolutnie nie zgodzę się, że PRL była państwem lewicowym we wszystkich obszarach swej aktywności. Państwo lewicowe wspiera słabych. PRL, zwłaszcza od końca lat 60. marnie wspierała tych słabych, np. panu Markowi nie dawała dość kiełbasy, babci pana Aleja sprowadziła rentę wdowią do starego portfela, panu Krzychowi Adamowi kazała pić wstrętną herbatę Ulung, której smak prześladuje go do dziś. Lista tych krzywd, wyrządzonych słabym przez PRL, zdaje się nie mieć końca, a Pan mi tutaj, że ja się zgodzę, iż PRL była lewicowa w każdym calu. Gdyby była lewicowa, to by ich nie krzywdziła.

2) Nie popierałem PRL, nie stawiałem PRL za wzór, nie wyrażałem chęci powrotu do PRL. Wprost przeciwnie, nawet w tej tutaj dyskusji wyjaśniałem, że nie mogę wymienić wszystkich złych rzeczy z PRL, bo byłoby tego zbyt wiele. Pisałem też, że "sentyment do PRL nie jest tęsknotą za PRL" i nie oznacza on chęci powrotu do PRL. Stanowczo więc moje wypowiedzi pomieszały się Panu z wypowiedziami kogoś innego.

Nie chce Pana urazić, ale nie jest Pan znany przez nikogo z czytelników PN. "Piotr Badura" to tylko ktoś kto się tak podpisuje - w realu może Pan równie dobrze być trzynastoletnią pannicą o blond włosach i pryszczach.

Nie uraża mnie Pan, ale dowodzi swej słabości (intelektualnej).

1) Twierdzenie, że nie jestem znany przez nikogo z czytelników PN jest absurdem. Od wielu czytelników PN dostaję mejle, także z pomocą w sprawach wykraczających poza moje kompetencje. Załóżmy jednak, że się Pan tylko przejęzyczył i nie chodziło Panu o czytelników, ale o autorów. Na Prawicy.net jest np. dostępne moje wspólne zdjęcie z Januszem Sanockim - autorem Prawicy.net. Redaguję dział BECZKA na portalu, którego administratorem jest inny autor Prawicy.net. Są wśród autorów Prawicy.net nawet takie osoby, które znają mnie osobiście od ponad czterdziestu lat. I, co najważniejsze, nawet średnio sprawna osoba może bez trudu znaleźć w sieci szereg urzędowych danych, pozwalających mnie zidentyfikować. Pan natomiast beztrosko wypisuje piramidalne głupstwa, bo nie umiał Pan sprawdzić, czy też był Pan zbyt leniwy, co w końcu na jedno wychodzi, bo i to, i to jest słabością.

2) Zakładam, że nie prowadzi Pan na Prawicy.net działalności agenturalnej. Skoro tak, to nie rozumie Pan istoty problemu. Nie leży on w tym, że ukrył się Pan za nickiem TBM, ale w tym, że ktoś może działać na Prawicy.net jednocześnie jako TBM, Wiesiek, kotek, maupa, fąfel, Zdzisiek, ABC i co tam jeszcze, a wszystko w ramach etatu. Mógłbym występować na Prawicy.net także jako np. Ryszard Borecki, jednak koszt stworzenia fikcyjnego adresu i telefonu Ryszarda Boreckiego, fikcyjnego kręgu jego znajomych, miejsca pracy etc. jest tak duży, że z punktu widzenia wiadomego pracodawcy taka zabawa nie opłaca się. Ale anonimowe nicki nic nie kosztują. Można je tworzyć na kopy.

To tylko dowodzi, że ta siła o której Pan pisze, że ma jej tyle, że strach się bać, jest tylko warunkiem "koniecznym niewystarczającym" jak mawiają matematycy do bycia osobą o poglądach prawicowych.

Tu chyba też polemizuje Pan z kimś innym. Nigdy nie twierdziłem, że z bycia silnym automatycznie wynika prawicowość. Wprost przeciwnie. Byłem zwolennikiem poglądu, że liderami na lewicy też zostają tylko silni.

Ja tylko nieustannie wyrażam zdziwienie, że słabi boją się lewicowych rządów (które z definicji dbają o słabych) i wydaje im się, że lepiej wyszliby na prawicowych rządach (które z definicji dbają o silnych). Tak samo dziwiłbym się cielętom, głosującym za rządami rzeźnika.

Pozdrawiam serdecznie

oto TBM

@ Piotr Badura

Szanowny Panie,
Jak zwykle pisze Pan dużo, głupio, obraźliwie i kompletnie nie na temat. Wykazując do tego kompletne lekceważenie logiki.

Treść Pańskiego komentarza pozostaje nijak do tego o czym pisałem. Chce mi Pan udowodnić, że w dowodzie osobistym ma Pan wpisane słowa "Piotr Badura" i się tak nazywa? Wie Pan, ja tego nigdy nie kwestionowałem (ani tez nie wierzyłem w to). Po prostu jest mi wszystko jedno jak się Pan(i) nazywa. Czytam Pańskie komentarze (przyznaję chętnie, że niektóre z zainteresowaniem) i tyle.

Założenie, że nie znalazłem... beczki... bo jestem za głupi albo za leniwy jest po prostu dowodem nadęcia się swoją wielkością. Nie szukam Pana w internecie bo mam to gdzieś jak się Pan naprawdę nazywa. Nie wspominając już o tym, że sama alternatywa ograniczona do dwóch przypadków dowodzi albo stosowania prymitywnego chwytu erystycznego (o co w żadnym przypadku nie chcę Pana podejrzewać) albo niedostatków umysłu w stopniu znacznym.

Co do Pańskich obrzydliwych sugestii o agenturalność to w rewanżu mogę tylko stwierdzić, że byłoby wysoce nieuprzejme, gdybym podejrzewał służby o taka biedę, że nie stać ich na stworzenie w sieci legendy z Ryszardem Boreckim czy Piotrem Badurą wraz z takim ładnym zdjęciem. Wie Pan, są etaty i Etaty. Widać zasługuje Pan na coś więcej niż zwykły nick. Ciekawe za jakie zasługi, bo przecież nie za tytaniczny intelekt.

Panie Piotrze, mam propozycję, skończmy może te drobne złośliwości i - jeśli uzna Pan za stosowne - skoncentrujmy na meritum. Napisał Pan, że PRL nie była państwem lewicowym dowodząc, że nie dbała o słabych.

Ale przecież lewica w ogóle nie dba o słabych, tylko o własne korzyści i żerowanie na innych. W swoim statucie PZPR pisze, że jest "spadkobierczynią dorobku Pierwszego Proletariatu, SDKPiL, PPS-Lewicy, KPP, PPR i lewicowego nurtu w PPS". PZPR rządziła PRLem niepodzielnie, w kraju był centralizm doprowadzony do najwyższego stopnia.

Jak w takiej sytuacji można mówić, że PRL nie była krajem lewicowym (w sensie: rządzonym przez lewicę i zorganizowanym według lewicowych wyobrażeń)?

Pisze Pan, że nie dbała o słabych - oczywiście, że nie. Lewica (także dzisiejsza) tylko mówi, że dba, jej celem jest rabunek i uwłaszczenie się kosztem innych, których w razie oporu należy (w kolejności) wyśmiać, odczłowieczyć, zamknąć, zabić. Ale lewicowość była wpisana we wszystkie możliwe statuty, idee, nauczanie, przemówienia. Była obowiązującą ideologią. Za "odchylenia prawicowe" można było nie tylko wylecieć z partii, ale i trafić do więzienia.

Jak w takim razie można mówić o nielewicowości PRL? Jeśli to nie było państwo lewicowe to jakie było pańskim zdaniem?

pozdrawiam
TBM

oto elvis

O wszystkim decyduje właściwe kryterium,

Według p. Badury można nazwać prawicowym ustrój Białorusi, bo państwo to dba o słabych. Ba, pewnie też Korei Płn i Kuby.

oto Krzych Adam

Witam w gronie słabych zdaniem p. Badury.

Słabych w każdym rozumieniu tego pojęcia. Także (a może przede wszystkim) intelektualnie. No i nie rozumiejących istoty problemu, który stworzył sobie p. Piotr Badura, który dzięki m.in. "Beczce" na portalu swego znajomego jest w swym własnym pojęciu osobą niezwykle szeroko znaną. A że nie nam, to już tylko nasza wina.

Przez dłuższy czas, szczególnie kiedy odszedł z tego portalu mój osobisty znajomy p Antares, byłem dla p. Badury jeśli nie jedynym to najbardziej słabym intelektualnie komentatorem tutaj. To wszystko przez to że najpierw dobrotliwie i nawet życzliwie, a potem coraz ostrzej zwracałem p. Badurze uwagę, że używając określenia jednego z komentatorów tutaj, wysmaża "kocopoły". W ostatnim okresie p. Badura był tak miły, że dołączył do mnie cały szereg w jego opinii intelektualnie słabych osób jak p. Alej, p. Mar.Jan, a teraz także i Pan.

Cieszę się bardzo że znalazłem się w tak znamienitym gronie. Wolę to niż być zaliczanym do siłaczy intelektualnych, takich jak sam p. Badura.

A tak patrząc na to nieco z innej strony. Te nietzscheańskie rozważania o silnych i słabych mogłyby dziwić, gdyby już wcześniej "nasz" siłacz intelektualny nie wyznał swego podziwu do pruskich kaprali.

oto baba jag

Bardzo dobrze Panie Piotrze

no to wypisać poproszę co Wam złego zrobił PRL. Tylko proszę pisać poważne rzeczy a nie te dyrdymały o wolności i occie w sklepach.

oto Piotr Badura

Wygląda na to, że zwraca się Pani do mnie

Szanowna Pani Babo Jag
Nie skarżyłem się, że PRL zrobił mi coś złego (choć mógłbym się tak skarżyć). Napisałem tylko, że w PRL "rzeczy złych też nie brakowało". Nie będę pisać o wszystkich, bo byłoby tego zbyt wiele. Odniosę się do najlepszego chyba okresu PRL, tj. lat 1956-1970.

Mimo że Władysław Gomułka był prawdopodobnie najwybitniejszym polskim politykiem XX wieku, to dał się wmanewrować w absurdalną wojnę z Kościołem, zamiast z nim serdecznie współpracować. Zmarnowano więc spory potencjał, tkwiący w polskich katolikach, bo nie włączono ich w pełni w budowę siły Polski.

Błędem były chłodny stosunek PRL lat Władysława Gomułki do osiągnięć II RP. Prawda, że te osiągnięcia były skromne, ale tym bardziej należało docenić przynajmniej te, które były. Należało też bardziej docenić wojenne bohaterstwo żołnierzy AK etc. Należało budować serdeczniejsze stosunki z Niemcami (i nie chodzi mi o urzędową przyjaźń z NRD). Tego wszystkiego nie było, i to było złe.

W czasach Gierka i późniejszych doszła jeszcze fatalna polityka gospodarcza, zakończona totalną katastrofą w wykonaniu III i IV RP.

Jeśli chodzi o moje "osobiste krzywdy", to się na takie nie uskarżam. Pan HeS napisał już tutaj, że gdy obywatel PRL "nie miał ambicji "bycia kimś" to sobie bez problemów dożył skromnej emeryturki". Ja w zasadzie nie miałem ambicji "bycia kimś", a ściślej to "bycie kimś" traktowałem jako obowiązek wobec ojczyzny. Skoro ojczyzna (tak PRL, jak III i IV RP) zwolniła mnie z tego obowiązku, to ja mogłem tylko nisko się ukłonić i powiedzieć: "Dziękuję ci ojczyzno". Bez obowiązków życie jest przecież przyjemniejsze.

Pozdrawiam serdecznie

oto TBM

pozdrowienia

Szanowny Panie, odniosłem wrażenie (pewnie niesłuszne), że odebrał Pan moje "pozdrowienia dla onych" jako swego rodzaju uszczypliwość. Zapewniam, że tak nie jest, staram się życzyć dobrze wszystkim, nawet (a może zwłaszcza) gdy się z nimi nie zgadzam a pozdrowienia były szczere.

Wiem, że wysoko Pan sobie ceni PRL a właśnie przyznał się, że także tęskni :) To nie moja sprawa i jedynym moim zdaniem na ten temat, które mogę ujawnić jest zdziwienie. Nic mi bowiem do tego co kto lubi. Ja nie tęsknię i też nikomu nic do tego :)

Ale PRL był państwem lewicowym, partia rządząca była partią lewicową, wszelkie przejawy gospodarki, polityki, zasady organizacji życia społecznego, kulturalnego etc. etc. etc były lewicowe.

Zatem jedynym wnioskiem jest to, że "prawicowiec tęskniący za PRL" jest oksymoronem. A tęsknota za lewicowym państwem, tęsknota nieodłącznie związana z chęcią powrotu, jest uczuciem jakie żywiłby wegetarianin tęskniący za zlikwidowaniem zieleniaka na rogu i przywróceniem w tym miejscu sklepu mięsnego.

Nie można połączyć tych dwóch rzeczy. Nie tylko moim zdaniem, ale w ogóle. Osoba przyznająca się do poglądów prawicowych nie może tęsknić za lewicowym sposobem rządów.

pozdrawiam
TBM

oto Krzych Adam

No i udało się Panu trafić pierwszym strzałem.

Na latającego potwora spaghetti, który mówi osobie, że jest na prawej stronie prawicy, a jednocześnie wierzy w lewicowe utopie. A to wcale nie jedyny taki potwór. Powtórzę jedynie: Мало ли... ?

oto pioszo54

Hm, zależy jakie wartości

Hm, zależy jakie wartości stawiamy w centrum pojęcia "prawicowość".
Jeśli postawimy tam wolność, ale "wolność od" oraz wolność gospodarczą, to oczywiście PRL był państwem lewicowym, z jedynie niewielką enklawą wolnych zawodów i rzemiosła. Wolność osobista była zaś ograniczana przez zależność od ZSRR i wszechwładzę aparatu bezpieczeństwa.

Jednak, jeśli w centrum "prawicowości" postawimy wartości tradycyjne (a też będące warunkiem koniecznym naszej udanej egzystencji), więc rodzinę i (kluczową dla jej bezpieczeństwa) lokalną społeczność, oraz związaną z nimi "wolność do", to sprawy zaczynają wyglądać inaczej - PRL czy obecna Białoruś, zyskują a świat zachodni traci.
Takie po prostu są liczby.

Mówiąc brutalnie - o wartości naszych poglądów decyduje demografia.

oto TBM

Odchylenia herezyjne :D

cytuję pioszo54:

jeśli w centrum "prawicowości" postawimy wartości tradycyjne (a też będące warunkiem koniecznym naszej udanej egzystencji), więc rodzinę i (kluczową dla jej bezpieczeństwa) lokalną społeczność, oraz związaną z nimi "wolność do", to sprawy zaczynają wyglądać inaczej - PRL czy obecna Białoruś, zyskują a świat zachodni traci.

Przecież i "wolność do" rodziny i do społeczności lokalnej to najstraszniejsze herezje socjalizmu/komunizmu: odchylenie trockistowsko-prawicowe. PRL był zarządzany centralnie, im niżej tym mniej kompetencji a więcej sprawozdawczości.
A co do rodziny to Pawka Morozow był stawiany polskim dzieciom za wzór. Przykład wprawdzie spoza Polski, ale ideologicznie leżący u podstaw.

pozdrawiam
TBM
ps
o współczesnej Białorusi wiem za mało by się wypowiadać, ale w PRLu żyłem i nie muszę go poznawać z opowiadań.

oto pioszo54

Jeszcze raz - liczby.

