USA dba o prawa człowieka na całym świecie, a szczególnie...

Biuro do spraw Demokracji, Praw Człowieka i Pracy w amerykańskim Departamencie Stanu ogłosiło kolejny raport na temat globalnego przestrzegania praw człowieka w 2017 r. Oceniono w nim prawie 200 państw.

Jako największych wrogów praw człowieka ogłoszono Chiny, Rosję, Iran i Koreę Północną.

Oprócz nich krytyce poddano: Uzbekistan, Wenezuelę, Syrię, Turcję.

Jest to podstawowy dokument w globalnej polityce USA ingerencji w wewnętrzne problemy innych państw. Ameryka uzasadnia to faktem, że jako naród została ufundowana na wierze, że każdy człowiek ma przyrodzone prawa, których nie wolno mu odmówić. Promocja i obrona tych praw globalnie jest istotą tego, jak postrzega siebie Ameryka.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: -1

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto JJerzy

Ciekawe ...

... czy Izrael też podlega takim ocenom, czy też, ze względu na swoje ... zadania specjalne ... jest spod nich wyłączony.
A tak w ogóle ... Ciekawe jak autorzy tego ... rankingu dokonują owej klasyfikacji.

oto Krzysztof M

Oceny tych ośrodków są warte

Oceny tych ośrodków są warte tyle, co papier na którym je wydrukowano.

oto Kmieć

Szanowny Panie JJerzy

Kraje przestrzegające "praw człowieków" to są państwa, w których bezkarnie hasa "niewidzialna ręka wolnego rynku". Czyli takie w których bez żadnej kontroli uprawiane są geszefty, lichwa, wymuszenia "odszkodowawcze", grabione są zasoby naturalne, a tubylcy niszczeni neo-bronsztajnizmem kulturalnym, oczywiście mocno zdemokratyzowani tubylcy... W razie gdyby nie chcieli się poddać procesowi "demokratyzowania", to się ich pokojowo bombarduje.

oto Andrzej

W ramach uszczęśliwiania

W ramach uszczęśliwiania świata prawami człowieka, i takie prawa są rozsądzana:

RESTYTUCJA WŁASNOŚCI

Prawo przewiduje restytucję mienia komunalnego, takiego jak synagogi i cmentarze, zajęte w czasach komunizmu lub pod okupacją hitlerowską, ale proces ten postępował bardzo powoli w ciągu roku. Do końca września komisje rzeczowe rozwiązały 6 914 z nieco ponad 10 500 roszczeń majątkowych.

Rząd wprowadził procedury prawne i administracyjne dotyczące restytucji mienia prywatnego, ale organizacje pozarządowe i grupy rzecznicze stwierdziły, że nie poczyniły znaczących postępów w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ery Holokaustu, w tym dla obcokrajowców. Żadne kompleksowe prawo nie odnosi się do zwrotu lub rekompensaty za prywatną własność, ale osoby fizyczne mogą ubiegać się o zwrot skonfiskowanej własności prywatnej w drodze postępowania administracyjnego i sądowego. Organizacje pozarządowe i grupy rzecznicze opisały obecny proces jako nieporęczny i nieefektywny.

22 lutego władze miasta Warszawy zaczęły publikować listy nieruchomości na podstawie ustawy z 2016 r. O zakazie publicznego wnoszenia nieruchomości warszawskich z powrotem do ich właścicieli przed epoką przedkomunistyczną i wygaszania długo nieaktywnych roszczeń po sześciomiesięcznym okresie wypowiedzenia, jeżeli żaden z powodów nie wystąpił przypadek restytucji. Ustawodawstwo miało na celu położenie kres nadużyciom w obrocie prawami dawnych właścicieli nieruchomości. Niemniej organizacje pozarządowe i grupy rzecznicze wyraziły poważne obawy, że nie można zapewnić sprawiedliwego odszkodowania byłym właścicielom, którzy utracili nieruchomości w wyniku nacjonalizacji nieruchomości przez rząd komunistyczny, a także nieruchomości podjęte w erze Holocaustu. Trybunał Konstytucyjny utrzymał ustawę, a ustawa weszła w życie we wrześniu 2016 r. Do 1 października władze miejskie wydały 34 decyzje odmawiające zwrotu nieruchomości wykorzystywanych obecnie do celów publicznych, w tym szkół, przedszkoli, parku i dowództwa policji jednostka.