Jeszcze raz - liczby.
Poza tym, jak jeszcze pamiętamy, rodzina i wiara i Koścół miały się zdecydowanie lepiej w prylu niż obecnie. (więc praktyka była zdecydowanie inna od tego, co Pan pisze)

A co do rodziny to Pawka Morozow był stawiany polskim dzieciom za wzór. Przykład wprawdzie spoza Polski, ale ideologicznie leżący u podstaw.

Przepraszam, ale pieprzy Pan głupoty, do szkoły poszedłem w 1960-tym i nigdy nie zetknąłem się w prylu z popieraniem donosicielstwa.

oto Kurek

Tak to już jest, że "lewa"

Tak to już jest, że "lewa" część naszej prawicy, która jest tak antywolnościowa, że aż prokomunistyczna, zawsze jakoś tak nieprzypadkowo zachwyca się albo przynajmniej chwali okres PRL pod rządami Gomułki. ;) Że właściwie było dobrze, bo co prawda biednie i siermiężnie ale była to sprawiedliwa bieda dla wszystkich. No i też dobrze, bo nasze zamknięcie chroniło nas od zgnilizny moralnej Zachodu.

oto Piotr Badura

Wprawdzie jestem prawa część prawicy, ale...

Szanowny Panie Kurku
Trafnie Pan zauważa, że okres Gomułki (1956-1970) jest szczególnie doceniany na prawicy. To zrozumiałe, w kontekście faktu, że w PRL Gomułkę oskarżono i posadzono za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne.

Nietrafnie Pan zauważa, że za Gomułki było biednie i siermiężnie. Myślę że ma Pan poważne luki w wiedzy z zakresy szkoły podstawowej. Może coś by pomogły korepetycje, zwłaszcza z arytmetyki.

Pozdrawiam serdecznie

oto Mar.Jan

Nie moge się połapac, czy pan na powaznie czy zartuje?

Zakładam, że na poważnie, więc informuję:
Gomułka, słusznie zwany przez J.Szpotańskiego "Gnomem" miał ograniczona zdolnośc rozumienia jak działa ekonomia. Ogarniał umysłem tylko to, że jego ojce sami sobie robili łapcie, sami tkali płótno na siermięgi, sami robili wszystko i zapałki dzielili na czworo.
Dlatego wedle zamysłu ówczesnego kierownictwa Partii zbudowano słynne osiedle "Za Żelazną Brama" w którym wchodzi sie do klitek schylając głowę, żeby nie walnąć w żyrandol (po co komu zyrandol w komunie?) i nie można było rozłozyc rak zbyt szeroko, bo można było walnąc w ścianę i wybic dziure do sąsiada.
Jak kto nie wierzy to tu niech posłucha: Gwoździk
Budynki stawiane z oszczędnych materiałó w wielu miastach już od wielu lat się rozpadają, więc musiały być wyburzane. Gomułka uważąl że najlepiej POlska wyjdzie na autarkii gospodarczej.
Jego towarzysze gdy już mieli dośc tepego GNoma uknuli spisek, polegajacy na tym, że tuż przed Świętami 1970 roku rząd podniósł ceny żywności o kilkadzieiąt procent, co doprowadziło ludzi do rozpaczliwych demonstracji, a potem już wszyscy chyba znaja tę historię? I tak nastąpił nowy etap w budowie najlepszego z ustrojów, tym razem na koszt chytrych kapitalistów, czyli za pozyczone pieniądze. Jednak kapitaliści okazali się nie tylko chytrzy, ale i cierpliwi i doczekali się tego, że Polska własnie z duma ogłosiła, że w grudniu 2015 roku spłaci ostatnia ratę pożyczek towarzysza Gierka, cos ponad 200 mln dolców. Bogaci jestesmy, to co nam tam 200 mln dolców...
Takich to mielismy (i mamy nadal) budowniczych najlepszego z teoretycznych ustrojów, który ma tylko taka wadę, że zupełnie nie pasuje do ludzkich oczekiwań.
Budowniczowie jednak mieli własne sklepy ("za żółtymi firankami") własne szpitale, wszystko mieli wlasne, żeby nie musieli się tłoczyć i przepychac z motłochem. NAwet szampana pili w imieniu ludu pracujacego miast i wsi.

oto Krzych Adam

Tu nie ma miejsca na żarty.

Skoro partia w 1948 roku oskarżyła tow. Wiesława (który oprócz tego w różnych okresach znany był także jako Gnom i Ciemniak, a nawet jako Naczelny Ciemniak PRL-u) o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne to on prawicowcem i nacjonalistą był. Była to prawicowość dokładnie tego samego gatunku jak ta, którą nam tu prezentuje Pański interlokutor. BTW partia, która oczywiście w ocenie Ciemniaka mylić się nie mogła, a która latem 1948 roku tak oskarżyła Gnoma to była jeszcze PPR, tak w ogóle, a oskarżono go i posadzono za odchylenie jeszcze w RP bo PRL formalnie powstała dopiero cztery lata po oskarżeniu, a ponad rok po posadzeniu.

Zaś co do "biedy i siermiężności". Jestem pewiem, że Pańskie "poważne luki w wiedzy z zakresy szkoły podstawowej" mogłyby zostać przez Pańskiego interlokutora naprawione. Może też "coś by pomogły korepetycje, zwłaszcza z arytmetyki", które jestem pewien gotów jest on udzielić.

oto Piotr Badura

To może być Pana problem

Szanowny Panie Mar.Janie

Mocno obawiam się, że połączenie absolutnego braku zrozumienia tego, co działo się w PRL, z wielkim zadufaniem, powoduje, że niektórzy czasem wytrwale pracują na rzecz swych przeciwników.

Pytałem już tutaj, od kiedy generał Kiszczak (a w ślad za nim generał Jaruzelski) pracował na drugą stronę, tzn. na rzecz tzw. Zachodu. Nie wierzę, że na początku lat 80. generał Kiszczak jeszcze nie był już podwiązany pod Zachód. W końcu słał wtedy do niego poufne liściki prezydent Reagan (a przynajmniej o jednym liściku z 1983 roku zawiadomiono nas publicznie).

Jeśli np. założymy, że obalenie Gomułki w końcu lat 60. było dziełem gen. Kiszczaka i wspierającego go gen. Jaruzelskiego, jeśli weźmiemy pod uwagę, że antygomułkowska akcja propagandowa (te wszystkie kabaretowe taniejące lokomotywy etc.) było sterowane przez gen. Kiszczaka, to ci, którzy się w te działania włączali, byli obiektywnie współpracownikami gen. Kiszczaka, choć zapewne w znakomitej większości nieświadomymi współpracownikami.

Nie można dziwić się, że ludzie jakiejś gry politycznej nie rozumieli. Mają ważniejsze sprawy na głowie (rodzina, dom etc.). Można jednak dziwić się tym, którzy dzielnie starali się, by nie zrozumieć, a jednocześnie prowadzą intensywną działalność publiczną (pisanie na Prawicy.net jest działalnością publiczną) na rzecz tego, co zrobili gen. Kiszczak i wspierający go gen. Jaruzelski.

W wyniku działań generałów mamy dziś III RP, co dla Polski i Polaków wydaje się być tragedią, żeby nie powiedzieć wyrokiem śmierci. Oczywiście nie wierzę, że generałowie tak sobie wyobrażali Polskę, o którą walczyli. Wierzę w ich patriotyzm i dobre intencje. Ale w polityce odpowiada się za skutki, a te są niestety fatalne.

Wydaje mi się, że zasadnicza zmiana politycznego kursu Polski nie nastąpiła w 1989, ale w 1970. Dlatego uważam też, że kto dziś bierze udział w fałszowaniu obrazu Polski lat Gomułki i w zamazywaniu obrazu przewrotu, który dokonał się w końcu lat 60., ten jest świadomym lub nieświadomym współpracownikiem generała Kiszczaka.

Pozdrawiam serdecznie

oto Mar.Jan

A cóz to za wierutne bzdury pana Badury?

Wszyscy dobrze wiemy, że w 70 roku jedna frakcja (postepowców) komusza zrobiła przewrót przeciwko frakcji komunistów siermiężnych, bo była spragniona wlaśnie tego otwarcia na Zachód, oczywiście otwarcia rozumianego po komuszemu: Zachód, czyli kapitaliści miał tolerować komunistów i z nimi współpracowac do tego stopnia, aby sami sprzedali sznurek na którym ich się powiesi. Pan generał JAruzelski, jak to również wszyscy powinni już chyba wiedzieć, kiedy strasznie bał się Solidarności (a czegóż właściwie się bał, skoro on i pan towarzysz Kiszczak rzekomo chcieli bratac się z zachodem?) jeszcze kilka miesięcy przed słynnym przewrotem 13 grudnia roku pamiętnego, kołatał u swych braci komuchów sowieckich, czyli u samego Breżniewa, o wsparcie materialne i pomoc militarną w planowanej rozprawie z Solidaruchami. Breżniew chętnie by go wsparł kilka lat wczesniej, ale wtedy juz ZSRR dogorywał i nie był w stanie wspomóc braci polskich, więc nakazał panu genearału, aby sam sobie rozwiązywał swoje wewnetrzne problemy.
No i generał Kiszczak z Jaruzelem sami dali radę, kosztem zaledwie 9 trupów w kopalni Wujek a potem jeszcze kilkunastu zadźganych, uduszonych, utopionych i zepchniętych ze schodów przez "nieznanych sprawców". Zdaje się, że paru trakże wyrzucono przez (zakratowane) okna z róznych aresztów śledczych.
Jak na przedstawicieli Reagana i papieża Jana Pawła na Polskę to chyba trochę przesadzili, nie uważa pan?

oto Piotr Badura

Miejsce Pana teorii jest na śmietniku

Szanowny Panie Mar.Janie
W czasach młodości uczono mnie jakoś tak, że wszelkie teorie objaśniające rzeczywistość można podzielić na trzy rodzaje:
1) teorie, które nie są w stanie wytłumaczyć nawet znanych faktów - miejsce tych teorii jest na śmietniku
2) takie, które tłumaczą wszystkie znane fakty, ale nic więcej - są to teorie użyteczne, choć ich wartość jest niepewna
3) takie, które nie tylko tłumaczą znane fakty, ale jeszcze wskazują, że muszą istnieć inne, dotąd nieodkryte fakty, i te fakty rzeczywiście się odkrywa - to są najwartościowsze teorie.

Pan teoria biegu wydarzeń w PRL nie tłumaczy nawet znanych faktów, np takiego, o którym już wcześniej pisałem:

z4

W tej sytuacji właściwym miejscem dla Pana teorii jest śmietnik, a przynajmniej kiedyś mnie tak uczono.

Gdy już zmodyfikuje Pan swą teorię tak, że będzie ona wyjaśniać fakt ujawnienia, iż w 1983 prezydent Reagan "kołatał" do generała Kiszczaka, to będziemy mogli dyskutować. Trudno jednak dyskutować na gruncie śmietnikowej teorii.

Pozdrawiam serdecznie

oto Mar.Jan

Sądzę, że lepiej pan by zrobił, zamiast czytać bajki napisane

przez Kiszczaka czy Jaruzelskiego, poczytac dokumenty historyczne cytowane w wielu dostępnych książkach, m.in. W.Bukowskiego, oraz we wpomnieniach innych, bardziej wiarygodnych uczestników ówczesnych wydarzeń.
Kiszczak z pewnościa jest jeddnym ze starych mistrzów dezinformacji.
Warto czasem takie rzeczy pamiętać!

oto Adam Z.

Tak to już jest, że "lewa"

Tak to już jest, że "lewa" część naszej prawicy, która jest tak antywolnościowa, że aż prokomunistyczna, zawsze jakoś tak nieprzypadkowo zachwyca się albo przynajmniej chwali okres PRL pod rządami Gomułki. ;)

Mnie bardziej od pochwał PRL, interesuje sprawa zbieżności losów ówczesnych polityków układu pojałtańskiego, zwłaszcza tych, do których faktycznie mają u nas ciągoty środowiska narodowo - konserwatywne. Czyli w "naszym" przypadku będzie to Władysław "Wiesław" Gomułka, którego można - bez obrazy dla kogokolwiek - porównać do Karola de Gaulle'a:

Obaj w czasie wojny wystapili przeciw legalnym władzom: Gomułka - przeciw rządowi emigracyjnemu i siłom II RP - de Gaulle - przeciw Petainowi.

Obaj dochodzą do władzy po 45 roku korzystając z "pomocy" obcych mocarstw. Jeden stawia na Moskwę, drugi - na Londyn i potem Waszyngton.

Obaj chcą się wybić na większą niezależność od tych, którym zawdzięczają władzę.
De G. występuje ze struktur wojskowych NATO (mógł sobie na to pozwolić, bo miał broń atomową) G. nie miał więc mógł tylko na usunąć sowieckich "doradców" wojskowych i politycznych

Obaj zostają odsunięci od władzy i powracają do niej dzięki mniej lub bardziej miękkiemu zamachowi stanu - G. 1956, de G. 1958.

Obaj krwawo tłumią protesty - Wybrzeże i kryzys algierski skutkujący egzekucjami i internowaniami.

Obaj potępiają Izrael w 1967, obaj mogli sobie pozwolić na krytykę lobby żydowskiego i zbliżenie z państwami arabskimi

Obaj kończą w podobnych okolicznościach - de G. po "studenckiej" rewolcie 1968, G. kilkanaście miesięcy po "studenckim" marcu 1968.

oto Piotr Badura

Gomułka coś tłumił na Wybrzeżu?

Szanowny Panie Adamie Z.
Twierdzenie, że Gomułka coś tłumił na Wybrzeżu jest, proszę się nie obrażać, dowodem ignorancji. Podczas wydarzeń na Wybrzeżu Gomułka był już w absolutnie szczelnym matriksie. Krwawym tłumieniem protestów na Wybrzeżu kierowali prawdopodobnie Kiszczak i Jaruzelski, podobnie jak wydarzeniami 1968 roku i 1976 roku. Pytałem już na Prawicy.net, od kiedy pracowali oni na drugą stronę. Zwłaszcza generał Kiszczak. Odpowiedź na to pytanie wydaje mi się kluczowa dla zrozumienia biegu wydarzeń w PRL.
Pozdrawiam serdecznie

oto Czesław

Dlaczego bunty

Według mnie wszelki opór wobec PRL-u wynikał z dążenia Polaków do niepodległości, sprawy socjalne to tylko pretekst. Głównym grzechem komunistów było niszczenie tożsamości Polaków, pragnęli wychować "nowego człowieka" to samo robią przecież liberałowie z PO. Powstanie na Węgrzech, w Czechosłowacji i ciągłe bunty w Polsce to było dążenie do suwerenności. Przecież o to też chodziło Czeczenom i o to chodzi Kurdom.

oto Piotr Badura

Mam dokładnie odwrotny pogląd

Szanowny Panie Czesławie
W PRL najbardziej przeszkadzało mi poczucie braku wolności. Ze smutkiem wciąż stwierdzałem jednak, że jestem jakimś odosobnionym przypadkiem, bo dokładnie wszystkim dookoła chodziło o sprawy materialne (ja miałem je gdzieś w PRL i mam je gdzieś w III RP).

Dziś czuję się wygranym, bo wolności mam znacznie więcej niż w PRL (inna sprawa, że materialnie też mam dużo lepiej), ale wielu z tych, którym PRL wadził ze względów socjalnych, z tych samych względów jest niechętnych III RP.

Pozdrawiam serdecznie

oto baba jag

PRL było miejscem

większej wolności indywidualnej niż system obecny. Wolność w obecnym Argolandzie jest, jak zauważył jeden lifter pozorem, a realny jest tylko porządek. Proszę sobie wyobrazić,że jak za PRL można Pana aresztować w biały dzień bez żadnej przyczyny, a tylko na podstawie donosu i nie potrzeba na to żadnych nakazów. Proszę iść na wojnę z ZUS-em to zobaczy Pan wolność w pełnej krasie. Jest Pan bez przerwy fotografowany i szpiegowany przez kamery na każdym kroku. System obserwacji na drogach jest najwyższej jakości.Powiem Panu,że w razie "W" system może unieruchomić pański nowoczesny samochód, odcinając zdalnie zapłon.Istnieją już takie rozwiązania,że można zatrzymać każdy samochód na wszelkiego typu zamkniętych parkingach. O istniejących programach do monitorowania zachowań niebezpiecznych też pewno Pan słyszał.A słyszał Pan o programie monitorowania zachowań kierowców. Pewno nie. A ja tak. Jest to pewno program, który ma służyć przyszłemu monitorowaniu wszystkich kierowców. No i mamy jeszcze prace nad komputerem kwantowym . Rozpoznawanie pojazdów, twarzy on-line na przykład czy obserwacja nie setek a milionów tel. komórkowych jednocześnie i wyciąganie korelacji ewentualnych znajomości o każdym ruchu finansowym nie wspominając... moc zastosowań oczywiście dla naszego dobra.

oto Mar.Jan

Jak widać, wolnośc ma wiele wymiarów

W wymiarze możlwiości inwigilacyjnych współczesnego państwa, rzeczywiście komunizm nie dorastał do pięt państw dzisiejszemu. Państwo wie o obywatelach znacznie wiecej, niz mu do czegokolwiek potrzeba.
Ale jest tez inny wymiar wolności: każdy może sobie pisac co chce, popierac kogo chce, wydawac własne pisemka - nikt mu tego nie zabroni.
Jak sie ma gotówkę w banku, mozna pojechac do dowolnego kraju na świecie i siedziec tam tak długo, dopóki nie wygonią z powrotem.
I to jet drugi, dla mnie wazniejszy, wymiar wolności.

I nieprawda jest, jakoby policja miała prawo aresztowac każdego, tylko na podstawie donosu. Może zatrzymac na 48 h jesli ma uzasadnione podejrzenie przestępstwa. Jednak nakaz aresztowania musi wystawić sedzia na wniosek prokuratora. Sądzę, że donos nie wystarczy. Chyba, że się wladza na kogos uweźmie... Ale uwziąc sie na kogoś potrafi każda władza w każdym ustroju.O ile za komuny nie było sposobu na taka władze, to teraz można sie bronić, w razie potrzeby nawet z poparciem Trybunału w Strasbourgu.
Mam wrażenie, że jednak wolności teraz jest więcej niż za komuny.
No, ale to trzeba było kiedyś przezyć i dobrze zapamiętać te czasy, kiedy człowiek wobec systemu był zerem, śmieciem, którego można było bez śladu zmieść z powierzchni ziemi. Dobry przykład jak to działało jest nawet w filmie "Człowiek z żelaza", gdzie bohater zniecierpliwiony czekaniem na kolegę przed gabinetem w UB wreszcie wpada do gabinetu, rozgląda się i pyta: "gdzie towarzysz, który tu wszedł pół godziny temu?" "
Jaki towarzysz?" - odpowiada ubek. - "Sami sie rozejrzyjcie: nikogo tu nie ma i nie bylo".
Własnie tak było za komuny. Teraz jest jednak nieco inaczej...

oto Alej

Myli się Pan, ludzie się buntowali z zupełnie innego powodu

Bardzo prozaicznego i przyziemnego.
W grudniu 1970 z powodu drastycznej podwyżki cen.
Żebyście sobie państwo mogli uzmysłowić o czym mówimy pozwolę sobie załączyć dane.
Najpierw wyimek z artykułu z "Głosu Wybrzeża" z 16 grudnia 1970 mającego pokazać ówczesnym czytelnikom gazety, że stoczniowcom to się już zupełnie we łbach poprzewracało (i tylko dlatego się buntują):
glos_wybrzeza-chyba_16-grudnia-1970-wyimek.jpg

Po tym "wprowadzeniu w temat" wyimek z "Dziennika Bałtyckiego" z przełomu lutego i marca 1971 pokazujący co za taką przeciętną (porównywalną z obecnymi) pensję można było wówczas w sklepach spożywczych kupić.
"Cena dotychczasowa" to cena po grudniowej podwyżce, "cena obowiązująca od 1. 3. 1971" to cena sprzed tej podwyżki, ta do której w marcu wrócono. Aha, ceny w PRL były stałe, takie same na obszarze całego kraju.

dzienni_baltycki-luty-marzec-1971-01_0.jpg
dzienni_baltycki-luty-marzec-1971-02.jpg

Artykuł którego fragmentem jest załączony przeze mnie cennik mówi (zresztą kłamliwie) o tym, że władze przeliczyły raz jeszcze pieniądze i okazało się iż podwyżkę z grudnia 1970 można cofnąć. Kłamliwie bo ani słowa w nim o tym, że podwyżki cofnięto pod naciskiem strajku łódzkich włókniarek. Ze stoczniowcami Gierek się jakoś tam dogadał (Pomożecie? Pomożemy!) ale kobiety nie dały się przekonać.
Proszę sobie cennik poczytać to zrozumiecie Państwo dlaczego.

Aha, artykuły przemysłowe to dopiero miały astronomiczne ceny.
Kiepskiej jakości radio kosztowało 2 tys. zł.
Grudniowa podwyżka miała za zadanie zmianę tych relacji, artykuły spożywcze podrożały, przemysłowe potaniały. Tego ostatniego w marcu 1971 już nie zmieniono. A potem Gierek zaczął pożyczać i kupił za to Polakom 10 lat względnego quasidobrobytu..

oto TBM

las

cała ta dyskusja przypomina mi ten las, którego nie widać, bo go drzewa zasłaniają...

Jakby umykał wszystkim fakt, że całe najwyższe kierownictwo sporego państwa w Europie, ćwierć wieku po wojnie, w ciężkich walkach ze społeczeństwem, decyduje, że cena dropsów o smaku owocowym (twardych) ma wynosić 80gr. za rulon a nie 1 zł za rulon.

Przecież to, kurde, paranoja jakaś jest.

Obstawiam, że dla dzisiejszych dwudziesto-trzydziestolatków to brzmi jak skecz Mothy Pytona. Warto sobie pozycja po pozycji przeczytać ten cudem wyszperany przez Pana cennik i uświadomić sobie jaki był PRL.

Nawet jak śledzia bałtyckiego można było kupić z nadania władz za 28zł za kilo po decyzji KC, Rządu, Sejmu, Pady Państwa i konsultacjach z Moskwą.

pozdrawiam wszystkich tęskniących za bulionem wołowym po 50gr. (za kostkę)
TBM

oto Ireneusz

Panie Bartku

Pan daruje tym dwudziesto i trzydziestolatkom. Oni doskonale rozumieją, w czym rzecz. To tak, jakby nie żyli w obecnych czasach, gdzie śledzia bałtyckiego bez konsultacji z Brukselą ani rusz...

oto TBM

współczucie

Ja nie mam do nich pretensji, żebym musiał im darować, ja im współczuję (Brukseli) i zazdroszczę (braku PRL) :D

Ale jak sobie wyobrażę takie poważne plenum KC, zebrania najwyższych władz, czerwony telefon na biurku gotowy na przekazanie meldunku do Wielkiego Brata, koterie i klany zwalczające się i podgryzające... podczas debaty w której punkt 125 porządku dziennego dotyczy problemu ceny kiszki kaszanej wyborowej jęczmiennej, rozważania, raporty i ekspertyzy zatwierdzane przez kolejne gremia, by w końcu ustalić, że taka kaszanka jest warta 15,60 za kilogram - no to mnie naprawdę pusty śmiech ogarnia.

Choć nie - to nie jest śmieszne, to jakaś paranoja i tragifarsa jest.

pozdrawiam
TBM

oto BTadeusz

A ON po 3.99 PLN za litr?....

To niewidzialna ręka rynku?(czyli "wolny świat")
-:)
Pozdrawiam

oto baba jag

Naddrastyczne podwyżki

Bardzo prozaicznego i przyziemnego.
W grudniu 1970 z powodu drastycznej podwyżki cen.

w czasach wolności i demokracji jakoś NIC nie spowodowały.

Ale to tak na marginesie. Ktoś w PRL wyprowadził ludzi na ulicę korzystając z pretekstu, tak sądzę. Myślę,że to ci sami, których dzieci i wnuki teraz rządzą POlską i daj Boże ,że POraz ostatni

oto Marek Bekier

Ja mieszkałem w tym czasie w

Ja mieszkałem w tym czasie w województwie lubelskim (po Gierkowej reformie w Zamojskim). W 1970r. mój tato kupił (po rocznym czatowaniu w sklepach) polski rower "Mesko" za 1300zł (mogę się mylić najwyżej o 50zł) i była to prawie cała jego pensja. Na tamtych terenach była to pensja trochę ponad przeciętna. Nie piszę o tym by dowalić po latach rozpasanym stoczniowcom tylko by pokazać, że również wtedy rozwarstwienie społeczne było spore. Z tym, że teraz ma przebieg, można by powiedzieć parafrazując znienawidzonego w mediach polityka, według sortu a wtedy według regionów. Dodam, że większości produktów z cytowanych przez Pana cenników nikt na oczy w sklepach nie widział. Mi zdarzało się zobaczyć bo tato jeździł, w ramach pracy, pociągami m.in. do Krakowa i przywoził niektóre z tych rarytasów dla połowy sąsiadów.

oto Ireneusz

Porównajmy

Matka miała mniej niż 700, ojciec ciut ponad tysiąc. Automat kosztował w sklepie 10 i pół. Pamiętam, jak moi próbowali wziąć na raty Polara w tamtych czasach. Odeszli ze sklepu z kwitkiem. Bo puknęli się w czoło. To był ten peerelowski dobrobyt.
Dla górników i stoczniowców?

oto Marek Bekier

Ja nawet pamiętam jak w

Ja nawet pamiętam jak w czasie generalnej przebudowy linii energetycznej (bodaj 1969rok) padła propozycja podłączenia kilku gospodarstw, które do tej pory prądu nie miały. Zastanawiali się czy ich na to stać! I bynajmniej nie chodziło o samo podłączenie - to było tanie albo nawet za darmo, dokładnie nie pamiętam. Chodziło o koszty eksploatacji i zakupu urządzeń, które by mogły to wykorzystać.

oto baba jag

Skończy się chiński

tani sprzęt to wrócimy do rozmowy.Bardzo dobry aparat fotograficzny z obiektywem kosztuje koło 13 tysięcy, dobry koło 5 tysięcy. Oba są dalej robione w Japonii.
W PRL były drogie komputery i internet. PRL nie dbał o swoich obywateli i uniemożliwił zakup telefonu komórkowego,oraz odtwarzaczy dvd

oto Marek Bekier

Nie chcę się wypowiadać o

Nie chcę się wypowiadać o aparatach fotograficznych bo znam się na nich słabo. Sprawdziłem jednak na www.oleole.pl i wyszły mi tylko dwa aparaty Canona za minimalnie ponad 13tys. zł. Najdroższy Nikon był za niecałe 12tys. Inne firmy nawet się nie zbliżyły do 10tys. zł. Wygląda mi na to, że trochę Pani przesadziła. Nie demonizowałbym też Chin. Takie np. laptopy Lenovo, produkowane w Chinach przez firmę matkę IBM, nie są istotnie gorsze od amerykańskiego oryginału. Za to chińskie trampki, niegdyś najlepsze na świecie, teraz niczym szczególnym się nie wyróżniają.

oto Ireneusz

Podziwiam anielską cierpliwość

W walce z wiatrakami. Przecież wiadomo, że gdy dla "tych znawców" tylko PRL był potęgą, nic innego nie przyjmą do wiadomości. Do głowy im nie przyjdzie, że jak chińskie rączki przestaną składać chińszczyznę, to byle polskie rączki będą składać jeszcze gorsze barachło. To tak, jak w latach 90-tych składano w garażach programatory przyciskowe do telewizorów z gałką, przerzutki z komunistycznego UHF na "zachodnie" UHF. Dekodery PAL-SECAM do zachodniaków i do naszych, aby były uniwersalne. Co garaż, to były patenty. Jedno działało gorzej od drugiego. ;-))

oto baba jag

Chce Pan dyskutować na temat aparatów to proszę

Lustrzanka Nikon D4s NPS Samo Body kosztuje około 20 tysięcy. Inny Nikon D810A około 12 tysięcy. Nikon D800 koło 8 tysięcy.

Do tego trzeba kupić obiektyw. Oczywiście nie ten badziew z marketów za 300-500 złotych.Na ten przykład obiektyw Nikon Nikkor AF-S 24-70 mm f/2.8G ED kosztuje koło szóstki.
Cena oczywiście zależy od wielu czynników.

Mówimy tak naprawdę o sprzęcie przyzwoitym. Bo możemy na przykład kupić coś takiego: Hasselblad H4D-60.sądząc po cenie robi on wszystko łącznie z kawą śniadaniem i ....

Ja niestety nie znam Nikonów bo robię Canonem i mój zestaw kosztuje tylko 5000 PLN. Dla mnie wystarcza chociaż choruje na obiektyw za około czwórkę. Taki zmiennoogniskowy od 24 do 105 Gdybym jednak potrzebował szybki autofocus do zdjęć lotniczych czy sportowych i lepszą jakość na wysokim ISO to bym musiał się przesiąść na sprzęt koło dychy.
Mój dobry laptop z Chin kosztował 4 tysiące i myślę , że on dalej tyle kosztuje.

oto Marek Bekier

To ja mam już tylko jedno

To ja mam już tylko jedno pytanie. Czy to oznacza, że porównywarki cen takie jak skąpiec, ceneo i oleole wykazują jedynie sprzęt mało profesjonalny w dziedzinie fotografii?

oto baba jag

nie wiem,

nie korzystam,chyba że szukam konkretnego modelu.

oto Krzysztof M

Bo możemy na przykład kupić

Bo możemy na przykład kupić coś takiego: Hasselblad H4D-60.sądząc po cenie robi on wszystko łącznie z kawą śniadaniem i ....

Macie panowie rozmach... Osobiście ograniczyłbym się do Pentaxa K-50, może być z kitem. :-)

oto Piotr Badura

Proszę ten swój komentarz szerzej rozkolportować

Szanowny Panie Aleju
Mój adres internetowy zawiera fragment ".com.", w związku z czym żadnych apeli, reklam społecznych etc. nie otrzymuję, ale zajmuję się też społecznym czyszczeniem innych kont. Zanim skasuję jakiś mejl, to co najmniej rzucę na niego okiem. Trafiają się np. takie:

szlachetna-paczka.jpg

Myślę że mógłby Pan opisaną rodzinę pocieszyć. Niech im Pan napisze, ile za swoje miesięczne przychody, tj. 1323 zł mogą sobie kupić kiełbasy i innych dobroci. Niech Pan nie zapomni podkreślić, że w PRL za takie przychody nie mogliby sobie tyle nakupić. Myślę że po otrzymaniu Pana mejla będą skakać z radości, że mieli szczęście uniknąć koszmaru PRL i cieszą się wspaniałym życiem w III RP.

Wklejony apel przyszedł z adresu:
kontakt@wiosna.org.pl
więc tam proszę przesyłać swoje komentarze.