W październiku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło kompleksowe projekty ustawy o restytucji mienia prywatnego, które blokowałyby fizyczny powrót dawnych nieruchomości, zapewniały odszkodowanie w wysokości 20-25% wartości nieruchomości w momencie przyjmowania gotówki lub obligacji rządowych, oraz ustalały jedno- rok składania wniosków. Ustawa przyciągnęła intensywne relacje w mediach i publiczną kontrolę. Krytycy twierdzili, że prawodawstwo wykluczy potencjalnych potencjalnych obywateli zagranicznych, z których wielu było ofiarami Holocaustu lub ich spadkobiercami. Począwszy od 8 grudnia, Ministerstwo Sprawiedliwości nie przedłożyło projektów aktów prawnych Radzie Ministrów (gabinetowi) do przeglądu i zatwierdzenia do przesłania do parlamentu.

W grudniu Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce poinformował, że projekt budowlany odkrył szczątki ludzkie na prywatnej działce handlowej położonej w pierwotnych granicach cmentarza we wschodnim mieście Siemiatycze. Chociaż prawo wymaga natychmiastowego przerwania prac budowlanych i skontaktowania się z policją, brud i szczątki ludzkie zostały usunięte z terenu budowy, a budowa kontynuowana. Prokuratorzy lokalni poinstruowali policję, aby zbadała, czy projekt budowlany naruszył prawo zabraniające naruszania grobu. Dochodzenie kontynuowano na koniec roku.

tłumaczenie Google'a

PROPERTY RESTITUTION

The law provides for restitution of communal property, such as synagogues and cemeteries, seized during the Communist era or under Nazi occupation, but the process proceeded very slowly during the year. By the end of September, the property commissions resolved 6,914 of slightly more than 10,500 communal property claims.

The government has put in place legal and administrative procedures for private property restitution, but NGOs and advocacy groups reported it did not make significant progress on resolution of Holocaust-era claims, including for foreign citizens. No comprehensive law addresses the return of or compensation for private property, but individuals may seek the return of confiscated private property through administrative proceedings and the courts. NGOs and advocacy groups have described the current process as cumbersome and ineffective.

On February 22, Warsaw city authorities began publishing lists of properties under a 2016 law barring Warsaw public properties from being returned to their precommunist-era owners and extinguishing long-dormant claims after a six-month notice period if no claimant stepped forward to pursue a restitution case. The legislation was intended to end abusive practices in the trading of former property owners’ claims. Nonetheless, NGOs and advocacy groups expressed serious concerns that it fell short of providing just compensation to former owners who lost property as a result of nationalization of properties by the communist-era government and also properties taken during the Holocaust era. The Constitutional Court upheld the legislation, and the law entered into force in September 2016. By October 1, the city authorities issued 34 decisions denying the return of properties currently used for public purposes, including schools, preschools, a park, and a police command unit.

In October the Ministry of Justice announced comprehensive private property restitution draft legislation that would block any physical return of former properties, provide compensation of 20-25 percent of the property’s value at the time of taking in cash or government bonds, and set a one-year claims-filing period. The legislation drew intense media coverage and public scrutiny. Critics argued the legislation would exclude potential foreign citizen claimants, many of whom were Holocaust survivors or their heirs. As of December 8, the Justice Ministry had not submitted the draft legislation to the Council of Ministers (cabinet) for review and approval to send to parliament.

In December the Union of Jewish Communities in Poland reported that a construction project uncovered human remains on a privately owned commercial lot located within the original boundaries of the cemetery in the eastern town of Siemiatycze. Although the law requires construction activities immediately cease and police be contacted, the dirt and human remains were removed from the site, and construction continued. Local prosecutors instructed police to investigate if the construction project violated the law prohibiting disturbing a grave site. The investigation continued at year’s end.

Country Reports on Human Rights Practices for 2017

oto pawel

o polityce usa

Stany zjednoczone to kraj łamiący podstawowe prawa własnych obywateli , kraj w którym wciąż praktykuje się rasizm nie zniknęło zupełnie niewolnictwo państwo które łamie prawo międzynarodowe i swoje zobowiązania właściwie wobec Usa powinnny zostać wprowadzone sankcje ONZ za bezprawna agresję na Syrię to samo dotyczy izraela kraju stricte faszystowskiego który notorycznie olewa rezolucje rady bezpieczeństwa ONZ oraz dodatkowo popełnia zbrodnie wojenne

oto chłop jag

USA dba o prawa człowieka na

USA dba o prawa człowieka na całym świecie, a szczególnie...

Czy głupi tubylec w dowolnym kraju oprócz oczywiście jednego - to człowiek - tołażysze?
Wniosek?
Czy teraz wszystko jasne - tołażysze? Ponadto tzw. prawa człowieka mógł wymyślić tylko samozwańczy nadczłowiek - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.