Jeśli ma Pan dość czasu i ochotę, by swą reżimową propagandę energiczniej szerzyć (reżim zapewne to doceni), to mogę Panu systematycznie wklejać tutaj podobne apele i adresy, z których one przychodzą, bo jest tego zalew.

Pozdrawiam serdecznie

oto Alej

Panie Piotrze, Pan nawet nie chce zrozumieć mojego mejla

Zgadza się, wielu ludziom i teraz źle się powodzi.
Nie dziwota, że poparli tych którzy chcą by większa niż obecnie część społeczeństwa "załapała się" za tę poprawę poziomu życia (boję się powiedzieć "jakości życia" bo sam jestem zdania, że poziom życia niekoniecznie przekłada się na jego jakość) z jaką mamy do czynienia obecnie.

Ale ja przecież nie o tym.

Ja tylko ilustruję konkretnymi danymi warunki, które spowodowały, że ludzie w PRL-u się buntowali.
Bez powszechnego przekonania, że w takiej mizerii nie daje się już dalej żyć nikomu by się nie udało skłonić większej liczby ludzi do czynnego przeciwstawianiu się władzom.

Biorę udział w tej dyskusji i mam poczucie totalnego absurdu.
Toż ja tam wtedy żyłem to i wiem.
Wiem na pewno, jako naoczny świadek.

A tu mi powiadają, że to nieprawda.
Tak się czuł jeden z bohaterów Lema (bodajże Tichy) gdy zaproszono go (na jakiejś tam planecie) do komisji oceniającej pracę ucznia dowodzącą, że takie istoty jak ludzie, zatem jak on sam w ogóle nie mogą istnieć bo jest to sprzeczne z prawami fizyki. Którą to tezę komisja uznała za bardzo przekonującą i dobrze udokumentowaną (pewno trochę pokręciłem, czytałem bardzo dawno temu).

oto BTadeusz

Zwyczajowo zapytam:

Do kogo Pan kieruje swój tekst?
Co chce Pan osiągnąć?
Kogo i do czego przekonać? ...skłonić?

oto Eowina

Tak jak są różni ludzie tak i są różne sentymenty.

Oceny PRL, tak jak i całej historii dokonuje każde pokolenie. Obecna ocena jest podyktowana emocjami ludzi żyjących i pamiętających ten czas. Dla jednych to była młodość szumna i romantyczna, dla innych rewolucje i bohaterskie przeżycia, dla innych to zakładowe wczasy nad morzem. Nie ma oceny zysków i strat, a to jest najważniejsze. Dla większości jednak to już historia i nie ma powodu ciągle tym się zajmować. Porównywanie tamtego z tym co jest też nie ma sensu, bo niby co z tego ma być?

oto chłop jag

Dlaczego żywimy sentyment dla

Dlaczego żywimy sentyment dla PRL?

Polskę zamordowano a z jej trupa wskrzeszono Frankensteina - tołażysze.
Wniosek?
Ten, rzeczony sentyment można porównać do sentymentu nicieni i wijów - kiedy w grobie zostały już tylko same kości - tołażysze.

oto Jan Saski

Jaruzelski "wielki patriota polski"

W czasie jednego ze spotkan wsrod Polonii nowojorskiej, w ktorym bralo udzial wielu bylych lokalnych dzialaczy Soidarnosci, ktorzy musieli wyemigrowac z kraju, kiedy potepiano Kiszczaka i Jaruzelskiego, narazilem sie przypominajac opinie Jana Pawla II o Jaruzelskim jako "wielkim patriocie polskim" oraz Michnika "odpieprzcie sie od generala"

Cezary Rozwadowski w swoim artykule pt." Smutna zabawa w klocki historyczne"

http://www.polishclub.org/2014/12/05/cezary-rozwad...

przedstawił scenariusz, według którego gen. Jaruzelski przygotował rozmowy okrągłego stołu, wykorzystując stan wojenny do wyeliminowania z gry działaczy Solidarności Polaków-patriotów i podzielił się władzą ze starannie dobranymi, głównie według kryterium etnicznego, działaczami tzw. opozycji demokratycznej oraz Polakami, na których miał teczki świadczące o ich współpracy z komunistycznymi służbami specialnymi, nie licząc kilku polskich tzw. “użytecznych idiotów”, którzy jedynie uwiarygodnili całą akcję. Cezaremu Rozwadowskiemu zabrakło wspomnianej informacji o konsultacjach gen. W. Jaruzelskiego z amerykańskim miliarderem żydowskiego pochodzenia Davidem Rockefellerem. Dopiero ten klocek pozwala zrozumieć takie sprawy jak tworzenie legendy Lecha Wałęsy i przyznanie mu Nagrody Nobla, rabunkową prywatyzację polskiego majątku narodowego, niszczenie teczek komunistycznej bezpieki, ukrywanie pochodzenia etnicznego polityków, słynne “odpieprzcie się od generała” Michnika, a nawet opinię JPII o Jaruzelskim jako “wielkim polskim patriocie,” nie mówiąc już o nadreprezentacji polityków żydowskiego pochodzenia we wszystkich rządach w Polsce po 1989 roku”.

https://piotrbein.wordpress.com/2012/05/18/czy-jar...

oto adam_54

Na początku myślałem że to powyżej, to...

...jakoweś "political fiction", jednakże po dłuższym przeczytaniu.... pozwolę sobie autora zapytać...
Jakie grzybki wywołują takowe .. bardzo ciekawe, halucynacje ???

A co do....

Samo wprowadzenie Stanu Wojennego było zgnieceniem społeczeństwa obywatelskiego przez państwo.

Panie autorze... zwrot "społeczeństwo obywatelskie" (pleonazm) wymyślono w końcówce lat 90-ych wcześniej nikt o niczym takim nie słyszał !!!

A na przyszłość mniejsze porcje grzybków" polecam ... jeśli już w nich pan gustujesz :D

oto Mar.Jan

Młodzi "żywią sentyment" do PRL? W głowie się nie mieści!

Mam jedynie nadzieję, że ludzi o poglądach podobnych do poglądów Laseckiego jest stosunkowo niewiele.
Ich "sentyment" do PRL wynika wyłacznie z tego, że nie zaznali radości zycia w tym najlepszym z ustrojów.
Dobrze by było gdzies urządzić taki skansen komunizmu, w którym ochotnicy mogli by wypróbować na sobie trwałośc podobnych sentymentów (oczywiście za sowitą opłatą - przeciez to atrakcja!). Musieliby spędzać czas w kolejkach za podstawowymi artykułami zywnościowymi, które dałoby sie kupić drogo i to po serii podchodów i umizgów do opryskliwej sprzedawczyni rozpartej za pustą ladą. Na ulicach musieliby się co 10 minut legitymowac patrolom wojskowym i milicyjnym i uzasadniac powód przebywania na świezym powietrzu zamiast na stanowisku pracy przy taśmie produkującej jakies buble nie nadające sie do niczego. Zamiast papieru w ustępie wieszaliby pocięta gazetę (papier toaletowy z szorstkiego szarego papieru z drzazgami władza rzucałaby raz na miesiąc (1 rolka na głowę!), w sklepie mięsnym po całonocnym czuwaniu przy liście społecznej dostaliby tylko mortadelę z kawałkami świńskiej skóry w środku i salceson zrobiony m.innymi z chrząstki świńskiej oraz szczeciny (fragmenty racic mniejsze niż 10 mm też są dopuszczalne). Czasem dla odmiany wołowe z kością na kartki (2,5 kg/mc na cała rodzinę), przy czym kości i zył zawsze byłoby więcej niż łykowatego mięsa starej krowy.
Nota bene: do dzisiaj nie wiem co komuna robiła z mięsem, bo krowy jednak pasły się na łąkach w ilości nie mniejszej niż dzisiaj...

Myślę, że po 3 miesięcznym pobycie w takim ośrodku zamkniętym (zapomniałem dodać, że każde zgromadzenie więcej niż 10 "obywateli" byłoby rozpędzane z użyciem pałek szturmowych oraz sikawek) pan Lasecki zatęskniłby do zgniłego naszego ustroju śmierdzącego demokracją.
Podobnie szybko wyleczył się z platonicznej miłości do Rosji niejaki Gerard Depardieu, który ponoć opuścił swoją nową ojczyznę udzielając wywiadu, w którym powiedział, że "Ten krótki pobyt w Rosji utwierdził mnie w tym, że jestem Francuzem."

Podobnie może i pan Lasecki wyleczyłby się z miłości do komunizmu, którą odczuwa tylko dlatego, że nie wiedziec czemu lubi społeczeństwo zorganizowane na wzór wojskowy: z umundurowaniem, dyscypliną i tzw. porządkiem, a przez pomyłkę zyje w rozpasanej demokracji, w której brakuje chęci zwierania społecznych szeregów i zbiorowego śpiewu pieśni patriotycznych podczas uroczystych przemarszów w rocznice zwycięstwa pod Grunwaldem.

oto Adam Z.

Dobrze by było gdzies

Dobrze by było gdzies urządzić taki skansen komunizmu, w którym ochotnicy mogli by wypróbować na sobie trwałośc podobnych sentymentów (oczywiście za sowitą opłatą - przeciez to atrakcja!).

Jestem za. Powiem więcej, kiedyś nad tym myślałem. W zdecentralizowanym państwie - minimum (tak, tak wiem, to diabelski wymysł przeklętych wolnościowców) chciałbym zobaczyć wiele konkurujących ze sobą, dobrowolnych, lokalnych wspólnot, swoistych "komun" - i tak: chciałbym widzieć taką rywalizację między wspólnotami anarchistycznymi, libertariańskimi, narodowo-socjalistycznymi, paleomarxistowskimi... Chciałbym takiejh różnorodności i konkurencji lokalnych ustrojów.

Można iść jeszcze dalej; zakładanie lokalnych, prywatnych folwarków socjalnych zastępujących współczesny socjalizm. Przynależność do folwarku byłaby dobrowolna, ale dożywotnia. Właściciel folwarku (lub spółka) definiowałby własne prawa socjalne - mógłby tworzyć podatki dochodowe i jakiekolwiek inne dla członków jego folwarku i oferować im w zamian "darmową" służbę zdrowia, oświatę, system emerytalny czy nawet darmowe wyżywienie i mieszkanie. Folwarki te mogłyby ustanawiać obowiązek szkolny, obowiązek ubezpieczeń, prowadzić redystrybucję i ustanawiać cła dla swoich poddanych.

Może część ludzi Lewicy - tej idealistycznej i jakkolwiek to zabrzmi - uczciwej, którą reprezentuje np. Ryszard Bugaj - chętnie podjęłaby się zarządzaniem i prowadzeniem takich folwarków, bez uszczęśliwiania na siłę reszty poddanych?

W każdym razie byłby to najlepszy sprawdzian NA ŻYWO, czy Lewica ma zapędy totalitarystyczne (czyli zamienić cały kraj na taki folwark), czy potrafi się jednak odnaleźć w wolnościowym systemie, pokojowo koegzystować z innymi ustrojami i stworzyć sobie własne, choćby maoistowskie czy narodowosocjalistyczne nisze, ale dać reszcie społeczeństwa możliwość życia bez jakiejkolwiek formy socjalizmu.

Szkoda tylko, że socjaliści nigdy się na to nie zgodza - oni chcą, by wszystkim było "sprawiedliwie" źle, a poza tym funkcjonują dzięki nieodzownej w demokracji biurokracji oraz pieniędzy zabranym innym.

Ech, marzenia...

oto Kurek

W każdym razie byłby to

W każdym razie byłby to najlepszy sprawdzian NA ŻYWO, czy Lewica ma zapędy totalitarystyczne (czyli zamienić cały kraj na taki folwark), czy potrafi się jednak odnaleźć w wolnościowym systemie, pokojowo koegzystować z innymi ustrojami i stworzyć sobie własne, choćby maoistowskie czy narodowosocjalistyczne nisze, ale dać reszcie społeczeństwa możliwość życia bez jakiejkolwiek formy socjalizmu.
Szkoda tylko, że socjaliści nigdy się na to nie zgodza - oni chcą, by wszystkim było "sprawiedliwie" źle, a poza tym funkcjonują dzięki nieodzownej w demokracji biurokracji oraz pieniędzy zabranym innym.

To jest wlasnie najsmutniejsze ze Czerwoni nie moga normalnie wspołżyć jako jedna z takich wspólnot w ramach jednego państwa, z innymi wspólnotami. Oni sa jak rakowata narośl, wszystko pochłoną, dokonają podboju innych wspólnot i narzucą im czerwony system. Ich trzeba albo wypalić w zarodku albo zamknąc w rezerwatach. To co pan opisał to fajna wizja, idealistyczna, utopijna (ale zawsze najpierw jest utopia a potem jej realizacja) fajna wlasnie dlatego, iż jej założeniem jest najprostsza sprawa: dla kazdego coś miłego, dla ludzi o podobnych zapatrywaniach lokalny i niezalezny ustrój w ramach tego samego państwa. Tylko że jak juz napisałem ta rożnorodność aby przetrwała niestety musi być wykluczająca - rożnorodnośc minus agresywne odmiany socjalizmu takie jak komunizm, trockizm, faszyzm, nazizm.

z pozdrowieniami od starego anarchokapitalisty, dobranoc.

oto Marek Bekier

Może tu i ówdzie trochę Pan

Może tu i ówdzie trochę Pan przegiął w kierunku satyry ale moje wspomnienia z PRL są podobne. Z tym, że Grunwaldu nie oddam pod skansen z wątpliwej jakości marszami i śpiewami patriotycznymi bo tam zawsze brzmi prawdziwa Bogurodzica. No chyba, że ten ostatni akapit to nie propozycja tylko tak figura retoryczna?

oto Mar.Jan

Grunwald napatoczył mi się pierwszy z listy

Chodzi o jakiekolwiek obchody patriotyczne, które nie wiedziec czemu musza byc patetycznie nudne, wypełnione drętwymi przemówieniami nie na temat i podniosłym nastrojem, albo obrzucaniem przeciwników zgniłymi pomidorami.

oto Marek Bekier

Przyjmuję wyjaśnienie.

Przyjmuję wyjaśnienie. Grunwald trochę mnie zaskoczył bo akurat tamtejsze obchody a szczególnie inscenizacje wraz z całą otoczką do nudnych nie należą. Byłem tam ledwie dwa razy, z czego tylko raz w trakcie imprez i już mam ciekawe wspomnienia i jedno przypadkowe a sympatyczne spotkanie, którym się podzielę. Otóż, trochę przypadkowo znalazłem się z moim synkiem na kopcu Piłsudskiego. Wybieraliśmy się do ZOO ale postanowiłem to zrobić z małym spacerem i trochę pomyliłem drogi w Lasku Wolskim. Na szczycie kopca spotkaliśmy jakiegoś turystę, który zapytał czy wiem które kominy należą do huty bo nie mógł się połapać. Potem powiedział, że właśnie zalicza wszystkie krakowskie kopce. Powiedziałem mu, że jest jeszcze jeden, mało znany kopiec w pobliskich Niepołomicach - Kopiec Grunwaldzki. Okazało się, że turysta, z braku czasu, chwilowo nie uda się poza Kraków ale Kopiec Grunwaldzki jak najbardziej go interesuje bo on bierze udział w rekonstrukcjach pod Grunwaldem jako Krzyżak bo taka rola przypadła Olsztynianom. Przy okazji mała zagadka dla czytelników: skąd wziął się Kopiec Grunwaldzki w Niepołomicach?

oto Alej

W Wikipedii przeczytałem:

Kopiec usypano według tradycji w miejscu z którego 25 listopada 1411 król Władysław II Jagiełło wyruszył w triumfalnym pochodzie do Krakowa.

Można prosić o coś więcej?
Domyślam się, że chodzi o powrót po zwycięskiej wojnie z Krzyżakami.
Ale czemu "triumfalny pochód" wyruszył akurat z Niepołomic?
Zatrzymał się tam wtedy na dłużej?
Zrobili mu aż dwudziestokilkukilometrową fetę?

oto Marek Bekier

Ten cytat z Wikipedii mówi to

Ten cytat z Wikipedii mówi to co najważniejsze. Niepołomice były przez kilka wieków tradycyjnym miejscem wypoczynku i polowań dla królów zarówno Piastów jak Jagiellonów. Puszcza Niepołomicka wtedy była znacznie większa i zasobniejsza w zwierzynę. Prawdopodobnie z niej pochodziła część zapasów mięsa na wielką wojnę z Zakonem Najświętszej Marii Panny wspieranym przez kwiat rycerstwa z całej chrześcijańskiej Europy. Część tych zapasów nie była jeszcze rozdysponowana. Tymczasem bitwa pod Grunwaldem szybko rozstrzygnęła losy wojny na korzyść świeżo ochrzczonego Jagiełły wspieranego przez wyznawców innej religii tak dobrze Panu znanych. Nic dziwnego, że rycerstwo Rzeczpospolitej urządziło sobie wielką imprezę w Niepołomicach: trzeba było te zapasy zjeść. Mniej więcej tyle można się dowiedzieć od przewodników z Niepołomic. No może trochę podkoloryzowałem interpretację tego co związane z religią ale to z powodu pańskich sympatii do pewnego Narodu, którego już niewiele zostało w naszych granicach.

oto Alej

Dzięki.

oto sir Galahad

Na ulicach musieliby się co

Na ulicach musieliby się co 10 minut legitymowac patrolom wojskowym i milicyjnym i uzasadniac powód przebywania na świezym powietrzu zamiast na stanowisku pracy

Ciekawa ocena tylko skąd wzięta? Urodziłem się w PRL (rocznik 1952) i przez cały ten PRL nie byłem legitymowany 10 razy. Pomijam oczywiście kontrole paszportowe na granicy bo wyjeżdżałem. A należałem do ludzi dość głośno narzekających na ówczesna rzeczywistość i dorobiłem się własnej teczki w IPN. Zdarzyło się, że miałem problem z paszportem ale nigdy nie budziło mnie SB ani o tym nie myślałem inaczej jak o obyczajach w ZSRR, dzięki patrolom milicji na ulicach osobiście czułem się bezpieczniej na ulicy nocą niż czuję się dzisiaj. Było biedniej niż dzisiaj ale też miałem więcej wiary w przyszłość. Natomiast jednego nie było na pewno - ciągłego życia w niedoczasie, tego cholernego biegu, którego nie można przerwać bo się utonie. Nie miałem poczucia braku czasu a do przyjaciół zawsze mogłem wpaść bez zapowiedzi bo i ja miałem czas i oni go mieli. Zwyczajnie i po prostu żyło się łatwiej i dziś oddałbym dobra materialne, których kupę nagromadziłem cholera wie po co, w zamian za ówczesne tempo życia. Wtedy miałem wrażenie,że nie jestem do końca wolny - dziś, że moja klatka jest stanowczo za ciasna.

oto Alej

Co by nie mówić, ma Pan rację...

Zwłaszcza z tempem życia, z czasem dla znajomych...
W telewizji były dwa (kiepskie) programy, ze sprowadzaniem do kin zachodnich filmów mocno uważali (toż to wraża propaganda!), byle wyjazd to już był problem (mało kto miał samochód)...
I co najważniejsze, komputerów, internetu, telefonów (nie tylko komórkowych), smartfonów nie było. Nie było i już.
Aż trudno w to uwierzyć ale taka jest prawda.
A przecież właśnie one dokumentnie zrujnowały nasz świat, właśnie one odebrały nam czas na zwyczajne życie. To z pogaduchami z przyjaciółmi "przy kieliszku".

Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że pracowaliśmy 6 dni w tygodniu (pod koniec niektóre soboty były "wolne") i sporo czasu spędzaliśmy w kolejkach (co sobie można zresztą chwalić, kiedyś w gdańskich "Delikatesach", przy Rajskiej, przed Wielkanocą i prawie cały "Potop" sobie odnowiłem i zawarłem pewną sympatyczną znajomość).
Więc tego czasu na nasze ówczesne przyjemności mieliśmy miej niż mielibyśmy go teraz gdyby nie ten cholerny internet, te smartfony i komputery osobiste.

Pozostaje udowodnić, że te wszystkie sympatyczne strony życia w świecie lat 1970, 1980 mają jakiś związek z tym, że to był PRL (a nie z tym, że świat był wtedy zupełnie inny niż teraz, nie tylko w PRL-u).

Aha, to prawda, że jedynie nielicznych kontrolowali, pałowali, zamykali, wyrzucali z pracy (u nas w Trójmieście także ostrzeliwali ostrą amunicją).
Jednak gdy kto był wrażliwy to miał dyskomfort także z tego, że co innego się mówiło w gronie rodziny i przyjaciół, a co innego się słyszało w mediach i samemu musiało mówić publicznie (jak kto nie chciał by go kontrolowali, zamykali, wyrzucali z pracy).

oto HeS

Oceny PRL

@sir Galahad:"Ciekawa ocena tylko skąd wzięta?"

Z Pana komentarza przebija myśl, że PRL to był fajny, bezpieczny kraj. Nie był Pan szykanowany bo nie zajmował się Pan polityką (poza PZPR) i pewnie nie był "badylarzem" który kłuje w oczy. A to jest zwykle papierek lakmusowy zachowań władzy (czy wolno swobodnie mówić, działać i bogacić się). Pewnie jak obywatel spokojnie żył, harował za grosze i nie miał ambicji "bycia kimś" to sobie bez problemów dożył skromnej emeryturki. Ale wystarczyło, że chciał zarabiać, wyjeżdżać "na zachód" w/g własnego widzimisię to zaczynał władzy przeszkadzać. Nie mówiąc już o sytuacji w której publicznie pyskował i krytykował władzę. Też nie zajmowałem się polityką i też nie miałem problemów ale pamietam takich, którzy problemy mieli chociaż nie robili nic (jak na dzisiejsze czasy) strasznego.

oto Alej

W PRL-u wcale nie musiałeś zajmować się polityką

by polityka zajęła się tobą.

Kolega wracał późnym wieczorem ze studenckiego ubawu (w "Schroniku" w "Szesnastce"), czekał na tramwaj na rogu Grunwaldzkiej (ówczesnej) Hibnera gdzie jacyś mocno podchmieleni, nieznani mu osobiście studenci wyśpiewywali popularne wtedy "wywrotowe" piosenki. Gdy się pojawili milicjanci tamci "dali nogę", mój kolega tego nie zrobił bo przecież to nie on te piosenki wyśpiewywał.

No to go spisali, kazali zgłosić się na przesłuchanie do KWMO, gdzie z jednej strony straszyli go natychmiastowym relegowaniem z uczelni, a z drugiej strony finansowo zachęcali do tajnej współpracy. I za cholerę nie chcieli się odczepić.
Kolega kapusiem zostać nie chciał więc w końcu rzucił studia i wyjechał. Że miał dziadka w Wehrmachcie i urodził się w tej części Pomorza która przed wojną należała do Niemiec więc ostatecznie został Niemcem.
Wrócił do Polski gdy tu już PRL-u nie było.
Co sobie chwali.

oto baba jag

W wolności i demokracji

będąc po trzech albo czterech piwach jakiś pies zażądał dowodu. Powiedziałem mu grzecznie żeby sobie poszedł bo nic nie zrobiłem i że pokazywałem jak byłem mały. Psa po prostu krew zalała, że ktoś mu może odmówić i cabas mnie za klapy. W sześciu tajniaków, nie wiadomo skąd, zawlekli mnie do suki.Spędziłem 12 godziny na izbie, gdzie zmuszono mnie siła dusząc do dmuchania w balonik, odmówiono telefonu do adwokata.
Mój przypadek to najprawdopodobniej mało znaczący fakt i incydent,a pański to permanentne prześladowania,czyż nie?
Licytujemy się dalej?

oto Mar.Jan

No to miał pan szczęście

przez cały ten PRL nie byłem legitymowany 10 razy. Pomijam oczywiście kontrole paszportowe na granicy bo wyjeżdżałem. A należałem do ludzi dość głośno narzekających na ówczesna rzeczywistość i dorobiłem się własnej teczki w IPN.

A niejaki Przemyk już takiego szczęścia nie miał... Za głośnoi - zdaniem policji - sie zachowywał na ulicy, więc go zamkli, spałowali i tym sposobem ukatrupili.
Ukatrupiono tez niejakiego Pyjasa, paru księży... Oni tez troche za głośno narzekali na komunę...
I pragne poinformowac, że ja, zwłaszcza w stanie wojennym, wcale się nie czułem bezpieczniej w towarzystwie milicji na ulicy. Zwłaszcza w nocy! Wręcz przeciwnie...
W ogóle, jeśli chodzi o zwyczajne bezpieczeństwo, za komuny były całe dzielnice, gdzie po zmroku lepiej się było nie pokazywac, jeśli sie było "obcym", nie znajacym miejscowych złodziejskich zwyczajów i slangu.
I znow mam wrażenie, że teraz jest o wiele lepiej pod względem bezpieczeństwa niż za komuny. Człowiek nawet po 22-giej wsiada do autobusu czy tramwaju nie patrzy ze strachem, czy zaraz go nie opadnie jakaś żulia z piekła rodem, żeby dać bezinteresownie w mordę, tak po prostu - dla draki.

oto Godzilla

Mała poprawka

Zamiast papieru w ustępie wieszaliby pocięta gazetę (papier toaletowy z szorstkiego szarego papieru z drzazgami władza rzucałaby raz na miesiąc (1 rolka na głowę!),

W PRL jednak produkowano papier toaletowy choć podłej jakości . Obecnie zrobiliśmy olbrzymi krok naprzód w tej materii . Polacy w III RP WCALE NIE GO PRODUKUJĄ. Produkcja papieru toaletowego i prawie wszystkiego , w Polsce jest domeną zachodnich firm.

oto samograf

A o papierze toaletowym lepiej nie wspominać

WCALE NIE GO PRODUKUJĄ

Pan mi przypomina pewnego imigranta z PRL w Skandynawii, który kilka dni po przybyciu ogłosił apodyktycznie i definitywnie, że "gospodarka tego kraiku niedługo się rozleci, bo oni sprowadzają z zagranicy nawet otwieracze do puszek, kapsle i nakrętki do butelek i nie produkują własnych samochodów". Od tamtego czasu minęło już jakieś czterdzieści lat, a proroctwo owego geniusza ekonomicznego jakoś spełnić się nie może.

oto samograf

Bingo, i to wielokrotnie!

Mam bardzo wielu kolegów, znajomych, przyjaciół, a nawet krewnych (i na dodatek płci obojga) z inżynierskim fachem.

oto Mar.Jan

Ciekawe skąd pan wie, że nikt w POlsce nie robi papieru

toaletowego. Wystarczy wejśc do Carefoura i poczytac sobie nalepki na paczkach papieru. Ale co to kogo obchodzi, gdzie jest robiony papier toaletowy?
W końcu kazdy gdzies jakies złotówki zarabia, nie? A skoro zarabia, to jednak cos sie w tym kraju robi za pieniądze, czyli osiąga dochód. Na tym polega biznes.
Nie chodzi o to, czy sie cos produkuje, tylko czy się cos sprzedaje i kupuje.
Czy to dziwne, że w Szwajacrii nie produkują statków morskich? A przeciez silniki okretowe robia, jak najbardziej. A oprócz tego robią znakomite nożyki do obierania warzyw. Firma Venger - polecam. Sto lat tradycji w produkcji noży. I poco robic gorsze w Polsce? Każdy może sie w czyms wyspecjalizować. I na tym polega wolny rynek.
Gdyby w Polsce był prawdziwie wolny rynek, to polskie stocznie robiły by teraz doskonałe statki, byc może wyposażone w silniki szwajcarskie Sulzera. A dlaczego polskie stocznie upadły, mimo, że przez 45 lat Polacy naprawde wyspecjalizowali się w produkcji statków?
Ano własnie dflatego upadły, że polska specjalnośc zagrażała stoczniom niemieckim i francuskim. I dlatego musiały upaść.
Zawdzięczamy to UNii Europejskiej! Nie ma w Europie wolnego rynku. Jest wszedobylska REGULACJA.

oto Godzilla

Inżynierze Święty Maryjanie

A skoro zarabia, to jednak cos sie w tym kraju robi za pieniądze, czyli osiąga dochód. Na tym polega biznes.

My robimy taki doskonały biznes , że obecnie mamy 5 bln długu w złotówkach
a na emerytury to możemy jak to powiedział Dyzma - "nagwizdać" .

Nie chodzi o to, czy sie cos produkuje, tylko czy się cos sprzedaje i kupuje.

Nielogiczne !
Żeby coś chcieć sprzedać to trzeba najpierw to coś wyprodukować czyli wiedzieć jak to wyprodukować. Inaczej se nie da !

I poco robic gorsze w Polsce?

Nareszcie pan przyznał , że nasi inżynierowie są do kitu . Tutaj pełna zgoda.

Gdyby w Polsce był prawdziwie wolny rynek, to polskie stocznie robiły by teraz doskonałe statki,

Polskie stocznie nigdy nie robiły statków tylko kadłuby do statków.

A dlaczego polskie stocznie upadły....... ?

Ano dlatego , że produkowanie żelastwa nie opłaca się i dlatego stocznie są na Zachodzie własnością koncernów o zasadniczo innym profilu produkcji. Niezależne stocznie na całym świecie przynosiły straty.

oto Ireneusz

To prawda

Niezależne stocznie na całym świecie przynosiły straty

Ale dziś tam są fachowcy, którzy nie uwstecznili się i nadal znają technologię od podszewki.

oto gość

Synku, nałykałeś się kilku

Synku, nałykałeś się kilku terminów z różnych dziedzin i... nawypisywałeś masę głupot. Lepiej może pooglądaj sobie dalej tego "Wołka i zajca", miast pisać głupoty...

oto Krzysztof M

Nikt nie tęskni za PRL-em.

Nikt nie tęskni za PRL-em. Wielu tęskni za niektórymi elementami PRL-u. Brak bezrobocia. Pewność zatrudnienia. Bezpieczeństwo socjalne. Bezpłatne wykształcenie, bezpłatne studia. Brak chamstwa i prostactwa w kulturze. Służba zdrowia dostępna dla każdego. Zdrowsza żywność.

oto Krzych Adam

Zapomniał pan o saturatorach z wodą sodową na ulicach.

Za którymi pan tęskni. No i o drugim przedmiocie pańskich tęsknot, pralce Frani.

oto Krzysztof M

Zapomniał pan o saturatorach

Zapomniał pan o saturatorach z wodą sodową na ulicach. Za którymi pan tęskni.

Dzięki serdeczne! Saturatory! Słusznie! I śmierć CocaColi! ... Ale z sokiem poproszę... :-)

No i o drugim przedmiocie pańskich tęsknot, pralce Frani.

Do pralki Frani nie tęsknię, to brednie. Tęsknię do pralki Polar 663P-bio, która wytrzymała spokojnie 20 lat pracy i miała najnowocześniejszy silnik dopiero od niedawna wprowadzany w pralkach z Zachodu. :-)

oto Krzych Adam

Toś pan z pralkami poszedł na zachodni blichtr.

Pierwsze to jest to że pralka Polar to była licencja pralki Gorenje, a pralka Gorenje była z kolei też wcale nie oryginalnym jugosłowiańskim (słoweńskim) produktem tylko urodziła się jeśli dobrze pamiętam we Włoszech.

Ale mniejsza z tym. Czy pan wie, że pralka Frania była w Polsce produkowana (bodajże w Olkuszu) jeszcze w 2011 roku? A pan biedną prlowską Franię mentalnie porzucił na rzecz zupełnie niesocjalistycznego bo licencyjnego Polara.

oto Marek Bekier

A ja ciekaw jestem kiedy

A ja ciekaw jestem kiedy sentymentalni komentatorzy skończą pieprzyć o legendarnej niezawodności PRL'owskiego sprzętu technicznego? Ja pamiętam to zupełnie inaczej. Telewizor kupiony w 1976r. psuł się średnio 2 razy w roku. Mój aktualny ma 6 lat i pierwszy raz zepsuł się miesiąc temu. Naprawy wtedy były warte średnio 1/20 ceny telewizora. Jedyna naprawa teraz kosztowała mnie około 1/40 ceny telewizora. Porównywać awaryjności nowiutkiego smochodopodobnego fiata126p z moją 15 letnią toyotą nawet mi się nie chce bo jak tu porównać coś co się w ogóle nie psuje z czymś co w zasadzie w ogóle nie jeździ?
Nie rozumiem też zachwycania się smakiem żywności. Jak mogło smakować coś czego zwykle nie było? Jestem za młody by dobrze pamiętać czasy rządów Gnoma. Coś kojarzę, że mięsa w postaci poćwiartowanych świń i krów było dość dopóki chłopi mogli sprzedawać wprost po uboju. W latach "Towarzysze pomożecie", które pamiętam doskonale jadłem w zasadzie prawie wyłącznie to co wraz z rodzicami zebrałem z własnego pola. W sklepach stale był tylko chleb, kiełbasa zwyczajna, smalec, salceson i podłej jakości konserwy rybne. A za ślepego Wojtka to nawet po chleb czasami trzeba było jechać rowerem 25 km w jedną stronę.
Pewnie zaraz mi tu zaczną zarzucać niepamięć bądź kłamstwa. Mam to w d***** tak jak cały PRL. Młodszym mówię jasno: nie kłamię tylko wspominam dość dokładnie.

oto Ireneusz

Nawet dość że dość dokładnie ;-)

Dobry wkład w próbę nawrócenia młodzieży, dającej się nabierać w znak tożsamości Pinochet Jaruzelski, Mimo, że ta ksywka była przecież w używciu, bardzie jednak pasuje "ślepy Wojtek" ;-))

oto Marek Bekier

Jeden bard z Wrocławia

Jeden bard z Wrocławia (niestety zapomniałem jak się nazywa?) porównywał ślepego do jeszcze kogoś innego. Śpiewało się to na melodię "quanta na mera", cytuję z pamięci:
Wojtek ty zmoro,
ty zginiesz jak Aldo Moro. 2x
Jak nie damy rady,
wezwiemy czerwone brygady. 2x

oto Godzilla

Inżynierze Bekier

"A ja ciekaw jestem kiedy sentymentalni komentatorzy skończą pieprzyć o legendarnej niezawodności PRL'owskiego sprzętu technicznego?"

To dzięki naszym inżynierom . Trudno winić za to Gomółkę czy Gierka.

oto Godzilla

Taczki zamiast samochodów

"Nie rozumiem też zachwycania się smakiem żywności. Jak mogło smakować coś czego zwykle nie było? "

Nieprawda ! Żywności wtedy było w bród tylko w PRL transportu nie było . Nie było czym wozić tej żywności dlatego były wieczne kolejki . Ale to dzięki naszym inżynierom którzy robili taczki a nie samochody.

oto Alej

PRL trwał przez kilkadziesiąt lat

I w różnych okresach bywało różnie.

Za Gomułki nie było kolejek bo wszystko było potwornie drogie.
Pod koniec lat 1970-tych najtańsza kiełbasa kosztowała 41 zł za kg (w grudniu 1970 podnieśli do 48 zł), przy przeciętnej płacy 2343 zł (mam przed sobą dane).

Gierek tak podniósł pensje, że każdego było stać na wszystko, to i ludzie wszystko wykupili (słusznie przewidując, że lepiej się z tym pośpieszyć bo niczego nie będzie), no i, rzecz jasna, pojawiły się kolejki.

oto Godzilla

Dzisiejsza kiełbasa to dno

W dzisiejszej Polsce kiełbasa za 41 zł ma w sobie prawdziwej kiełbasy w 70 %. I mało kogo na nią stać. Za niższą cenę proporcjonalnie niższą dzisiejsza kiełbasa ma w sobie prawdziwą kiełbasę w 40 % , 20 % , 10 % , 50 % , 1 % plus różne dziwne dodatki.

oto Marek Bekier

Jestem w lekkim szoku. W

Jestem w lekkim szoku. W mieście, w którym zwykle robię zakupy kiełbasa produkowana przez lokalną firmę kosztuje od 12 do 30 zł za kg w zależności od rodzaju. Do wyboru jest coś ze 20 rodzajów. Prawdopodobnie każda jest pod każdym względem lepsza od tych z PRL'u. Dokładnie nie wiem bo próbowałem około 1/4 z nich. Więcej najzwyczajniej nie potrzebuję bo nie lubię aż tak eksperymentować z jedzeniem. Powyżej 40 zł nie kosztują tam nawet najlepsze szynki. Wszystkie wędliny są wędzone w prawdziwym dymie pochodzącym ze spalanego drewna. Aż się boję co się stanie gdy UE wyegzekwuje swoje debilne przepisy. Sprzedawcy wprawdzie zapewniają, że właściciele coś wymyślą ale ja na wszelki wypadek zajadam się szynką z komina (tak się nazywa ta, która wydaje mi się najmocniej uwędzona) na zapas.

oto AnnaK

Prawdopodobnie każda jest pod

Prawdopodobnie każda jest pod każdym względem lepsza od tych z PRL'u.

Obawiam się Panie Marku, że się Pan myli. Problem w tym, że wraz z tzw. postępem technologicznym, równiez hodowcy się na niego uwzięli i szprycują biedne zwierzęta już na etapie hodowli.
Więc nawet jak producent wędlin to wybitny fachowie i na dodatek nie oszukuje, to pomimo szczerych chęci, ma niewielkie szanse, by dorównać smakom wędlin prl-owskich. Nie mowię o późnym Gierku, bo wtedy już zaczeto kombinować

oto Krzysztof M

Naprawy wtedy były warte

Naprawy wtedy były warte średnio 1/20 ceny telewizora. Jedyna naprawa teraz kosztowała mnie około 1/40 ceny telewizora.

No to proszę poczekać, aż w w pańskim telewizorze matryca padnie. Koszt naprawy także wyniesie 1/40?

oto Ireneusz

Matryca padnie

To naprawa jest nieopłacalna. Bo to nie uszkodzenie typu "drobiazg", a uszkodzenie "istotne". Trzeba kupić nowy telewizor.
Ile procent matryc pada w dzisiejszych telewizorach? Nie wtedy, gdy dziecko rzuci w nią żelazną kulką, ale sama z siebie?
Praktycznie ZERO.

oto Mar.Jan

No to większośc tęskni za darmowym zyciem na cudzy koszt!

Bo jednak w końcu trzeba było zapłacić rachunek za to wszystko, co było w komunie rzekomo "darmowe". Ostatnią ratę długów Gierka ponoc mamy zapłacić dopiero w grudniu 2015 roku!
Tyle, że długi Gierka (z odsetkami coś koło 60 mld$) to mały pikuś wobec długów narobionych przez gargantuiczne rządy "wolnej" Polski. Przez 25 lat POlska narobiła długów wedle róznych ocen od 900 mld do 3 bln złotych!.
Nie sądzę, aby przy zachowaniu obecnego ustroju komukolwiek udało się spłacic chociaz część tej sumy. Na razie zadłużamy sie w tempie 11000 zł/s.
RAczej państwo polskie zostanie masa upadłościowa rozebraną przy aprobacie świata na licytacji przez naszych sąsiadów.

oto gość

Nie zapominajmy o możliwości

Nie zapominajmy o możliwości kupienia praktycznie za darmo (albo wymienienia na jedzenie) wielu rzeczy od pracowników, którzy "wynieśli" je ze swoich zakładów pracy. Maja rodzina zbudowała cały dom na bazie materiałów pozyskanych od takich pracowników.

PS: wysoka jakość jedzenia w PRLu to mit. Po prostu między 10-tym a 60-tym rokiem życia człowiek traci 2/3 komórek smakowych i dlatego w każdym pokoleniu dziadkowie mówią, że kiedyś jedzenie miało wysoką jakość, a dziś smakuje jak papier w porównaniu z tym jakie jedli w dzieciństwie. Na pewno w czasach PRLu i wasi dziadkowie opowiadali o tym jakie dobre jedzenie było przed wojną, a jakie fatalne jest to PRL-owskie.

oto Alej

Z badań wynika, że najgorzej o PRL myślą młodzi

Co ciekawe sądzą oni, że to co oglądają w filmach Barei to fikcja, a nie prawda i to tylko tak powszechna i oczywista, że dawało się ją "przepchnąć" przez cenzurę. Za Chiny Ludowe nie uwierzyliby, że tak naprawdę to w PRL było dużo bardziej absurdalnie choć dużo mniej zabawnie.
No i mimo wszystko podobno PRL widzą bardzo źle.

Dlaczego PRL dobrze wspominają starsi (oczywiście nie wszyscy)?

Myślę iż głównie dlatego że w naturze człowieka jest pamiętać to co dobre.
A przecież w PRL-u byliśmy młodzi, mieliśmy bujne fryzury, mieliśmy wszystkie zęby, mieliśmy młode, piękne dziewczyny...

A tak zupełnie na serio: w PRL-u wszystkim (poza kryjącymi się ze swoim bogactwem wyjątkami) działo się licho to i było mniej zawiści, niektóre zawody (ekspedientka w sklepie mięsnym, rzemieślnik, brygadzista w stoczni) dawały niesamowite przywileje, które zakończyły się natychmiast po upadku PRL-u (to jak tamci nie mają mieć do PRL-u sentymentu?)
Przede wszystkim zaś każdy (no, może nie tak całkiem każdy) kto się trochę postarał mógł wyjechać gdziekolwiek na Zachód gdzie przez dwa, trzy lata mógł zarobić tyle by już do końca życia w Polsce żyć z procentów (niestety tę miłą sytuację przerwał upadek PRL, mnie to mocno osobiście dotknęło, akurat w 1990 wróciłem z USA szykując się na zostanie takim "rentierem").

Niektórzy teraz chwalą PRL za to, że nie było bezrobocia, że ludzie nie bali się mieć dzieci, że nie tłumaczono, iż nie ma pieniędzy na emerytury etc., etc.
Chwalą bo nie wiedzą co mówią.

Rzecz nawet nie w tym, że bezrobocie było tyle że "ukryte", tj. na głodowych pensjach zatrudniano ludzi dla których nie było wystarczająco dużo pracy ale w tym, że większość ludzi mieszkała wtedy na przeludnionej wsi i utrzymywała się z niewielkich gospodarstw rolnych. Miasta były "zamknięte", żeby można było dostać pracę trzeba było być zameldowanym a nowych mieszkańców nie meldowano.
Oczywiście dawało się to omijać a do niektórych zakładów pracy (np. stocznie) chętnie przyjmowano kwaterując w tzw. "hotelach robotniczych". Ale to nie była norma a wyjątki.

Zgadza się "ludzie nie bali się mieć dzieci" ale nie dlatego iż łatwiej było mieć dzieci. Było wręcz odwrotnie, ludzie mieli dzieci nie mając mieszkań i dochody wielokrotnie niższe w porównaniu z tymi których obecnie na dzieci "nie stać". Myślę że akurat jedno z drugim się łączy, na samochód, mieszkanie, nawet na pralkę automatyczną i porządny telewizor młodych nie było stać to chociaż o dziecko się postarali. Jedno, drugie...

Owszem nikt nie mówił, że "nie ma pieniędzy na emerytury" (skądinąd nie słyszałem by dziś ktoś to mówił, mówi się że marne będą emerytury dopiero w przyszłości) ale te emerytury bywały głodowe. Istniała taka instytucja "stary portfel", "emerytura ze starego portfela". Moja babcia pobierała nie emeryturę a rentę po dziadku, który zginął na wojnie. Pod koniec w całości oddawała ją listonoszowi, za fatygę, żeby sobie paczkę papierosów kupił.

Ale PRL miał naprawdę parę plusów.
Przede wszystkim wtedy jeszcze nie umiano tak fałszować żywności jak teraz, z kilograma mięsa robiono 60 dag wędlin a nie 2 kg jak obecnie.
Na jesieni w prawie każdym warzywniaku można było kupić skorzonelę, dziś nie do nabycia.
W Izbicy Kujawskiej mieli spółdzielnię mleczarską (już nie mają, pytałem gdy byłem niedawno przejazdem) która produkowała mój ulubiony kaszkawal, obecnie w Trójmieście absolutnie niedostępny, a jak już się trafi bułgarski to kuda mu do tego z Izbicy.
No i mieliśmy jedność moralno-polityczną, przynajmniej pod koniec, praktycznie nie spotykało się nikogo kto by władzę i socjalizm popierał.
Nawet sami członkowie tej władzy (o czym Bareja opowiada w "Alternatywach").

oto Mar.Jan

A co piekne dziewczyny maja wspólnego z PRLem???

A przecież w PRL-u byliśmy młodzi, mieliśmy bujne fryzury, mieliśmy wszystkie zęby, mieliśmy młode, piękne dziewczyny...

Ja też przebywałem w towarzystwie pięknych dziewczyn, miałem fryzure i zdrowy kregosłup, ale czy to zasługa PRLu?
Piekne dziewczyny tez widziały szpetotę tamtego ustroju. Były piękne, ale źle ubrane...
mlodziez.jpg
Chociaz jak się prówna ze wspólczesną propozycja, to juz nie wiadomo co lepsze...
imageskobiety_na_traktory.jpg

Chociaz jak się zastanowić, to wiadomo co lepsze: otóż tej dziuni co się robiera do zdjęcia nikt nie zmusza ani nie wmawia usilnie, że w ten sposób osiągnie szczęście. Nikt jej mózgu nie przepiera. Ona to robi za pieniądze, a ten sposób zarabiania na zycie istniał również w PRLu a nawet w starozytności.
Nieszcęsna traktorzystka z PRLu harowała za pół darmo wypluwając płuca, bo mimo fałszywych opinii powyżej, w PRL opieka zdrowotna była iluzoryczna. Ciekawe na jaka opiekę medyczna mogły liczyć prlowskle traktorzystki, kiedy najbliższa jako tako wyposażona przychodnia istniała w mieście powiatowym...
Dlatego naród ogólnie wydawał się zdrowszy, bo słabsze jednostki po prostu wymierały. Przyzywali silni i zdrowi.

oto Alej

Panie Mar.Janie, litości!

Pan pewno młody ale nami, ludźmi PRL pamiętającymi, te "młode, piękne dziewczyny" (żywe a nie z plakatów, skąd Panu przyszły do głowy te z plakatu?) już się "erotycznie" raczej nie interesują. Te które się interesują też jakoś tam piękne bywają, ale trochę inaczej niż tamte "młode".

Na stronie: rok bym myślał i jeszcze bym na to nie wpadł, że mój żartobliwy wpis ktoś tak może zrozumieć jak pan Mar.Jan.

oto Mar.Jan

Alez to proste!

Nie trzeba az rok mysleć: wiekśzośc ludzi, przede wszystkim własnie młodych(!) nie znosiła i nienawidziła PRLu! Ja nie miałaem żadnego senstymentu do tego ustroju i nie ma to nic wspólnego z przezywana wówczas młodością. Chociaz może i ma, bo to własnie ten siermiężny PRL powodował, że nie wolno było nosic fryzury takiej jakia sie chciało, że tepione były modne buty (tzw. bitlesówki), za szerokie spodnie, że nie było nas stac na zagraniczne urklopy, że zazdrościliśmy zachodniej młodziezy jej wolności i zamożności, że musielismy ukradkiem słuchac zachodnich płyt z zagranicznych radiostacji, zagłuszanych przez komunę...
Wiele było powodów, żeby nienawidziec PRLu.
A tu pan wyjeżdża z pięknymi dziewczynami...
Co maja dziewczyny do wiatraka?
A oprócz tego oczywiście byliśmy piękni i młodzi oraz pełni planów przebudowy świata...

oto Ireneusz

Opieka zdrowotna nie była iluzoryczna

Trzeba zdać sobie sprawę z jednego.
Opieka zdrowotna była dla każdego, ale przede wszystkim każdy wiedział, że nic dobrego go w tej opiece medycznej nie spotka. Panowała dobra ruska gospodarka opieką medyczną, tak dziś demonizowana przez Korwina Mikke - czyli po prostu człowieka traktowano jak zwierzę. Opieka nie medyczna, ale weterynaryjna dla ludzi. Zminimalizowana. Minimum kosztów, maksimum efektu. Kto by wtedy pomyślał o znieczuleniu przy borowaniu zęba. Wierciło się na żywca. A znieczulenie do operacji dawano tylko dlatego, że koszt był mniejszy niż skuteczne związanie delikwenta do operacyjnego stołu. I zatkanie mu wrzeszczącego "ryła".
Tak to działało.

oto pioszo54

hm, mojej Babci wszczepiono

hm, mojej Babci wszczepiono rozrusznik serca i nikt się nawet nie zapytał, czy była ubezpieczona (a nie była)...

oto Ireneusz

Bo mieli

Najpewniej w darach dostali i trzeba było te rozruszniki zutylizować.
Albo wykonywali próby i doświadczenia, bo naczalnik ze Zjednoczenia czegoś potrzebował.
A że ludzie ludziom czasem serce okazali? Dzisiaj też okazują, pewnie rzadziej, bo więcej problemów mają i więcej kanałów w TV.
BTW.
Ten krótkowzroczny i z Alzheimerem dzieciak, co mi powyżej za prawdę wstawił minusa - gwarantuję że wyborca PISu. Bezkrytycyzm i wiara w każdą głupotę, byle była "mojsia".

oto Eowina

To wszystko prawda co Pan pisze. PRL jak i cały

komunistyczny blok nie miał dostępu do zachodniej technologii ze względów ideologicznych. Sprzedawano węgiel masowo i tanio aby tylko dostać niezbędne minimum. Polskie towary "na eksport", skórzane, lniane i bawełniane, sprzedawane na zachód za grosze. Na zachodzie były plastyki i włókno naturalne było w cenie, kupowane tanio, sprzedawane drogo, zbudowały niejedną fortunę. Pamięta Pan jakie były relacje złotego do dolara?

oto Ireneusz

Na dżinsy z pchlego targu

... zarabiałem przez trzy miesiące. Ale jak miałem je na d..., to każdy widział że nie byle Odra. A było to chyba 8 baksów, bo dwa mi zostały na Pewex.
A tak na marginesie, przeliczmy - 8 razy dzisiejsze nawet 4 złotych, to jest 32 złote. Żebym ja dzisiaj kupił takie porządne dżinsy za niecałe cztery dychy ;-))

oto Godzilla

Być albo nie być naszych inżynierów

Problem dostępu do zachodniej technologii to było być albo nie być naszych inżynierów.
Od czego proszę Pani mieliśmy naszych inżynierów ?

oto Ireneusz

Nie była?

Każdy obywatel Polski był wtedy i jest do dzisiaj człowiekiem ubezpieczonym. Proszę poczytać Konstytucję.
Sprawy "nieubezpieczonych" to są sprawy nagminnego łamania Konstytucji, o którą tak dobrze dba niejaki TK.

oto Krzysztof M

Pamiętam jeszcze masło

Pamiętam jeszcze masło czekoladowe. Wygląd i opakowanie kostki masła, ale w środku! palce lizać... Jeszcze szampan serwatkowy - gdyby był dziś w sklepach, to w upały CocaCola w ogóle by się nie sprzedawała.

oto Mar.Jan

Da się!

Można samemu sobie zrobić. Żadna sztuka.
Ja bym tego do ust nie wziął...Wyobrażam sobie ten "zapach" i to mi wystarczy.

oto Piotr Badura

Czy na pewno masło?

Szanowny Panie Krzysztofie
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to w PRL (Gomułka) produkowano dość marną margarynę mleczną po 6,50 zł za kostkę 250 gram i zdecydowanie lepszą margarynę "Palma", chyba po 8,50 zł za kostkę 250 gram. "Palma" była też w wersji kakaowej. Używało się jej np. do zrobienia w 10 minut torciku waflowego. Sprzedawane okrągłe wafle smarowało się tą "Palmą" kakaową i układało jeden na drugim. Powstawał taki waflowy torcik przekładaniec. Tę margarynę chyba się do dziś produkuje. Wątpię, żeby to dziś Panu smakowało, ale w końcu minęło pół wieku.
Pozdrawiam serdecznie

oto Ireneusz

O tak

I od tej Palmy znacznie pyszniejszym wkładem było zmieszanie zwykłego masła z kakaem błyskawicznym w proszku. Ale to już lata 70-te. W sześćdziesiątych wafle robione były dla mnie mało dostępnym rarytasem. Były takie waniliowe na wagę, w GSach. Super pyszne.
Zaś w życiu nigdzie nie widziałem masła kakaowego czy też czekoladowe. No ale nie miałem dostępu do sklepów w komitetach miejskich i przy komendach milicji. Biorę to więc na karb mego nierozgarnięcia, że coś takiego nie mogło być wcale.

oto Krzysztof M

Zaś w życiu nigdzie nie

Zaś w życiu nigdzie nie widziałem masła kakaowego czy też czekoladowe. No ale nie miałem dostępu do sklepów w komitetach miejskich i przy komendach milicji. Biorę to więc na karb mego nierozgarnięcia, że coś takiego nie mogło być wcale.

A co pan plecie? :-)) Jaka milicja? :-)) Matka po pracy czasem wpadała do delikatesów (pracowała na Świętojerskiej,centrum Warszawy) i kupowała coś ekstra, jeśli akurat było. W Ursusie tego w sklepach nikt nigdy nie widział - na tym polegały delikatesy, miały towar wyjątkowy...

oto Ireneusz

No to było w PRL?

Czy nie było?
A dostępne jedynie dla "wybrańców", i to z SAMEJ Warsiawy?

oto Krzysztof M

Wątpię, żeby to dziś Panu

Wątpię, żeby to dziś Panu smakowało, ale w końcu minęło pół wieku.

To nie miejsce na osobiste refleksje. :-)

Wzajemności.

PS. Pamiętam masło. Jednak. Matka przywoziła je czasem w Warszawy (mieszkaliśmy w Ursusie).

oto Marek Bekier

Prawdopodobnie Pan trochę

Prawdopodobnie Pan trochę zaskoczę z tą Palmą. Otóż, była ona produkowana w Bodaczowie, średniej wielkości wiosce w powiecie Zamojskim. Nie wiem czy był to jedyny zakład produkujący tą margarynę ale bez wątpienia wiodący. Obecnie zakład ten ociera się o bankructwo. Nawet zarząd został przeniesiony do Gdańska. W okolicy zakładu panuje strukturalne bezrobocie. Tym gorzej, że padła również pobliska cukrownia i mleczarnia. Cukrownia była odziedziczona (ukradziona) jeszcze po Zamojskich. Region ten jest mi bliski ze względu na 20 pierwszych lat mojego życia. Jednak po ponad 30 latach mocno osłabionych kontaktów niewiele wiem o przyczynach tak słabej kondycji tamtejszego przemysłu spożywczego. Przypominam sobie jedynie z jakichś luźnych rozmów, że jednym z wykańczaczy Palmy Bodaczów był syn prominentnego członka PZPR i SLD Leszka Milera. Mam na ten temat swoją teorię, z którą się Pan prawdopodobnie nie zgodzi: z wielopokoleniowego punktu widzenia cały komunizm i PRL był zwyczajnym, dobrze zaplanowanym skokiem na własność prywatną. Prominentni komuniści stali się właścicielami, zarządcami lub likwidatorami (różnie w zależności od potrzeb, umiejętności i możliwości) zagarniętej własności. Mimo tego, że często się z Panem nie zgadzam co do oceny PRL to doceniam pańskie dociekliwe podejście do danych statystycznych i innych danych źródłowych. Czy mogę liczyć na to, że spróbuje Pan opracować temat "Palmy"?

oto Piotr Badura

To wygląda jednak na pewną słabość

Szanowny Panie Aleju
Młode małżeństwo bez mieszkania decydując się na dziecko:
- w PRL zwiększało swe szanse na mieszkanie
- w III i IV RP zmniejszało swe szanse na mieszkanie.
M.in. dlatego w PRL łatwiej decydowano się na dzieci niż w III i IV RP. Pan zdaje się tego nie rozumieć i daje Pan temu wyraz w swym komentarzu. W pozostałych kwestiach też daje Pan tylko wyraz niezrozumieniu sytuacji. Jakoś nie widzę sensu w prostowaniu tego wszystkiego.
Pozdrawiam serdecznie, acz ze smutkiem

oto Alej

Panie Piotrze, Pan serio?? Aż się wierzyć nie chce.

Trochę mi Pan zabił ćwieka tymi większymi szansami na mieszkanie z powodu posiadania dziecka w PRL-u.
Owszem każda dodatkowa osoba dawała prawo do większego mieszkania (zasada była taka: należało się M-"k", gdzie "k" to liczba osób; bezdzietne małżeństwa otrzymywały mieszkanie o "oczko" większe, że niby "rozwojowe"), ale z tego co wiem wcale nie skracała wieloletniej kolejki oczekiwania na jakiekolwiek lokum.

Rzecz z dziećmi polega na tym, że w PRL-u młodzi decydowali się na dzieci mimo fatalnych warunków życiowych. A teraz sami wolą lepiej żyć i nie chcą by im dzieci to utrudniały.
Co samo w sobie jest jakimś dowodem na to, że nam się teraz lepiej żyje. Właśnie tak zachowują się ludzie w krajach z jakim takim dobrobytem.

No i bardzo mnie intryguje gdzie to niby w swoich w 100% prawdziwych (chociaż, przyznaję napisanych z lekka żartobliwie) wypowiedziach o doskonale mi znanym PRL-u dają "wyraz niezrozumieniu sytuacji".

oto Piotr Badura

Chyba nie rozumie Pan swych komentarzy

Szanowny Panie Aleju
Jeśli trzy małżeństwa, bezdzietne, z jednym dzieckiem i z dwójką dzieci, mają miesięczny dochód netto po 6000 zł, to w bezdzietnym wychodzi miesięcznie 3000 zł na osobę, w jednodzietnym 2000 zł, a w dwudzietnym 1500 zł na osobę. Nie jest to wyższa matematyka. Rozumieją to ludzie dziś i rozumieli w PRL.

Nie wiem czy rozumie Pan swe słowa: "A teraz sami wolą lepiej żyć i nie chcą by im dzieci to utrudniały". Zamiast mieć dwójkę dzieci i 1500 zł na osobę, można zostać bezdzietnym i mieć 3000 zł na osobę. Owszem, "lepiej się żyje", ale na kredyt demograficzny. Powstaje tylko problem, kto ten kredyt spłaci. Dziś nasze zadłużenie demograficzne wyraża się już w bilionach złotych. Dobrobyt na kredyt demograficzny nie jest sukcesem, ale tragedią.

Gdyby w PRL czas oczekiwania na mieszkanie nie zależał od dzietności, to dzieci rodziłoby się mniej. Nigdy w spółdzielniach mieszkaniowych (bo tylko o tym trybie Pan wspomina) nie było zasady, że jest jedyna lista i mieszkania są w kolejności przystąpienia do spółdzielni. Gdyby tak było, to nie byłyby potrzebne komisje rozpatrujące każdy przypadek. Nie wszystkie mieszkania szły na listę główną. Były też różne listy przyspieszeń.

Nie chcę rozpisywać się na temat niezrozumienia przez Pana sytuacji i już to zaznaczyłem. Ponieważ jednak nalega Pan, to jeszcze jedna sprawa - emerytury i renty. Napisał Pan o PRL:
Istniała taka instytucja "stary portfel", "emerytura ze starego portfela".
Takie sformułowanie sugeruje, że dziś nie ma "starego portfela", a to jest nieprawda. Proponuję najpierw taką tabelkę:

emer-placa.jpg

Z tabelki jasno widać, że w latach Gomułki nie powstawał żaden "stary portfel", a wprost odwrotnie. Stosunek przeciętnej emerytury-renty do przeciętnej płacy szybko rósł. Za Gierka już tak nie było. To właśnie wtedy zaczął się pojawiać "stary portfel".

Aby nie powstawał "stary portfel", emerytury i renty muszą być podwyższane w tym samym stopniu co płace. Tak jest na Białorusi i tam "stary portfel" nie powstaje. W III RP uznano jakiś czas temu, że nas na takie luksusy nie stać i postanowiono emerytury waloryzować tylko o jedną piątą rocznego wzrostu płac realnych.

Podam przykład:
Pracownik ma płacę 3000 zł a emeryt emeryturę 1500 zł, czyli 50% płacy. W ciągu roku płaca pracownika rośnie realnie o 10% (dla uproszczenia zakładam zerową inflację), czyli osiąga 3300 zł. Emeryt będzie miał podwyżkę tylko jedną piątą z tych 10%, czyli o 2%. Po podwyżce jego emerytura będzie wynosić 1530 zł, a to jest już tylko 46% z płacy 3300 zł. Przy godziwych wzrostach płac w dzisiejszym systemie emerytury w ciągu kilku lat byłyby już w "starym portfelu".

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga wykazany w tabelce wzrost relacji przeciętnej emerytury-renty w stosunku do przeciętnej płacy w latach 2005-2014. Ten wzrost jest fikcyjny. Wziął się on z tego, że mocno ograniczono renty inwalidzkie (są one niższe od emerytur) i wcześniejsze emerytury (są one niższe niż emerytury z wieku). Dzięki usunięciu z populacji emerytów-rencistów tych z niższymi świadczeniami, reszta populacji ma teraz wyższą średnią. Widać to dobrze na diagramie, który przenoszę wprost z materiału GUS:

liczba-emer.jpg

W 2005 mieliśmy 5441 tys. emerytów oraz 3728 tys. rencistów (łącznie 9169 tys.).
W 2014 było 6188 tys. emerytów i tylko 2682 tys. rencistów (łącznie 8870 tys.).

Skoro w ciągu dziewięciu lat ZUS pozbył się ponad miliona rencistów, to zrozumiałe, że przeciętne świadczenie wzrosło, bo w średniej więcej ważą teraz emerytury, które są wyższe od rent. Z emeryturami też zresztą jest ciekawie, bo niby społeczeństwo starzeje się, a tymczasem od 2009 emerytów co roku nam ubywa.

Mógł Pan to wszystko sprawdzić sobie sam, ale Pan tego nie zrobił. Sprawdziłem, podałem Panu na tacy, ale obawiam się, że za krótki czas znów będzie Pan powtarzać swoje. Dlatego mam poczucie bezsensu takich wyjaśnień. Gdy ktoś bardzo nie chce rozumieć, to szkoda fatygi. No ale w końcu każdy ma prawo wybrać matrix.

Pozdrawiam serdecznie

oto Alej

Panie Piotrze, aż się nie chce z czymś takim polemizować

Po kie licho Pan ludziom takie bzdury wmawia?
Mnie Pan nie wmówi.
Ja wtedy tu żyłem.

Pan uwielbia statystykę to proszę sobie poszukać dane o powierzchni mieszkaniowej na osobę w kolejnych latach, proszę sobie poszukać dane o "koszyku dóbr" jakie można było nabyć za przeciętną płacę, uwzględniając to iż w czasach Gierka była to iluzja: niby pieniądze miało się na wiele, ale jeszcze trzeba było mieć znajomości by to "wiele" naprawdę nabyć.

Najbardziej mnie oburza pańska walka o wymazanie z historii problemu "starego portfela", przekleństwa tamtych czasów: ludzie odchodzili z pracy z jako takimi (jak na PRL) emeryturami, a potem z roku na rok te emerytury coraz bardziej przegrywały z inflacją, aż w końcu stawały się żałośnie niskie.
Co ciekawe problem wcale nie zaniknął wraz z upadkiem PRL-u.
Ale nie o tym przecież tu rozmawiamy.

oto baba jag

Czy naprawdę

wszystkie dyskusje o PRL muszą się sprowadzać do" Pewexu na każdym rogu i papieru toaletowego"

Więc proszę sobie napisać po prawej stronie:
Zadłużenie obywatela w PRL
a po lewej"
Zadłużenie obywatela w III RP

Jak Pan w końcu zrozumie, że ten Pewex na każdym rogu ulicy i ten papier toaletowy jest kosztem tego zadłużenia to Pan zrozumie, czym był PRL.
Jak Pan to zrozumie i uświadomi sobie,że PRL bez tego kredytu wybudował tysiące kilometrów dróg, mieszkań, szpitali szkół to zrozumie Pan może , że już na Pewexy nie starczyło. Zlikwidował ten PRL analfabetyzm i zelektryfikował Polskę,czego nie udało się zrobić w Portugalii, ,Hiszpanii,czy Grecji.

oto gość

Chrzani Pan po prostu.

Chrzani Pan po prostu.
Portugalii i Hiszpanii nie udało się wybudować dróg? Z tego co wiem to jest tam problem odwrotny: wybudowano tam tak dużo autostrad, że dzisiaj niektóre są likwidowane, bo prawie nikt nimi nie jeździ i stoją puste.
PRL skończył się długiem publicznym wynoszącym w 1989 ok. 100% PKB
Porównywanie długu liczonego w dolarach to debilizm, bo to tak jakby ktoś napisał, że firma Apple w roku 1976 miała tylko kilka tysięcy dolarów długów, a dziś ma parę miliardów długów i twierdził, ze to dowód na to, że 40 lat temu Apple'owi wiodło się lepiej niż dziś.

oto baba jag

W PRL nie było żadnego

długu publicznego,ani w takiej skali jak dziś prywatnego obywateli. Po drugie ani w Hiszpanii ani Portugalii ani w Irlandii nie było sieci dróg klasy A czy S. Pierwsza autostrada w Irlandii powstała w roku 2002.W Portugalii pierwszy odcinek autostrady powstał w 1944 roku a w Hiszpanii jakieś 50 lat temu. Z tym,że tak naprawdę zaczęto te drogi budować w roku 1995.Na kredyt.Po wybudowaniu sieci autostrad wybudowano praktycznie od roku 2002 sieć Alta Velocidad Española. W Portugalii linie Faro-Lizbona-Porto-Braga to rok 2004.

oto Adam Z.

Jeszcze à propos

Jeszcze à propos "zakonserwowania" tradycji i religii przez komunę; to akurat nie dotyczy PRL, ale Węgier - czytałem kiedyś wywiad z kapelanem armii węgierskiej, dominikaninem Belą Hankovszkym. Wspominał on, że cenzura węgierska broniąc obywateli przed zachodnią zgnilizną, przy okazji, siłą rzeczy, obroniła węgierskich katolików przed zdobyczami postępu, jakie przyniósł Sobór Watykański II.

Nie wiem, jak wyglądała sytuacja na Węgrzech po roku 1989, nie wiem jak wygląda teraz. Może wahadło wychyliło się w drugą stronę, może po czasach "autorytarnego zamknięcia" przyszedł czas na "demokratyczną otwartość". Może ich to uodporniło, może - wręcz przeciwnie - tym bardziej zachłysnęli się "postępem".

U nas Pax i ZNAK szerzyły modernizm dosyć skutecznie, a prymas Wyszyński lawirował jak umiał; jak jest obecnie, każdy widzi.

oto Palimpsest

Dlatego, że

z 1 kg mięsa robiono 0,8 kg szynki, że mleczarz przynosił mleko pod drzwi, że w każdej szkole był dentysta, SKS-y i pół darmowa stołówka zamiast cateringu a' la tablica Mendelejewa.

Ogólnie był zdrowiej.

Nawet papierosy były jakieś bardziej eko- ostatnim hitem na internetowych aukcjach są Popularne ceną dorównujące albo i bijące szprycowane Malborasy :>>>

oto Alej

Eeee... papierosy były tak samo do d***y

Słyszałem (w czasach gdy byłem "pływającym") o przypadku gdy "naszych" palących "popularne" (a może "klubowe"?, poza filtrem różnica żadna) we francuskiej kawiarni poproszono by tego zaprzestali i dla ułatwienia sprezentowano im całą paczkę "gauloisów".

Aha, miesza Pan różne sprawy.
To z wyrobami wędliniarskimi brało się ze swoistego "zacofania" technologicznego.
(Skądinąd w cenie porównywalnej z cenami z tamtych czasów i dzisiaj można kupić wyroby dobrej jakości.)
Co innego dentysta w każdej szkole. Do tego trzeba koniecznie wrócić.

oto Krzych Adam

Zgadzam się z Panem (i z bardzo celnym rysunkiem).

Jednakże jako były palacz PRLowskich papierosów muszę stwierdzić, że "gauloisy" w stosunku do nich to była zupełnie inna jakość. I to nie była kwestia ustroju politycznego czy gospodarczego, bo papierosy z Bałkanów, od Albanii po Bułgarię, były rownież lepsze w smaku.

oto Alej

Protestuję!

Jugosłowiańskie "Yugo" były niezłe, może nawet bardzo dobre, jednak papierosy albańskie z pewnością to nie było to.
Z braku laku paliłem wtedy "DS-y", czasem "Arberie" ale to ostatnie do dzisiaj mi wypomina małżonka (gdy ja jej teraz wypominam, że w ogóle pali, sam rzuciłem lata temu). Tak śmierdziały.

oto Krzych Adam

Protest przyjmuję bez sprzeciwu.

"Arberii" nie pamiętam, "DS-y" jako smaczniejsze od wszelkich "Giewontów", "Klubowych" czy "Popularnych" tylko zbyt słabe. Ale bułgarskie "Tu-134", "Stewardess", "Opal" to było to co paliłem w czasie moich pobytów w Związku Sowieckim w latach 70-tych i natenczas sobie chwaliłem. Pamiętam też również bułgarskie "BT", ale to nie z Rosji, choć skąd nie pamiętam. Może z Polski, albo z enerdowa do którego też w tamtych latach służbowo jeździłem? Jugosłowiańskie też jakieś pamiętam jako niezłe choć marek już nie.

oto Alej

Na to zgoda

Toż te "DS-y", "Arberie" i co tam jeszcze kupowałem bo "Klubowych" czy "Popularnych" to już w ogóle palić się nie dawało.

oto Marek Bekier

Jestem szczęśliwcem, który

Jestem szczęśliwcem, który nigdy nie palił więc nie mogę podyskutować z autopsji. Pamiętam jedynie, że w tym samym czasie co papierosy "popularne" była też herbata "popularna". Napiłem się tylko raz i przeszedłem na wodę z sokiem. Wyszło zdrowiej a czasami udawało mi się kupić jakąś chińską herbatę, której nazwy nie pamiętam a nadawała się do picia. Jednak ci, którzy palili popularne i pili popularną twierdzili, że przypadkowa zamiana polegająca na zaparzeniu papierosów lub wypaleniu skręta z popularnej nie miała żadnego znaczenia dla walorów smakowych i zapachowych.

oto Krzych Adam

Tak, jest Pan szczęśliwcem.

Ja zacząlem palić późno, tak że w nałóg przekształciło sie to moje palenie dopiero koło trzydziestki, a zacząłem palić około dwudziestki bo wszyscy wokół palili, na studiach, potem w pracy, a mnie ten ich dym przeszkadzał więc wybiłem klin klinem. Ale rzuciłem to już blisko 30 lat temu, gdy znalazłem się w środowisku gdzie palaczy było mało, w prowincji Alberta w Kanadzie.

Ale wracając do herbaty. W czasach z takim sentymentem wspominanych przez różne tutaj osoby, z których część zapewne ich nawet nie pamięta z własnych doświadczeń herbata jaka była dostępna Polakom pochodziła z zakładów POSTI (bodajże w Gnieźnie), które były właściwie rówieśnikiem tzw "okresu II-go Gomułki", znaczy popaździernikowego, bo powstały te zakłady co prawda nieco wcześniej niż tow "Wiesław" został triumfalnie wprowadzony na stanowisko I-go sekretarza, ale już po śmierci Stalina.

Te zakłady sprowadzały hurtem herbatę z Chin, Indii, Cejlonu (nazwanego później Sri-Lanką) oraz z Gruzji. I rozsypywały ją do prostopadłościennych pudełek w Polsce. "Popularnej" nie pamiętam.

Najczęściej w sklepach była herbata "Ulung", na którą chyba materiałem były zmiotki z podłogi w jakimś chińskim zakładzie konfekcjonowania herbaty. Tak sądzę bo oprócz szkaradnego smaku ta herbata składała się głównie z drobnych okruszków liści i jakiegoś trudnego do zidentykowania pyłu. Stąd pochodziło popularne w owych czasach pytanie: "Kaj się taki ulung?".

Drugim szkaradnym, choć nie aż tak bardzo jak już wymieniony gatunkiem była herbata nazywana "Gruzińską". Smakowo była dość okropna, ale przynajmniej zaparzało się listki, a nie jakieś zmiotki.

W pewnym okresie bywała z rzadka dostępna zupełnie niezła "Cejlońska", ale chyba kontakty handlowe urwały się szybko, bo potem już jej nie pamiętam nigdy. Nie jestem pewien, ale kojarzy mi się również herbata "Indyjska". Jeśli rzeczywiście dobrze pamiętam to te dwie ostatnie były tym co się od biedy dało pić.

Ale były też pod rządami Gnoma (zwanego również Ciemniakiem) dwa zupełnie dobre gatunki herbaty, jeno bardzo trudno dostępne: czarna "Assam" i zielona "Yunnan". Ja lubiłem szczególnie tę ostatnią, a w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, czyli już za "schyłkowego Gierka" miałem na nią metę w sklepie niedaleko miejsca gdzie pracowałem na Młocinach w Warszawie. I nawet preferowałem ją, a nie jakieś "Darjeeling", czy inne podobne importowane (zwijane w granulki jak "gunpowder"), które pojawiły się w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych.

oto Alej

Ba! czarna "yunnan" to była legenda mojej młodości

Ceniona nie tylko w Gdańsku ale także we Wrocławiu (gdzie studiowała małżonka) zatem ... wszędzie.

Co ciekawe była ona w rzeczy samej trudno dostępna ale znacznie tańsza (paczka po 9 zł) niż te inne "lepsze", o których Pan wspomina (te były po 15 zł).

oto Alej

Niestety, ta tu dyskusja prowadzi na zupełne manowce

Więc pewno lepiej by jej w ogóle nie było.

Jeszcze kto pomyśli, że ów PRL to naprawdę było jakieś wspaniałe państwo dostatku, szczęśliwości i dobrobytu.
A wtedy za Chiny Ludowe nie będzie w stanie zrozumieć dlaczego wówczas Polacy się przeciwko temu dobrodziejowi burzyli i to aż tak, że trzeba było wprowadzać stan wojenny, godzinę policyjną, czołgi na ulice wyprowadzać i do ludzi strzelać z ostrej amunicji.

oto Palimpsest

Takie życie, PRL miał swoje plusy, a IV RP minusy

I odwrotnie. Możemy się jedynie spierać o proporcje. Np. z punktu widzenia ówczesnego górnika i dzisiejszego prezesa.

oto Alej

Właśnie takie relatywizowanie mi się nie podoba

Owszem teraz jest mnóstwo rzeczy które odrzucają.
Nie dziwota więc, że ostatnie wybory wygrali ci, którzy obiecują zmiany.
Ale do licha! wygrali!
Doszło do zmiany władzy, bez potrzeby ulicznej masakry, jak w PRL-u.

Jacyś wesołkowie zakładają sobie operetkowy Komitet Obrony Demokracji i nikt ich nie zamyka, nawet na 24 godziny.
A za 4 lata będą nowe wybory, wyniku których dziś nie daje się przewidzieć (chyba że Obrońcy Demokracji demokrację obalą, już teraz mówią o unieważnieniu niesłusznie przegranych wyborów, co im się pewno jednak nie uda).

oto Palimpsest

@ Alej

Doszło do zmiany władzy, bez potrzeby ulicznej masakry

Zmiany władzy, ale nie prawa. Masakry jeszcze nie było- zazwyczaj urządza ją władza ludziom.

A za 4 lata będą nowe wybory

Oby. Vide Putin. Nie po to PiS neutralizuje TK, resorty siłowe, sądy, niewygodnych oficerów, media, wkrótce samorządy, prezesów spółek z niewygodnego nadania. Żeby sobie ot tak po prostu władzę oddać bo minęły 4 lata :) :(

oto Alej

Panu to już zupełnie odbija

Jak jakiemu posłowi .Nowoczesnej w Sejmie.

A to ani nie Sejm, ani nie wiec a portal dyskusji politycznych.

oto baba jag

no cóż PRL

nie zrabowało Chin w czasie wojen opiumowych, nie zrabowało Europy w czasie II wojen światowych, nie miało kolonii w Afryce. Złotówka nie stała się waluta rezerwową i nikt nie trzymał kasy w polskich bankach. A mimo to ludziom żyło się lepiej niż w Portugalii Hiszpanii czy Grecji. PRL było więc krajem szczęśliwym. Teraz za to jest nadszszczęśliwym bo jest rabowane jak Chiny w czasie wojen opiumowych.Ten rabunek to dobrodziejstwo.

oto baba jag

o trzy minusy

ciekawe od kogo i kto jest takim nieukiem i ignorantem na tym portalu, że neguje oczywistą oczywistość jak wojny opiumowe rabunek zorganizowany przez usa w czasie drugiej wojny trzydziestoletniej,czy też nędze Hiszpanii Grecji i Portugalii w latach 60/70.Zresztą w Portugalii i Hiszpanii biednie jest nadal tyle tylko , że trzeba zjechać ze szlaków turystycznych i pojeździć po Brabancji, Alentejo, Ekstremadurze czy interiorze Andaluzji.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.